Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/10/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 11 октомври 2017 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона на публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г.

  На заседанието присъства г-ж Маринера Петрова - заместник-министър на финансите, която представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.

  Тя посочи, че основните мотиви за изготвянето на законопроекта са свързани с необходимостта от прецизиране и доразвиване на нормативната уредба в следните направления: фискални правила и бюджетна процедура; взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнение на общинските бюджети; трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка и съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси.

  По първото направление се предлагат промени, свързани с постигането на пълно съответствие с изискванията на бюджетните рамки на държавите-членки във връзка с диалога с ЕК в рамките на прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства.

  По второто направление се предлагат промени в частта за общините, които касаят основно регламентиране на взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет – обособяване на основни взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със ЗДБРБ, както и доразвиване на уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет.

  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда, социалната и демографската политика е информацията относно предложените изменения и допълнения в Закона на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система се разширява възможността за инвестиране на средства на фонда и в други финансови инструменти на БНБ, като се предлага освен в депозити и сметки, средствата на фонда да могат да се влагат и в заеми на БНБ и ценни книжа, емитирани от нея.

  Също така се предлагат изменения и допълнения в Закона за Икономичестки и социален съвет, свързани с прецизиране на текстове, основно свързани с използваната терминология в Закона за публичните финанси.
  Министерството на труда и социалната политика няма потвърждава съответствието на текстовете на законопроекта с правото на Европейския съюз.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 13 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума