Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/10/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 25 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.
  В заседанието участваха господин Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика и експерти от организации на социалните партньори.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика, господин Лазар Лазаров.
  Според мотивите на законопроекта с предложените промени се цели по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Основните цели, които си поставя проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са:
  1. Намаляване на административната тежест чрез отмяната на задължението за подаване на уведомлението по чл. 15 от ЗЗБУТ.
  2. Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите, чрез създаване на законово основание за утвърждаване на стандарти за дейността на службите по трудова медицина и усъвършенстване на разпоредбите относно минималния състав на службите по трудова медицина.
  3. Оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч. и за инспектиране на труда на национално равнище.
  Ефектите, които ще бъдат постигнати, по отношение на задължението за подаване на уведомление, ако законопроектът бъде приет са следните:
  Ще отпадне задължението за подаване на уведомление за около 160 000 работодатели годишно, с което ще се намали административната тежест и натоварването на служителите на Изпълнителна агенция „Главно инспекция по труда“. Това от своя страна ще освободи време и допълнителен ресурс за инспекционна дейност. Вносителите са уверени, че изменението ще даде отражение още през 2018 г., тъй като в срок до 30 април работодателите са длъжни да подадат уведомления, ако през 2017 г. не са настъпили промени по смисъла на закона и Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  Промените, свързани с минималния състав на службите по трудова медицина ще осигурят съответствие със законодателството в областта на висшето образование относно изискването за образование на лицето с висше техническо образование и правна сигурност по отношение на процеса на регистрация на Службите по трудова медицина. Освен това се създава законово основание за разработване на стандарти за дейността на службите за трудова медицина. Тази промяна ще осигури прилагането на новите стандарти, с което ще се подобри качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите.
  Промените по отношение на функциите на Националния съвет за инспектиране по труда и Националния съвет по условия на труд ще дадат възможност за оптимизиране на дейността на двата съвета, за провеждане на ефективен социален диалог на национално равнище в областта на безопасните и здравословни условия на труд и за изпълнение на препоръките на Министерския съвет и Сметната палата за предприемане на действия за оптимизиране и актуализация на консултативните съвети на национално ниво.
  Според вносителите поставените цели в законопроекта съответстват на стратегическите приоритети за намаляване на административната тежест и по-добро регулиране.
  С материята, която регламентира законопроектът, не се хармонизират актове на Европейския съюз, поради което не е възможно да се анализира съответствието с европейското право.
  Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието.
  Приложена е и справка от Министерството на правосъдието, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Според справката предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на ЕКЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ.
  Също така е приложена справка, в която са отразени становищата, получени по време на общественото обсъждане на законопроекта.
  В Комисията бяха получени Протокол № 17 от 28 септември 2017 г. от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество и становище на Конфедерацията на независимите синдикати в България. В Протокола на НСТС е записано, че страните в съвета не са постигнали единодушие по предлаганите промени в предлагания законопроект. В становището на КНСБ също има оспорване на текстове от законопроекта.
  В проведената дискусия взеха участие народни представители Хасан Адемов. Георги Гьоков, Светлана Ангелова и Юлиян Папашимов. Те изразиха позициите си, че одобряват промените в законопроекта, отнасящи се до намаляване на административната тежест и по-доброто регулиране на процесите, свързани с прилагането на политиката за безопасни и здравословни условия на труд. Беше изказано и опасение, че под формата на намаляване на административна тежест биха могли да се намалят и отговорностите на работодателите да осигуряват добри условия на труд на работниците си.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 16 гласа „за“, без гласове „против“ и 1 глас „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума