Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
01/11/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017 г.

  На заседанието присъстваха г-жа Надя Даскалова и г-жа Елена Петрова – държавни експерти в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, и г-жа Диана Йораднова – заместник-председател на Комисията по финансов надзор, която представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор.

  Тя посочи, че законопроектът за изменение и допълнине на Закона за Комисията за финансов надзор има за цел решаване на три основни групи въпроси: осигуряване на бюджетна обезпеченост на Комисията за финансов надзор; регламентиране на мерки за изпълнение на препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на Международния валутен фонд и Световната банка, които се отнасят за небанковия финансов сектор в България, както и предприемане мерки за обезпечаване изпълнението на ангажиментите на страната ни вследствие на въведеното в националното право европейско законодателство, възлагащо допълнителни правомощия на националните надзорни органи в държавите членки.

  С предложения законопроект са предвидени промени в Закона за Комисията за финансов надзор, насочени към осигуряване на необходимия на Комисията по финансов надзор бюджет чрез финансирането ѝ от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия.

  Със законопроекта се създава приложение в Закона за Комисията за финансов надзор, в което се регламентират всички такси, които Комисията за финансов надзор събира при осъществяване на правомощията си по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Кодекса за застраховането и Кодекса за социалното осигуряване, както и осъществяваният от нея общ финансов надзор. Въвеждат се нови такси, произтичащи единствено от последните след 2011 г. промени в законодателството – приетия Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и от европейските регламенти във връзка с упражняване на произтичащите от тях нови надзорни правомощия на Комисията за финансов надзор. Същевременно при определянето на таксите законопроектът съобразява целта на Комисията за финансов надзор да стимулира развитието на капиталовите пазари, като въвежда срок от три години, в който за производството по потвърждаване на проспект Комисията за финансов надзор няма да събира такси.

  Със законопроекта се предлага уеднаквяване на правата на регламентация по отношение на статута и възнагражденията на служителите на Комисията за финансов надзор по аналогичен начин с тези на служителите на Българска народна банка, което също произтича от идентичността на правомощията и функциите на регулаторите на банковия и небанковия сектор.

  В изпълнение на препоръка от МВФ и Световната банка за необходимост от засилване на правната рамка в посока правната защита на служителите на надзорния орган, законопроектът предлага промени в текстовете от закона, уреждащи отговорността на членовете на Комисията за финансов надзор и длъжностните лица от администрацията ѝ с цел уеднаквяване с режима по чл. 9 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), съгласно който регресна отговорност се търси само при извършено престъпление, признато по съдебен път.

  Също така се предвиждат и промени в Закона за комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, съгласно които Комисията за финансов надзор ще упражнява редица правомощия, които съгласно сега действащото законодателство са възложени като правомощия на членовете на комисията.

  В дискусията участие взеха народните представители Хасан Адемов и Павел Шопов. Д-р Хасан Адемов постави въпроса ако проектът не бъде приет, това ще се отрази ли върху бюджета на Комисията за финансов надзор за 2018 г. Г-н Павел Шопов изрази мнението на ПГ на Обединените патриоти, които имат резерви към така представения законопроект, както и че до получаване на отговорите по него, ще се въздържат от подкрепа.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 9 гласа „за“, без гласове „против“ и 9 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията по финансов надзор, № 702-01-34, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума