Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
01/11/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-70, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 06.10.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-70, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители.
  В заседанието участваха г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда, и социалната политика, г-жа Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Петя Малакова, началник на отдел в същата дирекция, г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт и представители на синдикални, работодателски и пенсионерски организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Хасан Адемов. В изложението той акцентира на следните по-съществени аргументи:
  Потребностите на хората в пенсионна възраст изискват комплексност и мултидисциплинарен подход. Това предполага ново преразпределение на социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи и др.). Доходите от пенсии нарастват през 2016 г. с 3,5% спрямо 2015 г., който темп на нарастване е крайно недостатъчен за задоволяване на минимални жизнени потребности. Една съществена част от пенсионерите с ниски пенсионни доходи са застрашени от бедност и социално изключване.
  През 2016 г. Брутния вътрешен продукт възлиза на 92 635 млн. лв. по текущи цени. Реалният темп на нарастване му през 2016 г. е 3,4%, като относителният дял на доходите от пенсии през 2016 г. е 26% от общия доход на домакинствата, което е само 0,2% повече спрямо 2015 г.
  Към края на 2016 г. 2 181 356 пенсионери изразходват 8 936 300,00 лв., колкото е бюджетът за Фонд „Пенсии" за 2017 г., предимно за потребление, с което допринасят за ръста на Брутния вътрешен продукт.
  Увеличението на минималния размер на пенсиите от 01.07.2017 г. на 180 лв. и от 01.10.2017 г. на 200 лв. създава допълнително усещане за неравнопоставеност и липса на обвързаност с осигурителния принос.
  Същевременно прогнозната индексация на пенсиите от 01.07.2018 г. при ръст на инфлацията 1,2% и ръст на средния осигурителен доход с 6,8% ще доведе до индексация с около 4% и увеличаване на тежестта на 1 година стаж от 1,126 през 2017 г. на 1,171 - през 2018 г.
  Средногодишният осигурителен доход за 2007 г. от 398,17 лв. нараства двойно на 811,75 лв. през юни 2017 г., при задържане и дори спад на инфлацията за същия период. Средният месечен размер на изплатена пенсия на един пенсионер общо за всички видове пенсии към средната месечна заплата за последните пет години намалява от 37.1% през 2012 г. на 34.6% през 2016 г. Средният месечен размер на изплатена пенсия на един пенсионер общо за всички видове пенсии към среден осигурителен доход от 43.9% през 2012 г. намалява на 43.2% през 2016 год.
  Предлага се промяна в съотношението между ръста на осигурителния доход и ръста на потребителските цени за предходната година от 50/50 на 75/25, което да отчете по-значимо ръста на средния осигурителен доход. Вместо златното Швейцарско правило се предлага модифициран вариант, който отчита по-сериозния ръст на средния осигурителен доход. Това ще доведе до индексация на пенсиите от 01.07.2018 г. с около 5,4% и тежест на 1 година осигурителен стаж с 1,187. При среден размер на пенсиите на един пенсионер 341.57 лв. мярката ще повиши средно размера на пенсиите с около 18 лв.
  Необходимите средства по тази нова променена формула за 2018 г. са в размер на около 290 млн. лв., които могат да бъдат компенсирани от увеличението на осигурителните вноски от фонд „Пенсии" с 1% от 01.01.2018 г., от очаквания ръст на минималните осигурителни доходи с 3.9%, както и от увеличението на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. По този начин ще се увеличат пенсионните доходи на всички пенсионери по формулата за изчисляване размера на пенсията, но вече според осигурителния принос и през индивидуалния коефициент. Макар и с малко повече между 18-20 лв. при пенсионерите със среден размер на пенсиите, това ще спомогне за възстановяване на усещането за справедливост и равнопоставеност, както и до по-високи нива на социална сигурност.
  Вносителите на законопроекта са направили предварителна оценка на въздействието на предлаганите изменения в Кодекса за социално осигуряване.
  В Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на законопроекта и членовете на Комисията становища на Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза за стопанска инициатива и КТ „Подкрепа“. От представените становища е видно, че към законопроекта има резерви и не е подкрепен. Изключение прави становището на КТ „Подкрепа“, в което се изразява положително отношение към законопроекта.
  Членовете на Комисията разполагат и с Протокол и доклад от заседанието на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество от 18.10.2017 г. На заседанието не е постигнато единодушие относно законопроекта.
  В проведената дискусия взеха участие народни представители Георги Гьоков, Павел Шопов, Светлана Ангелова, Надя Клисурска, Калин Поповски, Милко Недялков и Хасан Адемов. Беше отбелязано, че осъвременяването на размерите на пенсиите е било приоритет в предизборните платформи на всички партии. Инструментите за провеждането на тази мярка са различни. Промяната на процентното съотношение в Швейцарското правило е един такъв инструмент. През годините назад, в зависимост от социалната и икономическа обстановка това съотношение е било променяно. В този смисъл е ясно, че промяната на Швейцарското правило не е прецедент. Направеното предложение е рационален и гъвкав подход за увеличаване размера на всички пенсии, без тези с максимален размер. Бюджетът би могъл да си позволи този разход, тъй като изчисленията са за не повече от 67 милиона лв. Бяха изказани становища, че края на бюджетната процедура не е удачния момент за такъв вид промени, още повече че бюджетът с неговите параметри вече се обсъжда в Народното събрание и не е удачно да бъде променян чрез промяна на Швейцарското правило.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 7 гласа „за“, без гласове „против“ и 12 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-70, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 06.10.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума