Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
01/11/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-76, внесен от Георги Янчев Гьоков и група народни представители на 26.10.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-76, внесен от Георги Гьоков и група народни представители.
  В заседанието участваха г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда, и социалната политика, г-жа Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Петя Малакова, началник на отдел в същата дирекция, г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт и представители на синдикални, работодателски и пенсионерски организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Георги Гьоков.
  Със законопроекта се предлага изменение на чл. 46 и чл. 124а, които касаят правото на осигурените лица да променят своето осигуряване - от фондовете на допълнителното задължително пенсионно осигуряване във фондовете на държавното обществено осигуряване и обратно. Правото на такава промяна бе въведено и уредено с измененията на Кодекса за социално осигуряване от месец август 2015 г. Условието, което законодателят постави за неговото упражняване е промяната на осигуряването да става преди отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст, не по-късно от пет години преди лицето да достигне възрастта, на която то придобива право пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.е. от лицето се иска да има най-малко пет години преди навършване на възрастта му за пенсиониране. До тогова - стига да не му е отпусната пенсия - то може да промени своето осигуряване. Очевидно замисълът на това условие е петте години преди придобиването на право на пенсия средствата, които ще участват в нейното формиране, да постъпват, съответно да бъдат - управлявани във фонда, от който ще се изплаща пенсията.
  В противоречие с вложения смисъл и логика, практиката по прилагане на това право, възприе и заложи на съвсем директния „прочит“ на употребения в чл. 46, ал. 1, респективно - чл. 124а, ал. 1, израз „не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1“. В резултат на което практиката - за да определи крайния момент, в които едно лице може да прехвърли своето осигуряване - търси не възрастта, на която това лице ще придобие право на пенсия съгласно чл. 68, ал. 1, а възрастта, и по-точно - числото по чл. 68, ал. 1 към момента на подаване на молбата за прехвърляне. От където, от своя страна като резултат - на лица, които имат повече от пет години до навършване на възрастта, на която ще придобият право на пенсиониране, се отказва прехвърляне на осигуряването, защото към датата на подаване на молбата за това има по-малко от пет години до „числото по чл. 68, ал. 1“. Веднъж застъпен този буквален прочит на разпоредбата на чл. 46, респективно - 124а, се превърна в „практическото правило“ на нейното прилагане и по-скоро няма индикации за отстъпване от него. А „нежеланието“ за отстъпване се мотивира единствено с редакцията на разпоредбите.
  Направените със законопроекта предложения за промяна целят именно преодоляване на това несъответствие между вложената от законодателя воля и начина, по който тя се прилага.
  Вносителите са направили предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект, в която в различните параграфи са записали следното:
  І. Основания за законодателна инициатива.
  Необходимост от прецизиране - като редакция, на разпоредбите на чл. 46, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1, в посока постигане на категоричност в изказа и преодоляване на възможностите за противоречиво тълкуване и на прилагане в практиката по начин, несъответстващ на вложената от законодателя воля.
  ІІ. Заинтересовани групи.
  Осигурените лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
  ІІІ. Анализ на разходи и ползи.
  Приемането на законопроекта не е свързано с допълнителни финансови средства.
  ІV. Административна тежест и структурни промени.
  Приемането и изпълнението на законопроекта не налага административни промени или въвеждане на регулаторни режими и такси.
  V. Въздействие върху нормативната уредба.
  Приемането на законопроекта не е свързано и не налага промени в други нормативни актове.
  В дискусията, която народните представители проведоха, стана ясно, че подобно предложение е внесено към законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с вносител Министерски съвет. Този законопроект е изработен на второ гласуване от Комисията по бюджет и финанси и предстои гласуването му в пленарна зала. Законопроектът на народния представител Георги Гьоков и група народни представители беше принципно подкрепен от народните представители и представителите на институциите, които присъстваха на заседанието. Несъгласия бяха изразени относно процедурните подходи, с които този законопроект се предлага за обсъждане.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 8 гласа „за“, 1 глас „против“ и 10 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-76, внесен от Георги Янчев Гьоков и група народни представители на 26.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума