Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
02/11/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на извънредно заседание, проведено на 2 ноември 2017 г., съвместно с Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазване, разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
  На заседанието присъстваха министърът на финансите, господин Владислав Горанов, заместник-министърът на финансите, господин Кирил Ананиев, министърът на труда и социалната политика, господин Бисер Петков, заместник-министърът на труда и социалната политика, господин Лазар Лазаров, господин Ивайло Иванов и госпожа Весела Караиванова, управител и подуправител на Националния осигурителен институт, председателят на Фискалния съвет, проф. Борис Грозданов, подуправителят на Българската народна банка господин Димитър Костов и др.
  Законопроектът бе представен от министъра на финансите господин Владислав Горанов.
  Приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху мерки, свързани с:
  - Продължаване на реформите в сектор „Образование“;
  - Отбрана и сигурност;
  - Социална политика;
  - Здравеопазване;
  - Провеждане на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.
  Рамката на Бюджет 2018 г. е изготвена при следните допускания: Брутният вътрешен продукт се прогнозира в размер на 105 609 млн. лв. Икономическият растеж слабо ще се забави до 3,9% през 2018 г. Очакваното забавяне в износа през 2018 г. ще допринесе за отслабване в растежа на заетостта до около 0,6%. През 2018 г. нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2%. Коефициентът на икономическата активност се очаква да нарасне с по-бавен темп спрямо 2017 г. поради постепенното свиване на потенциала на свободния трудов резерв. Средно годишното повишени на ХИПЦ (хармонизирания индекс на потребителските цени) през 2018 г. се прогнозира да бъде 1,4%, а инфлацията в края на годината да достигне 1,6%. По високите стойности ще се дължат на продължаване на поскъпването при потребителските цени на храните и горивата и на засилване на базисната инфлация под влияние на по-високото вътрешно търсене. По отношение на платежния баланс ще се наблюдава влошаване на търговския баланс, изменението в салдата на останалите статии взаимно ще се компенсира и се очаква понижаване на излишъка по текущата сметка до 4,4% от БВП.
  Що се отнася до бюджетната програма за 2018 г. на Министерството на труда и социалната политик, тя е разположена в следните допускания и параметри:
  - За минимална работна заплата средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. предвижда увеличаване на размера ѝ от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 г., на 560 лв. от 1 януари 2019 г. и на 610 лв. от 1 януари 2020 г.
  - През 2018 г. размерът на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ нараства с 1 процентен пункт спрямо 2017 г. Във връзка с това осигурителните вноски са: за фонд „Пенсии” – 19.8% за родените преди 01.01.1960 г., при запазено съотношение – 11.02% за сметка на работодателя и 8.78% за сметка на работника и 14.8% за лицата, родени след 31.12.1959 г., съответно при съотношение 8.22% към 6.58%. През 2019 г. и 2020 г. размерът на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ е без промяна спрямо 2018 г.
  - Размерите на вноските за останалите фондове на държавното обществено осигуряване се запазват на нивото си от 2011 г. за целия тригодишен период: фонд „Общо заболяване и майчинство” 3.5% (2.1% за осигурителя, 1.4% за осигуреното лице), фонд „Безработица” – 1.0% (0.6% за осигурителя и 0.4% за осигуреното лице), фонд „Трудова злополука и професионална болест” – между 0.4 и 1.1% за сметка на работодателя;
  - За периода 2018 - 2020 г. не се правят промени за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” – вноската е 0% ;
  - размерът на вноската за УПФ и ППФ на ДЗПО остават без промяна, респективно 5% за УПФ (2.8% за осигурителя и 2.2% за осигуреното лице) и 12% (за работещи при първа категория труд) и 7% (за работещи при втора категория труд) за ППФ;
  - Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход е съответно:
  - през 2018 г. в размер на 510 лв., 550 лв., 600 лв., 650 лв.;
  - през 2019 г. в размер на 560 лв., 600 лв., 650 лв., 700 лв.;
  - през 2020 г. в размер на 610 лв., 650 лв., 700 лв., 750 лв.;
  Запазва се максималния осигурителен доход на всички осигурени лица от 2 600 лв. за целия период.
  Размерите на семейните помощи за деца и размерът на средномесечния доход за достъп до семейни помощи за 2018 г. са следните:
  - средномесечен доход на член от семейството за достъп до еднократната помощ при бременност, еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – 450 лв.;
  - средномесечен доход на член от семейството за достъп до пълния размер на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 400 лв.;
  - средномесечен доход на член от семейството за достъп до месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, в размер 80 на сто от пълния размер на помощта – от 400,01 лв. до 500 лв., включително;
  - пълен размер на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст: 40 лв. за семейство с едно дете; 90 лв. за семейство с две деца; 135 лв. за семейство с три деца; 145 лв. за семейство с четири деца; 165 лв. за семейство с пет деца и с нарастване на броя на децата в семейството – увеличение с 20 лв.;
  - размер на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за децата близнаци - 75 лв. за дете;
  - размер на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за деца, настанени в семейства на роднини близки и приемни семейства по реда на ЗЗД - 40 лв.;
  - размер на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за дете с един жив родител – пълен размер на помощта;
  - размер на еднократната помощ при бременност – 150 лв.;
  - размер на еднократната помощ при раждане – 250 лв. (първо дете), 600 лв. (второ дете), 300 лв. (трето дете) и 200 лв. (четвърто и всяко следващо дете);
  - размер на еднократната помощ при осиновяване на дете – 250 лв.;
  - размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст – 100 лв.;
  - размер на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – 100 лв.;
  - размер на еднократната помощ за отглеждане на близнаци – 1 200 лв. на дете;
  - размер на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение – 2 880 лв.;
  - Размер на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, в т.ч. с различните видове и степен на увреждане или степени на трайно намалена работоспособност съответно 930 лв., 450 лв., 350 лв.;
  - Размер на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в т.ч. с различните видове и степен на увреждане или степени на трайно намалена работоспособност съответно 490 лв., 420 лв., 350 лв.;
  - Размер на месечното парично обезщетение за отглеждане на малко дете от една до две години - 340 лв. за целия период до 2020 г. включително.
  Програмният бюджет на МТСП е структуриран в 7 политики и 16 програми, вкл. и програма „Администрация”. През 2018 г. ще бъдат осъществявани политики в областите на заетостта, трудовите отношения, социалната закрила и равните възможности, хората с увреждания, социалното включване, жизненото равнище, доходите и демографското развитие, свободното движение, миграцията и интеграцията.
  Средствата за активна политика от държавния бюджет в Националните планове за действие по заетостта се запазват на 73 млн. лв.
  В областта на политиката за социално подпомагане се предлага увеличение на Гарантирания минимален доход (ГМД) от 65 на 75 лева, което ще има ефект по отношение на месечните социални помощи, еднократните помощи по Закона за социалното подпомагане и при целевите помощи за отопление.
  През 2018 г. средномесечния брой лица и семейства, които ще получават месечни социални помощи е 35 000. Необходими средства за тях са 40 000 000 лв. Еднократни помощи ще получават лица и семейства – 7 000 бр. Необходими средства за тях са 2 600 000 лв. Целеви помощи за заплащане на наем на общински жилища на самотни родители, самотно живеещи възрастни хора над 70 години, и сираци до 25 години ще получат 265 средномесечен брой случаи. Разходите, необходими за тях са 100 000 лв. Целеви помощи за отопление през 2018 г. ще получат 220 000 брой лица и семейства. Необходимите средства за тази програма са 80 800 000 лв.
  През Агенцията за хората с увреждания ще бъдат изплатени месечни добавки за социална интеграция при размер на ГМД – 75 лв. на 502 000 средномесечен брой лица с трайни увреждания. Необходими средства са 152 000 000 лв.
  За услугата „Личен асистент, социален асистент и домашен помощник“ ще бъдат осигурени 68 395 300 лв. Средномесечно тези услуги ще се ползват от 23 400 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез почасово назначаване на близо 16 600 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.
  Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане са за 26 625 средномесечен брой деца, а необходими средства за тях са 161 103 960 лв. Общите разходи за 2018 г. за всички десет мерки по програмата „Подпомагане на семейства с деца“ ще бъдат в размер на 568 683 000 лв.
  След приключване на представянето на проекта на Бюджет 2018 г. се състоя дискусия, в която участваха народни представители Хасан Адемов, Калин Поповски, Михаил Христов и представители на работодателски, синдикални и пенсионерски организации.

  След приключване на обсъждането се проведе гласуване с резултати:
  1. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.: без гласове „за“, без гласове „против“, 19 гласа „въздържал се“.

  2. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.: 11 гласа „за“, 7 гласа „против“, 1 глас „въздържал се“.

  Въз основа на проведеното представяне, обсъждане и двете гласувания с посочените резултати, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума