Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
09/05/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 09 май 2018 г., разгледа и обсъди проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.

  На заседанието присъства г-ж Ваня Колева – зам.-министър на младежта и спорта, която представи Годишния доклад за младежта за 2016 г.

  Тя посочи че, докладът е изготвен на база обобщената информация от всички институции, чиято дейност има отношение върху младежите в страната. За нуждите на доклада е реализирано и национално представително проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”. Структурата е съобразена и с основните приоритети и стратегически цели на политики за младите хора, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.).

  Информацията в Годишния доклад за младежта е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020) - насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

  Според информацията в доклада, броят на младите хора в страната на възраст от 15 до 29 г. към 31.12.2016 г. е 1 125 125 души или 15,8 %, от които 849 989 живеят в градовете, а 275 136 – в селата. Целевата прогноза на НСИ показва, че в периода до 2020 г. броят на младите хора ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15-19 г. и 20-24 г.

  Във връзка с изпълнението на Приоритет „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора“ се наблюдава положителна тенденция по отношение намаляване на младежката безработица, която е в синхрон с активния процес на прилагане на мерки и политики от страна на институциите. Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 12.2 %, който е с 2.2 % по-нисък спрямо 2015 г. Това, което се отчита като негатив е, че 54% не работят по специалността си, а едва 30% са се реализирали спрямо образованието си.

  Очертава се необходимост от подобряване координацията между институциите за повишаване ефективността от мерките за ранно кариерно ориентиране, както и инвестиране в подходящи форми на обучение за придобиване на професионални умения и ключови компетенции и развиване на предприемачески дух.

  През отчетния период е нараснал броят и капацитетът на предоставяните социални услуги за младежи в неравностойно положение, а също така и размерът на отделените за целта финансови средства. Към края на м. декември 2016 г. общият брой на социалните услуги в общността, включително от резидентен тип, е 1 095, с общ капацитет 22 771 места. Общият размер на средствата за 2016 г. за финансиране на социални услуги, предоставяни в общността, като делегирана от държавата дейност е 123 670 022 лв., т.е. със 35 427 574 лв. повече в сравнение с 2015 г.

  Близо половината от всички анкетирани младежи не търсят информация за социални услуги, социална и професионална интеграция, специализирани консултации, възможности за младежко участие, международни инициативи или доброволчество. Само спортните мероприятия са по-търсени. Може да се отбележи, че относно възможностите за участие в международни инициативи, срещи и други прояви, в най-голям дял младежите оценяват, че по-скоро трудно намират информация.

  В заключение г-жа Колева каза, че изпълнението на приоритетите и целите на държавната политика за младите хора в страната е свързано, както с постигането на определени резултати в конкретните секторни политики, така и с по-добро взаимодействие и синхрон между отделните звена на изпълнителната власт по отношение на мерките и дейностите, насочени към подобряване на живота на целевата група. Това сътрудничество е необходимо да бъде развивано и прецизирано не само на национално, но и на регионално и местно ниво, чрез прилагане на по-гъвкави модели на координация и партньорство между всички заинтересовани страни. В тази връзка е необходимо да бъдат предприети действия за предефиниране на целите и мерките в младежката сфера с цел засилване на положителния ефект от прилаганите политики за младите хора в България.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за приемане на Годишния доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума