Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
09/05/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД

  Относно решение за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 810-00-5, внесен от Националния осигурителен институт на 18.04.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 9 май 2018 г., разгледа и обсъди Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г.
  В заседанието участва господин Ивайло Иванов, управител на НОИ, госпожа Весела Караиванова, подуправител на НОИ, експерти от НОИ и МТСП.
  Отчетът за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г. бе представен от управителят на НОИ г-н Ивайло Иванов.
  Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване е основният финансов план на социалнoосигурителната система, с който се изпълнява определената за годината държавна осигурителна политика. Той съдържа консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и бюджетите на отделните социални фондове, съобразно спецификата на осигурителните рискове, съвкупността на осигурените лица и изискванията на единната бюджетна класификация.
  Според управителят на Националния осигурителен институт 2017 г. е била динамична в икономически план. Отчетен е растеж на брутния вътрешен продукт от 3,6 на сто, а инфлацията е достигнала 1,2 на сто.
  Продължило е възходящото развитие на пазара на труда, като Агенцията по заетостта е отчела рекордно ниско равнище на безработицата от 7,2 на сто при 8,8 на сто през 2016 г. Броят на регистрираните в бюрата по труда безработни лица през 2017 г. е под 237 хил. души, при около 285 хил. души през 2016 г.
  Трудовите възнаграждения са нараснали, като Националният статистически институт е отчел ръст на средната работна заплата за страната до 1095 лв. през четвъртото тримесечие на 2017 г.
  Нараснал е както броят на осигурените лица, така и средния осигурителен доход. Поради стабилизирането на пазара на труда броят на осигурените лица е достигнал близо 2 млн. 800 хил. души, при около 2 млн. 760 хил. души през 2016 г. Средният осигурителен доход е надхвърлил 820 лв., като през 2016-та той е бил около 770 лв. Това е оказало влияние както върху приходите, така и върху разходите на държавното обществено осигуряване.
  Тези макроикономически процеси са оказали съществено влияние върху основните параметри на държавното обществено осигуряване, които са:

  І. Основни параметри и осигурителни политики, реализирани при изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година, свързани с приходите.

  1. Увеличен е размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" с един процентен пункт - 18,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и 13,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г.
  2. Запазени са размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица" на нивата от 2016 г.:
  - фонд „Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто и в съотношение 60/40
  осигурител/осигурено лице;
  - фонд „Безработица" - 1,0 на сто и в съотношение 60/40 осигурител/осигурено
  лице.
  3. Запазазени са размерите на диференцираните осигурителни вноски за фонд " Трудова злополука и професионална болест" - между 0,4 и 1,1 на сто според степента на риска за икономическата дейност, изцяло за сметка на осигурителя.
  4. Увеличен е диференцираният минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г., съответно 460 лв., 500 лв., 550 лв. и 600 лв.
  5. Запазен е минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.
  6. Запазен е максималният месечен размер на осигурителния доход 2 600 лв.
  7. За 2017 г. не се правени вноски за Фонд „Гарантирани вземания на работници и служители“ и е запазен максималният размер на гарантираните вземания - 1 200 лв.

  ІІ. Основни параметри и осигурителни политики, реализирани при изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година, свързани с разходите.

  1. През 2017 г. е продължило повишаването на изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд:
  - Необходимата възраст за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал.l от КСО се е повишила с два месеца - 64 години за мъжете и 61 години за жените;
  - Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал.2 от КСО се е увеличила с 2 месеца - 38 години и 4 месеца за мъжете и 35 години и 4 месеца за жените;
  - Необходимата възраст за придобиване право на пенсия на лицата по чл.69 от КСО се е повишила с 2 месеца - 53 години;
  - Необходимата възраст за придобиване право за пенсия по чл. 68, ал.3 се е повишила с 2 месеца - 66 години и за двата пола.
  2. От 1 януари 2017 г. за новоотпуснатите пенсии процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се е увеличил от 1,1 на 1,126 с процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО (2,36 на сто).
  3. От 1 юли 2017 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година са преизчислени с новия процент за всяка година осигурителен стаж -1,126.
  4. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се е увеличил от 161,38 лв. на 180,00 лв. от 1 юли 2017 г. и от 180,00 лв. на 200,00 лв. от 1 октомври 2017 г., съгласно изменения чл.10 от ЗБДОО (на основание §1 от Закона за изменение на ЗБДОО.
  5. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се е запазил на нивото от 1 юли 2016 г. - 910,00 лв. месечно.

  ІІІ. Основни параметри и осигурителни политики, реализирани при изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година, свързани с парични обезщетения и помощи.

  1. Запазени са нормативите на обезщетенията при временна неработоспособност и при бременност и раждане на нивата от 2016 г.;
  2. Запази се нормативът на месечното обезщетение за отглеждане на малко дете на 340 лв.;
  3. Запазен е режимът на изплащане на паричните обезщетения. за временна неработоспособност, първите три дни да са за сметка на осигурителя и от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността от държавното обществено осигуряване;
  4. Запазен е размерът на обезщетението за безработица и начинът на изчислението му на база 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа, при минимален дневен размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв.;
  5. Запазени са осигурителните периоди, от които се изчисляват краткосрочните обезщетения за общо заболяване и трудова злополука или професионална болест - 18 месеца и 24 месеца .за обезщетението за бременност и раждане и безработица;
  6. Запазен е размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

  ІV. Общо изпълнение на планираните приходи, разходи и трансфери в Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване.

  1. Планираните приходи (без трансфери) за ДОО за 2017 г. са 5 651 988,0 хил. лв. Общият брой на осигурените лица, за които са постъпили приходи от осигурителни вноски през 2017 г. е 2 779 820. Постъпилите приходи са 5 914 007,3 хил. лв. Общото преизпълнение на плана по приходите е с 299 263,3 хил. лв. (5,3 на сто).
  2. Планираните разходи (без трансфери) са 10 366 531,0 хил. лв. По отчет разходите възлизат на 10 558 597,9 хил. лв. В структурата на разходите най-съществен дял имат разходите за пенсии, които са 9 008 228,1 хил. лв. В тази сума са включени 102 638,6 хил. лв. еднократно изплатените суми към пенсиите и 1 039,8 хил. лв. капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права. Отчетените разходи за социални помощи и обезщетения са 1 473 769,9 хил. лв.
  Изпълнението на плана по разходите е 101,9 на сто, което е преразход спрямо плана със 192 066,9 хил. лв. и се дължи на по-високи разходи спрямо планираните за пенсии, социални помощи и обезщетения.
  3. Трансферите през 2017 г. са 4 550,1 млн. лв., със 164,4 млн. лв. (3,5%) по-малко от планираните, от които:
  - субсидия за покриване на недостига от средства – 4 084,6 млн. лв.,
  с 313,9 млн. лв. (7,1%) по-малко от плана;
  - допълнителен трансфер за ЕДС към пенсиите – 100,8 млн. лв.
  4. Остатък в края на 2017 г. - 0,5 млн. лв.

  V. Изпълнение на бюджетите на фондовете на ДОО през 2017 г.

  При изпълнението на бюджетите на отделните фондове на ДОО през 2016 г. е отчетен следния резултат за:
  1. Фонд "Пенсии" при планиран дефицит от 4 077 999,7 хил. лв. е отчетен 3 979 081,4 хил. лв., или по-нисък със 98 918,3 хил. лв. По-ниският дефицит е резултат от постъпилите повече приходи и трансфери – с 237 720,4 хил. лв. и по-високите със 138 802, 1 хил. лв. разходи и трансфери;
  2. Фонд "Пенсии за лицата по чл.69" планиран дефицит от 130 665,0 хил. лв. е отчетен 116 735,4 хил. лв., или по-нисък с 13 929,6 хил. лв. По-ниският дефицит е резултат от икономията в разходите и трансферите от 32 979,4 хил. лв.;
  3.Фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", който по план е с дефицит от 12,1 хил. лв., завършва с остатък от 32 255,5 хил. лв. Причините за отчетения излишък основно са преведените средства за пенсии от централния бюджет точно по план и отчетените по-малко разходи за пенсии с 32 268,3 хил. лв.;
  4. Фонд "Трудова злополука и професионална болест" при планиран излишък от 105 161,3 хил. лв. е отчетен излишък от 165134,7 хил. лв., или по-голям с 58972,8 хил. лв. По-високият излишък се дължи на получените повече приходи от осигурителни вноски с 56 498,8 хил. лв.;
  5. Фонд "Общо заболяване и майчинство" при планиран недостиг от 128 186,6 хил. лв. е отчетен недостиг от 139 538,5 хил. лв. или с 11 351,9 хил. лв. над планирания. По-високият дефицит е резултат от отчетените повече приходи от осигурителни вноски с 79 419,5 хил. лв., по-високи разходи за обезщетения с 90 770,3 хил. лв. и предоставените с 1,1 хил. лв. по-малко трансфери в сравнение с планираните;
  6. Фонд "Безработица" при планиран дефицит от 135 527,5 хил. лв., е отчетен дефицит от 161 879,2 хил. лв. По-високият дефицит се дължи на постъпилите с 21 818,8 хил. лв. повече приходи от осигурителни вноски и по-високите разходи за обезщетения за безработица с 34 422,3 хил. лв. под планираните;
  7. Бюджета на НОИ (като общ административен фонд) при планиран излишък в края на периода от 4 353 621,1 хил. лв. е отчетен излишък от 4 174 037,0 хил. лв., или с 179 589,1 хил. лв. под планирания.
  8. Финансово състояние на Учителския пенсионен фонд (УчПФ) за 2017 г.:
  - брой пенсии изплащани от УчПФ – 2 220;
  - брой добавки изплащани от УчПФ – 25 109;
  - финансови активи на УчПФ към 31.12.2017 г. – 481,4 млн. лв.
  9. Финансово състояние на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2017 г.:
  - отчетените приходи са 8 281,3 хил. лв., при планирани 8 000,0 хил. лв.;
  - отчетените разходи са 408,0 хил. лв., с 1 425,7 хил. лв. (77,7 на сто) по-малко от планираните;
  - отчетеният излишък в края на годината е 7 873,3 хил. лв., със 1 707,0 хил. лв. (27,7 на сто) повече от планирания.
  След представянето на Отчета за изпълнението на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване се проведе дискусия. В нея взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Георги Гьоков, Руслан Тошев, Калин Поповски, Милко Недялков и Хасан Адемов. В изказванията бяха зададени въпроси, свързани с: финансовия преразход на Фонд „Безработица“; финансовото състояние на другите фондове, които, с малки изключения в последните години завършват със дефицити; ниската издръжка за Националния осигурителен институт; броя на лицата, избрали да прехвърлят частните си осигурителни партиди към НОИ и обратно и размера на приходите за държавното обществено осигуряване от този реализиран избор; увеличените разходи на държавното обществено осигуряване за обезщетенията за временна неработоспособност и причините за тях; осъвременяването на т.н. „стари“ пенсии; многогодишната практика да се залага подценена приходна част на бюджета на държавното обществено осигуряване, за сметка на финансовия размер на осигурителни права и дефицити в осигурителните фондове; тенденциите, които се очертават след проведената през 2015 г. пенсионна реформа и други.
  Управителят и подуправителят на НОИ отговориха обективно на всички поставени въпроси.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да приеме следното Решение:

  „РЕШЕНИЕ
  за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г.
  Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване

  РЕШИ:
  Приема отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г.“


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума