Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/05/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-12, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 9 май 2018 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 17 и 30 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 123з ал. 1 се изменя така:
  „(1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно:
  1. да запознава осигурените лица и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2-4 и ал. 4, т. 1 с правилника на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и с всички негови изменения и допълнения, както и да им предоставя при поискване заверено копие от него;
  2. преди сключването на осигурителен договор да предоставя на насрещната страна по договора актуална информация относно основните характеристики на фонда и относно участието в него;
  3. да изпраща безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година;
  4. извън случая по т. 3 да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получава информация за своята индивидуална партида;
  5. да предоставя на осигурените лица при поискване информация относно постигнатата реална доходност по техните индивидуални партиди;
  6. да предоставя при поискване от лице, осигурено във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми с вноски на лице по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 или на предприятие осигурител, създадено съгласно законодателството на Република България, в 7-дневен срок ясна писмена информация относно:
  а) придобиването на права върху средствата по индивидуалната партида и последиците във връзка с това в резултат на прекратяване на правоотношението с лицето по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 или с предприятието осигурител;
  б) условията, определящи третирането на средствата по индивидуалната партида след прекратяване на правоотношението по буква “а”, като, когато е допустимо изтегляне на средствата преди придобиването на право на пенсия, в информацията се включва и писмена клауза, че осигуреното лице следва да разгледа възможността да потърси консултация относно влагането на тези средства за пенсионно осигуряване;
  7. да предоставя при поискване на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 7-дневен срок ясна писмена информация за полагащите им се средства от индивидуалната партида на починалия и условията, определящи третирането на тези средства.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 123з се създават ал. 3а и 3б:
  „(3а) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване от лице, осигурено във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми с вноски на лице по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 или на предприятие осигурител, създадено съгласно законодателството на Република България, в 7-дневен срок писмена информация относно:
  1. придобиването на права върху средствата по индивидуалната партида и последиците във връзка с това в резултат на прекратяване на правоотношението с лицето по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 или с предприятието осигурител;
  2. условията, определящи третирането на средствата по индивидуалната партида след прекратяване на правоотношението по т. 1, като, когато е допустимо изтегляне на средствата преди придобиването на право на пенсия, в информацията се включва и писмена клауза, че осигуреното лице следва да разгледа възможността да потърси консултация относно влагането на тези средства за пенсионно осигуряване.
  (3б) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да предостави при поискване на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 7-дневен срок писмена информация за полагащите им се средства от индивидуалната партида на починалия и условията, определящи третирането на тези средства.“

  § 2. В чл. 236 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При осигуряването на своите работници и служители и на лицата, с които са сключени договори за възлагане на управление и контрол, лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 и предприятията осигурители, създадени съгласно законодателството на Република България, могат да прилагат срок на изчакване, не по-дълъг от шест месеца от възникването на правоотношението със съответното лице.“
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Когато се прилага срок на изчакване, лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 и предприятията осигурители, създадени съгласно законодателството на Република България, при поискване предоставят на своите работници и служители и на лицата, с които са сключени договори за възлагане на управление и контрол, в 7-дневен срок ясна писмена информация относно прилагания срок на изчакване и последиците от него при прекратяване на правоотношението.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думата „изцяло“ се заличава, а накрая се поставя запетая и се добавя „доколкото в този кодекс не е предвидено друго“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като в ал. 4 думата “ясна“ се заличава.

  § 3. В чл. 237 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и срока на изчакване, ако се прилага такъв“.
  2. В ал. 3, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и срока на изчакване, ако се прилага такъв“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 248а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Осигурените лица по професионална схема, за които е прекратено внасянето на осигурителни вноски по тази схема“ се заменят с „Осигурените лица, за които е прекратено внасянето на осигурителни вноски“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Алинея 1 се прилага и за лицата по чл. 245.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 343а, ал. 5 думите „чл. 236, ал. 3“ се заменят с „чл. 236,
  ал. 5“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В § 1, ал. 2 се създава т. 34:
  „34. „Срок на изчакване” е период на заетост, който е необходим съгласно правилата на осигурителния договор, колективното споразумение или колективния трудов договор или се изисква от лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 или от предприятието осигурител, за да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за съответния работник или служител или за съответното лице, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол.“
  2. В § 1а, ал. 1 се създава т. 9:
  „9. Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (ОВ, L 128/1 от 30 април 2014 г.).“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 7. Изискванията на § 2, т. 1 се прилагат за периоди на заетост след влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Извлеченията от индивидуалните партиди за 2017 г., изпращани ежегодно на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, се изготвят съгласно образците, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. Този закон влиза в сила на 21 май 2018 г. с изключение на § 1 относно чл. 123з, ал. 1, т. 1 (относно думите „както и да им предоставя при поискване заверено копие от него“), т. 2 и 5, които влизат в сила от 18 ноември 2018 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8 :
  § 8. Законът влиза в сила от 21 май 2018 г.  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума