Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
30/05/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Административен мониторингов доклад за 2017г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 30 май 2018 г., разгледа и обсъди Административен мониторингов доклад за 2017 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет (НССЕИВ), г-жа Даниела Николова, експерт в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, г-н Искрен Ангелов, началник отдел в дирекция „Политикиа на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министирство на труда и социалната политика, представители на социалните партньори и неправителствени организации.
  Доклада представи г-жа Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
  Докладът съдържа резултатите от постигнатото през 2017 г., както и информация за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. В приложение са посочени резултатите от дейностите за изпълнение на областните стратегии и на общинските планове за действие.
  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попада информацията за напредъка по Приоритет „Заетост”.
  Водещата институция за постигане целите на приоритета е Министерството на труда и социалната политика, чиято политика се ръководи от принципите за недопускане на дискриминация и осигуряване на условия за равни възможности и равно третиране на всички български граждани, независимо от етническата им принадлежност. Тя е част от политиката за борба с бедността и социалното изключване.
  Активната политика за подпомагане на социално-икономическата интеграция на етническите малцинства и други уязвими групи в неравностойно положение на пазара на труда се реализира от Агенцията по заетостта чрез годишни планове за подпомагане интеграцията на лицата от ромската общност, регистриани в дирекциите „Бюро по труда”.
  Докладът съдържа отчет за резултатите от изпълнение на мерките, насочени към подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда, които са една от най-уязвимите групи на пазара на труда. Проблемите при трудовата им реализация са свързани с ниската мотивация и активност за търсене на работа, липсата или недостатъчна образователно-квалификационна характеристика за заемане на обявени свободни работни места, както и липсата на трудови навици.
  За подобряване пригодността за заетост и квалификация на безработните роми, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” за 2017 година в различни дейности са включени повече от 27000 лица, което е повече от планираните 17 000, от които мотивирани за активно поведение на пазара на труда – 15168 лица, включени в индивидуални и групови форми за професионално ориентиране – 9 777 лица, включени в обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности – 2086 лица. Констатира се тенденция през последните години за увеличаване на броя на наетите роми на първичния пазар на труда, което е показател за положителна промяна на качеството на работната сила и промяна в нагласите на работодателите спрямо представителите на ромската общност.
  В дейности по насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес, вкл. обучения за придобиване на предприемачески умения, през 2017 г. са включени 118 лица при планирани 92.
  За насърчаване на социалния и граждански диалог, в подкрепа на трудовата реализация на ромите, през 2017 г. са проведени 389 срещи с ромски лидери и организации по места, при планирани 150 срещи.
  През 2017 г. здравните медиатори са 215, в 115 целеви общини. Въвеждащото обучение за новите здравни медиатори се провежда, като всяка календарна година броя на здравните медиатори се увеличава, като новонозночените лица на тази длъжност се обучават по програма и преподаватели от Факултета по обществено здраве /ФОЗ/ към Медицински университет София. В рамките на обучителната програма здравните медиатори се запознават с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно основни заболявания. След преминаване на обучението и полагане на изпит, получават сертификат от ФОЗ, като придобиват професионална квалификация „здравен медиатор“. Здравните медиатори работят по здравни програми и проекти с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход, като подпомагат работата на регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините. За поредна година се провеждат специализирани трудови борси за насърчаване трудовата реализация на ромите, като през 2017 година са проведени 4 такива борси, в резултат на които 211 търсещи работа лица от ромски произход са назначени на работа.
  През 2017 година в различни форми на обучение и заетост по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 година са включени 3 119 младежи от ромската общност.
  Докладът акцентира върху проблемите относно заетостта на ромите и сочи, че независимо от наблюдаваната положителна тенденция за увеличаване броя на наетите на първичния пазар на труда, основните, а понякога и единствените възможности за устройването им на работа, са сезонните работни места и програмите за заетост и обучение.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Галя Василева, Георги Гьоков и Надя Клисурска.
  Докладът беше подкрепен от ПГ на ГЕРБ. Становището на ПГ „БСП за България” е, че няма напредък в интеграцията на ромите и всяка година се задълбочават разликите между ромите и останалите граждани на държавата.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 10 гласа „за“, без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Административен мониторингов доклад за 2017 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума