Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
07/06/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-12, внесен от Корнелия Нинова, Цветан Цветанов, Таско Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов, Жельо Бойчев и Спас Панчев, приет на първо гласуване на 29 март 2018 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 17, 30 и 46 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване“.

  § 1. В чл. 82, ал. 4 след думата „служба“ се добавя „и на военнослужещите, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 1 думите „или по повод на“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 82, ал. 4 след думата „служба“ се добавя „и на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.
  § 2. В чл. 83, ал. 4 след думата „военнослужещ“ се добавя „при или по повод“, а след думата „служба“ се добавя „или изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 2 думите „при или по повод“ се заличават, а след съюза „или“ се добавя „при“ .
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 83, ал. 4 след думата „служба“ се добавя „или при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.

  § 3. В чл. 85, ал. 3 се създава изречение второ: „Пострадали се считат и загиналите при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 3 се изменя така:
  § 3. В чл. 85, ал. 2 след думата „имат“ се добавя „загиналите при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 85, ал. 2 след думата „имат“ се добавя „загиналите при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.

  § 4. В чл. 86, ал. 2 думите „наборна служба или на служба в запаса“ се заменят със „служба“.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 4 да бъде отхвърлен.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  § 5. В чл. 101, ал. 7 след думата „служба“ се добавя „и на военнослужещите, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 5 думите „или по повод на“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
  § 4. В чл. 101, ал. 7 след думата „служба“ се добавя „и на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната“.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде подразделение „Преходна разпоредба“ с § 6:
  „§ 6. Родителите на военнослужещите, загинали до влизането в сила на този закон при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност по чл. 82, ал. 4 от датата на подаване на заявлението.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Калин Поповски, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде подразделение „Преходна разпоредба“ с § 7:
  „§ 7. (1) Родителите на курсантите и школниците от средните, полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се зачита за наборна военна служба съгласно действащото законодателство към момента на настъпването на смъртта, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност, независимо от възрастта им.
  (2) Размерът на пенсията на лицата по ал. 1 се определя от размера по чл. 86, ал. 1, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност на редник или сержант при трайно намалена работоспособност над 90 на сто. Пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението.
  (3) Лицата по ал. 1 получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия за военна инвалидност.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни разпоредби“ с § 5 и 6:

  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 5. Родителите на военнослужещите, загинали до влизането в сила на този закон при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност по чл. 82, ал. 4 от датата на подаване на заявлението.

  § 6. (1) Родителите на курсантите и школниците от средните, полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие, но преди изтичане на срока, който се зачита за наборна военна служба съгласно действащото законодателство към момента на настъпването на смъртта, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност, независимо от възрастта им.
  (2) Размерът на пенсията на лицата по ал. 1 се определя от размера по чл. 86, ал. 1, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност на редник или сержант при трайно намалена работоспособност над 90 на сто. Пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението.
  (3) Лицата по ал. 1 получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия за военна инвалидност.  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума