Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
20/06/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 13.06.2018 г.
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 13.06.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 20 юни 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители.
  В заседанието участваха госпожа Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, представители на работодателски и синдикални организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Светлана Ангелова.
  Според мотивите на законопроекта с предложените промени се изпълняват и изискванията на Конвенция № 87 на Международната организация на труда, ратифицирана и обнародвана през 1959 г., която дава основание за създаването на самостоятелен и отличаващ на учредяване, съществуване и прекратяване, включително вписване в регистър и придобиване качество на юридическо лице на синдикалните и работодателските организации.
  Законопроектът предлага синдикалните и работодателските организации да се вписват в специален регистър към окръжните съдилища по седалището им. Процедурата по регистрацията пред съответния съд следва да се извършва по реда на Глава петдесет и пета на Гражданско процесуалния кодекс, където е регламентирано специфичното производство, свързано с вписването на юридическите лица.
  Определят се обстоятелствата и данните, които следва да се вписват в регистъра на синдикални и работодателски организации. При определяне на данните, които се вписват в регистъра са отчетени спецификите на този вид организации. В регистъра не се предвижда вписване на целите на организацията, защото те са определени в чл. 4, ал. 2 от Кодекса на труда за синдикалните организации и в чл. 5, ал. 2 за работодателските организации. Също така в регистъра няма необходимост да се вписват средствата за постигане на целите, защото те са определени в трудовото законодателство. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 33, ал. 2 от Кодекса на труда синдикалните организации и организациите на работодателите свободно определят своите функции и ги осъществяват в съответствие с техните устави и закона.
  Предлага се в регистъра да се вписват и поделенията на организациите, за да има яснота и пълнота по отношение на нормата на чл. 49, ал. 2 от Кодекса на труда, съгласно която поделение на организация, вписана съгласно предходната алинея, придобива качество на юридическо лице съгласно устава й.
  Предвижда се при промяна на обстоятелствата и актовете, които се вписват в регистъра на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд, да се извършва вписване на промените в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им.
  Със законопроекта се предвижда заварените към датата на влизането на закона в сила синдикални и работодателски организации да запазват правоспособността си на юридически лица, без да е необходимо да извършват нова регистрация.
  В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“.
  В становището на Министерството на труда и социалната политика се подчертава, че създаването на изрична уредба в Кодекса на труда относно регистрацията и статута на организациите на работодателите и на работниците и служителите допринася за гарантиране конституционно постановените права на сдружаване, поради което от МТСП считат предложената промяна за целесъобразна.
  Всички работодателски и синдикални организации категорично подкрепят законопроекта.
  Към законопроекта вносителите са приложили Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието.
  В раздел първи от него се посочва, че организациите на работниците и служителите се отличават от останалите сдружения на гражданите, като техните цели и средствата за постигането им са регламентирани в трудовото законодателство. Смесването на режимите за регистрация с другите видове юридически лица с нестопанска цел е нецелесъобразно. Поради това с измененията в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от 2016 г. е предвидено изрично изключване от приложното му поле на синдикалните и работодателските организации. Също така, в § 2, ал. 1 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел изрично е регламентирано, че организациите, които имат за цел извършването на политическа, синдикална и дейност, присъща на вероизповедание, както и читалищата, се уреждат с отделен закон. В тази връзка специален закон по отношение на синдикалните и работодателските организации се явява Кодексът на труда, в който следва да бъде цялостната уредба на синдикалните и работодателските организации.
  Изричното изключване на синдикалните и работодателските организации от приложното поле на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съчетано с липсата на нарочни норми в Кодекса на труда, създава празнота в нормативната уредба. Това може да доведе до откази за вписване на нови организации или на настъпили промени в подлежащи на вписване обстоятелства за вече вписаните организации, както в окръжните съдилища, така и в Агенцията по вписванията.
  В тези случаи може да бъде затруднен и дори поставен под съмнение относно легитимността му социалния диалог, поради неяснотата на статута на участниците в него.
  Създаването на ясен режим за регистрация на синдикалните и работодателските организациите ще доведе до по-голяма прозрачност при провеждане на социалния диалог. По този начин ще бъдат гарантирани конституционно постановените права на сдружаване на работниците и служителите и на работодателите. като се създаде специална и детайлна уредба относно регистрацията и статута им.
  След представянето на законопроекта, мотивите към него и получените становища от синдикалните и работодателските организации бяха зададени уточняващи въпроси от народните представители Хасан Адемов и Милко Недялков.
  Отговорите бяха дадени по коректен и правно аргументиран начин от представители на работодателски организации, в които са настъпили промени на управителните им органи и вече са изпитали съществуващия законодателен пропуск.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 18 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума