Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
04/07/2018 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители, приет на първо гласуване на 27 юни 2018 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Кодекса на труда
  (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 30 и 42 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Синдикалните организации и организациите на работодателите придобиват качеството на юридическо лице след вписването им в регистър на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Вписванията се извършват при условията и по реда на глава петдесет и пета от Гражданския процесуален кодекс.“
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) В регистъра на синдикални и работодателски организации се вписват следните обстоятелства:
  1. видът и наименованието на организацията;
  2. седалището и адресът;
  3. уставът на организацията;
  4. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи организацията;
  5. прекратяването на организацията;
  6. преобразуването;
  7. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
  8. заличаването на организацията.
  (5) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 4.
  (6) Обстоятелствата и актовете по ал. 4 се заявяват за вписване, съответно за обявяване в регистъра на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд, в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 1 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. В ал. 2 думите „съгласно предходната алинея“ се заменят с „по ал. 1“.
  2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Синдикалните организации и организациите на работодателите придобиват качеството на юридическо лице след вписването им в регистър на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им.“
  2. В ал. 2 думите „съгласно предходната алинея“ се заменят с „по ал. 1“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Вписванията се извършват при условията и по реда на глава петдесет и пета от Гражданския процесуален кодекс.“
  4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) В регистъра на синдикални и работодателски организации се вписват следните обстоятелства:
  1. видът и наименованието на организацията;
  2. седалището и адресът;
  3. уставът на организацията;
  4. органите, имената на членовете на управителния орган, имената и длъжностите на лицата, представляващи организацията;
  5. прекратяването на организацията;
  6. преобразуването;
  7. имената, съответно наименованието, както и адресът на ликвидаторите;
  8. заличаването на организацията.
  (5) На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 4.
  (6) Обстоятелствата и актовете по ал. 4 се заявяват за вписване, съответно за обявяване в регистъра на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд, в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им.“
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 7.


  Преходна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Заварените към датата на влизане на този закон в сила синдикални и работодателски организации запазват правоспособността си на юридически лица без да се регистрират по реда на този закон.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 2 се изменя така:
  „§ 2. Заварените до влизането в сила на този закон синдикални и работодателски организации запазват качеството си на юридическо лице без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд по седалището им.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Заварените до влизането в сила на този закон синдикални и работодателски организации запазват качеството си на юридическо лице без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд по седалището им.


  Председател на КТСДП:

  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума