Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
19/09/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД

  относно: проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2018 г., разгледа и обсъди проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.
  На заседанието присъства г-н Георти Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който представи Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г.
  В изложението си отбеляза, че внасянето на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност е в изпълнение на чл.7, ал.1,т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. В доклада се съдържа информация, анализ и оценки за рисковете, опасностите и заплахите за реализиране на ефективна политика в защита на националната ни сигурност. Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. има съществено значение за информирането на публичните институции и гражданските организации и в други държави, както и на структурите на НАТО, ЕС и на международните организации относно политиката за сигурност на Република България. Анализирани са процесите от вътрешен и външен характер, които оказват съществено влияние върху националната сигурност и са направени изводи за състоянието и основните насоки за развитието и.
  В материята от обхвата на компетенциите на Комисията по труда, социалната и демографската политика е информацията относно някои аспекти на социалната сигурност.
  В първия Раздел „Оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност на Република България” се съдържат обобщени констатации относно факторите с дълготрайно негативно въздействие върху социалната сигурност.
  През 2017 г. населението в България продължава да намалява. По данни на НСИ към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0.7%.
  В доклада се подчертава, че демографската криза води до съществени регионални икономически дисбаланси. Като резултат териториалното разпределение на населението е неравномерно, което се отразява неблагоприятно върху икономическото развитие на страната. Увеличава се мобилността на населението, което води до многоаспектни проблеми в социалните ролеви отношения – икономически, трудови, професионални, семейни и др.
  Продължава да нараства възрастовата зависимост. Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 54.5%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2016 г. този коефициент е бил съответно 44.5 и 53.4%.
  Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.6 години в края на 2017 година.
  Коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години), показва тревожна тенденция на намаляване на възпроизводството на трудоспособното население. Към 31.12.2017 г. това съотношение е 64. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.
  Във втория Раздел „Политики за защита на националната сигурност” се съдържа информация относно политиките по заетостта, повишаването на квалификацията и демографските въпроси, провеждани през 2017 г.
  През 2017 г. активната политиката на пазара на труда приоритетно е насочвана към целевата група на безработни младежи на възраст до 29 години с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни на възраст над 50 години, продължително безработни лица, безработни с ниска квалификация и недостиг на ключови компетентности, хора с увреждания, неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. В резултат от цялостната дейност на Агенцията по заетостта, близо 237 хиляди безработни започват работа, от които на първичния пазар – над 208 хиляди, общо по програми и мерки за обучение и заетост, и обучение на възрастни по НПДЗ към 31.12.2017 г., е осигурена заетостта на 28 264 лица, от тях в нова заетост са включени 16 929 лица и в обучение – 10 925 безработни. По проектите финансирани по ОП РЧР - 14 796 безработни лица са включени в заетост и 24 852 са включени в обучение.
  В третия Раздел „Основни изводи за състоянието на националната сигурност и насоки за развитие” в областта на социалната сигурност са очертани насоките на политиките в следните направления за следващия период: повишаване качеството на работната сила; ограничаване на безработицата и включване в заетост на представители от неравнопоставените групи на пазара на труда; развитие на социалния диалог; продължаване изпълнението на реформата в пенсионната система и осигуряване на финансовата й устойчивост; повишаване качеството и ефективността на контрола по спазване на трудовото законодателство; ускоряване процеса на деинституализация в специализираните институции за възрастни хора с увреждания; подобряване положението на ромите.
  Особено внимание е отделено на необходимостта от прилагане на интегриран подход и междусекторно сътрудничество за постигане на целите на Актуализираната стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума