Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/11/2018 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3.10.2018 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 21 ноември 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3.10.2018 г.
  В заседанието участваха: г-жа Биляна Стойкова, старши юрисконсулт в Министерство на вътрешните работи, г-жа Христина Гетова, директор на дирекция „Правна“ в Министерство на здравеопазването, г-жа Надежда Харизанова, държавен експерт в дирекция „Политики за хората с увреждания“ в Министерство на труда и социалната политика, г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, д-р Даниела Данчева, представител на Асоциация на шофьорите инвалиди и др.
  Законопроектът бе представен от народния представител господин Михаил Христов.
  Законопроектът касае срока на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство /МПС/ на хората с увреждания. За разлика от общия законов срок – 10 години, валидността на свидетелствата за управление на МПС на хората с увреждания е ограничен до 5 години.
  В България има около 170 хиляди водачи на МПС с различна степен на увреждане. Поради спецификата на тяхното увреждане преценката за съответствието на здравното им състояние с нормативните изисквания за физическа годност на водач на МПС се извършва и те са длъжни да се явят за заключение пред специализирана транспортна лекарска комисия /ТОЛЕК/, които комисии от своя страна определят дали човекът с увреждане ще бъде дееспособен да управлява МПС.
  На територията на страната ТОЛЕК се намират само на три места София, Пловдив и Горна Оряховица. Това принуждава хората с увреждания да пътуват стотици километри, за да получат удостоверение от транспортна лекарска комисия.
  За разлика от останалите водачи на МПС, за които свидетелството за управление на МПС е със срок на валидност 10 години, това на хората с увреждания е със срок от 5 години, което допълнително натоварва хората с увреждания и ги дискриминира спрямо останалите водачи на МПС. Възможността транспортните лекарски комисии да издават удостоверения за период до 10 години, вместо както до сега за срок от 5 години, би било облекчение за голяма част от хората с увреждания и ще защити правото им на равностойно третиране.
  В комисията бяха получени становищата на Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания и от Център за психологически изследвания – национално представителна организация на хора с увреждания, които са подкрепящи законопроекта.
  В становището на Министерството на труда и социалната политика се подчертава, че с предложеното изменение на Закона за българските лични документи ще бъдат облекчени част от хората с увреждания и ще бъде гарантирано правото им на равностойно третиране, както и ще бъде изпълнено изискване на Конвенцията за правата на хората с увреждания за прилагане на ефективни мерки за осигуряване на лична мобилност с най-голяма възможна степен на независимост на хората с увреждания.
  В дискусията бяха изразени положителни становища по законопроекта от страна на: г-н Минчо Коралски, г-жа Христина Гетова от МЗ, г-жа Надежда Харизанова от МТСП, г-жа Биляна Стойкова от МВР и д-р Даниела Данчева.
  В обсъждането взеха участие народните представители Юлиян Папашимов, Калин Поповски, Михаил Христов и Георги Гьоков, които също подкрепиха законопроекта.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 20 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 854-01-72, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 3.10.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума