Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 19

от проведено извънредно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 16 ноември 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерски съвет на 16.10.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерски съвет на 19.10.2017 г. – обсъждане за второ гласуване.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и гости се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,06 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, откривам извънредното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Предлагам следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 702-01-30, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред. Приема се.

Преминаваме към т. 1:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд“.
По заглавието и по § 1 няма предложения.
Вносителите? Не виждам предложения. Гостите? Не виждам предложения.
Моля, гласувайте заглавието и § 1 по вносител, моля да гласува. Приемат се.
По § 2, 3 и 4 няма внесени предложения. Бележки от вносителите? Бележки? Не виждам.
Моля, гласувайте § 2, 3, 4 по вносител. За 14. Приема се.
РЕПЛИКА: По § 4…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, ние вече гласувахме параграфа, но може в хипотезата на 25б.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ: Благодаря, господин Председател, за възможността.
Като цяло подкрепихме и този, и следващия законопроект във връзка с намаляването на административните тежести пред бизнеса. Безспорно това е нещо, което е полезно и има нашата подкрепа. Но водени от амбицията да направим, да осмислим тази дейност, защото в момента службите за трудова медицина работят в голяма степен формално, без полза за работниците и служителите, масова е практиката работодателите да нямат такива служби по принципа как да платя по-малко и да няма проблеми, службите по трудова медицина пък как да вземат повече предприятия за обслужване, вършейки по-малко работа, а пък ДКЦ-тата как да им възложим повече и по-често, и по-голям обхват на прегледите, без да има нужда от тях, за да вземем повече пари. И от тези три неща най-накрая са губещи тези, заради, които има изобщо трудова медицина – работниците и служителите.
Затова предлагаме в § 4 една промяна – в чл. 25а, към ал. 4 „стандартите за качество на дейността на службите по трудова медицина“ – което е съществуващ текст, да се добави „и при профилактичните прегледи във връзка с условията на труд се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.“
Какъв е смисълът на това предложение? В така записания текст при стандартите за дейност на службите се има предвид по-скоро организационен стандарт, а е добре да има стандарт за профилактични прегледи във връзка с условията на труд и тези стандарти са различни за различните рискове, за различните браншове. В момента в България няма такива стандарти и обхватът на тези прегледи не е съобразен с рисковете от полагания труд и условията на труд, което е в края на краищата смисълът на цялата тази дейност. Такива стандарти е добре законодателно да бъдат изисквани, за да се тръгне към въвеждане на повече ред в тази дейност и осмислянето й, така както е в културните европейски държави.
Аз съм с по един доктор от двете страни, това е ръководството на Асоциацията по трудова медицина, те могат да дадат много повече информация или документи за това наше предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други мнения по този въпрос?
Аз съм предоставил на всички народни представители предложението на господин Велев, ако някой го припознае, има право в рамките на днешната дискусия да внесе това предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2. Има такава процедурна възможност.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Генов.
РУМЕН ГЕНОВ: Искам да попитам, господин Председател, с това предложение за чия сметка ще бъдат тези профилактични прегледи?
РЕПЛИКА: На работодателя, те винаги са така.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, д-р Георева.
ПЕТЯ ГЕОРЕВА: Колеги, във връзка с условията на труд – винаги са били за сметка на работодателя. За съжаление, като лекар с 3 специалности мога да кажа, че тази услуга „трудова медицина“ е абсолютно формална в нашата страна, съвсем отговорно го казвам. Няма нужда от тази услуга. Като лекар се срамувам, аз съм невролог, профпатолог и трудов медик, срамувам се от начина, по който се практикува в тази страна. Задължително трябва да въведем нашия апел като лекари и тук пред Вас да кажем, че смятаме, че е редно превенцията на здравето да бъде на преден, а не на последен план и задължително да въведем стандарти за прегледите във връзка с условията на труд. Част от нас, за съжаление, не извършват нещата както трябва, правят формални прегледи. Услугата е на изключително ниско ниво.
Не искам да казвам, че ходя по предприятия и преглеждам като невролог и профпатолог. Искам да Ви кажа, че виждам работещи, които са експонирани на хром и никой не е видял, че има перфорация на носна преграда, виждам хора с вибрации, тъй като хората не познават тези стандарти, които са задължителни в ЕС, тук съм ги предоставила, те съдържат рисковите фактори-формуляри. Тези формуляри имат точна анамнеза, точни изследвания и задължително се носи отговорност по тях.
И най-важното, господа, е, че динамичното наблюдение се прави по тях, всеки последващ, който прави прегледи, трябва задължително това да го има и да има динамично наблюдение, за да има смисъл тази услуга.
Нашият апел е, че лекарите не искаме повече така да бъде, и че без стандарти и без контрол при стандартите не може да се върви напред. А само организационни стандарти не стигат, господа.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания, колеги?
Подновявам въпроса някой припознава ли това предложение? Не виждам.
Преминаваме към § 5. Няма направени предложения по § 5 и § 6 включително.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 5 и 6 по вносител. За 15, консенсус.
По заглавието „Заключителни разпоредби“, § 7 и § 8 няма предложения.
Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Една бележка. Ако може „приема стандартите“ да се замени с „утвърждава“, тъй като по-напред се прие в чл. 25а новата ал. 4. Там министърът на здравеопазването и труда утвърждава тези стандарти и след чл. 25а, ал. 4 да се сложи точка и да се заличат думите „от Закона за здравословни и безопасни условия на труд“, защото сме в…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, съвършено правилна бележка, защото едноличният орган в лицето на министри не могат да приемат, а утвърждават, приемат колективните органи.
Изказвания? Вносителите?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Приемаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Приемате.
Чета текста на § 8:
„§ 8: В едногодишен срок от влизане в сила на този Закон, министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика утвърждава стандарти по чл. 25, ал. 4.“
Моля, гласувайте това предложение на Комисията. Консенсус, „за“ 15. Приема се.
Подлагам на гласуване заглавието „Заключителни разпоредби“, § 7 и § 8, както беше представен преди малко. За 15, приема се.
Дискусията по този въпрос продължава, защото тези стандарти трябва да бъдат изработени, както следва, в рамките на една година. Тежък труд на вносителите и на двете асоциации, и на работодателските организации, за да може в крайна сметка да има индикатори, по които да се оценява това, което се върши, дали се върши при спазване на стандартите или, да не използвам една народна приказка.
Благодаря Ви.
Колеги преминаваме към следващата точка:
2. ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2017 г. – обсъждане за второ гласуване.
По заглавието „Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта“ и § 1 няма направени предложения.
Изказвания?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Ако може думите „националната“ да се заменят с „държавната“ – „за целите на изпълнение на държавната политика“, тъй като Законът за насърчаване на заетостта…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Чл. 4, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта говори за държавна политика.
Вносителите, бележки?
РЕПЛИКИ: Приемаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не виждам други бележки.
Подлагам на гласуване редакционната бележка думата „национални“ да се замени с „държавната“. Моля, гласувайте това предложение на Комисията. За 15, приема се.
Сега подлагам на гласуване заглавието „Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта“ и § 1 с текста на Комисията. За 15, консенсус. Приема се.
По параграфи 2, 3, 4 и 5 заедно с приложението няма направени предложения.
Изказвания? Колеги? Вносителите? Не виждам.
Моля, гласувайте параграфи 2, 3, 4 и 5 заедно с Приложение № 1. За 15, консенсус, приема се, а с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
Благодаря, колеги, за участието! Благодаря на гостите за участието!

Закривам заседанието.

(Закрито в 14,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Хасан Адемов

Стенограф:
Антон Лазаров
Форма за търсене
Ключова дума