Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 21

от проведено извънредно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 6 декември 2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 6 юни 2017 г. – обсъждане за второ гласуване – продължение.
2. Разни

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 14,33 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Имаме необходимия кворум. Откривам днешното заседание.
Предлагам на Вашето внимание дневния ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 754-01-40, внесен от Диана Йорданова и група народни представители на 6 юни 2017 г. – обсъждане за второ гласуване – продължение.
2. Разни

Започваме с първа точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА – продължение.
Искам да Ви кажа няколко думи за фактическата обстановка около този Проект.
Знаете за дискусията, която тръгна след като направихме окончателно текстовете на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вие знаете, че приехме промените в Закона за гарантираните вземания на работници и служители.
Противно на това, което се експонира в публичното пространство, ние въобще не сме променяли 12-месечния срок. Това е действащ текст в Закона от 2006 г. и той гласи:
„Право на гарантирани вземания по този Закон имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение…

Гарантираните вземания на работниците и служителите по чл. 4, ал. 1 са в размер на последните шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 календарни месеца …“ – това е действащ текст от Закона от 2006 г., тоест този текст не е променен.
За какво става дума? От деня на вписване на решението на съда за обявяване в несъстоятелност на предприятието назад в рамките на 12 месеца, в този период се определя размерът, който трябва да получат работници и служители при несъстоятелност на работодателя. Тези шест заплати, на които имат право те, през последните 12 месеца от деня, в който се вписва решението за обявяването в несъстоятелност на съответното предприятие. Този текст ние не сме го променяли.
Единственото нещо, което променихме, с аргументите на министъра на труда и социалната политика и на Главна инспекция по труда, Комисията реши да удължи срока с шест месеца, в рамките на който срок Главна инспекция по труда да може да се подготвя с административен капацитет, финансови параметри на предложените текстове. Знаете за тази дискусия.
Тогава какво се получи? Шест месеца напред като отиде във времето – значи от 1 юли, плюс 12 месеца, стават 18 месеца. В рамките на 18 месеца обаче една голяма част от тези 5000 – тук ще отворя една скоба да кажа, че въобще не са 5000, ще говорим и на тази тема, има една част, които ще излязат отвъд 18-месечния срок, тоест в началото на 2017 г., които са, те няма да могат да се възползват от този текст. Оттам дойде целият проблем, разбирате ли, а не от 12-те месеца?
По отношение на това дали са 5000 или не са 5000, дали са 25 милиона или 30 милиона. Колеги, една голяма част от тези работници, които имат вземания по този Закон, вече са се снабдили с изпълнителни листове, тоест те са под 1%. Друга част, други предприятия, други фирми, кредиторите са поискали обявяване в несъстоятелност, тоест те нямат нужда от нашите срокове, от нашия закон. В никакъв случай не са 5000 човека, те са много по-малко.
Следващото нещо, което е, те се плащат по този закон, всъщност след 1 юли 2018 г. за случаите, които са извън тези, за които говорих преди малко, Фондът не спира да плаща по старите правила, но по новите правила, ще започне да плаща след 1 юли.
Това, което обсъждаме, и предлагам на вниманието на Комисията е, този 12-месечен срок, за да удовлетворим всички, които биха имали право по този Закон да получат обезщетение, да удължим този срок до максималния давностен срок по Кодекса на труда за вземане на работна заплата – той е тригодишен, ако искате ще Ви кажа членовете. (Реплики.) Искаме този срок да го удължим от 12 на 36 месеца, разбира се, ако Комисията приеме това.
Ръководството на Комисията решихме да свикаме това заседание, за да може нещата да ги изчистим тук, защото има процедурна възможност да предложим в залата на второ четене – „числото 12 да го заменим с 36“, но може да възникне дискусия, защо така, не е редакционна поправка, а поправка по същество и затова решихме да гласуваме в Комисията новия срок.
Имате думата за изказвания, ако имате някакви други решения.
Това предложение ще го оформим като предложение на Комисията, ако има някой несъгласен, сега е моментът.
Имате думата, колеги, референтите, експертите на Комисията.
Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ще подкрепя предложението, въпреки че последния момент е малко трудно. На пръв поглед ми се струва, че решава проблема, с който с сблъскваме с удължаването на шест месечния срок, за това виждам, че е в добра посока и ще подкрепя предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Само че това е с 12 месечния, ако всички са съгласни, ще го променим в доклада и чак тогава ще го внесем в деловодството. Не сме го внесли. Когато сме в рамките на Закона и не е влязъл в деловодството, можем да правим всякакви промени.
Имате думата, колеги.
Трябва да гласуваме…
РЕПЛИКА: Изменението на кой параграф е?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: В моето предложение – чл. 22 по § 7.
Това е § 7 на стр. 9, където правя предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2. – второто предложение:
„Член 22 се изменя така:“ В ал. 1 и ал. 3 има срок „за последните 12 календарни месеца“, ще стане „за последните 36 месеца“.
Имам една забележка – нека да се уеднаквят като ал. 1 да стане „през последните“, а не „за последните“ – така е по-правилно.
РЕПЛИКИ: То е „през последните“.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Не, не е така, пише „за последните“. По ал. 1 е „за последните“. (Реплики, уточнения.)
СВЕТЛАНА ДЯКОВА: Гледате стария доклад.
Оправихме го, така че сега съществува… видяхме, че звучи по-добре и сме го оправили „през последните“.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Добре, защото при мен не е така и затова... (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това „Финални текстове“ го коригираха, така звучи по-добре.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: „През последните“ в ал. 1 и в ал. 3, и ще се спре с всякакви спекулации, че Социалната комисия сме бездушни.
Този проект е на всички народни представители, на всички парламентарни групи от цялата Комисия.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: От Министерството съгласни ли са?
КАЛИНА ПЕТКОВА: Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен да бъдат подкрепени тези предложения на Комисията, моля да гласува – в чл. 22, ал. 1 и чл. 22, ал. 3 на § 7 от доклада, числото 12 да се замени с 36.
За 18, без против и въздържали се.
Приема се.
СВЕТЛАНА ДЯКОВА: Може ли да попитам нещо?
Госпожо Ангелова, Вие правите ли промяна и във Вашето предложение?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Кое предложение? Да, да.
РЕПЛИКА: Защото трябва да го запишем по друг начин.
СВЕТЛАНА ДЯКОВА: В ал. 1 да бъде „през“.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Само в моето предложение – в ал. 1 и след това… (Реплика.) Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип предложението на госпожа Ангелова и предлага нова редакция.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Въпросът е дали да слагаме за този месец, разбрахме се дали да слагаме новото по чл. 83 или да… (Реплики.)
Добре, разбрах.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Друго имате ли?
Колеги, това е технически въпрос, но ще го кажа. Ние сме го написали заедно с колегите от Правната дирекция – „Закон за изменение и допълнение“, а предишния път бяхме гласували само да е „допълнение“, но намериха една малка алинея и трябва да прегласуваме това. Променихме го, защото е детайл.
Намериха една мъничка думичка, която се променя в Кодекса на труда и затова е „изменение и допълнение“.
От Министерството искате ли думата? Не.
Гласуваме.
За – 18, против и въздържали се няма.
Приема се.

Втора точка:
Разни.
Другата седмица ще имаме изнесено заседание.
Други предложения? Няма.
Добре, това е за днес.
Благодаря Ви много, колеги.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15,00 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Хасан Адемов


Стенограф:
Галина Мартинова
Форма за търсене
Ключова дума