Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 13


от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 2 май 2018 г.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-12, внесен от Министерския съвет на 17 април 2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-20, внесен от Светлана Ангелова, Пламен Нунев, Ирена Димова, Димитър Гечев, Калин Поповски, Росен Живков и Ралица Добрева на 5 април 2018 г. – обсъждане за второ гласуване.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на комисията д-р Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Предложението за дневния ред е:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносител Министерският съвет – обсъждане за първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносители Светлана Ангелова и група народни представители – обсъждане за второ гласуване.
Който е съгласен да бъде подкрепен така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 17, против и въздържали се – няма.
Приема се дневният ред.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ С ВНОСИТЕЛ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ – ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Както е записано в нашия Правилник – проектите на Министерския съвет задължително се представят от министър или заместник-министър.
Заповядайте, господин Лазаров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Госпожи и господа народни представители, гости! Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване цели въвеждането на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права.
Идеята в този Законопроект е да отстрани съществуващи пропуски в националното законодателство.
Два са основните въпроса, които търсят своето решение.
Единият е въвеждането на срок на изчакване. Срок на изчакване представлява срок, след изтичането на който работодателят следва да предложи на наетите и новопостъпилите работници и служители същите права каквито прилага за останалите свои работници и служители по отношение на допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Другият въпрос, който се цели, е предоставянето на адекватна информация както от страна на пенсионноосигурителните дружества, така и от страна на работодателя във връзка и по повод с придобити пенсионни права, както и тяхната промяна в случаи на прекратяване на трудово правоотношение или основанието за осигуряване.
Във връзка с това се предлага въвеждането на шестмесечен изчаквателен период за лицата, които са новопостъпили при работодателя и такива, които са по договор за управление.
Вторият срок, който се предвижда, е 7-дневен срок, в който при поискване от страна на лицето пенсионноосигурителното дружество и работодателят следва да предостави необходимата информация.
Това са измененията. Законопроектът изцяло траспонира изискванията на директивата в националното законодателство. Обсъден е на всички възможни форуми за обществена консултация както в работна група за неговото изготвяне, впоследствие в комисиите на Националния съвет за тристранно сътрудничество и в рамките на обществено обсъждане. По време на общественото обсъждане не е постъпило нито едно предложение. Законопроектът е приет от Министерския съвет и е предоставен на Вашето внимание за приемане.
Единственото, което пропуснах, е, че следва да бъде въведен в националното законодателство до 21 май 2018 г. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
В Комисията са предоставени становища на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Някой иска ли думата от институциите, от вносителите на предложенията? Не виждам.
Колеги, имате думата за въпроси, коментари, отговори.
Срокът за транспониране на Директивата е 21 май 2018 г., а е приета преди четири години. Това означава ли, че е имало някакви съмнения дали тази материя не е уредена в действащото законодателство? Вижте становището на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Доктор Генов, заповядайте.
РУМЕН ГЕНОВ: Уважаеми господин Председател, ние разгледахме в групата Законопроекта и категорично ще го подкрепим поради две основни причини.
От една страна, със закона, както каза господин Лазаров, се премахват съществуващи в момента пречки, които са свързани с упражняването на правото на работниците на свободното движение в държави – членки на Европейския съюз, или, по друг начин казано, пречки, свързани с мобилността на работниците, касаещи обаче точно аспекта за допълнителното пенсионно осигуряване.
От друга страна, другата причина, може би по-важната, е, че с приемането на промяната на практика изпълняваме задължението си за синхронизирането на европейското законодателство с българското.
Абсолютно подкрепяме и сме съгласни със сроковете, които се съобщават в Закона за нормативно определения максимален срок за изчакване – до 6 месеца, както и при поискване на информация работодателите да я предоставят в срок до 7 дни, за да информират служителя или работника, който бива освободен, какви са неговите права.
Ние от партия ГЕРБ ще подкрепим Законопроекта. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Реплики? – Не виждам.
Други желаещи? – Не виждам.
Вносителите, някакви допълнителни бележки?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Може би да отговоря на въпроса, който Вие първоначално зададохте.
Тази директива основно е транспонирана с измененията в Кодекса за социално осигуряване, публикувани в „Държавен вестник“ бр. 92 от 2017 г. Впоследствие обаче е установено, че само тези две теми са останали извън обхвата на транспонирането и по тази причина те по адекватен начин отразяват текстовете на Директивата.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Абаджиев.
НИКОЛА АБАДЖИЕВ: По повод въпросите и бележките искам да препоръчам на господин Лазаров по отношение на нашето становище, което сме внесли сега на първо четене, това, че в него има някои конкретни бележки и аз препоръчвам на изготвящите този закон да обърнат внимание на тези наши конкретни бележки. Има недостатъци в проекта на закона и моля да обърнете внимание на тях.
Що се отнася до сроковете, споменахте 7 дни, също възникват някои въпроси. Нашата препоръка е между първо и второ четене групата разработчици да обърнат внимание на нашите конкретни бележки. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Абаджиев.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносител Министерският съвет.
Който е съгласен да бъде подкрепен на първо гласуване, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Приема се с консенсус.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА – ОБСЪЖДАНЕ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
„Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда“.
По заглавието няма предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепено заглавието „Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 1 има предложение от народните представители Николай Сираков и Румен Генов.
Заповядайте, господин Сираков.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ: Предложението е по повод притесненията, които НОИ изразиха в свое становище, свързани със зачитането на осигурителния стаж на лицата, работещи по трудов договор по чл. 114а от Кодекса на труда. Мисля, че по този начин текстът би изчистил тези притеснения, които те са изразили.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колегите от НОИ?
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, господин Заместник-министър, колеги, уважаеми дами и господа народни представители! В предходно становище при внасянето на Законопроекта ние сме изразили своите притеснения, които виждам, че са намерили отражение чрез предложение за изменение между първо и второ гласуване на Законопроекта. Начинът, по който в момента е подготвен, напълно ни удовлетворява.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Други мнения, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Николай Сираков и Румен Генов.
За – 16, против – няма, въздържали се – 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 1 в редакцията на Комисията с приетото предложение.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на § 1, като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 16, против – няма, въздържали се – 2.
По § 2 няма направени предложения.
Бележки? Не виждам.
Който е съгласен § 2 по вносител да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 16, против – няма, въздържали се – 2.
Параграф 2 е приет.
Параграф 3 е препратки във връзка с приетите текстове.
Изказвания? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 3 по вносител, моля да гласува.
За – 16, против – няма, въздържали се – 2.
Параграф 3 по вносител е приет.
Колеги, във връзка с препратките и във връзка с приетия току-що § 2 от референтите предлагат да създадем § 4. Става въпрос пак за препратка към чл. 144.
Моля да прочетете текста.
РЕФЕРЕНТ БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря Ви.
Във връзка с новата т. 2 в чл. 144 има препратка в чл. 147 и предлагам да се създаде нов § 4:
„§4. В чл. 147, ал. 2 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 – 4“.
Просто е изпусната препратката. В чл. 146 е отразена, в чл. 147 не е.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Технически въпрос, но много важна.
Изказвания колеги по предложението на Комисията за създаване на нов § 4?
Който е съгласен да бъде подкрепен новият § 4, като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 16, против – няма, въздържали се – 2.
Параграф 4 е приет, а с това и Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Благодаря Ви, колеги, за участието в днешното заседание.
Утре след края на пленарното заседание, който желае може да дойде на организираната работна група във връзка с промените на Кодекса за социално осигуряване с вносители Корнелия Нинова и Цветан Цветанов.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14,45 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д-р Хасан Адемов


Стенограф:
Нина Иванова
Форма за търсене
Ключова дума