Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
30/05/2018
  П Р О Т О К О Л

  № 16

  от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 30 май 2018 г.
  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  Точка единствена: Разглеждане на Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., № 802-00-23, внесен от Министерския съвет на 3 май 2018 г.

  Към протокола се прилага Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
  Заседанието беше открито в 11,35 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Хасан Адемов.

  * * *


  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден колеги!
  Откривам заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
  Предложението за днешния Дневният ред е:
  1. Разглеждане на Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., № 802-00-23, внесен от Министерския съвет на 3 май 2018 г.
  Който е съгласен да бъде подкрепен предложения Дневен ред, моля да гласува.
  За – 11, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2012-2020, № 802-00-23, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 3 МАЙ 2018 г.
  Позволете ми да дам думата на госпожа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, да представи Проекта на мониторинговия доклад.
  Гопожо Иванова, заповядайте – имате думата.
  РОСИЦА ИВАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще се опитам в концентриран вид да представя Административния мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите за 2017 г.
  Всяка година се явявам пред Вас с подобно резюме какво е извършено и анализ на мерките, които са по Плана за действие към Стратегията за всяка предходна година.
  Националната стратегия на Република България е приета с Решение на Народното събрание от 1 март 2012 г. и до настоящия момент тя следва общо взето една и съща структура. Структурата на Доклада се базира въз основа на информация, подадена от съответните министерства.
  Структурата, която аз представлявам е Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в администрацията на Министерския съвет, която координира тази политика, събира и обобщава информацията от всички министерства, които са подали информация за съответните приоритети от Стратегията.
  В годините до изготвянето на този мониторингов доклад освен основният мониторингов доклад винаги е имало и приложения за изпълнение на областните стратегии – общинските планове за действие на местните власти. Тоест имали сме картината за изпълнението на този документ на национално ниво от всички областни администрации и съответни общини.
  Какво е новото, което е в тазгодишния доклад? То е основано най-вече на препоръките, които ние сме получавали от Вас по отношение на това, че в Доклада липсват анализи, липсват тенденции, липсват таблици, които биха могли да бъдат взети предвид от политико-правещите институции. Поради това, тази година към настоящия Доклад ние сме подготвили и представили и Доклад от БАН, който разглежда периода на изпълнение на мерките от 2016 г. и 2017 г. досега.
  Другото интересно и с което започва този Административен мониторингов доклад е, че ние сме на финала на изготвянето на една система за мониторинг и контрол и когато човек казва, че възпроизвежда нови документи, всеки се хваща за главата и казва: „Стига, дотук!“ Специално в нашата сфера – сферата на етническите отношения, от 1999 г. досега, са изработени куп стратегии, документи, системи и така нататък. Системата, която в момента е разработена, е основана на индикаторен модел. На базата на него всяко министерство, което е заложило мерки по плана за действие към Стратегията, в количествени показатели ще залага измерването на тези резултати, така че тази система да може да генерира таблици, тенденции, анализи и така нататък.
  Ние вече тестваме системата. Тя работи. С голям оптимизъм, живот и здраве, бих могла да кажа, че следващата година пред Вас ще отчитаме резултати по този начин – съвсем конкретни, с таблици. Тя обхваща преди всичко информация от НСИ, от министерствата, които подават информация по четирите ключови приоритета – образование, здравеопазване, заетост и жилищна политика, а също така от трите оперативни програми, които имат много общо с традитирани мерки за ромите.
  Тъй като сега сме в Комисията по труда, социалната и демографска политика, искам да насоча вниманието към това, което е на 40 страница в Доклада, който е изпратен. Бих се позовала на някои обобщения и някои препоръки, които се правят.
  Искам да представя колегата, който е с мен – Искрен Ангелов, началник отдел в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика и който е участвал в подготовката на данните. Бихте могли да се обърнете към него с по-конкретни въпроси.
  В Доклада се прави заключение, че делът на регистрираните роми в общия брой на регистрираните през 2017 г. е 16,1%. Факторите, които са довели до намаление на ромската безработица, са: на първо място, активната посредническа дейност на бюрата по труда и подкрепени, съответно от дейността на ромските медиатори. Знаете, че от няколко години имаме трудови медиатори, кейс мениджърите, както и включване в заетост на безработни лица, които са се самоопределили като роми, в мерки и програми за обучение на заетост, включително и проекти, които се изпълняват съвместно със социалните партньори по Национална програма за обучение и заетост – работа, която стартира през месец септември 2017 г.
  Другото позитивно като извод и анализ, като екстракция бихме могли да извадим от този Доклад е, че Министерството на труда и социалната политика полагат повече усилия за мотивиране на младежите до 24-годишна възраст, предимно с основно и по-ниско образование и такива без работа да продължават своето обучение във вечерни, задочни или свободни форми, или да започват работа.
  Повечето възрастни роми живеещи в големите градски гета са включени в ограмотителни курсове или в курсове за придобиване на образователна степен или квалификация, в мотивационни курсове за търсене и започване на работа.
  Това, което е отчетено за цялата 2016 г. показва, че картината все още е с изключително ниско участие на представители на ромския етнос на пазара на труда и трябва да се продължава да се работи в тази посока. Активирани са 12 хиляди роми, регистрирани в бюрата по труда, а през 2016 г. общо 19380 са устроени на работа.
  Какви са препоръките, които са изведени в Доклада? Те касаят най-вече концентриране на усилията в тези ограмотителни курсове и всякакви други мотивационни курсове, които се предлагат и по национални и по оперативни програми за по-качествени обучители, съответно квалификационни и мотивационни услуги, за да може за сравнително кратко време повече от хората, които са се определили от ромски етнически произход да бъдат обхванати и да могат да повишат своята пригодност и умения за включване в пазара на труда.
  Добре е да се обърне внимание, това също е препоръка, която ще бъде взета предвид от политико-правещите институции, повече младежи да преминат курсове за базисни умения за работа с IT технологии, тъй като знаете, че за младите много често не е нужно образование, за да седне един малчуган на компютъра и да може да работи с него. Добра организация за такъв тип курсове в чужбина. Различни изследвания показват, че много добри резултати има включително при работа с младежи, които имат незавършено основно образование.
  Друга препоръка е, че е необходимо засилване на участието на роми – специалисти и активисти, в дейността по активиране и мотивиране на продължително отпадналите от пазара на труда.
  Следваща препоръка е, че би било добре да се разшири кръгът от професии, които да се насочат специално към този тип таргинирана група със съответното образование. Имат се предвид такива професии като парамедици, медицински сестри, санитари, учители, възпитатели. Не е необходимо, когато кажем курсове за ограмотяване или намиране на пазара на труда за роми, да си представяме само жените в оранжеви и в зелени престилки, или елеци, които да работят по озеленяването, защото няма как да направим всички роми озеленители и чистачи.
  Това са основните неща, които са застъпени специално по отношение на заетостта.
  Голям обем и страници с информация е представена по отношение изпълнението на оперативните програми. Мога да изкажа впечатления като човек, който много пряко беше включен в Проекта за социална и икономическа интеграция на лица от етнически малцинства. Това е схема, която беше с 50 млн. лв., бих казала и Проект на изключително лесно входно ниво. На ниво концепции за кандидатстване, се явиха изключително малко общини, което показва, че самите общини нямат интерес да работят за тази проблематика.
  С огромно съжаление мога да Ви кажа, че от тези 50 млн. лв. ние връщаме 25 млн. лв., просто поради това, че нямаше достатъчно общини които да се явяват. От 25 млн. лв. за 52 общини, които бяха одобрени, към настоящия момент такива, които са одобрени, но се отказват. Утре е последният срок за представяне на вече проектните предложения, защото както вече Ви казах, входното ниво на кандидатстване беше изключително олекотено с една концепция и на база на концепцията, да представиш проект.
  Участвах в процеса от начало до край и имам впечатления. Мисля, че и Вие като законотворци, като хора, които сте представени от съответните региони знаете, че трябва да се работи с общините, защото това, което се случва не е добре. Причините са много. Аз нямам претенциите да ги изтъквам точно тук, но общото, което най-генерално бих казала от отразеното в Доклада е, че дистанцията на пропастта между социално изключените – бедни, по-бедни, най-бедни и по-богатите се разширява и е изключително голяма. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря на госпожа Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерския съвет.
  Колеги, имате думата за въпроси, коментари.
  Заповядайте, госпожо Василева.
  ГАЛЯ ВАСИЛЕВА: Здравейте и от мен.
  Уважаеми господин Председател, колеги! Госпожо Иванова, господин Ангелов, в мое лице и в лицето на колегите от Политическа партия ГЕРБ винаги имате подкрепа за работата, която извършвате.
  Знаем, че процесът за интегриране на малцинствените групи е нещо, на което най-напред му е необходимо време и много усилия. Затова наистина имате нашата подкрепа.
  В Доклада се вижда, че има положителни резултати. Смятам, че с продължаване на по-засилената работа и въвеждането на новата Система, която споменахте, другата година бихме се радвали на още по-положителни резултати, което е полезно за всеки един от нас.
  Заявявам нашата подкрепа и може да разчитате на помощта ни. Благодаря Ви.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ХАСАН АДЕМОВ: Други реплики? Не виждам.
  Други изказвания, въпроси, коментари?
  Заповядайте, господин Гьоков.
  ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Излишно е да Ви казвам, че няма да подкрепим Доклада по стратегията.
  Искам да подчертая, че това няма нищо общо с Вашия труд. Вие отчитате резултати по Стратегия, която няма как да дава добри резултати. Можем да говорим много дълго по Стратегията, но има един въпрос, който трябва да стои в основата на отчетите по нея.
  Въпросът е: през 2017 г. по-напред ли сме по някакъв начин от 2016 г. в интегрирането на ромите в България, или не? Моят отговор е „не“. Аз ходя по много приемни и усещам, че хората не виждат такъв напредък в интеграцията на ромите в българското общество, казвам го за съжаление и със съжаление. Отново казвам: Вие нямате никаква вина по този въпрос.
  Мисля, че предвид динамичните помени в демографската картина на България, в тази Стратегия трябва да има сериозна промяна, въпреки че изтича след две години.
  Трябва да измислим нещо. Както Вие казахте, да нямаме представа за интеграцията на тези хора с метлите отвън по улицата, а да се включат в основни и традиционни за тях от близкото минало професии, за да говорим за интеграцията им в обществото. Нямаме успехи в интеграцията на ромите в обществото и всяка година се задълбочават разликите между ромите и останалите граждани на държавата. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря, господин Гьоков.
  Реплики? Не виждам.
  Други изказвания, мнения, въпроси?
  Заповядайте, госпожо Клисурска.
  НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Иванова, още през миналата година, когато бяха дебатите в залата свързани с Мониторинговия доклад, на вниманието на народните представители в отговора на тогава представляващия Валери Симеонов, беше представено виждането му по темата. Този проект, който трябваше да започне да действа – да бъде внедрена Системата за мониторинг, по неговите думи трябваше да започне още през ноември 2017 г.
  В момента сме юни месец 2018 г. и би било добре да видим резултатите от така внедрената Система, а не да отлагаме в рамките на следващата календарна година, едва ли не резултати, които вероятно вече са отчетени.
  В тази връзка би ли могло до разглеждане на въпроса в пленарната зала, да ни се представи някакво кратко резюме или кратко представяне на тази внедрена Система, която по проект към 30 ноември 2017 г. би трябвало да е внедрена и да има някакви резултати по нея?
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
  Реплики? Не виждам.
  Други мнения и въпроси? Не виждам.
  Госпожо Иванова – за коментар.
  РОСИЦА ИВАНОВА: Започвам отзад напред. Системата за мониторинг и контрол на Националната стратегия е предварително условие от Споразумението за партньорство между България и Европейската комисия. Това означава, че ако Системата не бъде изработена по три оперативни програми, които отпускат пари за ромите, парите спират. Тъй като това е поръчка, която надхвърля лимитите за това, което би могло да слезе под праг на обществена поръчка – две години обществена поръчка не се състоя. Всички ние четем пресата, сигурна съм, че и Вие сте прочели изказването на вицепремиера Дончев, че фирма, която е примерно за бръснарски ножчета обжалва такива поръчки. Това визираше точно нашата поръчка, че две години непрекъснато беше обжалвана. Договорът се подписа на 8 март тази година и Проектът приключва само след няколко дни. Така че тази система не е внедрена, но когато се внедри, тя не може да заработи с магическа пръчка, защото тя трябва да бъде захранена с данни, а за да бъде захранена с данни се изисква труда на много институции, които работят с етнически чувствителни данни.
  Към настоящия момент само Националният статистически институт работи, защото Конституцията разбираемо не позволява, защото единствено и само по време на преброявания всеки се самоопределя. Така че ще отмине време, това е записано и в техническото задание, че след като бъде готова системата, трябва да минат минимум шест месеца, за да бъде тя използвана. Когато господин Симеонов е цитирал, че тя трябва да бъде готова, най-вероятно е имал предвид тежестите, които съпътстват обществените поръчки.
  Да, изминахме тежък път на несъвършенствата, но такъв е Законът в България и трябва да се спазва. Системата не е готова към настоящия момент и не е внедрена. Само след няколко дни ще бъде приключен Проектът.
  По отношение на това, което казва господин Гьоков, тъй като 15 години се занимавам само с тази проблематика, аз съм на мнение, че липсва гражданска подкрепа. Докато липсва гражданска подкрепа и политическа подкрепа, няма как да видим, че нещата са мръднали. Искам да Ви уверя, че в лицето на държавата това се прави наистина, но никой няма сметка да го популяризира. Това, което ме провокира да вдигна ръка да Ви отговоря е, че вчера единственото мероприятие под Българското председателството, което е посветено на ромите, се състоя в Националния дворец на културата.
  Искам да изкажа своите благодарности на госпожа Светлана Ангелова, защото тя представляваше България. И ако Вие не сте информирани, че вчера такова нещо е имало, това е защото медиите не са отразили нито един ред. Това е причина обществеността да не ни подкрепя и да си мисли, че нищо не се прави за ромите. Напротив, доста положителни неща се правят. Изключителни усилия се полагат, но когато те не са популяризирани няма как да бъдат забелязани от обществеността. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Иванова.
  Колеги, има ли други мнения? Не виждам.
  Позволете ми да подложа на гласуване Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 2020 г.
  Който е съгласен да бъде подкрепен този Доклад, моля да гласува.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 7.
  Докладът се приема.
  Благодаря Ви, колеги. Благодаря на колегите от Министерския съвет.
  Следващата седмица – второ четене на Кодекса за социално осигуряване, с вносители: Цветан Цветанов и Корнелия Нинова.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 12,00 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Д-р Хасан Адемов


  Стенограф:
  Катя Данчева
  Форма за търсене
  Ключова дума