Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 18

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 20 юни 2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13 юни 2018 г.
2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители, членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и на гостите, присъствали на заседанието, се прилага към протокола.
Заседанието се ръководи от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика господин Хасан Адемов.
* * *


ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден колеги!
Откривам днешното редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Дневният ред за днешното заседание:
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители.
2. Разни.
Който е съгласен да бъде подкрепен предложеният дневен ред, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Госпожо Ангелова, имате думата да представите Законопроекта.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, представям на Вашето внимание мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Ще бъда кратка.
Със Законопроекта предлагаме синдикалните и работодателските организации да се вписват в специален регистър към окръжните съдилища по седалището им. Процедурата по регистрацията пред съответния съд следва да се извършва по реда на Глава 55 на ГПК, където е регламентирано специфичното производство, свързано с вписването на юридическите лица.
Със Законопроекта се определят обстоятелствата и данните, които следва да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации. При определяне на данните, които се вписват в регистъра, са отчетени спецификата на този вид организации. В регистъра не се предвижда вписване на целите на организацията, защото те са определени в чл. 4, ал. 2 от Кодекса на труда за синдикалните организации и в чл. 5, ал. 2 за работодателските организации. Също така в регистъра няма необходимост да се вписват средствата за постигане на целите, защото те са определени в трудовото законодателство.
В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 33, ал. 2 от Кодекса на труда синдикалните организации и организациите на работодателите свободно определят своите функции и ги осъществяват в съответствие с техните устави и със закона.
Предлага се в този специален регистър да се вписват и поделенията на организациите, за да има яснота и пълнота по отношение на чл. 49, ал. 2 от Кодекса на труда, съгласно която, поделение на организация, вписана съгласно предходната алинея, придобива качеството на юридическо лице съгласно устава й.
Предвиждаме също така при промяна на обстоятелствата и актовете, които се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд, да се извършва вписване на промените в едномесечен срок от деня на възникването им.
Със Закона се предвижда заварените към датата на влизане в сила на закона синдикални и работодателски организации да запазват правоспособността си на юридически лица, без да е необходимо да се извършва нова регистрация.
Този законопроект е продиктуван от необходимостта, както казах – през 2016 г. има изменение в Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридически лица с нестопанска цел и е предвидено изрично изключването на синдикалните и работодателските организации от приложното му поле, тоест тяхната регистрация в съответния съд трябва да стане със специален закон и затова правим тази промяна.
Защо бързаме? Има промени в управителния съвет на КРИБ и на Българската стопанска камара – знаете, че нейният председател почина – затова правим тези промени в Кодекса на труда. Видях, че има положителни становища.
Законопроектът е съгласуван с всички национално представени работодателски и синдикални организации. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Госпожо Петкова, имате думата да представите становището на Министерството на труда и социалната политика.
КАЛИНА ПЕТКОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Министерството на труда и социалната политика подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от госпожа Светлана Ангелова и група народни представители, с който се цели създаването на специален ред за регистрация на синдикалните и работодателските организации.
Според нас смесването на режимите за регистрация с другите видове юридически лица с нестопанска цел е неправилно предвид специфичния характер на дейността на синдикалните и работодателските организации, която, както всички знаем, е свързана с колективната защита на правата и интересите на техните членове.
Освен това създаването на изрична уредба в Кодекса на труда относно регистрацията и статута на организациите на работодателите и на работниците и служителите ще допринесе за гарантиране на конституционно постановените права за сдружаване, поради което считаме, че предложената промяна в Кодекса на труда е целесъобразна.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
От представителите на социалните партньори?
Заповядайте, господин Желязков.
ИВЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Това е необходим Законопроект по редица причини. Няма да се спирам на всичките – само на най-важните.
В началото на тази година влязоха в сила промени в два закона: Законът за юридическите лица, по силата на който са регистрирани всички социални партньори и Законът за търговския регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел.
В момента ситуацията е следната: работодателските и синдикалните организации няма къде да се впишат. Съдът трябва да откаже, защото регистърът, който беше при него, вече не съществува. Агенцията по вписванията също трябва да откаже, защото тези организации по силата на чл. 1, ал. 2 от техния закон са изрично изключени от приложното поле. Следователно без закон, какъвто се предлага на Вашето внимание, в момента сме в ситуация социалният диалог да бъде поставен под основателно съмнение относно неговата легитимност. Апелът е да подкрепите Законопроекта. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Имам въпрос: в момента има ли такива регистри в окръжните съдилища?
ИВЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ: Имаше до края на миналата година. Сега те съществуват там, но не могат да впишат нищо, защото няма законово основание, на което да го направят.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: А какво са описвали досега, преди промените в ГПК?
ИВЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ: Досега вписваха всички сдружения с нестопанска цел, в това число и фондациите, които са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вече не могат да го правят. Другите пък не могат, защото изрично им е изключено от обхвата.
ПРЕД. ХАСАН АДЕМОВ: Социалната комисия предлага да се реши този въпрос с предложения Законопроект.
Колеги, заповядайте, имате думата.
Господин Недялков, имате думата.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Ще подкрепя Законопроекта по принцип на първо четене, но той ми създава проблеми, които възникнаха още, когато се запознавах с него, особено с преходната разпоредба.
Тези организации не се регистрират по новия начин. Те засега не са регистрирани – получих потвърждение на мислите ми.
КАЛИНА ПЕТКОВА: Регистрирани са си.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: В стария регистър са регистрирани. Този регистър, след като от него са излезли другите организации с нестопанска цел или юридическите лица с нестопанска цел, този регистър остава към окръжните съдилища? (Реплики.) Тук пише към съответния окръжен съд.
Извинявайте, първата алинея е към съответния окръжен съд – там остава. Старите не трябва да имат нова регистрация, защото те стоят вече в този регистър. Това ли е новият регистър, в който се регистрират и новите примерно възникнали синдикални и работодателски организации? Пояснете ми.
Ако създаваме нов регистър, то трябва да се регистрират и старите, вече съществуващите, утвърдените синдикални и работодателски организации поне да се знае, че този регистър е за синдикалните и работодателските организации. Нека кова да поясним, за да бъде по-лесно и второто четене.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Господин Желязков, Вие ли ще обясните, или?
Заповядайте.
РАДКА ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, господин Председател. Главен юрисконсулт на Конфедерацията на работодателите и индустриалците съм. Пояснявам в чисто правен смисъл: всичките сдружения с нестопанска цел по принцип са уредени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Извън този закон са сдруженията, които представляват политически партии, вероизповедания и читалища с отделни закони. Всички те се регистрират пак в окръжните съдилища, само че те имат отделни, специални закони и материално правни разпоредби. Те не са уредени.
От една страна, с регистърната реформа, която влезе в сила от 1 януари тази година и промените в Закона за юридическите лица – всички сдружения и фондации бяха прехвърлени в електронен регистър към Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.
Ал. 2 още на чл. 1 от Закона за търговския регистър и Регистъра на юридическите лица изключи политическите партии, вероизповеданията, работодателските и синдикалните организации, които запазват своето място на регистрация в окръжните съдилища. Те просто го запазват.
Поради отсъствието на материално-правна разпоредба на отделен закон това трябваше да се уреди и то се уреди, където е систематичното му място в Кодекса на труда, тъй като видът на тези организации, техните цели са уредени и там е систематичното им място. Ето това е.
В стария регистър, който беше общ регистър на юридическите лица с нестопанска цел, където имаше отделни раздели: регистър на политическите партии и така нататък. При положение че там остават синдикалните и работодателските организации, просто те остават, няма да се пише нищо ново.
Изключително важно е! Представлявам една от организациите, която се намира в правен вакуум поради това. Сега нашите организации поради липса на място, в което да вписват своите промени, не могат да легитимират своята дейност и своите управителни органи – представителната им власт.
Например КРИБ е провела общо събрание още на 11 април. Има промени в Управителния съвет, това са промени в представителността. Не мога да отида в Агенцията по вписвания, защото Законът за регистъра ме изключва. Нямам материално-правно основание да остана в съда. Всички сме в това положение.
По тази причина много моля да одобрите Законопроекта. Използвам случая да отправя признателност от името на КРИБ и лично от мое има не госпожа Светлана Ангелова, както и на другите вносители, защото наистина е крайно необходим този законопроект.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Йосифова.
Други въпроси, колеги?
Стана ясно това, което досега не беше ясно.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Благодаря Ви, колеги, за участието.
Следващата седмица в сряда, 27 юни ще се проведе Конференция за европейския стълб на социалните права.
Някакви въпроси, коментари? Не виждам.
Благодаря Ви.
Закривам заседанието.
(Закрито в 15,50 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-Р ХАСАН АДЕМОВСтенограф:
Стефка Аличкова
Форма за търсене
Ключова дума