Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
ПРОТОКОЛ

№ 21

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 11 юли 2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 854-01-59, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 29.06.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.
2. Изслушване на министъра на труда и социалната политика относно резултатите, постигнати от Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика (в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 01.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.).

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и списък на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги! Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Предлагам следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 854-01-59, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители – обсъждане за второ гласуване.
2. Изслушване на министъра на труда и социалната политика относно резултатите, постигнати от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на заетостта и социалната политика в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 01.12.2017 г.
Който е съгласен да бъде подкрепен така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували: за – 18, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точка първа:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, № 854-01-59, ВНЕСЕН ОТ СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ОБСЪЖДАНЕ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания“.
Към заглавието няма предложения.
Подлагам на гласуване заглавието „Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания“.
Гласували: за – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 1, колеги, първо да Ви дам обща информация за това, което сме записали като предложение в Доклада.
Работна група от два дни се занимава с редакцията на предложения проект. Има някои неща, които трябваше да бъдат изчистени.
Това, което предлагаме с тъмни букви, с болтван текст, е предложение на работната група. Целият проект е огледан отвсякъде, взети са предвид всички възможни хипотези на всички групи, защото те не са една и две. Има такива, които имат експертни решения, които продължават след решение на съда, други, които са в процедура по производство, всички тези групи сме ги уредили по отделен начин с текстовете.
Ако имате някакви въпроси, тук са колегите от АСП (Агенция за социално подпомагане), от Министерството са готови да отговорят, също и вносителите, и всички народни представители.
По § 1 има предложение на работната група. Въпреки че всички имате този доклад, разполагате с него, да кажа, че сме променили малко редакцията на вносителите и сме добавили термина „според индивидуалните им потребности съобразно“. Тези думи се заменят със „след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им“. Това е терминът, който се доближава до това, което е записано в Конвенцията за хората с увреждания, в чл. 18, ал. 3, ако не бъркам.
Колеги, имате ли някакви бележки по предложението на работната група, което естествено ще бъде предложение на Комисията за нова редакция на § 1?
Вносителите?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Като вносители се запознахме с предложенията на работната група. Приемаме ги.
Специално за § 1 – не се променят по същество текстовете, и както казахте, доктор Адемов, че максимално по новата ал. 1 на чл. 42 да се доближим до изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, колеги.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на § 1, като Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция, която ще я прочета, за да се запише в стенографския протокол:
„§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „според индивидуалните им потребности съобразно“ се заменят със „след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени според“.
2. В ал. 2 думите „е диференцирана и“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „въз основа на социалната оценка“ се заличават.
7. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7“ се зaменят с „ал. 8“.
9. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думата „институции“ се добавя „или социалните услуги – резидентен тип“.
10. Досегашната ал. 12 става ал. 13.
11. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се изменя така:
„(14) Условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона“.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията за нова редакция на § 1, като приемаме предложението на вносителя по принцип, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Приема се.
По § 2 – предложение на работната група.
Колеги, това, което правим в различните типове интеграционни добавки, е това, което беше записано в Правилника, го преместваме сега в Закона, което беше основната логика на Закона.
Предложение на работната група:
„§ 2. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 числото „70“ се заменя със „70,99“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход“.
Изказвания? Вносителите?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Приемаме предложението на работната група.
По този § 2, както и по следващия § 3, са направени правно-технически редакции по самите текстове, без да се изменя по същество самият текст на вносителя. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги? Не виждам желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за § 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на § 2 и предлага следната редакция, която прочетох преди малко.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Благодаря, приема се.
По § 3 – предложението на работната група е в чл. 42б:
„§ 3. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Добавката по ал. 1, т. 1 се отпуска след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.
(3) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1, т. 1 и 3 е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход, а по т. 2 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход“.“
Същата хипотеза – интеграционните добавки за транспорт и за информационни и телекомуникационни услуги отиват в Закона.
Изказвания? Вносителите? Казахте, че приемате предложенията.
Който е съгласен да бъде подкрепен текстът на § 3 по вносител по принцип с новата редакция на Комисията, която току-що прочетох, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Благодаря, приема се.
По § 4 предложението на работната група е:
„§ 4. В чл. 42г се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Добавката по ал. 1 е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи“.
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 с определена чужда помощ имат право на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Добавката се отпуска, когато за същия период услугите по ал. 1 не са ползвани на друго правно основание“.“
Това е подкрепата за санаториално и балнеолечение. Тук сме разграничили правото на ползване на лицето с увреждане и ползва до трикратния размер – 225 лв. на гарантирания минимален доход, но ако представи примерно документи, фактури за 200 лв., изплаща се сумата на фактурата. И за придружителя, респективно.
Изказвания?
Госпожо Ангелова, моля.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Приемаме предложението на работната група.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, който е съгласен да бъде подкрепен § 4 по принцип по вносител и като окончателна редакция на Комисията да е предложението, което прочетох преди малко, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Благодаря, приема се.
По § 5 – предложение на работната група:
„§ 5. В чл. 42ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход“.“
Това е за диетичното хранене и лекарствени продукти. Понеже те не са отменени от съда в този вид, но понеже и те са в наредбата, ако някой сезира съда, при всички положения ще се стигне до същата хипотеза, затова ги качваме в Закона.
Изказвания? Госпожо Ангелова?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Вносителите приемаме редакцията на работната група. Тя съдържа по смисъл правно-техническа редакция и прецизиране на текстовете.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря. Подлагам на гласуване § 5 по вносител, който се приема по принцип от Комисията, заедно с предложението за окончателна редакция. Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Благодаря, приема се.
Предложение на работната група за § 6:
„§ 6. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:
„(3) Максималният размер на целевите помощи по ал. 2 се определя и актуализира със заповед на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването“.“
Изказвания? Не виждам.
Госпожо Ангелова, моля.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Приемаме предложението на работната група. На практика в ал. 3 на чл. 44 пределните размери и лимити са заменени с думата „максималният размер“ за по-голяма яснота.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията, подкрепено по принцип предложение на вносител, и окончателната редакция на § 6.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Благодаря, приема се.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: за – 18, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 7 от Преходните и заключителни разпоредби, предложение на работната група:
„§ 7. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 42 се довършват по новия ред“.
Колеги, става въпрос за тези 11 хиляди, които са подали заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“. Процедурата не е финализирана, защото има решение на съда, което отменя текстовете в Правилника, затова тези така наречени „заварени случаи“ ги уреждаме с този § 7.
Изказвания?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Приемаме предложението на работната група. То е за по-голяма яснота, защото това е важен текст. Става въпрос за тези близо 11 хиляди, които са с висящо производство.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване § 7 по принцип подкрепен текст на вносител и предложението на Комисията за окончателна редакция. Който е съгласен да бъде подкрепен § 7, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Приема се, благодаря.
Колеги, предлагаме следващият параграф да бъде отхвърлен. Работната група, тоест Комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място и това е новият § 8.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на § 8. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: за – 18, против и въздържали се – няма.
Благодаря, приема се предложението.
Предложение на работната група за § 9, който става § 8:
„§ 8. Месечните добавки за обучение, отпуснати от 15 юни 2018 г. до влизането в сила на този закон без документ, удостоверяващ продължителността на обучението, се спират и добавката се възобновява след представяне на документа по чл. 42б, ал. 2“.
Това пак е за заварените случаи, когато не е представен документ. Добавките се възобновяват след представяне на документа по чл. 42б, ал. 2.
Вносителите?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Приемаме предложението на работната група, още повече че има по-голяма яснота с цитираната дата –от 15 юни.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 9 по принцип на вносител, с окончателната редакция на Комисията, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Благодаря, приема се.
Следващият параграф, колеги, след много дискусии така както сме го записали се оказа излишен, защото с предишните редакции сме уредили тези случаи, за които говорим в него. Затова предложението на работната група, новото предложение, е да отпадне.
Също се предлага да отпадне и § 11.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отпадането на параграфи 10 и 11, предложение на Комисията.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Благодаря, приема се.
По § 12 – предложение на работната група, който става § 10:
„§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
Защо предлагаме този ден – за да спечелим три дни. Ако не споменем, че влиза в сила от обнародването му в „Държавен вестник“, това означава, че трябва да изчакаме още три дни, а в случая бързаме, затова предлагаме този текст.
Който е съгласен да бъде подкрепен текстът на § 12 с предложението на Комисията, моля да гласува.
Гласували: за – 17, против – няма, въздържал се – 1.
Приема се, благодаря.
С това приехме Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграцията на хората с увреждания.
Искам специално да благодаря на колегите от екипа на Комисията, на всички колеги. Искам да благодаря и на колегите от Министерството, от АСП, защото трудът, който положихме, доведе до този резултат, за да няма противоречия в текстовете. Надяваме се всичко да мине по-нататък по най-лекия начин.

По точка втора:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 4 ОТ РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 01.12.2017 г.
Госпожо Русинова, оказа се, че нашата комисия е единствената комисия в Народното събрание, която е изпълнила Решението на Народното събрание от 5 декември 2017 г., като в т. 4 на това решение се задължаваха всички министри да представят в началото на всеки месец, следващ месеца, през който е имало заседание по време на Председателството, доклад за напредъка. Оказа се, че само нашата комисия е изпълнила това решение, за което Ви поздравявам, както и екипа на Министерството.
Заповядайте, госпожо Русинова, да представите постигнатите резултати в секторната политика „Социална политика и заетост“.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря, господин Председател.
Дами и господа народни представители, благодаря и за оценката и затова, че в рамките на тези шест месеца не само Ви информирахме, но и ни подкрепяхте и се надявам колегите от БСП да информират госпожа Нинова, че има ежемесечно отчитане на резултатите на Българското председателство пред ресорната комисия от страната на социалната политика.
И не само считам, че в частта „Социална политика“ ние имаме много повече от успешно Председателство. С някои от законодателните актове успяхме наистина да затворим исторически трудни досиета и това е Директивата за командированите работници.
Считам, че всичко, което България в рамките на шестте месеца в социалната сфера свърши, са реални стъпки и реално изпълнение на Стълба за социалните права – нещо, което до момента нито едно друго председателство не беше постигнало.
Ние сме подготвили една кратка презентация, с която се опитваме да обобщим резултатите. Изпратихме и подробен доклад. Считам, че част от инициативите, които и в рамките на нашето Председателство стартирахме, ще продължат да намират отражение като важни дебати на европейско ниво, но не само на европейско ниво, но и на ниво международни организации, като УНИЦЕФ и Международната организация на труда.
В частта на социалната политика ние поехме една доста тежка задача за приключване на някои от важните, изключително политически теми, като досиета, доста чувствителни в момент за Европа, който е наистина обществено-политически труден, не само покрай различните политически турболенции в много европейски страни, но и труден от гледна точка на преговорния процес за следващия бюджет, труден от гледна точка на преговорния процес от гледна точка на това какви са целите, които Европа ще си постави след 2020 г. в етапа до 2030 г.
През 2017 г. председателят Юнкер обяви Европейския стълб за социалните права като 20 принципа, на които всяка една страна членка трябва да подчинява различните сфери на обществения и политическия си живот, за да запази социалната кохезия и социалните ценности на Европа, като през ноември месец в Гьотеборг всички държавни глави се разбраха да изпълняват тези принципи.
Българското председателство до голяма степен превърна всички тези принципи в конкретни стъпки – първо, със законодателни инициативи.
Успяхме да приключим няколко законодателни инициативи, които са изцяло в принос на Стълба за социалните права и на първо място това е Директивата за командированите работници – една директива, която беше отворена за преглед преди три години и за пръв път направи реално разделение между страните от Източна и Западна Европа, разделение между леви и десни политически партии, между работодатели и синдикати.
С преговорния процес от страна на Българското председателство и екипа на Министерството на труда и социалната политика и Европейския парламент успяхме да приключим с един балансиран подход по отношение на правата на работещите в Европа командировани служители, спазвайки принципа на еднакво заплащане за еднакъв труд, спазвайки интересите на България по отношение на изключване на транспортния сектор от обхвата на Директивата и придобиване на голяма яснота по отношение на начина, по който трябва да се регламентират възнагражденията и добавките.
Приключихме работа по дълго обсъждания Регламент за координация на системите за социална сигурност – изключително трудно политическо досие, което също беше до голямо степен разделило различните страни членки на политически лагери, разделение вече и между малки и големи страни.
Изключително голям напредък по европейския акт за достъпност – важна тема, която ще синхронизира законодателството на всички страни членки по отношение на Единния пазар за гарантиране на правата на хората с увреждания.
Приключихме с консенсус преговорите по Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд, Директивата за защита на работници срещу рисковете от излагане на канцерогени и мутагени мина в следващ етап на преговорния процес с парламента.
Приключихме успешно дебата по приемане на препоръката на Съвета за европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, основа на която е новият бюджет на „Еразъм плюс“, както и по време на нашето Председателство беше публикуван през март месец Пакетът за социална справедливост, също елемент от Стълба за социалните права, документът за създаване на европейски орган по труда и препоръката на Съвета относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила – теми, които бяха в рамките на нашето Председателство достатъчно дълго обсъждани с всички страни членки.
Ключов напредък по няколко досиета, един одобрен законодателен акт, три постигнати общи подхода, тоест консенсус в рамките на Съвета през юни месец. Всички колеги споделиха с нас, че от 2012 г. досега подобен Съвет, с толкова политически досиета и толкова успешен не е имало.
Три досиета, по които са започнати триалози, е постигнат значителен напредък, сравним с предходни председателства, едно политическо споразумение, една препоръка, приета от Съвета, четири приети заключения консенсусно, и две досиета, по които са приети доклади за напредък.
Бяха проведени две изключително успешни заседания на Съвета на министрите във формат „Заетост и социална политика“, както и едно неформално заседание тук, в София, и, разбира се, важната трипартитна социална среща на върха, която основно беше посветена на темата за прилагането на Европейския стълб за социалните права.
Множество заседания на подготвителните органи на Съвета – работните групи по социални въпроси, както и технически срещи, над 50 заседания, много събития, които бяха подчинени на основните четири приоритета, които си бяхме поставили в социалната сфера: „Бъдещето на труда“, изключително успешна конференция, която приключи със Заключение, прието от всички министри на труда и социалната политика, високо оценено от изпълнителния директор на Международната организация по труда. Получихме поздравления по отношение на заключението за бъдещето на труда. Те ще бъдат използвани в следващите инициативи на МОТ.
По същия начин – консенсусно приети заключения по отношение на инвестициите в ранно детско развитие. Те ще бъдат използвани във форматите на УНИЦЕФ, както и успешен дебат по отношение на бъдещето на Европейския социален фонд, както и интеграцията на хората с увреждания.
По отношение на командированите работници считам, че успехът на Българското председателство остави исторически принос в сферата на труда и социалната политика не само защото приключихме преговори, но и пакетът, който договорихме, в крайна сметка с Европейския парламент и в рамките на нашето Председателство беше подписан в последната седмица между Съвета и Парламента.
Ние гарантираме наистина принципа на еднакво заплащане за еднакъв труд, реалното дефиниране на начина, по който всеки един работещ човек и е командирован, ще получава възнагражденията си и добавките, и вътрешно-политическата, изключително важна тема за нас – изключението за транспортния сектор и настояването ни той да бъде като част от отделното секторно законодателство.
Координацията на системите за социална сигурност – едно също изключително политическо досие, което постигнахме в рамките на нашето Председателство, да има наистина консенсус между повечето страни членки, първо, защото чрез този законодателен акт ще се модернизират системите за социална сигурност и по-добрата им координация, ще се облекчи до голяма степен свободното движение на хора и също ще се гарантират правата на множеството хора, които работят, както и на пенсионерите, на европейско ниво.
Само един пример ще дам – от началото на годината до сега над 5 хиляди човека по данни на НОИ са ползвали правата си за обезщетение за безработица, работейки в други страни членки. Считам, че с това досие наистина гарантираме по-добрата мобилност на хората в Европа.
Считам, че консенсусът, който постигнахме по отношение на сроковете и начина на акумулиране на обезщетенията за безработица, както и това, че успяхме без да се отварят отделните глави, които в предишни председателства бяха договорени, да приключим Общия подход, е голям успех за България.
Също отново във вътрешно-политически план успяхме с подкрепата на много страни членки да блокираме предложенията на Германия, на Австрия, на Холандия и на още няколко страни членки, да се отворят главите за семейните обезщетения и детските добавки да се изплащат не на принципа на възникнало право, а на принципа на уседналост на децата – нещо, което изцяло противоречи на европейското законодателство.
Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот е един от първите законодателни актове, които Комисията предложи в рамките на изпълнение на Европейския стълб за социалните права и бих казала, че консенсусът, който постигнахме, спазвайки принципите на Директивата, без това да натежава върху националните бюджети, е добро начало оттук нататък Австрия да приключи преговорния процес с Парламента.
Считам, че успехите, които имаме наистина са реални стъпки пред всички европейски граждани да покажем, че Европейският стълб за социалните права е не само договореност между държавните глави, а реално изпълнени действия.
Същото важи и за постигнатия общ подход по отношение на Директивата за прозрачни и предвидими условия за труд, тъй като съвременните форми на заетост, съвременните условия на труд също предполагат модернизиране на системата, по която хората ще са по-информирани за правата си.
Значителен напредък по отношение на Европейския акт за достъпност от гледна точка на синхронизиране на голяма част от техническите разпоредби и преговорите с Европейския парламент. Това е един акт, който хоризонтално би решил до голяма степен проблемите на европейско ниво на хората с увреждания по отношение на прилагане на Конвенцията за хората с увреждания.
Както споменах в началото, приемане на препоръката на Съвета за Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване. Тя беше изключително подкрепена от всички страни членки още през март месец и е много важна за всички нас, които работим в социалната сфера, защото тя служи за основа на новия бюджет на Европейския съюз и възможността през „Еразъм плюс“ да се ползват повече възможности за обмен на опит и за чиракуване на общоевропейско ниво.
От страна на Съвета бяха приети заключенията за бъдещето на труда, заключения за ранно детско развитие, заключения за свободното движение на работниците, заключение относно Годишния доклад за растежа и съвместния доклад за заетостта. Това са елементи на Европейския семестър, с които за пръв път по време на нашето Председателство показахме как ще бъдат проследявани в изпълнението 20-те принципа на Европейския стълб за социалните права, както и доклади за напредъка по отношение на Директивата за равно третиране и Регламента за създаване на Европейския орган по труда.
Считам, че успехът, който имаме като председателство в сферата на социалната политика допринесе и за общоевропейския дебат за бъдещето на една по-социална Европа, тъй като в рамките на нашето Председателство за първи път беше повдигнат дебатът за финансирането на Европейския социален стълб, множество дискусии и принос по отношение на предложенията на Европейската комисия по това как да изглежда бъдещият бюджет на Европа, така че Европа да е по-социална за гражданите си и наистина бих призовала колегите от БСП да информират ръководството на партията си по отношение на постиженията, които имаме в сферата на труда и социалната политика в рамките на Българското председателство. Благодаря.
На разположение съм да отговаря на зададени въпроси.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Русинова.
Колеги, имате думата за въпроси, коментари.
Ще Ви помоля колеги, госпожа Ангелова да продължи да води заседанието, за да можем да се справим с Доклада по Законопроекта по т. 1 от дневния ред, който трябва да подготвим за утре.
Благодаря Ви още веднъж, госпожо Русинова.
Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми народни представители! Аз също ще отбележа, че може би без да имам съвсем голям поглед върху останалите комисии, но в нашата комисия се отчиташе напредъка за Председателството през цялото време, всеки месец.
Аз съм съгласен с Вас и с това, което казахте, че се повдигнаха редица въпроси от социалната политика, включително и за Европейския стълб за социалните права, въпреки че като цяло от Европредседателството, аз мисля, че остана социалното малко по на заден план от външната политика, но това си е лично мое мнение.
Аз в тази връзка – с Европейския стълб за социалните права, искам да кажа. Вие казахте какво сме направили, какво не сме направили, но ми се иска да се спра на една от трите категории – втората, „Справедливи условия на труд“ и сближаването на заплащането при новите страни членки и старите страни членки. Ние този въпрос въобще не го поставихме и въпреки че имаше една конференция с участието и по инициатива на синдикатите, не знам дали тя беше в рамките на Председателството или беше тяхна инициатива, да обърнат внимание на този изключително сериозен проблем, защото заплащането е изключително сериозен проблем. Аз, извинявайте, но не виждам воля да се решава в България.
Аз много силно разчитам на Европейския стълб за социалните права и неговите принципи, където единият наистина е този за работната заплата. Много наболял е проблемът за България. Мисля, че пропуснахме момента да покажем по време на Председателството по-сериозно, че ние държим този въпрос да се решава. Аз мисля, че европейските страни вече са узрели за това сближаване на заплащането, заради социалния дъмпинг, ако щете, заради редица други причини.
Трябваше да излезе на преден план, че мантрите с ниската производителност на труда в България и връзката й със заплащането не стоят точно така, както се представят във вътрешнополитически план. Стана ясно, аз имах такъв въпрос и към министъра, че производителността на труда в България, според Евростат е, да речем, 2,5 пъти по-ниска от средната за Европа, а пък заплащането е 5,5 пъти по-ниско от Европа.
Мисля, че пропуснахме този момент. Вие може би сте на друго мнение, но аз съм длъжен да Ви го кажа, защото така го мисля. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Заповядайте, заместник-министър Русинова, да отговорите на господин Гьоков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря за въпроса, господин Гьоков.
Разбира се, че съм на друго мнение и не само че съм на друго мнение, а ще го подкрепя с факти.
Наистина всички инициативи в рамките на Българското председателство в частта „Социална политика“ бяха под егидата на принципите на Европейския стълб за социалните права – да, рамките на нашето Председателство беше проведена и Конференцията на европейските синдикати тук, в България, но бих искала да напомня, че на следващия ден – на 27 юни, се проведе първата конференция след Гьотеборг, трипартитна изцяло, която постави на масата на европейските делегации, министри, социални партньори, Европейски парламент, няколко важни теми по отношение на изпълнение на Европейския стълб и бяха постигнати, бих казала, добри заключения в полза на всички европейски граждани.
В рамката на тази конференция участие взе и госпожа Мария Жоел Родригес – член на Комисията по заетост и социални въпроси, на Европейския парламент и заместник-председател на Групата на прогресивния алианс на социалните демократи в Европейския парламент. Това е дамата, която стои в голяма част от идеологичните принципи на Стълба, както и представители на Европейската народна партия. Имаше участие на пет различни делегации от социалисти-министри, които участваха заедно с нас по време на тази конференция и считам, че приносът, който имаме по отношение на конвергенцията на заплащането на ниво Европейски съюз в рамките точно на нашето Председателство, е голям.
На първо място, за да говорим за конвергенция, ние трябва да имаме еднакво законодателство и приносът, който имаме по отношение на приключване на преговорите с Директивата за командированите работници, тя ще бъде ратифицирана до две години във всяка една страна членка и нашите системи ще започнат наистина до две години да я прилагат, ще гарантира този принцип.
По същия начин това е и с Регламента за координация на системите за социална сигурност, както и Регламента за по-доброто информиране на работниците, също прилага един от принципите. Оттам нататък до голяма степен възнагражденията и заплатите са подчинени на изцяло икономически принципи, които мисля, че колегите в останалите сфери, които работиха в различните екипи от Българското председателство, също имат принос. Благодаря.
ПРЕДС. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря.
Господин Гьоков, за отношение.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Аз съм съгласен с това, което казвате, само че на тази конференция там – на синдикатите, явно че е била в рамките на Председателството, синдикатите казаха едно много интересно нещо, че ако продължаваме със същите темпове, след 200 години ще настигнем Европа и то сигурно, ако стоят на едно място. Това пак, разбира се, е мое и на синдикатите мнение, но и един друг въпрос има.
Аз, доколкото знам, част от препоръките на Европейския съюз и в докладите до нас, е за изграждане на Механизъм за нарастване на минималната работна заплата. Ние го говорим този Механизъм от сума ти години. Вие го обещахте, не точно Вие, но го няма Механизма. И даже вече не говорим за него, забравихме го. И редица други неща, но – да, благодаря Ви за отговора.
ПРЕДС. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Заповядайте, заместник-министър Русинова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря.
Разбира се, Българското председателство не може да реши голяма част от теми, които от години не са решени и не е това целта му.
Целта на Българското председателство беше да открои и да напипа пулса, особено в социалната сфера, на важни теми не само по отношение на националния интерес, но и общоевропейски, така че ние като страна членка да имаме принос към европейския дебат за заплатите.
По отношение на Механизма за минималната работна заплата – считам, че работата, която от няколко последователни правителства е свършена в Министерството е достатъчно добра основа. Оттук нататък знаете, че очакваме съгласие между синдикати и работодатели.
ПРЕДС. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря Ви.
Други въпроси към заместник-министър Русинова има ли?
Заповядайте.
ГЕОРГИ РУСАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
От Съюза на пенсионерите съм.
Следяхме с внимание Председателството и по-специално социалното направление. В тези досиета ние не видяхме да се разглеждат въпросите за адекватност на доходите на трудовите пенсионери.
Трябва да кажа, че по този въпрос ние имаме поети редица международни ангажименти, ратифицирани, приети както към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както към Директивата на МОТ и много други документи, включително и европейски.
На нас ни направи впечатление, че нещата се разглеждат като че ли няма други международни организации, нямаме поети ангажименти и изведнъж тук започваме да създаваме нещо. И заради това моля да кажете имало ли е разглеждане на такъв проблем и как виждате развитието на този проблем, щом не сте го поставили на разглеждане на това високо ниво? Благодаря Ви.
ПРЕДС. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря Ви и аз.
Заповядайте, заместник-министър Русинова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА: Благодаря за въпроса.
Бих казала, че не само пенсиите, въобще доходите, като елемент от 20-те принципа на изпълнение на Стълба за социалните права, бяха поставени на фокуса, на вниманието на европейските министри.
Споменах, че ние сме първото председателство, което по време на Европейския семестър обсъди начина, по който ще се изпълняват тези 20 принципа. Единият принцип е наистина уеднаквяване и търсене на баланс и кохезия в доходите.
За да се постигне наистина резултат от тези 20 принципа, има много детайлна таблица от индикатори, които Европейската комисия е поставила и някои от тях касаят и доходите от труд, и жизненото равнище и мисля, че изводите, които ние представихме в рамките на Европейския семестър ще послужат и на следващи председателства при формиране на годишните препоръки към всяка една страна членка за това как по-добре да спазва тези 20 принципа.
Иначе по отношение на адекватността на пенсиите, което направихме по време на нашето Председателство, беше приемането на Годишния доклад, който е част от общия обзор на Семестъра. Мисля, че той доста консенсусно беше подкрепен от всички страни членки. Благодаря.
ПРЕДС. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря.
Колеги, други въпроси към заместник-министър Зорница Русинова има ли? Не виждам.
Да благодарим на заместник-министър Зорница Русинова за изчерпателната информация, за отговорите на поставените въпроси относно резултатите, постигнати от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на заетостта и социалната политика.
Закривам днешното заседание.

(Закрито в 15,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛИ:

ХАСАН АДЕМОВ

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА


Стенограф:

Вася ЙОРДАНОВА
Форма за търсене
Ключова дума