Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
П Р О Т О К О Л

№ 28

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 10 октомври 2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографска политика към министъра на труда и социалната политика на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г. – обсъждане за второ гласуване.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги! Имаме необходимия кворум.
Представям Ви дневния ред за днешното заседание:
1. Отговори на актуални устни въпроси отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографска политика към министъра на труда и социалната политика на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г. – обсъждане за второ гласуване.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа:
ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ УСТНИ ВЪПРОСИ ОТПРАВЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Колеги, от ГЕРБ, имате думата да зададете Вашия въпрос.
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник министър, уважаеми колеги, гости! От вчера следобед има напредък, обрат, по отношение преговорите с протестиращите майки на деца с увреждания. Има нов момент, беше подписано споразумение – план за действие по приемане на законодателството за хората с увреждания между правителството, в частност министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика, омбудсманът на Република България – Мая Манолова, национално представените организации на и за хора с увреждания и с представител на протестиращите майки на деца с увреждания.
Моят въпрос към Вас, господин Министър, е да дадете по подробна информация относно сроковете и стъпките предвидени в подписания вчера документ. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Господин Министър, имате право на отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ангелова, уважаеми гости на днешното заседание и колеги! Госпожа Ангелова посочи във въпроса си посочи факта на подписания план за действие за приемане на законодателство за хората с увреждания и аз благодаря за този въпрос, защото изпълнението на част от действията в този план зависи от Народното събрание – тъй като става дума за разглеждане и приемане на законопроекти.
В отговор на конкретно зададения въпрос, макар че планът за действие е публичен – той е публикуван от вчера на страницата на Министерството на труда и социалната политика – ще кажа какви срокове и действия са предвидени в този план.
По отношение на сроковете – те са зададени за Проекта на Закона за хората с увреждания. Знаете, че на обсъждането миналата седмица този въпрос настоятелно беше поставен – кога ще постъпи Проектът на Закона за хората с увреждания в Народното събрание.
В плана за действие този срок е фиксиран на 19 октомври, тоест следващият петък – Законопроектът за хората с увреждания е одобрен от Министерския съвет да постъпи при Вас в Народното събрание, като са разписани и предходни срокове. Планирано е разглеждане на Законопроекта от Министерския съвет на следващото му редовно заседание на 17 октомври – като преди това трябва да бъдат извървени още две стъпки. За утре е насрочено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който да разгледа за втори път Законопроекта, а във вторник ще бъде насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да разгледа Законопроекта, тоест да мине всички задължителни консултации преди разглеждането му в Министерския съвет.
Смятам, че по основните положения в Законопроекта за хората с увреждания имаме съгласие, част от тях са включени по настояване на Организацията на хората с увреждания и в Плана за действие – става дума за това, каква ще бъде месечната финансова подкрепа предвидена в Законопроекта за хората с увреждания.
Това са сроковете по отношение на Законопроекта за хората с увреждания, който Министерството на труда и социалната политика подготвя и усилено работи през последните месеци заедно с омбудсмана, заедно с представители на Организацията за хората с увреждания и представители на инициативата „Системата ни убива“.
Доколкото настояването от страна на протестиращите майки за приемане на Законопроект за личната помощ, който е депозиран в края на месец юни в Народното събрание от омбудсмана и припознат от част от парламентарните групи, в Плана за действие е предвидено съвместно, тоест заедно, разглеждане в пакет на двата законопроекта. Така че постъпването на Законопроекта за хората с увреждания трябва да отключи процедурата по разглеждане и на Законопроекта за личната помощ. В разговорите, които имахме, и с участието на финансовия министър, в последните два дни с представители на Организацията за хората с увреждания беше подкрепен принципът на общото заедно разглеждане на двата законопроекта с оглед да се държи сметка на допълнителния ресурс от 150 млн. лв., който правителството предвижда за политиките за хора с увреждания следващата година – Бюджет 2019 г. – да бъдат обезпечени правата по двата закона. Говоря в бъдеще двата закона – на този етап законопроекти, като в Плана за действие още веднъж е записан ангажиментът, скрепени с подписа на министъра на финансите за допълнителни 150 млн. лв. за политиката за хората с увреждания за следващата година.
В подписания План за действие са дадени основните параметри, по които преговарящите страни държаха много да има. Това по никакъв начин смятам, че не връзва ръцете на народните представители при разглеждане на Законопроекта, но става дума за въвеждане на необходими ограничителни условия по отношение на личната помощ, защото знаете, че това, което спираше разглеждането на Законопроекта до момента беше все още неясната финансова рамка и необходимият разход за обезпечаване на правата в Законопроекта. Това, което е записано, е че ще бъдат предвидени ограничения в този законопроект, вероятно, при неговото разглеждане, които да позволят това право да бъде обезпечено финансово, както и ще бъдат предвидени срокове, през които да се извърши индивидуалната оценката на потребностите на хората с увреждания, включително потребността от лична помощ.
Дотогава асистентските услуги, които тази година се финансират от бюджета, ще продължат да се финансират от бюджета при условията на разработен единен разходен стандарт, както останалите държавно делегирани дейности чрез бюджетите на общините, и когато бъде извършена оценката по Закона за личната помощ определеният брой часове за съответния потребител ще бъде финансиран, а доставчикът ще бъдат отново общините, които сега те са доставчик на тази услуга.
Да не пропусна нещо важно. С оглед на влизане в сила от следващата година на тези два законопроекта е предвидено тяхното разглеждане и приемане от Народното събрание в срок до средата на месец декември, тъй като изричното условие на протестиращите е, че протестът ще се прекрати след приемането на двата законопроекта.
Надявам се, че с тази времева рамка не поставяме под пресинг народните представители. В разговорите се смяташе, че не трябва да се фиксира този срок или той да бъде до края на годината. Имаше искане той да бъде още по-кратък през месец ноември, но смятаме, че това, което е записано, е реалистичното с оглед на натоварената законодателна програма, която ще предвижда в този период разглеждане и приемане на бюджетни закони.
В тези разговори, в които участваше и министърът на финансите смятам, че възстановихме доверието между страните в този процес – имам предвид протестиращите майки, организациите на хората с увреждания, омбудсмана, правителството. В този документ е разписан много стриктен план за действие, който надявам се с общи усилия да изпълним, така че в края на годината да има едно ново законодателство за хората с увреждания, което да гарантира техните права. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, приемете нашите адмирации към Вас и към министъра на финансите за постигнатата договореност. Това е един изключително труден процес, но важното е, че след вчерашната ползотворна среща, имаме конкретни поети ангажименти с точно определени срокове, които Вие ги казахте.
С този документ се показа ясната позиция на правителството, че правителството не бяга от ангажимент по отношение политиките за хората с увреждания, а напротив, имаме готовност за реална реформа по отношение политиките за хората с увреждания с конкретни стъпки, с конкретни срокове. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ:
И аз Ви благодаря.
Дуплика, господин Министър? Няма.
Колеги от „БСП за България“?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник-министър! Въпросът ми е свързан с друг важен стратегически документ и независимо, че предстоят сериозни реформи по отношение на хората с увреждания, вече сме края на 2018 г.
Моят въпрос е свързан със Националната стратегията за децата, която трябва да бъде приета в началото на 2019 г.
Има ли вече готови текстове, които да бъдат разглеждани в Портала за обществени консултации и от работните групи? На какъв етап е изработването на Стратегията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска. Имате предвид Актуализирана стратегия, защото действаща има в момента, на която ѝ свършва срока?
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ:
Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска, уважаеми колеги и гости! Както вече медийно се отразява, от няколко месеца започна работата по подготовка на нов стратегически документ за децата. Водеща роля в подготовката на този документ има Държавната агенция за закрила на детето. Нейният председател е председател на работната група, която е широко представителна, и която активно работи за изработване на тази национална стратегия с оглед на това, че срокът на настоящата изтича в края на 2018 г. Това е един дългосрочен стратегически документ, който е с дълъг времеви хоризонт и трябва да включва визията за това как ще се развива политиката по отношение на децата и как държавата ще осъществява закрила на децата в риск и ще обезпечава правата на всички деца в България.
Активно се работи. Оперативно аз получавам информация. Миналият понеделник, примерно, имаше насрочена дискусия в Пловдив по Проекта на основните положения на Националната стратегия за детето, а също така Държавната агенция за закрила на детето направи допитване и до децата как те виждат своите права и реализацията им в бъдеще. Активната работа и широкото представителство в работната група на обществото, бих казал като цяло, и на различните заинтересовани страни, ми дава убеденост, че ще бъде подготвен този проект и в края на година той ще бъде готов за съответното обсъждане. Процесът започна от средата на година, активно се работи и очаквам да има в скоро време резултат от няколкомесечната работа на работната група, резултат, който да бъде представен публично и да бъде обсъждан с Ваше активно участие. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Клисурска, реплика?
НАДЯ КЛИСУРСКА: В допълнение на това, което казвате, искам конкретика по няколко съществени неща.
Във връзка с националните програми, които всяка година, на база на тази стратегия, се приемат за закрила на децата, голяма част от мерките, които са предвидени вътре, в тези национални програми, имат един сравнително пожелателен характер. Някои от нещата са свързани с програми. Някои от точките в тези програми буквално са прехвърлени през годините, без да са решени като конкретни проблеми. Конкретно говоря за обществената поръчка, която през миналата година трябваше да бъде обявена за стандартите за качество на услугите, свързани със закрила на децата.
Докъде стигнахте в тази посока? Защото във всяка една от националните програми се залагат тези стандарти за качество.
Когато погледнем Националната стратегия за дългосрочна грижа и другата Национална стратегия за деинституционализация, които до някъде покриват част от мерките, които са заложени в националните програми, съответно ще бъдат заложени и в новата най-вероятно Национална стратегия за децата. Виждаме един съществен проблем и той е свързан с броя на децата, които подлежат на осиновяване. Този проблем смятам, че не е малък с оглед на това, че в момента броят на децата, все повече на ражданията на деца намалява, а бройката на децата подлежащи на осиновяване, е една устойчива величина.
В тази връзка какви мерки предвиждате и работната група говорила ли е конкретно по други конкретни мерки, които биха могли да бъдат предприети?
И ако може да ми кажете какво, до 1 октомври съм наясно, че се събираше информация от националните мрежи за децата във връзка с новата Национална стратегия какво конкретно посочиха младите хора като мерки и дейности, които трябва да бъдат заложени в новата Национална стратегия – ако можете да ми кажете?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Имайте предвид, че това е блиц контрол и въпросите трябва да бъдат достатъчно конкретни и ясни, още повече, че Държавната агенция за закрила на детето, е на подчинение на Министерския съвет, а не на министъра на труда и социалната политика.
Частта от въпросите, на които не можете да отговорите, възможно е писмено да отговорите, господин Министър, защото не е задължително в рамките на блиц контрола да бъдат обхванати всички, разбира се, актуални въпроси.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Приемам констатацията на госпожа Клисурска, че част от мерките в годишните програми за реализация на настоящата Национална стратегия имат пожелателен характер, како тя се изрази и не се изпълняват, и се прехвърлят за следващи години. Това, което съм имал като разговори с председателя на Държавната агенция за закрила на детето, която отново казваме, е политическото лице, което води този процес, следи този процес по разработване на Национална стратегия за детето за следващия период, ми дава убеденост, че ще имаме една съвременна стратегия с отразяваща промените в света на децата и промените в света, в който живеем.
Аз не съм член на работната група и нямам обратна информация за това, какви са точно резултатите от това проучване на желанията на децата, но ако това представлява за Вас, интерес бих могъл да изискам тази информация и да Ви я предоставя в писмен вид.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
С това приключихме тази процедура.
Господин Шопов, Вие пожелахте.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Не знам под форма на въпрос ли, защо към господин министъра, но исках да изкажа учудване и изненада от това споразумение, което е сключено – така наречено, защото то е така наречено, защото не мога да разбера юридически и конституционно, и законово като какво е то.
Аз съм най-възрастният, колкото и неприятно да ми е да си го призная в тази зала и си спомням времената на кръглата маса преди тридесет години бях съвременник и участник.
От времето на кръглата маса до такива форми на разбирателство и консенсус не се беше стигало. И това за мен е пълно институционално унижение, защото се поемат права и задължения, с които се сугестира друг орган – в случая Народното събрание за политики, които някой счита, че са актуални, че са навременни и, че са добри. Тук, бих дал много примери за всичко онова, което прочете под формата на едно мероприятие пред Народното събрание отпреди два, три месеца, защото бях свидетел и наблюдател и зная кой го организира, кой отговаря персонално за него от една опозиционна политическа сила и как беше взет страха на управляващите като една оставка не на кой да е, а на самия уважаем министър на труда и социалната политика. Едно искане за оставка, което вървеше в Народното събрание за едни непуснати граждани в българското Народно събрание правилно или неправилно, за да се стигне до тук – вчерашното споразумение или завчерашното. ...
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Шопов, ще Ви моля да стигнем до въпроса.
ПАВЕЛ ШОПОВ: …Трябва да са наясно, че правата на нуждаещите се български граждани може би щяха да бъдат много по-добре защитени със и без такова споразумение и със 150 милиона, аз съм сигурен, че нещата няма да приключат. И милиард и половина да бъдат отпуснати то това мероприятие се провежда от месеци насам, с една-единствена цел, като в голяма степен политическо мероприятие.
В тази връзка съм съвършено несъгласен от страна на управляващите, включително и от министъра на труда и социалната политика да участва в решаването на тези проблеми с един такъв акт. Споразумение, сключено с кой – с български граждани, с представителни организации, с омбудсмана. Това е прецедент, който оттук нататък може би все повече ще се случва.
В тази връзка и план заявявам недвусмислено: аз се срещах на няколко пъти с хора, които претендират и искрено вярвам, че се грижат за нуждите на тези нуждаещи се български граждани.
Оказвал съм всякаква помощ, правил съм предложения, давал съм ноу-хау за решаването на проблема, в течение съм с постъпилите предложения и законопроекти. Мога да споделя, че нямаше и особено разбиране, защото целта е ясна – някои хора, претендиращи за нещо се срещат с високопоставените дейци на БСП, с тях консултират своите действия – днес го видяхме в залата, имаше колеги, които бяха свидетели на това. Не от това споразумение ще зависи дали проблемът ще се реши до края на годината. Той ще бъде решен така или иначе и с това споразумение или без това споразумение до края на годината по простата логика, че до края на годината ще мине бюджетът за следващата година и се налага проблемите да бъдат решени, а с това да бъде решен въпросът за отпуснатите средства в бюджета.
И, пак казвам, някои действия вредят на българските граждани, но те не го осъзнават, всъщност и да го осъзнават те не участват в това качество във всичко това, което става.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Шопов.
Времето беше две минути, позволих си… (Реплики.)
ПАВЕЛ ШОПОВ: Въпросът е – съзнава ли господин министъра, че това негово участие е обслужило политически една опозиционна политическа сила?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, това беше мнението на народния представител Павел Шопов. Аз въпрос не видях, така че, господин Министър, ако желаете може да отговорите, ако не – това е Ваше право.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, уважаеми колеги и гости, аз с внимание слушах позицията на уважавания господин Шопов, безспорно той има много по-дълъг и богат политически опит от мен и може да прецени по-обективно ситуацията.
Моето участие в този план за действие, тоест в подписването му – тъй като това е актът, който извърших вчера, а оттук нататък трябва да извършва по-важното, да изпълня в сроковете съответните действия беше с желанието на протестиращите да се даде ясен отговор: какво и в какви срокове могат да очакват като действие от правителството, и на Вас, като народни представители каква е позицията и ангажиментите, които правителството поема, защото съзнавам, че над Вас тегне въпросът вече няколко месеца и ще се гледа ли този Законопроект за личната помощ, кога, по какъв начин? Тук, искам още веднъж да подчертая, че не става дума за споразумение, става дума за план за действие. В този план за действие изрично разговорът вчера беше, имаше една думичка съответно изброените страни се „споразумяха“. Изрично я сменихме с „ангажираха“, тоест ангажира се в случая правителството за спазване на тези срокове, за изпълнение действията по отношение на Законопроекта за хората с увреждания. Ангажименти на практика от страна на национално представените организации и представителите на инициативата „Системата ни убива“, няма.
По-скоро по този начин ние поемаме съответно отговорност пред тях, която е скрепена с този писмен, публичен документ и носим тази отговорност за действията си или бездействията си по-нататък. По никакъв начин това споразумение не предопределя съдържанието на двата законопроекта, трайните им редакции и форми.
В случая правителството няма за цел по някакъв начин да парира протеста. Още повече, както знаете, днешният протест, който беше насрочен ще се състои, така че това, което и вчера заявиха представители на протестиращите, че те ще протестират докато не видят приети двата закона. Разбира се, осъзнаването на това действие ще е сигурно след време, но към този момент аз смятам, че това беше необходимото и навременното като действие, за да започне развързването на този въпрос, и да има ясни срокове, ясни ангажименти и позиция. Благодаря Ви.
Господин Шопов, реплика?
От нашата парламентарна група нямаме въпроси.
Колеги от ГЕРБ?
Заповядайте.
КЛАВДИЯ ГАНЧЕВА: Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, госпожо Заместник-министър, колеги! Министерството на труда и социалната политика разчита на финансирането на част от реформите, които прави в социалната сферата на средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Въпросът ми е какъв е анализът в дългосрочен план на изразходените средства по първата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 2007 до 2013 г. Предполагам, че вече е време и такава дългосрочна оценка съществува.
Господин Министър, ще Ви помоля за малко повече информация за текущите програми, които вървят в момента, свързани с хората с увреждания? Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Ганчева.
Господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ганчева, уважаеми колеги и гости! Наистина Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ има съществен принос за съответно ревизиране на подкрепа по отношение на уязвими групи от населението, насърчаване на заетостта, повишаване на квалификацията като първият програмен период приключи и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, е първата програма, която е със затворен период със 100% усвояване на средствата. Това е резултат от професионализма на екипа и на управляващия орган на тази програма.
По отношение на втория програмен период, който сега се изпълнява, наистина хората с увреждания и възрастните хора са едни от приоритетните целеви групи. Към тях са насочени много операции и схеми, които целят да подпомогнат тяхното социално включване.
Мисля, че и друг път съм информирал Комисията по труда и социалната и демографска политика, за текущите операции, които са в изпълнение и предстоящите, но ще се опитам съвсем накратко да резюмирам какво се изпълнява и какво предстои да стартира като операция по тази оперативна програма, насочено специално към хората с увреждания и възрастните хора, които се нуждаят от подкрепа.
По отношение на текущите операции бих споменал две операции, които са свързани със заетост и обучение на млади хора и по общата схема и операция „Заетост и обучение“, която е за пълнолетни лица, през месец септември за тях стартираха нови компоненти, които са насочени специално към хора с увреждания, и които включват насърчаващи мерки за работодатели, които наемат хора с увреждания. Тези насърчителни мерки са за период до 36 месеца. Тоест предполага се, че с изпълнението на тези операции ще се насърчи – първо, ще се стимулират хората с увреждания да се регистрират в бюрата – тези, които са неактивни и съответно да започнат трудова дейност. Тоест да се интегрират на пазара на труда, защото това е в крайна сметка най-важното и това води до същинската интеграция на тези хора.
По отношение на бъдещите операции бих споменал една операция, която трябва да стартира до края на този месец – това е патронажна грижа за хора с увреждания и възрастни хора, която е насочена отново към тези две целеви групи. Разчетите са да подпомогне около 17 хиляди от тях, ресурсът, който е предвиден възлиза общо на 46 милиона и тази програма предвижда предоставяне на мобилни, почасови интегрирани здравно-социални услуги на тези хора, като тук става дума за хора, които са с хронични заболявания, които са имали болнично лечение и след това съответно в дома, защото става дума за форма на домашна грижа, съответно получават такава подкрепа с вече водещ здравен елемент. Тоест става дума за здравно-социални услуги, не само за чисти социални услуги. Има една операция, която е за подкрепа за хора с увреждания с ресурс от пет милиона лева, която е за изграждане на дневни центрове за хора с тежки и множествени увреждания.
Бенефициент са общините – пет български общини, съответно три договора са подписани и два предстоят да бъдат подписани, ще изграждат такива центрове за хора с тежки и множествени увреждания, които ще предлагат услуги, свързани с тяхната рехабилитация, съответно консултиране на техните близки, възможност за предлагане на заместваща грижа и така нататък. Тоест ще запълнят в някаква степен недостига на точно такъв тип услуги, които са за тежко увредени лица. В случая става дума с тежки множествени увреждания, които с цел да бъдат изведени от техните домове, да бъдат облекчени техните близки и в рамките на деня дори с възможност и за по-дълъг престой, те съответно да получат тази подкрепа в тези наемни центрове, които отново подчертавам в пет големи български града ще бъдат изградени със средства по Оперативната програма.
Сигурно не съм изчерпателен, но това са няколкото основни операции, които вървят, или ще бъдат стартирани, и ще бъдат насочени към хората с увреждания и възрастните хора. Благодаря ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Ганчева за Ваша информация допълнителна има два одита на Европейската сметна палата по Оперативната програма „Човешки ресурси“ от предишния програмен период. Те са официални документи, може да направите справка и там има, и изводи.
Колеги от „БСП за България“ – господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, Заместник-министър, колеги и гости! Говорим за хора с увреждания, но има още една група, която е маргинализирана от обществото и това са бездомните хора. В Закона за социалните услуги има две точки за тях. Това са осигуряване на храна и на временен подслон.
Идеята беше да гледаме и трите законопроекта заедно в пакет, защото се получава синергия. Трите законопроекта си взаимодействат, за да може да се реши проблема не само на хората с увреждания, но и на бездомните хора. Така че въпросът ми е, знам че един от Законопроектите изостава със сроковете, но има ли възможност да се гледат и трите в пакет? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Уважаеми господин Министър, заповядайте. Имате право на отговор. (Реплики.)
Колеги, моля Ви да чуем министър Петков.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, уважаеми колеги и гости на днешното заседание! Този въпрос се поставяше неколкократно, днес господин Христов отново го поставя. Благодаря му, за това, за да имаме пълно изясняване.
Законопроектът за социалните услуги е готов. Той вече беше представен пред работната група, която е с широк състав. Беше сформирана преди една година за неговото изготвяне. Работата след като беше одобрена концепцията по Законопроекта, която мина и обществени консултации през началото на лятото продължи в една по-малка работна група, която през месец август подготви текстовете. Законопроектът беше разгледан вече от работната група, като цяло получи подкрепа. Утре е насрочено второ заседание на работната група на база да разгледаме постъпилите становища след този едноседмичен срок, който беше даден и, както многократно съм заявявал пред Вас и съм се ангажирал правим всичко възможност на 15 октомври този законопроект да стартира обществени консултации, както всеки проект на нормативен акт, който се изготвя от Министерския съвет. Затова ще бъдат необходими 30 дни, след което при пълна мобилизация е възможно Законопроектът за социалните услуги да постъпи в Народното събрание до края на месец ноември.
Това е един много по-голям Закон, който адресира към различно уязвими групи. Господин Христов каза, че тук са и бездомните лица. Смея да твърдя, че това е един иновативен закон, който въвежда първо, нов подход към социалните услуги, нови елементи по отношение на тяхното планиране, финансиране, предоставяне. Работихме една година упорито първо, да се изясни концепцията, тя да бъде подкрепена, след това да бъдат подготвени текстовете и всички заинтересовани страни – това са общините, доставчиците на социални услуги извън общините, става дума за НПО-та, които и в момента предоставят такива услуги и държавно делегирани дейности, които общините са им предоставили по силата на договор и финансирани от други източници. Така че наистина да имаме една адекватна на развитието на този сектор нормативна база, която години напред да насърчава неговото развитие в посоките, в които Закона задава.
Нашето разбиране беше и остава, че и така наречената лична помощ или асистентската подкрепа мястото и е в този законопроект, защото във вида, в който тя е разписана в Законопроекта за личната помощ, тя е услуга. Така че от гледна точка на един стриктен подход на законодателство, тя можеше да бъде разписана подробно в този законопроект. Но тук няма закъснение, аз наследих една концепция на Законопроекта от 2015 г. писана, която беше доста по конспективна, тя не получи подкрепа миналата година, когато искахме да стъпим на нея, за да започнем работа по Законопроекта. Всички партньори пожелаха да не се бърза или да се бърза бавно, да бъдат внимателно извървяни всички етапи, чрез изготвяне на пътна карта за процеса на обществени консултации, чрез изработване на концепция и нейното обществено обсъждане и накрая написване на Закона.
Този път вече е зад гърба ни, остава ни последната права, така че аз мога да се ангажирам пред Вас, че до края на месец ноември този законопроект би трябвало също да е в Народното събрание. Но съзнавам, че към този срок вече е късно, за да може той да бъде, тъй като вероятно бюджетните закони ще бъдат гласувани тогава, за да може да се стиковат всички тези неща.
Още повече, че е предвидено в настоящия вариант този закон да влезе в сила от началото на 2020 г., тоест са предвидени различни срокове, които да са свързани с разработката на многото подзаконова уредба, която този законопроект се предвижда да бъде разработена. Това е отговорът конкретно на въпроса на господин Христов, затова и този законопроект не е включен в обхвата на Плана за действие, за който говорих в началото, но ние работим по него с неотслабващо темпо. Срокът, с който аз преди една година съм се ангажирал е 15 октомври, правя всичко възможно 15-и октомври Законопроекта да е на вниманието на обществеността и следвайки законодателната процедура в края на месец ноември да бъде депозиран в Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Христов имате думата за реплика.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Министър, това щеше да е моето доуточнение, че се притеснявам, че ще излезе извън бюджетната рамка, но казват, че силата е в търпението и времето.
Аз искам да Ви поздравя, че поехте този министерски пост точно сега в този труден период и се надявам наистина да има едно благоприятно развитие за хората с увреждания. Поздравявам Ви!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Желаете ли дуплика, господин Министър? Не.
Колеги от „Обединени патриоти“ – въпрос? Не.
И ние нямаме.


Преминаваме към точка втора от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА, № 802-01-30.
Внесен от Министерския съвет на 6 август 2018 г. – обсъждане за второ гласуване.
Колеги от Министерството на труда и социалната политика, заповядайте на масата.
Колеги, моля Ви да се концентрираме върху Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика!
„Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика“.
Няма предложения по заглавието на Закона.
Който е съгласен да бъде подкрепено моля да гласува.
За – 16, против и въздържали се няма.
Глава I – Общи положения. Предмет.
Има предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Предложение ни е свързано, с това, че едва ли не да концентрираме предмета на Закона, само и единствено за социалните предприятия. За да бъде по-добре регламентиран предметът на Закона е хубаво да не се отделят социалните предприятия от останалите субекти на социална и солидарна икономика. Затова нашето предложение е по-точно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Вносителите по това предложение?
ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Благодаря, господин Председател.
Ние не приемаме това предложение, защото всъщност Закона урежда единствено и само условията и реда, по които ще се развиват социалните предприятия, което по-нататък си е отразено и в самия Закон.
Другите субекти, това което отправя колежката като допълнение, те са отразени в други закони – Закона за кооперациите и, разбира се, за неправителствените организации.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър! Първо, ние от парламентарната група на ГЕРБ приемаме по принцип предложението на колегите Жекова и група народни представители, като правим предложение за редакция, приемайки по принцип предложението на колегите, правим предложение за редакция на чл. 1, а именно:
„Чл. 1 Законът урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както и условията и реда за дейността на социалните предприятия“.
Също така предлагам на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 да отпаднат заглавията на самите членове: „Предмет“, „Цели“, „Социална и солидарна икономика“.
Аз искам сега да го кажа за всичките, тъй като няма такава практика да се именуват членовете в Законопроекта, както и принципи на социалната и солидарната икономика. Аз го казвам сега, за да се има предвид до Глава втора всичките заглавия на членовете да отпаднат, защото няма такава практика.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подзаглавия, да. Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Подзаглавия – да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, други изказвания?
Заповядайте – реплика.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Защо смятам, че текстът, който предлагаме в редакцията на чл. 1 трябва да остане дотам и да не бъде продължаван с реда и дейността на социалните предприятия – защото в Глава втора от предложения законопроект са изброени всички видове субекти и те не се ограничават в рамките на социалните предприятия.
Така че смятам, че редакцията, която приемате по принцип с добавката, която въвеждате: „Условията и реда за дейността на социалните предприятия“ пак има този ограничителен характер, защото субектите на социалната и солидарната икономика са изброени подробно в чл. 5.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Има аргументи в обратна посока. Вероятно в пленарната зала ще ги изразим.
Колеги, други изказвания?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Не е толкова драматично, колеги, всичко това няма да сработи, така че недейте напразно да спорите, да правите драми и да считате, че ще има някакви фатални и хубави, и исторически последици за обществото.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ:
Благодаря, господин Шопов.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска.
За – 15, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване като предложение на Комисията чл. 1 със следния текст: „Законът урежда обществените отношения свързани със социалната и солидарната икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както условията и реда за дейността на социалните предприятия.“
Кой е съгласен да бъде подкрепен този текст на чл. 1, заедно с Глава първа „Общи положения“, моля да гласува.
За - 12, против - няма, въздържали се – 2.
Член 1 е приет.
Чл. 2, като се разбрахме, че подзаглавието отпада. Има редакционна бележка.
Има предложение – заповядайте.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, правим предложение чл. 2 да бъде изменен по следния начин: „Законът има за цел развитието на социалната и солидарна икономика чрез насърчаване на нейните субекти“ и дотам да спрем, защото в последващите чл. 13 и чл. 15 от предложения законопроект става ясно каква е насоката по отношение на тези насърчителни мерки. Те са изброени подробно в чл. 13 и в чл. 15.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Само, че са диференцирани за отделните видове субекти на социалната икономика. За да отговориш на условието да бъдеш социално предприятие по смисъла на настоящия закон, да бъдеш определен в Групата А или А + трябва да отговаряш на различни условия. (Реплика.)
Не, защото са разписани текстовете. Четете ги внимателно, ще разберете диференциацията. Насърчителните мерки са различни за различните типове социални предприятия. Но, за да придобиеш това, че си субект на социалната икономика все още не означава, че си социално предприятие. За да се превърнеш, за да имаш право на организационната форма на социално предприятие, трябва да изпълниш условията, които са записани при вписването в Регистъра.
Ако прочетете внимателно ще разберете каква е диференциацията. Това го приемете като реплика.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Благодаря.
Уважаеми колеги!
В случая, когато коментираме в чл. 2 специалните правила, които са изброени в подточките 1, 2 и 3 и когато обърнем внимание на чл. 15 от предложения законопроект и мерките, свързани с подкрепа, защото мерките, свързани със социалните предприятия от клас А + в следващия чл. 16 обхващат всичките тези мерки плюс допълнителни мерки за предприятията А +. Така че това, което е изброено като специфични правила може да ги зачетете, както са изписани в т. 1, 2 и 3 и ще видите, че смислово нямат разлика от това, което е въведено в чл. 13 и чл. 15.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: За съжаление, нещата не стоят по този начин, по който ги представяте, защото – има диференциация – за социални предприятия отделно насърчителни мерки, отделно насърчителни мерки за социални предприятия клас А, отделни насърчителни мерки за социалните предприятия клас А +. Тези, които са насърчителни за клас А + влизат и в останалите мерки, защото, за да си А + трябва да отговаряш и на условията за А. А другите, които са субекти на социалната икономика, като кооперации и неправителствени организации за тях е насърчителната мярка, която е в чл. 13, разбирате ли? Според вида на предприятията на социалната икономика или субектите на социалната икономика е видът, диференциран, на отделните насърчителни мерки по този закон.
Трябва да Ви кажа, че на мен това ми отне поне един ден и нещо, за да го диференцирам и за да го разбера, разбирате ли?
Вие имате право да правите предложение, естествено, направено е коректно и аз го подлагам на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
За - 3, против - 12, въздържали се – няма.
Не се приема предложението.
Подлагам на гласуване чл. 2 със следния текст. Има една редакционна бележка на референтите, ще Ви прочета чл. 2:
„Чл.2 „Законът има цел да насърчи развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила за:
1. Подобряване на достъпа до заетост и обучение за придобиване или усъвършенстване професионалната квалификация с цел повишаване на жизнения стандарт на лицата по чл. 7, т. 4.“
Това са уязвимите групи. Те са посочени в чл. 7 и 4, затова редакционната бележка е да бъдат по чл. 7, т. 4.
„2. Създаване на условия за указване на подкрепа на лицата по чл. 7, т. 4 за социално включване и самостоятелен начин на живот.
3. Намаляване на социалното неравенство и за устойчиво териториално развитие.“
Който е съгласен да бъде подкрепена тази нова редакция на Комисията, моля да гласува за чл. 2.
За – 12, против - няма, въздържали се – 3.
Член 2 е приет.
По чл. 3 има една редакционна бележка – „държавата или общините“ е написано в края на чл. 3. Предложението на референтите е да се замени с „държавните или местните органи, или самостоятелно“, защото държавата е много по-широко понятие. Тук имаме предвид държавните или местни органи, или самостоятелно. Или чл. 3 предложение за редакция на Комисията – „Социалната и солидарна икономика е форма на предприемачество, насочено към една или няколко социални дейности и/или социални цели. Осъществявани от предприятия, включително чрез производство на различни стоки или предоставяне на услуги в сътрудничество с държавните или местните органи или самостоятелно.“
Бележки – вносителите?
Който е съгласен да бъде подкрепен текста на Комисията за чл. 3 в новата редакция, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се чл. 3.
По чл. 4 отново има предложение за редакция. В т. 3 „прозрачно управление“ да бъде заменено с „публичност и прозрачност“.
Референтите и вносителите смятат, че тези две думички са по ясни отколкото само „прозрачно управление“.
Изказвания? Няма.
Който е съгласен да бъде подкрепен текста на чл. 4, сега ще го прочета за протокола.
„Чл. 4. Принципите на социалната и солидарна икономика са:
1. Преимущество на социалните пред икономически цели.
2. Сдружаване в обществена или колективна полза.
3. Публичност и прозрачност.
4. Независимост от органите на държавната власт.
5. Участие на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски решения.
Който е съгласен да бъде подкрепен текста на Комисията, моля да гласува.
За - 15, против и въздържали се няма.
Приет е текста на Комисията за чл. 4.
Глава втора „Субекти на социалната икономика“ – има предложения от народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове, уважаема госпожо Заместник-министър!
Предложението ни е продиктуване от това, че съгласно Закона за кооперациите и техните съюзи, те се управляват от своите членове, като всеки член има право на един глас без значение от участието му при формиране на капитала на дружеството. Но целите на кооперациите, както знаем всички, са записани в чл. 1 от Закона за кооперациите. Когато говорим за кооперативни предприятия, ние знаем, че в крайна сметка те осъществяват търговска дейност за задоволяване съответно на икономически, социални и културни интереси – съответно кооперациите.
Но тези кооперативни предприятия възникват по Закона за кооперациите и наследяват кооперативните принципи на функциониране, но тяхната регистрация е по Търговския закон. В този смисъл предлагаме да разширим обхвата, да включим „и кооперативните предприятия“.
И другото ни предложение е свързано с това, че коментирайки тук юридическите лица с нестопанска цел след юридическите лица с нестопанска цел идеята ни е да добавим тези, които осъществяват само и единствено обществено полезна дейност, защото по Закона за юридическите лица с нестопанска цел знаем, че има и други субекти, които изпълняват дейности в частна полза.
В тази връзка е това предложение, което правим в чл. 5. Смятам, че не е необходимо да го изчитам така, както сме го направили.

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Една реплика ще си позволя. Що се отнася първо, до частта в която Вие казвате, че след думата „цел“ за енджиотата, „за осъществяване на обществено полезна дейност“ работната група и вносителите подкрепят това предложение. Що се отнася до кооперативните предприятия, Вие сама казахте, че правно-организационната им форма е по Търговския закон. Търговският закон предполага печалба. Философията на Законопроекта е: първо, принадената социална стойност да бъде разпределена за социални цели. Така че от тази гледна точка е неприемливо предложението в първата част, първото изречение на Вашето предложение за чл. 5.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представители. Предлагам да го приемем – по принцип приемаме втората част, а първата част ще го изпишем, че първата част не е прието предложението. Втората част е прието.
Която е съгласен да бъде подкрепено по принцип предложението във втората му част, моля да гласува.
За – 15, против и въздържали се – няма.
Подлагам на гласуване предложението в първата му част, защото вероятно Вие ще го подкрепите
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението в първата му част след думата „кооперация“ се добавя „и кооперативните предприятия“, моля да гласува.
За – 3, против – 1, въздържали се - 12.
Тази част не се приема.
Подлагам на гласуване заглавието на „Глава втора – Субекти на социалната солидарна икономика“:
„Чл. 5 Субекти на социалната икономика са кооперациите и юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и социалните предприятия“.
Който е съгласен да бъде подкрепено заглавието на Глава втора, заедно с прочетения чл. 5, като редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 15, против и въздържали се няма.
Член 6 има редакция на референтите. Предложението за редакция на чл. 6 „Социалните предприятия са клас А и клас А+“.
Вместо да ги изреждаме първо и второ.
Бележки? Не виждам.
Вносителите може да се обаждате по всяко време.
Който е съгласен предложението да бъде за редакция на Комисията „чл. 6 Социалните предприятия са клас А и клас А+“, моля да гласува.
За – 15, против и въздържали се няма
По чл. 7, има предложение на госпожа Надя Клисурска и група народни представители – 7500 да отпаднат.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър! Предложението ни е продиктувано от факта, когато миналия път на първо четене изслушахме внимателно препоръките на представителите на кооперациите, ако си спомняте той и в момента в Закона – кооперациите за хора с увреждания са освободени от определени данък печалба. Тук в момента ние въвеждаме един ограничителен момент, съответно от 7500 лв., които смятам, че ще са непосилни за голяма част от социалните предприятия или предприятията на социалната и солидарната икономика, които в крайна сметка искаме да стимулират една голяма част от социално уязвимите групи. За да постигнем по-добре целите на Закона и това което въвеждаме смятаме, че е необходимо така или иначе в първата част на т. 3 „положителният, счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчното облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто от печалбата“. Така или иначе този текст е напълно достатъчен, защото продуктите, които реализират тези социални предприятия в крайна сметка тяхната добавена стойност не можем да търсим онази добавена стойност, която се изисква от другите предприятия. Ако си спомняте, тогава изказването беше в посока, че те така или иначе не реализират печалба. Ако в момента проследим, аз бих желала по някакъв начин да ми отговорите. В крайна сметка Вие имате пълната и точната информация за съществуващото в момента положение на тези социални предприятия, които функционират. Аз съм убедена, че един голям процент от тях тази печалба, която ние въвеждаме като минимална от 7500 е непосилна. Ще въведем един ограничаващ момент, който смятам, че няма да стимулира в достатъчна степен това, което искаме да постигнем със Закона. Затова въвеждаме и това предложение да отпадне сумата от 7500 лв.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Една реплика – Законът дава възможност на различни правно организационни форми, които да отговарят на различните условия, които са изписани тук. Едно-две-три е едното условие.
Другото условие е едно-две-четири. В зависимост от това са вида на социалните предприятията. В зависимост от този вид, дали отговаряш на по-завишени условия, каквито са 7500, за да можеш да кандидатстваш за насърчителни мерки от по-висок порядък, трябва да отговориш на по-завишени условия. Пък като не искаш да отговаряш на тези условия, тогава се примиряваш с мерките и насърчителните мерки, които са от по-нисшия порядък. Това е логиката на този текст. Защото можеш да се регистрираш като организационна форма, клас А без да отговаряш на това условие.
Оттук произтича опцията и хипотезата на получаване на различните видове подкрепа.
Госпожо Петрова, нека да приключим с реплика – дуплика, ако имате госпожо Клисурска или ще изчакате госпожа Петрова в нарушение на процедурата?
Госпожо Петрова, заповядайте.
ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Искам само да кажа във връзка с това, че социалните предприятия следва да отговарят на количествено качествени индикатори. Това, за което госпожа Клисурска тук повдигна като въпрос, ние имаме такъв анализ от Националния статистически институт за 2014 г., но знаете, че социалните предприятия досега са се самоопределяли като такива социални предприятия. Данните показват, че в социално предприятие ,където работят девет човека, сумата от 7500 лв. е била 5% от годишния им оборот. Това са данните, които доказват, че ние тази сума от 7500 лв. неслучайно сме я подбрали. Защото това е наистина един много, много нисък праг. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Госпожо Клисурска, ако сте се ориентирали към коментар на това, което чухте имате право на реплика, ако не продължаваме напре.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Където коментираме насърчителните мерки, свързани с предприятията от клас А, които отговарят на условията по едно-две и три, и по едно-две и четири, никъде аз лично, ако може да ме поправите, не виждам ограничаването – това, за което Вие говорите. В случая не виждам причина в крайна сметка от социалните предприятия по едно-две и три, в крайна сметка тези, които решат да се регистрират, изискваме така или иначе да разходват повече от 50 на сто от печалбата за осъществяване на социалната дейност и нейната цел. Не смятам, че е необходимо да въвеждаме и този праг от 7500, въпреки всички аргументи, които чухме в момента.
Господин Начев, заповядайте.
ПЕТЪР НАЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър! Позволявам си да се включа само за едно уточнение, госпожо Клисурска.
По принцип в по-голямата част от законодателствата тези четири условия са кумулативни. Тоест, необходимо е едновременно да реинвестираш печалбата в по-голямата ѝ част и едновременно да наемаш лица от уязвимите групи.
След дълги разговори и анализи беше преценено, че тези четири условия ако бъдат кумулативни в българската страна, това ще създаде сериозни затруднения за развитие на сектора. Затова беше предприет този по либерален подход на алтернативност и на два подхода за получаване статута на социално предприятие клас А.
Когато обаче използваме тази алтернативност, ако няма никакъв количествен праг това означава дефакто, че не може да се изчисли, какъвто и понякога ще има множество случаи, в които няма да може да се изчисли каквато и да е социално добавена стойност. Това е аспектът, който разграничава субектите от социалните предприятия, че те имат изчислима социална добавена стойност. Това е причината и необходимостта от този праг.
Другият вариант, както казах, беше да бъде обследвана кумулативност, но това би създало много по-големи затруднения. Вие давате примера с кооперацията на хора с увреждания, които биха се регистрирали по едно-две-четири и няма да се налага да отговарят на този праг. Така че това затруднение всъщност не би съществувало в практиката. Благодаря Ви, за вниманието.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, по чл. 7 искам да направя следната редакция по чл. 7, т. 1, т. 4. Ще изчета точно с редакционната бележка, за да стане по-ясно.
Предлагам чл. 7 да придобие следната редакция:
„Чл. 7 Социалното предприятие клас А е всяко социално предприятие, независимо от правно организационната му форма, което отговаря на условията по т. 1, 2 и 3 или по т. 1, 2 и 4.
1. осъществява социална дейност, която произвежда социално добавена стойност, определена съгласно методика издадена от министъра на труда и социалната политика“.“
В т. 4 правя следната редакция:
„4. не по-малко от 30 на сто и не по-малко от 3 лица от наетите в предприятието към датата на възникването на трудовото правоотношение са:“
В буква „и“ правя следната редакция:
„и“ бездомни лица по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби;“
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Това са редакционни бележки, които изчистват правно-технически текста, нямат отношение към съдържанието на предложения от вносителите проект.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представител, моля да гласува.
За – 3, против – няма, въздържали се – 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията с направените от госпожа Ангелова предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепен чл. 7, моля да гласува.
За - 15 , против и въздържали се няма.
Приет е чл. 7.
По член 8 има предложение на колегите от „БСП за България“.
Госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър! Правим предложение в уводното изречение думите „едновременно на всички условия по чл. 7 или“ да отпаднат.
И в т. 3 правим предложение за по-голяма прецизност на текста – да се добави 30 на сто, защото не става ясно какво е това 30. Или да се уточни лица ли са?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нека да Ви припомня идеята на вносителите. Тук става въпрос за 30 лица от наетите лица, а не 30%. Но Вие имате предложение, аз съм задължен да го подложа на гласуване. Редакционни бележки, госпожо Ангелова?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Ние също имаме редакционни бележки, господин Председател, в чл. 8. ще изчета целия чл. 8 с редакцията, като към т. 1 на чл. 8 правим допълнение, което е от втората част на чл. 9, тъй като в последващия чл. 9 ние ще предложим той да отпадне, тъй като логично е систематичното му място да е по-добре в чл. 8. Ще изчета цялата редакция на чл. 8:
„Чл. 8. Социално предприятие клас А+ e всяко предприятие, независимо от правно-организационната му форма, което отговаря на всички условия по чл. 7 или на условията за социално предприятие клас А и на едно от следните допълнителни условия:
1. социалната добавена стойност се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица равно или по-високо от средното за страната спрямо наличните статистически данни към датата на подаването на заявлението;
2. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 75 000 лв. за осъществяване на социална дейност;
3. най-малко 30 от наетите са лица по чл. 7, т. 4 и са работили без прекъсване в предприятието през последните 6 месеца.“ Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря, госпожо Ангелова.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 3, против – няма и въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционните бележки на госпожа Ангелова.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 13, против – няма, въздържал се – 1.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията, която беше прочетена преди малко.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението за нова редакция на чл. 8, моля да гласува.
За -13,против – няма и въздържал се 1.
Член 8 е приет.
По чл. 9 има предложение за отпадане на този член от работната група, защото в чл. 7 и чл. 8 отразихме това, което е написано в чл. 9.
Който е съгласен да отпадне чл. 9, моля да гласува и естествено да бъдат преномерирани следващите текстове.
За -14, против и въздържали се няма.
По чл. 10 има предложение за редакция. (Реплики.)
Няма както е по вносител.
Бележки на вносителите?
Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Думата „считат“, ако може да я сменим със „смята“ и думите „предвидени в чл. 7, т. 3“ да станат „по чл. 7, т. 3“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря. Редакционни бележки?
Който е съгласен да бъде подкрепен чл. 10 по вносител с редакционните бележки, „предвидени по“ и вместо думата „считат“ „смятат“, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Член 10 е приет.
Глава трета. Колеги, в Глава трета и навсякъде в Закона предлагаме работната група в заглавието на Глава трета да отпадне думата „национален“, защото той е регистриран в България към министъра на труда и социалната политика. (Реплики.) И навсякъде „в Република България“, защото като е към министъра в този Закон трябва да е ясно, че е в рамките на Република България.
Други бележки?
Има предложения за ал. 1.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Изречение второ: „Вписването в регистъра е условие социалното предприятие да се ползва от мерките за насърчаване, предвидени в този или в друг закон“, изхождайки от възможността по другите закони, в които има такива насърчителни мерки да има възможност всички вписани в регистъра да се възползват от тях.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска. В рамките на реплика искам да Ви кажа, че този текст ограничава насърчителни мерки по оперативните програми. Този е ограничителен текст. По-разширеният текст е текстът на вносителя. Поздравления за това, че сте се сетили за другите закони, но по оперативните програми, ако го приемем този текст, не само по оперативни програми, ами и по Националния план за действие по заетостта например може да има мерки, които няма как да влязат, ако изпишем този текст, който Вие предлагате.
Имате право на дуплика.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Аз разбирам Вашите аргументи, уважаеми господин Председател, по отношение на ограничителните мерки за двойно финансиране на един и същ тип насърчителни мерки. Но в крайна сметка аз смятам, че тук по начина, по който ние въвеждаме тази възможност на социалните предприятия, не ограничаваме достъпа да ползват средства от оперативните програми, защото винаги когато се ползват средства от оперативните програми има декларации, които в крайна сметка не допускат такъв тип двойно финансиране. Смятам, че ние по този начин разширяваме обхвата, а не го ограничаваме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ:
Добре, благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя следните редакции в чл. 11. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: В Раздел I „заедно с наименованието“ да отпадне. Второ, във всички алинеи на чл. 11, където се срещат думите „Националния регистър на социалните предприятия в Република България“ да се замени с „Регистър на социалните предприятия“ – навсякъде в целия чл. 11.
В ал. 6 думите „трябва задължително да“ – да отпаднат и продължаваме „се прилага изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа“.
В ал. 7 думата „словосъчетанието“ се заменя с „думите“. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите – бележки? Нямате бележки.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението, моля да гласува.
За – 2, против – няма и въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светлана Ангелова за редакционни бележки, които чухте преди малко.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията с приетите редакционни бележки.
Който е съгласен да бъде подкрепен чл. 11, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Член 11 се приема.
Член 12. (Реплики.)
Заповядайте, госпожо Желязкова.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА: Ще прочета целия текст:
„Чл. 12. (1) Регистърът е публичен и съдържа следната информация относно вписаните в него предприятия:
1. наименование, правна и организационна форма и идентификационен номер на предприятието;
2. класа на социалното предприятие;
3. датата, основанието на вписване в регистъра и заличаването от него;
4. основната стопанска и социална дейност и/или социална цел на предприятието.
(2) Информацията от регистъра се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания, бележки? Вносителите?
Който е съгласен да бъдат подкрепени редакционните бележки на госпожа Желязков, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се няма.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на чл. 12 като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепен чл. 12, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се няма.
Глава четвърта – „Насърчителни мерки“.
Има редакционна бележка, която ще прочета.
„Чл. 13. Министърът на труда и социалната политика насърчава субектите на социалната и солидарната икономика и им оказва подкрепа като:
1. подпомага диалога помежду им и с държавните органи включително като съдейства за осъществяването на обща инициатива в областта на социалната и солидарна икономика с различни държавни органи;
2. подпомага приобщаването на гражданите към дейността на субектите на социалната и солидарна икономика и за осъществяването на социалните им цели като създава електронна платформа чрез която те ще могат да представят дейността си пред заинтересованите лица с цел бъдещи партньорства и съвместна дейност.“
Който е съгласен да бъде подкрепено заглавието на Глава четвърта „Насърчаване на социалната и солидарна икономика“, заедно с текста на чл. 13 като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Приема се.
Чл. 14 Предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
В уводното изречение думите „могат да“ отпаднат, т.е. да бъде задължително.
Вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, разглеждахме много внимателно това предложение, но ние бихме искали да споделим, това че не можем да налагаме на общините да се съобразяват с това, още повече че социалните предприятия и социалните услуги биха били изключително полезни там където има място за тях, така че ние не приемаме това предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаема, госпожо Зам.-министър в случая в крайна сметка уреждаме обществени отношения, свързани с едни стопански субекти, но се опитваме по някакъв начин да въведем възможните насърчителни мерки, които биха могли да бъдат осигурени през този законопроект.
Не виждам какво вменяваме на общините като конкретен ангажимент. Ако махнем думата „могат да“ с чл. 14 с това което въвеждаме в момента в т. ,1,2,3 и 4 смятам, че в никакъв случай не вменява някакъв ангажимент на общините, такъв, че те да не могат да отговорят на потребността ако я има. Ако тук беше проучено в крайна сметка, по някакъв начин становището на общините би било полезно. Защото в тази връзка съм убедена за хилядите ангажименти, които се прехвърлят на общините без съответната финансова и кадрова обезпеченост, но по начина, по който ние въвеждаме в чл. 14 насърчителните мерки не смятам, че по някакъв начин вкарваме общините в ангажиментите каквито те не биха могли задължително да поемат, защото социалната функция на местното самоуправление общо взето би се реализира всеобхватно и чрез тези насърчителни мерки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ако е включен в нормативните актове, които издава общинският съвет, примерно наредба, или стратегически план.
Колеги, правя процедурно предложение т. 4 от предложението на вносителите чисто правно технически да бъде ситуирана като ал. 2 към чл. 14 същият текст. Чета предложението за редакция: Важно е да кажа, че това е ал. 1 ми подсказват референтите.
Чл. 14 ал. 1 „Органите на местното самоуправление могат да оказват съдействие на субектите на социалната и солидарна икономика в тяхната дейност, като:
1. Насърчават развитието на човешките ресурси в областта на социалната и солидарна икономика, като осигуряват достъп до електронната платформа по чл. 13, т.2;
2. Разработват механизми и програми за подкрепа на социалното предприемачество, насочени към развитие на регионалните аспекти на социалната и солидарна икономика, чрез включване на мерки в нормативните актове, свързани с развитието на общината;
3. Участват в дейностите на социалната и солидарна икономика чрез различни форми на сътрудничество.
Ал. 2 Начините, по които органите на местното самоуправление могат да оказват съдействие на субектите на социалната и солидарна икономика по ал. 1 се определят с решение на общинския съвет. „
Подлагам на гласуване предложение на народния представител Надя Клисурска, който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 2, против – няма и въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението, което направих за редакционни бележки, който е съгласен да бъдат подкрепени моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за чл. 14, така както го прочетох с приетото предложение, който е съгласен моля да гласува, да бъде подкрепен чл. 14.
За – 14, против и въздържали се няма.
Член 15, тоест в чл. 14 са написани всички субекти на солидарната икономика и на социалната, които са разписани в чл. 2 или 3, да се възползват от тези насърчителни мерки. Тоест общата гама от насърчителни е тук в този член. В следващия е са социално насърчителните мерки за социални предприятия клас А, нали така – чл. 15.
Предложение на народния представите Надя Клисурска и група народни представители, това ще го подложа на гласуване по различните точки, защото има различни мнения.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДА КЛИСУРСКА: Господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър. Първото ми предложение по отношение на чл. 15 е свързано с уводното изречение, където предлагаме думите „социалните предприятия“ да се заменят със „субектите на социалната и солидарна икономика“. За да не давам обосновка отново защо, защото ги въвеждаме всичките субекти на социалната и солидарната икономика в чл. 3, както казах, мисля, че беше чл. 3 от предложения законопроект, затова правим това предложение в уводното изречение.
Следващото ни предложение е свързано с т. 3 да отпадне, защото в крайна сметка в предходния раздел разгледахме националния регистър на социалните предприятия и това смятаме, че не е насърчителна мярка. Регистърът е намерил отражение в предходната глава. Точка 4 става т. 3 като в нея думите „социалните предприятия“ и в двете употребени се заменят отново със „субектите на социалната и солидарната икономика“, а думите „вписани в Националния регистър“, както сега го редактирахме „Регистър на социалните предприятия в Република България“ и запетаята преди тях да отпаднат.
Точка 4 предлагаме, след като се преноменират, нова т. 4 „създаване на обективни индикатори за статическата отчетност на социалната и солидарна икономика към Националния статистически институт, извършва анализи и предлага промени или нови мерки за насърчаване“. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да, госпожо Ангелова, в т. 1 и 2 са насърчителни мерки от там нататък са другите ангажименти.
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги ние от парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим създаването на нова т. 4, която няма да бъде нова точка, а ще бъде точка 5 от предложението на госпожа Клисурска и група народни представители от БСП, затова предлагаме, това което казахте, Вие господин Председател, чл. 15 предложението на госпожа Клисурска т. 1, 2 и 3 да се гласуват заедно, а отделно т.4 от нейното предложение, което ще подкрепим. Предлагаме следната редакция на чл. 15
„Чл. 15 „Министърът на труда и социалната политика насърчава социалните предприятия и им оказва подкрепа, като:
1. предоставя методическа помощ при търсенето на специализирано финансиране за дейността им;
2. провежда национални обучителни програми за развитие на управленския им капацитет;
3. води регистър на социалните предприятия;
4. създава, регистрира и поддържа отличителна сертификационна марка за социалните предприятия и техните или услуги, като я предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в регистъра.
Като т. 5 да бъде предложението на госпожа Клисурска, в нейното предложение като т.4.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания? Не виждам.
Съгласни ли сте да подложим т. 1,2,3 на гласуване или поотделно?
НАДЯ КЛИСУРСКА: Искам да задам въпрос към вносителя на предложението каква насърчителна мярка е създава и поддържа Национален регистър? Дали в чл. 15 тази точка има място – аргументи.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Трябва да се обърнете към вносителите, защото ние народните представители не сме вносители, ние само изразихме нашето становище, че подкрепяме от Вашето предложение т. 4. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ:
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Клисурска, за нас е изключително важен този регистър и написахме много ясно, че чрез този закон искаме да има прозрачност и откритост във всичко, което се извършва в социалната икономика, за да могат гражданите да имат достъп, информация как биха могли да създават социални предприятия, да се координират и така нататък. Дори по-нататък ще видите, или може би сте прочели за създаването на платформа, така че това е изключително важно – регистърът е изключително важен за нас.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Благодаря Ви.
Именно поради тази причина въвеждаме глава трета, която третира Националния регистър на социалните предприятия, публичността на националния регистър и в тази връзка смятаме, че отражението в чл. 15 т. 3, не е необходимо.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, вносители, нека да се концентрираме, защото действително регистъра сме го ситуирали в чл. 12, регистърът вече там го има. Към насърчителните мерки, нужно ли отново да кажем изрично, че министърът води – той по силата на чл.12 вече води този регистър. Трябва ли да го има и тук в чл. 15.
Каква е логиката?
Заповядайте.
ПЕТЪР НАЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Воденето на регистъра има и своя насърчителен ефект и ще обясня защо.
Основният дефицит на социалните предприятия и тяхната връзка с гражданите, тоест липсата на достатъчна информация и заради тази политика от Министерството на труда се провежда вече няколко години, именно в тази посока. Регистърът бидейки публичен осигурява по-лесна достъпност до тази информация и до гражданите и осъществява връзка между тях и социалните предприятия. От тази гледна точка това е една от основните цели на самите социални предприятия, това е и насърчителна мярка към самите тях.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колегите казват, че този текст, свързан с регистъра го има и аз съм съгласен с това.
ПЕТЪР НАЧЕВ: Вие преценете – това е причината да присъства и в чл. 15.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Пак не разбрах причината. Може ли пак да я аргументирате?
ПЕТЪР НАЧЕВ: Неговият насърчителен ефект съществуването и воденето на регистъра.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това, че съществува в този текст на чл. 15 означава ли, че по този начин се цели на се заобиколи регистъра?
ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Но трябва да бъде написано по друг начин това, защото тук казваме че води регистъра, той и без това го води съгласно чл. 12.
ЕРОЛ МЕХМЕД: Вместо „утвърждава“, коригирахме, че „издава“, а в случая, допълнителното което се вижда в чл. 15, че създава и поддържа. Значи първия път „издава“ вместо „утвърждава“, сега „създаваме и поддържаме“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Още веднъж помислете, колеги. В т. 4 отново създаваме регистър. (Реплики.)
Госпожо Клисурска, разчитате ли на екипа на вносителите и на референтите на Комисията да изчистят този текст, ще го подложа на гласуване все пак? (Реплики.)
Логиката е в това, за да можеш да се възползваш от насърчителни мерки на социално предприятие клас А трябва да си вписан в регистъра. По начина, по който е казано това не става ясно, че това е логиката. (Реплики.)
НАДЯ КЛИСУРСКА: Не намирам логиката. Не смятаме, че е необходима някаква по-точна редакция и, че намира място в чл. 15. по някакъв начин, ако можем да помогнем за изчистеност на Законопроекта. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
ЗАМ.-МИНИСЪТР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Първоначалният текст бе „създава“ и „поддържа“ и мисля, че това е най-доброто защото всъщност това е насърчителна мярка. Това нещо, което Министерството на труда и социалната политика се ангажира да прави.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Какво ще насърчаваме социално предприятие като водим регистър? Достатъчно подробно се разписали изискванията за клас А, за клас А +. Нищо не променя ако премахнем този текст, защото той за мен повтаря, това което е написано в чл. 12. Там се регламентирали регистъра, там министъра го води.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Оттеглям го в частта на моето предложение т.3 „води регистър на социалните предприятия“ и предлагам т. 3 да отпадне в чл. 15.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Грехът не е Ваш, уважаеми вносители, както се казва.
Колеги, подлагам на гласуване предложението точка по точка, за да има яснота.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението по чл. 15 т. 1 от народния представител Надя Клисурска и група народни представители, моля да гласува.
Това е предложение по същество.
За – 2, против – няма и въздържали се – 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението по т. 2, т. 3 да отпадне, което дискутирахме досега.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Приема се отпадането на т. 3.
Подлагам на гласуване т. 3, който е съгласен, моля да гласува.
За – 2 против – няма, въздържали се 12.
Не се приема т. 3
Точка 4, който е съгласен да бъде подкрепена като тя да стане т. 4 вече преномерирана. (Реплики.) Който е съгласен, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Ние гласувахме т. 3. Това е съществена разлика едното е субекти на социалната икономика, другото е социално предприятие – огромна разлика има между тези понятия в Закона.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията с приетите предложения на народния представител Надя Клисурска и група народни представители за отпадане на т. 3 и за създаване на нова т. 4. Който е съгласен да бъде подкрепено предложението за нова редакция на Комисията с приетите предложения, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: С моите редакционни бележки, в чл. 15 „държавата“ трябва да се замени с „министъра“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз казах с приетите редакционни предложения.
По чл. 16 има предложение на колегите от БСП по трудово правоотношение. Като вкарваме хипотезата, да не са по трудови правоотношения. Вносителите това го приемат, ако искате го аргументирайте?
Тук спорът беше, дали тези, които са по граждански договор не изключваме тази група, да ама когато става въпрос за социални предприятия, смисълът на гражданския договор е да бъдат ограничени в рамките на 3 години и да бъдат за изпълнение на определена задача, предварително поставена, а логиката на социалните предприятия не е такава. Затова работната група и вносителите приеха предложението да бъде по трудово правоотношение.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Предложението е да уточним по принцип, няма да бъде след думите „бездомни лица“, защото вече в чл. 7 т. 4 сме добавили, че тези лица са трудово праовоотношение и ще бъде препратка – лицата по чл. 7 т. 4. Няма да го видите едно към едно във финала.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Защото вече приехме да са по чл.7, защото в допълнителната разпоредба сме обяснили какво е. Да не го търсите!
Колеги, подлагам на гласуване предложението на народните представители от БСП, който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на чл. 16 с уговорката, че ще ги преномерираме, с прието предложение и редакционната бележка на референтите.
Който е съгласен да бъде подкрепен чл. 16 като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Тук са насърчителните мерки от по-висок клас за социалните предприятия от клас А +, нали така? Така!
Предложение от народните представители от БСП за създаване на нов чл. 16а. (Реплики.)
НАДЯ КЛИСУРСКА: На второ четене видяхте последователното ни отстояване на позициите, че трябва да разширим обхвата на възможностите на социалните предприятия да съществуват под някаква форма в разширен вариант и затова предлагаме, именно този нов чл. 16а, в който „мерките за насърчаване по чл. 16 да се прилагат за кооперациите, кооперативните съюзи, юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на обществено-полезна дейност, които отговарят на условията по чл. 8“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: За да се регистрират в предприятия, за да придобият статут, за правната форма на социално предприятие, те трябва да отговарят на определените в Закона условия за отделните класове и точно затова там не сте го предложили. (Реплики.)
Ама Вие искате да заобиколите изискванията.
Вносителите?
Господин Начев.
ПЕТЪР НАЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Госпожо Клисурска, дами и господа народни представители. Ако предприятията, бидейки, може би кооперации или неправителствени организации отговарят на условията по чл. 8 единствено необходимо е да подадат документите, да го удостоверят и да придобият правата да използват предвидените мерки в чл. 16. Тоест ако аз правилно разбирам предложението Ви, те ще отговарят, или ще считат, ще отговарят, тъй няма да извървят процедурата за проверка и удостоверение на този факт, а ще получат достъп до насърчителни мерки, които осигурява държавата на тези, които са регистрирали и са отговаряли по документи на въпросните условия, заложени в чл. 8.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре. Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на колегите за създаване на чл. 16а.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 2, против – няма и въздържали се 12.
По чл. 17 нямаме бележки, по вносител.-
Изказвания? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепен чл. 17 по вносител, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Приема се.
По чл. 18 има предложение за отпадане.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове, уважаема госпожо Заместник-министър!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вие следвате Вашата логика.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Моята логика вече е ...
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Защото ако е в регистъра трябва да отговаря на условия. Това е логиката, няма лошо.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Именно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на народните представители от БСП, моля да гласува.
За – 2, против – няма, въздържали се – 12.
Не е прието предложението.
Референтите имат бележка, това което приехме вместо „националния“ да бъде само „регистър“ и в „Република България“ да отпадне и чл. 18 за протокола: „
Чл. 18 „Насърчителните мерки в подкрепа на социалните предприятия се прилагат след вписване в регистъра по този закон“, за да няма тавтология. Това, което аз много държах да бъде прието.
Гласувахме ли го?
Който е съгласен да бъде прието предложението за отпадане, моля да гласува.
Реплики: Гласувахме го.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Гласувахме и го, затова попитах.
Подлагам на гласуване редакцията, която Ви прочетох преди малко, който е съгласен да бъде подкрепено като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 13, против – няма, въздържал се – 1.
Прието е предложението за чл. 18.
Допълнителни разпоредби или разпоредба – разпоредби - за заглавието, който е съгласен моля да гласува, подразделение „Допълнителни разпоредби“.
За – 14, против и въздържали се няма.
Има предложение по § 1.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА: В § 4, т. 4 се изменя така:
„4. „Социална дейност“ е всяка дейност, която мобилизира ресурси за постигане на социални цели“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Ангелова, за редакционните бележки.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател! Искам да направя реплика на госпожа Клисурска, с молба, че тяхното предложние за определение на социално дейност е много общо формулирано и не кореспондира с това което е в т. 4 по вносителите, така че ще объркаме хората, по-добре да си оттеглите, защото е прекалено общо и ще създаде много въпросителни след това. (Реплики.)
НАДЯ КЛИСУРСКА: По начина, по който е въведено в т. 4 от тези допълнителни разпоредби, ние виждаме, че самото определение, което вносителите дават, в крайна сметка наистина коментира или третира, че социалната дейност, която е насочена към постигането на социална цел. (Реплики.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви.
НАДЯ КЛИСУРСКА: В случая думата ресурси може би редакционно не е употребена точно както трябва, може би може да се намери по-подходяща дума, но не смятаме, че разширяването на обхвата на това понятие по някакъв начин го доразвива.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Редакционни предложения имаме. (Реплики.) Те са пред мен, ако трябва да ги прочета. В т .4 на § 1, лицата по чл. 7 т. 4, това което се уточнихме, в т. 5 правно-организационна форма е една дума вместо с тире. В т.5 пак по чл. 7 т.4 и в края на изречението „учредителния договор“. В т. 6 „определена по методиката“ и в т. 8 по чл. 7 т. 4, както е в § 2 по чл. 7 т. 4, нещата, които ги уточнихме преди малко.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Надя Клисурска и група народни представители.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 2, против – няма и въздържали се 12.
Не се приема предложението.
В залата можете да предложите и друга дума, съвсем спокойно.
Подлагам на гласуване правнотехническите бележки, които прочетох преди малко, който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Реплика: Бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Аз казвам правнотехнически бележки, Вие казвате редакция, не можах да разбера каква е разликата.
Подлагам на гласуване § 1 с приетите предложения.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 1 от Допълнителните разпоредби, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Заключителни разпоредби – подразделение на подзаглавието.
Този § 3 трябва да бъде най-накрая, ясно е, че трябва да бъде последен.
Който е съгласен § 3 да стане последен параграф, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
По § 4 има предложение от народните представители от БСП за България.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, колеги, госпожо Заместник-министър!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Така, същата логика.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Предложението ми е продиктувано от логиката, от която се водим от самото начало от чл. 1 въвеждаме всички субекти на социалната и солидарна икономика в § 4, а не само социалните предприятия. В този аспект е и предложението ни по § 4 т. 19.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрах, редакционните бележки са „Националния и Република България“ да отпаднат.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Да.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители от БСП за България.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За -2, против – няма и въздържали се 12.
Не се приема предложението.
Подлагам на гласуване редакционните бележки – Закон за корпоративно подоходно облагане, в чл. 31 ал. 1 се създава т. 19.
„19. Социални предприятия вписани в регистъра на социалните предприятия за осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните им цели“.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението за § 4 на Комисията с приетата редакционна бележка, моля да гласува.
За 14, против и въздържали се няма.
Приема се.
За § 5 е същото предложение, със същата логика да бъде разширено в Закона за социално подпомагане.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Да, именно.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Логиката е всички субекти на солидарна и социална икономика.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 2, против – няма, въздържали се – 12.
Предложението не е прието.
Редакционните бележки са също в смисъла на това, което приемаме в цялата логика на Закона. Вместо „националния и Република България“, – „регистъра на социалните предприятия“.
Който е съгласен тези редакционни бележки да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 13, против – няма, въздържал се 1.
Параграф 5 – като предложение на Комисията с приетото предложение, който е съгласен да бъде подкрепен по принципа на Комисията, моля да гласува.
За – 13, против – няма и въздържал се - 1.
Предложение на народните представители за създаване на нов § 5а. – Законът за държавната собственост.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър! Нашето предложение е продиктувано от това – чл. 19 от Закона за държавната собственост въвежда възможността и понеже говорим за насърчителни мерки в случая, и насърчителните мерки по отношение на учредяване на някакви права, свързани със собственост вменяваме на общините, нашето желание е да се допълни с този нов параграф възможността и на държавата да подкрепя обектите на социалната и солидарната икономика.
В тази връзка в чл. 19 от Закона за държавната собственост въвеждаме където третираме, че държавата предоставя под наем безвъзмездно без търг или конкурс съответни собствености да дадем възможността и на другите обекти на социална и солидарна икономика да могат да се възползват от тази държавна подкрепа. В тази връзка е нашето предложение, ако искате ще го зачета.
„В Закона за държавната собственост в чл. 19, ал. 3 думите „Юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност“ се заменят със „субекти на социалната и солидарна икономика по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожо Клисурска, уважаеми народните представители! Ние не приемаме това предложение.
Първо, искам да споделя, че нямаме основание да променяме Закона за държавната собственост на този етап. Нямаме достатъчно обективно информация, на базата на която да направим съответните анализи и нашето голямо безпокойство е, че може да има злоупотреби, без да имаме реални, обективни индикатори, по които да направим нашия анализ. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Клисурска.
Може ли да Ви попитам: материално-правна норма, това е такава норма, може ли в преходна разпоредба и то в промяна на един структурен закон, какъвто е Законът за държавната собственост?
Нека госпожа Клисурска да отговори.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, колеги, госпожо Заместник-министър! В случая аргументацията, която изложихте по отношение на това, как би се реализирала търсената цел, която ние въвеждаме с този нов параграф, в крайна сметка в чл. 19 ал. 3 е въведена възможността на сдруженията с нестопанска цел в обществена полза, да се възползват от такъв тип държавна подкрепа.
По начина, по който ние регламентираме в Закона за социалната и солидарна икономика, възможностите на социалните предприятия да функционират с формите на контрол, на регистрация, на регламентирани изисквания към тях не смятам, че по някакъв начина биха засегнали този контрол, който Вие, едва ли не споменахте, че би бил нарушен.
Напротив, смятам, че това би била една добра мярка от страна на държавата и пак го повтарям, да потвърди такъв тип стопански инициативи, като става въпрос за такива стопански субекти, които в никакъв случай не са равнопоставени на другите.
Смятам, че държавната подкрепа по някакъв начин чрез тази мярка би била по-добра.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Атанасова Вие пожелахте да се включите в тази дискусия.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател.
Аз съм тук, за да защитя предложението си в края на Законопроекта нов, като бих искала само да подчертая, че е безспорно, аргумент, който Вие споделихте, че с този законопроект не следва да се променя материално-правна норма в друг още, повече, че днес в пленарната зала се гласува на второ четене промени в Закона за държавната собственост.
Не виждам с какво тази промяна ще допринесе за по-добър контрол. Аргументите, които изтъкна, госпожа Клисурска, ако правилно съм разбрала, разбира се, (реплики) това е безспорен факт, но смятам, че такова предложение поне следва да се обсъди от по-широк кръг юристи и мисля, че не е удачно да бъде прието.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нещо като реплика – дори и да приемем логиката, че държавата трябва да ги подкрепя. Защо трябва да подкрепя всички субекти? Включително и тези, които не минават през регистрационния режим, което предлагате, като логика на Вашите предложения в целия закон – неправителствените организации да могат да получават държавна собственост.
Разбирам ви, Вие имате право да правите предложения, ние имаме право да коментираме.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз разбирам Вашето изказване в каква посока е. В никакъв случай ние с това предложение, което правим не въвеждаме някакви форми на по-добър контрол. Напротив, въвеждаме възможност на една по-добра държавна подкрепа по отношение на насърчаването и създаването на такъв тип предприятия. Понеже Законът за държавната собственост, позволява неправителствените организации да се възползват от тази мярка в чл. 19 ал. 3, сега ако Вие тук, понеже следваме логиката на това което приемаме в момента и сме буквало в преходни и заключителни разпоредби и това което коментираме за всички форми на съществуване на социална и солидарна икономика. Ако приемете моето предложение да се ограничим до социалните предприятия, регламентирани по реда на този закон, така както са въведени в чл. 7 и чл. 8, в крайна сметка, приемайки това наше предложение само да се ограничим само в рамките на социалните предприятия, които са през регистъра, ако това ще Ви успокои правя тази редакционна промяна и предлагам да я гласуваме като не въвеждаме солидарни и социални предприятия, а въвеждаме тези, които съществуват през регистъра под формата на клас А и клас А + предприятия.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
Господин Начев.
ПЕТЪР НАЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър! Аз разбирам втората част на Вашето предложение за неговата актуализация в по-голяма степен. Бих направил една бележка, че такава насърчителна мярка не може да се предостави на всички социални предприятия, тъй като имаме разграничение, както по отношение на социалния им принос, така и по отношение на контрола, изискванията и така нататък. Тоест предлагаме, Вие като народни представители решите да обсъждате евентуално интегриране за клас А +.
От друга страна бих искал да добавя, че това предложение в някаква смисъл вече се дублира с вече насърчителни мерки, които са предвидени и които по наши оценки и анализи в голяма степен ще запълнят дефицитите, които са отчетени за тези предприятия към този момент.
Лично аз не мисля, че това ще допринесе съществено за развитието на тези предприятия, но оставам на Вас дискусията и мисля, че бях ясен.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нека да чуем коментара.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА: Аз много благодаря на вносителите, които направиха тази препратка.
Смятам, че най-целесъобразното в момента на база на дискусията, която водим по отношение на този параграф е да ограничим тази възможност само до предприятията, които са под режима на предприятия А + и ако приеме и Комисията тази редакционна поправка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо заместник-министър, заповядайте.
ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Господин председател! Госпожо Клисурска, моята теза е малко по различна, все пак имайте на предвид, че ние приемаме чисто нов закон, по една нова политика и ние в никакъв случай не мислим, че съвършено сме направили всичко.
Може би след година, две когато направим анализ как вървят нещата, ще излязат и други неща, които да се включат допълнително и да се промени Закона. Затова предлагам все пак Вие ще имате последната дума, но да остане, така както сме го предложили.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
За мен този текст може да бъде приет през Закона за държавната собственост, за да може да мине през различен тип становища, съгласувателни процедури, сега в ход лично аз нямам аргументи да подкрепим такъв вид предложение.
Колеги, подлагам на гласуване в редактирания вариант, това което каза госпожа Клисурска.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението, моля да гласува.
За -2, против – няма и въздържали се – 12.
Не се приема предложението.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова.
Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря за търпението.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря господин Председател.
Уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми колеги! Първо, радвам се, че обстановката в заседанието на Комисията е по-ведро от предходното и политически коректна и колегиална. Моето предложение е последно и моля и Вие да имате търпение, за да го аргументирам. То касае създаването на един допълнителен параграф в Закона за насърчаване на заетостта в допълнителната разпоредба – § 1 т. 4.
Редакцията е съвсем елементарна, въпреки че предложението ми изглежда огромно по своя обем. На практика предлагам добавянето на буква „и“, както и и/или, както и думите или професионалния опит“. Сега ще обясня малко по-конкретно и ще направя едно предложение за редакция, тъй като съм допуснала една техническа грешка ще обясня.
Мотивите ми на първо място са продиктувани от исканията, изискванията на бизнеса. Най-общо казано всички сме наясно, че пазарът на труда има огромна нужда от човешки ресурс и работна ръка. Слава Богу, българската икономика върви добре и се нуждае от квалифицирани работници.
Към мен се обърнаха няколко организации с молба да представя пред Комисията пред социална политика едно такова предложение, което касае наемането на хората регистрирани в бюрата по труда.
Става въпрос за следното: безработните лица често притежават професионален опит, който е много различен от тяхното образование.
Пример – завършили професионални училища в миналото, да речем механотехникум, никога обаче не са работили по тази специалност, а са били кроячи на дрехи да речем. В бюрата по труда се регистрират знаете, с тяхното образование, здравословно състояние и не може да им се намери много дълго време работа по специалността.
Давам един пример, който е много различен, вероятно, от това което в действителност се случва и затова считам, че добавянето на изискването и „за професионален опит“ в максимална степен би дало възможност на тези хора да намерят своята реализация, би улеснило и работата на трудовите посредници.
Редакционни ми предложение е: „числото 18 да се чете 12“. На практика промяната е само в три думи и не касае срокове.
Моля да ме извинят, колегите, допуснала съм техническа грешка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Работодателите да наемат безработните лица, съгласно тяхната подходяща работа.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Точно така!
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
Вие, не сте вносители, но все пак сте представители на Министерството.
ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Да. Ние не възразяваме. Разгледали сме предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Съгласувахте ли го с Агенцията по заетост?
ПЕТЪР НАЧЕВ: Да.
ПРЕДС.ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
Колеги, изказвания? Не виждам.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Ще ги преномерираме след това.
Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Който е съгласен § 6 да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
Имаме предложение § 7 да отпадне. (Реплики.)
Който е съгласен да отпадне § 7, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се няма.
По § 8 има предложение за редакцията „Министърът на труда и социалната политика в срок от 6 месеца от обнародването на закона в „Държавен закон“ издава Методика за оценка на социалната добавена стойност“.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение за редакция, моля да гласува, всъщност това е текстът на § 8 като предложение на Комисията.
За – 14, против и въздържали се няма.
§ 9 го гласувахме, който става последен.
С това приехме Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
Благодаря Ви колеги. (Реплики.)
ЗАМ.-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Една санкция само, моля.
ПРЕДСД. ХАСАН АДЕМОВ: Една санкция искат референтите, така наречените препратки и правно-технически бележки без да променяме смисъла да възложим на референтите, ако намерим такива все пак. Благодаря за разбирането.
Възлагаме на референтите да справят и с този проблем.
Благодаря на вносителите, на колегите, които бяха до края на заседанието.
Закривам заседанието.


(Закрито в 16,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Хасан АдемовСтенограф:
Мария Николова
Форма за търсене
Ключова дума