Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
ПРОТОКОЛ

№ 1

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 16 януари 2019 г.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-53, внесен от Министерския съвет на 20 ноември 2018 г. – обсъждане за второ гласуване.

Списък на присъствалите на заседанието народни представители – членове на Комисията, и списък на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.

* * *

ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Откривам редовното заседание, първо за тази пленарна сесия, на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Искам да честитя Новата година на всички, колеги и на всички присъстващи и да Ви пожелая да бъдете здрави и успешни!
Дневният ред за днешното заседание е:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 802-01-53, внесен от Министерския съвет на 20 ноември 2018 г. – обсъждане за второ гласуване.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували единодушно 19 „за“.
Приема се.

Преминаваме към първа точка:
ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ УСТНИ ВЪПРОСИ, ОТПРАВЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Колеги от ГЕРБ, имате ли въпроси?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители, скъпи гости! Моят въпрос към министър Петков е следният: днес на Министерски съвет се прие Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Може ли накратко да кажете кои са основните акценти, какво е новото в сравнение с Плана за действие по заетостта за 2018 г. и с какво този план е по-добър и ще спомогне за намаляване още повече на безработицата в България? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги и гости на днешното заседание! Позволете ми и аз да отправя поздравления и благопожелания за остаряващата вече 2019 г. – все пак сме в първия ѝ месец, и да си пожелаем здраве и успешна съвместна работа през 2019 г.
Конкретно на въпроса, който госпожа Ангелова постави: да, днес на заседанието на Министерския съвет беше прието решение, с което се прие Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Това стана в рамките на регламентирания срок, а той е един месец след приемане на Постановлението за изпълнение на държавния бюджет, тъй като за финансиране на програмите и мерките от Националния план в държавния бюджет са планирани 73 млн. лв., които финансово да ги осигурят. За финансиране на дейности, свързани с пазара на труда се използват и средства от Европейския социален фонд – конкретно от ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Кои са акцентите в приетия вече Национален план за действие по заетостта за 2019 г.? Искам да започна от мотото на Плана, а именно: „За повишаване на активността и качеството на човешкия капитал“.“ Считаме че, че чрез този основен инструмент на активната политика на пазара на труда, държавата трябва съответно да съдейства за повишаване на активността и качеството на човешкия капитал.
Визията, от която се ръководи Националния план за действие по заетостта, е свързана именно с предприемане на такива мерки и политики на пазара на труда, които да са в подкрепа на икономическия растеж, в посока на преодоляване на дисбалансите на пазара на труда, повишаване на качеството на работната сила. Предвидено е със средства от държавния бюджет през 2019 г. да бъде осигурена субсидирана заетост на над 16 500 лица.
Съответно другият основен акцент, който е поставен в тазгодишния план е върху обучението на възрастни лица. Предвидено е със средства от бюджета да се осигури финансиране и обучение на над 11 500 лица. Основно това ще става чрез реализиране на програмите на социалните партньори. Чрез тези програми около 8 хиляди, разбира се закръглявам числата, ще бъдат обучени в нови търсени от работодателите професии. Своят принос ще даде и Държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“, което знаете е с принципал Министерството на труда и социалната политика.
В тези две посоки: осигуряване на субсидирана заетост преди всичко на целеви приоритетни групи, свързани дълготрайно безработни лица. Целта същевременно е активиране на неактивните лица, регистрацията им в бюрата по труда и съответно тяхното интегриране в заетост.
Същевременно с Националния план за действие по заетостта се увеличават размерите на плащанията от бюджета за възнаграждение на заетите по различните програми – „Старт на кариерата“ и съответно другите програми, които се финансират чрез Националния план за действие по заетостта. като плащанията се съобразяват с новия размер на минималната работна заплата от началото на тази година, увеличават се възнагражденията съответно за младежките медиатори, за ромските медиатори и всички други групи, чиито възнаграждения се финансират от средства по Националния план. Същевременно се увеличава и размерът на насърчителните мерки за работодателите за наемане на съответните лица по Закона за насърчаване на заетостта.
Това е, което на кратко мога да кажа в отговор на въпроса на госпожа Ангелова.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Ангелова, имате право на реплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, благодаря за изчерпателната информация. От това, което казахте – фактът, че ще се увеличат размерите на плащанията на заетите в различните мерки и програми, както и че ще бъдат включени повече безработни лица в обучение за повишаване на квалификацията, с цел те да станат по конкурентноспособни на пазара на труда, осигуряването на повече лица в субсидираната заетост показва, че този план за заетост е по-добър от предходната година и ще даде възможност през 2019 г. – благодарение на заложените действия, мерки и програми да се намали още повече очакваната безработица. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, дуплика?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Ако позволите, тъй като коментарът на госпожа Ангелова ми даде повод да добавя, че в този план, както и във всеки план, има целеви индикатори – повишаване на коефициента на заетост в различните възрастови групи и респективно намаляване на равнището на безработица. Тук искам да припомня, че 2018 г. завърши с рекордно ниско равнище на безработица. По данни на Агенцията по заетостта, които бяха оповестени вчера, 6,2% са регистрираните безработни лица в работоспособна възраст, като намалението спрямо равнището на показателя за 2017 г. е с 1 пункт.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Колеги от „БСП за България“, имате ли въпроси?
Госпожо Желева, заповядайте.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, гости! В края на изминалата вече 2018 г. от Вас се сформира работна група за реформа на оценката на работоспособността на хората с увреждания – може би след като от страна на майките на децата с увреждания се заговори за промяна на системата на ТЕЛК-комисиите, която досега съществува.
Миналата година представихте пред нас народните представители концепция за промяна на системата за експертиза на работоспособността и след обществено недоволство тази концепция беше замразена като идея. В основата си тя се разделяше на – ТЕЛК-комисиите да бъдат премахнати и да има две нови звена, като едното да се занимава по-скоро с медицинската експертиза и степента на увреждане, а другото с оценка на работоспособността.
В тази връзка искам да попитам: сега сформираната от Вас група работи по сегашната концепция, която Вие представяте пред нас, или се предвижда коренна промяна по философията на концепцията?
Следващият ми въпрос е кои организации са включени в работната група за реформа на работоспособността на хората с увреждания и по какви критерии? Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желева.
Господин Министър, имате възможност за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева! Предполагам, че имате предвид работната група, която беше създадена за подготовка на правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Изработена е методика за оценка на уврежданията. След приемане на Закона за хората с увреждания, през месец декември миналата година, беше създадена работна група. Тя има тези две задачи: да подготви правилник за прилагане на Закона и да разработи методика за индивидуална оценка на потребностите на база на уврежданията. Тази работна група е в рамките, които Законът съответно определи – в тримесечен срок – до края на месец март, трябва съответно да бъдат приети от Министерския съвет и правилника и съответно методиката. В тази работна група са включени представители на всички заинтересовани страни, включително и на двете инициативи: „Системата ни убива“ и „Системата ни убива всички“. Има по двама представители от двете инициативи, които те са предложили, и основно от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, представители на Омбудсмана и всички други, с които подготвяхме Проекта на закона за хората с увреждания. Така че тя няма връзка с концепцията за експертиза на работоспособността, която, тук ще Ви коригирам, че е 2017 г. тоест вече е по-миналата година, беше внесена на 1 октомври в Народното събрание и беше обсъждана миналата година, ако не се лъжа, през месец февруари в Комисията по труда, социалната и демографска политика. Както Вие припомнихте, тя нямаше нито подкрепа сред организациите на хората с увреждания, нито политическа подкрепа и затова, както и Вие казахте, беше замразена.
Въпросът за реформа в медицинската експертиза за работоспособността се постави от инициативите „Системата ни убива“, но тя по-скоро се адресира към Министерството на здравеопазването, където знаете, е медицинската експертиза. Така че при работата, която предполагам, че ще започне под егидата и лидерството на Министерството на здравеопазването, естествено, че ние също ще се включим с нашите виждания как това да стане. В случая силите ни са концентрирани към подготовка на подзаконовата уредба за прилагане на Закона за хората с увреждания, защото има много кратки срокове.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Госпожо Желева, имате право на реплика в рамките на две минути.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА: Благодаря за отговора.
Разбирам, че на този етап такава идея за промяна на тази концепция няма, макар че от работната група, за която Вие споделихте, имам информация, че точно от исканията на майките се е обсъждало да бъде променена сега съществуващата система. Казвам го, защото според мен, и според това, което нараства в обществото е, че може тази година да бъде отново година на скандала. Ако се обсъжда такава промяна, тя да бъде предшествана с много по-голям обществен дебат, за да не се получават напрежения, а след това ние да приемаме промяна на нормативна уредба в последния момент. Ако не се предвижда, да добре, това ще го имам предвид при следващи обсъждания с граждани при мои приемни. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желева.
Уважаеми господин Министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: За да не се получи разминаване, защото наистина има много работни групи към Министерството на труда и социалната политика, работната група е провела едно заседание миналата седмица. Аз не съм пряко ангажиран в работата на работната група, не съм присъствал на заседанието. Това, което вероятно е коментирано в посока подготовка на методика за оценка на индивидуалните потребности, е, че трябва да се отчете моделът на Световната здравна организация за оценка на уврежданията. Така че ние принципно сме съгласни това, което имаме като готовност и работа по проекта за експертиза на работоспособността ще бъде взето под внимание, но работната група е с мандат да изготви методика и съответно да подготви правилника.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Колеги от „Обединени патриоти“? Нямате въпроси.
Господин Министър, аз имам един въпрос: в края на миналата година, както всички знаем, беше приет Закон за хората с увреждания. Един от текстовете на този закон дава възможност по административен ред Агенцията за социално подпомагане да изплаща досегашните плащания, които извършваше Националният осигурителен институт, на социалните инвалидни пенсии. Понеже Вие многократно обяснихте и разяснихте, по време на приемането на Закона също обяснявахме, че плащанията на Агенцията за социално подпомагане са на базата на предходния месец и се плащат до края на месеца, следващ този, за който се полагат плащанията.
В тази връзка моят въпрос е: има ли някаква административна възможност до края на този месец да бъдат платени социалните инвалидни пенсии заедно с новата финансова подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Да, съгласно приетия Закон за хората с увреждания от 1 януари 2019 г. по чл. 70 на този закон, лицата с трайни увреждания, които са с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, респективно трайно загубена работоспособност, имат право на месечна финансова подкрепа, която е в размери обвързани с линията на бедност и са диференцирани. За да се осигурят значително по високите размери на финансова подкрепа беше консолидиран един ресурс, който се формира от това, което беше налично в бюджета на Министерството на труда и социалната политика и се плащаха съответно месечните добавки за социална интеграция, от 150 млн. лв., с които допълнително беше увеличен бюджетът на Министерството за тази политика и 133 млн. лв., които за 2018 г. държавния бюджет трансферираше към бюджета на ДОО, за да се изплащат социални инвалидни пенсии като втори и трети, тоест в непълен размер четвъртинки.
Съгласно разпоредбите на Закона, в Преходните и заключителните разпоредби тези социални инвалидни пенсии в непълен размер бяха спрени от Националния осигурителен институт и не бяха изплатени към януарските пенсии, изплащането, на които знаете започва от 7-ми януари и съответно продължава по график чрез „Български пощи“. Това са около 360 хиляди пенсионери, които съответно са получили по-малко от изплащаните до края на миналата година пенсии и за тях, естествено, се получава неудобството, че плащането, което ще е в по-голям размер за януари, ще си го получат, но през месец февруари 2019 г.
Чрез Агенцията за социално подпомагане, чрез всички комуникационни канали наистина се опитваме да обясним на хората за какво става дума, че това плащане ще се трансформира в едно по голямо плащане, което ще се извършва от Агенцията за социално подпомагане. Това, което мога да кажа, конкретно в отговор на Вашия въпрос, доктор Адемов, е както Вие добре знаете, всеки месец Агенцията за социално подпомагане плаща – и от вчера, всъщност 15-то число, започнаха плащанията за месец декември миналата година, включително се плащат и интеграционните добавки, както ги наричаме. Тези месечни добавки за социална интеграция за месец декември, на около 500 хил. лица, които ги получават регулярно, сега ще ги получат съответно за месец декември.
Същевременно, както е записано в Законопроекта, започва преизчисляването по служебен път на всички тези около 500 хиляди лица, които получават месечната добавка, така че без да подават заявление, по служебен път от месец февруари да започнат съответно да получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. (Реплики извън микрофона.) Ако са получавали, защото в масива на АСП има данни за това какъв е техния избор – да ги получават по сметка или съответно чрез пощенски клон, посочен номер на сметка и така нататък.
В същото време за около 48 хиляди лица, които се получиха от наслагването на масивите на НОИ и на АСП, искам да кажа, че споразумение между АСП и НОИ беше сключено още на 18 декември, се оказа, че ги няма в АСП. За да могат да упражнят правото си, трябва да подадат заявление, в което да посочат как да им се плаща, да посочат сметката за новата месечна финансова подкрепа.
Следим ежедневно процеса. Около 4 000 – 4 100 заявления-декларации бяха подадени днес – за вчерашния ден, за помощта по чл. 70 от Закона за хората с увреждания. Всички, които са получавали от АСП досега месечна интеграционна добавка и всички, които подадат до 31 януари заявление-декларация, тези които не са получавали, ще получат на 15-то число новия месечен размер на финансова подкрепа за месец януари. Ако те се забавят по някакви причини, говоря за тези, които не са получавали месечните добавки, но подадат заявлението си до 31 март 2019 г., тоест тримесечния погасителен срок, ще получат накуп всички плащания.
В момента службите на АСП са натоварени изключително във връзка с приемането на заявленията за безплатните винетни стикери – по-скоро са безплатни електронни винетки, защото стикерите отпаднаха. В същото време се приемат заявленията за новата месечна финансова подкрепа. Правим всичко възможно те да бъдат обработени така, че плащането да се извърши в съответния график.
Днес получих писмо от Омбудсмана със същата препоръка. Ще обсъдим нещата, но Вие разбирате, че пренастройването на една информационна система и плащането след като сега вървят плащания и те са месец за месец, да се генерират нови масиви до края на този месец. За мен няма законово основание да се извърши, защото ясно е записано как стават плащанията, но аз утре ще направя такава работна среща с колегите от АСП, за да обсъдим можем ли да го направим. Не мога да поема никакъв ангажимент, защото това не зависи от министъра – това е част от законодателството, това е установил се режим на плащане сигурно преди много, много министри и така е записано в Закона, че помощта съответно се изплаща следващия месец за месеца, който съответно е изминал.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Задавам този въпрос, не за да предизвикам някаква дискусия, а да успокоя българските пенсионери, които досега са имали право на социална инвалидна пенсия и които сега, ако не познават законодателството – една голяма част от тях са такива, в момента, в който видят, че тяхната пенсия е намалена, те трябва да бъдат спокойни, че следващия месец ще получат към новата финансова подкрепа и тези пари, които досега са ги получавали по линия на НОИ. Това беше идеята да задам този въпрос.
Благодаря Ви, още веднъж.
Колеги от ГЕРБ – втори кръг въпроси?
Заповядайте, доктор Генов.
РУМЕН ГЕНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги!
В края на миналата година беше поискана от Вас информация относно готовността за предоставяне на хранителни продукти и дейности по Оперативната програма за храни. Искам да помоля към днешна дата да ни дадете по-актуална информация как върви процесът, до каква степен страната е обхваната? Ако работи, в кои райони работи, изобщо като цяло как се изпълнява програмата? Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми доктор Генов.
Господин Министър, имате право на отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, както имах възможност при предишен блиц-контрол да отговоря, беше създадена организация да започне изплащането на втория транш за 2018 г. на пакетите хранителни помощи за нуждаещите се – това са около 300 хиляди човека, към които съответно е насочена Програмата. Раздаването на помощите започна от 6 декември миналата година в 16 области на страната. Повечето вероятно знаете, но това е раздаване, което се извършва от партньорската организация „Български червен кръст“ и поради това някои приемат, че това са помощи от БЧК.
Всъщност, това са помощи, които се финансират от Европейския социален фонд чрез Програмата за храни, в подкрепа на най-бедните и се предшестват от организиране на процедури по Закона за обществените поръчки от АСП за 16 позиции. За голяма част от тези поръчки резултатите съответно са обжалвани. Когато се сключи договор с изпълнител се формира един пакет – в случая от 16 продукта, с общо тегло от 24 кг. Българският червен кръст раздава пакетите храни от името на Агенцията за социална помощ. На 6 декември започна в 16 области, а от началото на тази година пакетите се раздават във всички области на страната. Българският червен кръст е организирал пунктове, които са максимално близо до хората така, че да ги улесни в получаването на този пакет с хранителна помощ. Раздаването е по графици, които са оповестени предварително и на страницата на АСП, на страницата на Българския червен кръст и по места. Раздаването на хранителните помощи ще продължи до края на месец февруари. В рамките на тези срокове очакваме около 300 хиляди бенефициенти да получат тази помощ.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Уважаеми доктор Генов, реплика.
РУМЕН ГЕНОВ: Благодаря за отговора.
Предполагам, до края на месец февруари ще бъдат обхванати и останалите 14 района, така ли да разбирам?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Да, вече се раздават във всички 28 области. Стартира се от 6 декември 2018 г. в 16 области, а допълнително 12 се включиха от началото на тази година.
РУМЕН ГЕНОВ: Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Колеги от „БСП за България“?
Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители и гости на нашето заседание! Въпросът, който искам да задам е отчасти свързан с въпроса, който Ви зададе доктор Адемов. Аз съм го задал и той е част от въпрос, който съм задал в рамките на парламентарния контрол. Позволявам си да задам въпроса, въпреки че доктор Адемов зададе част от него и аз съм го задавал, но той там е в друг контекст.
Има един принцип въобще в подпомагането, но и в социалното подпомагане, който гласи, че подпомагането е за бъдещи нужди, а не за отминали такива. В тази връзка и в този принцип как се вписва това, което правим ние с помощите и с новата помощ, която се отпуска на хората с увреждания по Закона за хората с увреждания? Аз дори не говоря за сега, във връзка с въпроса на доктор Адемов, за сега как ще се случат нещата до края на януари ще се изплатят ли за декември, до края на февруари ли, а за разпоредбите или както искате да го наречем, че изплащането на новата помощ за хората с увреждания според процента увреждания залегнала в Закона за хората с увреждания, ще се изплащат до края на месеца след този, за който се дължат помощите.
Няма да се задълбочавам в цифрите – дали ще бъде повече тази помощ или по-малка, а обръщам внимание на това, че ние като законодателство, или въобще законодателството е обърнало така нещата, че ние ще подпомагаме хора за някакви отминали техни нужди, а не за бъдещи такива, защото ще изплащаме помощта през следващия месец, следващ месеца, за който дължим тази помощ по Закона.
В този ред на мисли, или каквото щете да го наречете, за в бъдеще така ли ще процедираме – например за месец юни помощите ще се изплатят през месец юли и така нататък? Благодаря Ви.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми господин Гьоков, Вие поставяте наистина важен въпрос за сроковете на изплащане на различните видове социални помощи и целеви помощи. Защото това, което ще припомня е, че по всички закони, които се прилагат от Агенцията за социално подпомагане – говоря за Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Закона за интеграцията за хора с увреждания – вече Закона за хората с увреждания, е предвидено помощта или съответната подкрепа да се плаща през месеца следващ месеца, за който лицето има право. Това е така да се каже постулат в тези социални плащания, като голяма част от тях, както знаете, са свързани с покриване на доходен критерий, на доходен тест. И съответно проверката на база на представените документи или данни, които по служебен път Агенцията за социално подпомагане проверява, трябва да бъде извършена, за да се направи преценка, че лицето има правото на съответното плащане за съответния период. Така че това е установена във всички закони – не е практика, имам предвид законови текстове, регламентация на правото и на сроковете за изплащане на съответните социални помощи или целева подкрепа. И ако този въпрос Вие го поставяте, той ще бъде също дебатиран, но това предполага законова промяна и неизбежно застъпване в плащанията. Защото Вие разбирате, че всъщност, ако те се уеднаквят с това, което е от осигурителната система, реално сега този проблем се появи, защото на практика във връзка със социалните инвалидни пенсии се получи това разминаване в сроковете за плащания.
И отново искам да подчертая това, което стана ясно и при отговора на въпроса на доктор Адемов, че нищо няма да бъде загубено от хората, те ще си получат тези плащания. Те са и регулярни месечни плащания, като подчертавам по Закона за хората с увреждания са в увеличен размер.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Гьоков?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател!
Аз съм съгласен с всичко, което ми говорите, съгласен съм и с установената практика до момента. Няма как обаче да се съглася с това, че например един човек, който няма какво да яде днес, ние ще му платим за това утре. Нямам повече какво да кажа. Сигурно подлежи на дебат, сигурно някой се успокоява от установената практика, наложената практика. Но трябва да я променим, защото е нормално заплащането на труда да речем да бъде за това, което е изработил съответния работник или служител, но когато подпомагаме един човек, ние го подпомагаме за нужди, за бъдещи нужди. Ако чакаме той да гладува, пък ние да му платим следващия месец за глада, който е през настоящия месец, той може да умре от глад. Извинявайте, че така грубо давам примера.
Имаше една българска поговорка, в която се казваше: „Тъкмо научихме магарето да не яде и то умря от глад“. Благодаря Ви и извинявайте за интерпретацията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Дуплика, господин Министър? Не желаете.
Колеги, от „Обединени патриоти“? Няма.
Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за участието в днешния блиц контрол.
Колеги, ще Ви помоля да заемете местата си.

Преминаваме към точка втора от дневния ред.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
По заглавието няма внесени предложения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване заглавието на закона – Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Който е съгласен да бъде подкрепено заглавието, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
По § 1 няма направени предложения. Референтите имат бележки. Ще моля вносителите да внимават.
Заповядайте. Технически бележки.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря, господин Председател. В § 1, т. 3, в ал. 4 думите „задължително“ да отпаднат. Да стане „процеса на надзорен преглед включва:“
В т. 4 в досегашната ал. 3, която става ал. 7, в нейната редакция думите „навременно“ да се заменят със „своевременно“. Благодаря. (Реплики извън микрофона.)
Ще изчета новата редакция на ал. 7: „Комисията и заместник-председателят на Комисията упражняват своевременно надзорните си правомощия в съответствие с изискванията на този Кодекс и на Закона за Комисията за финансов надзор по начин, който е пропорционален на размера, естеството, мащаба и сложността на дейността на дружеството за допълнителна социално осигуряване и управляваните от тях фондове“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Две думи се добавят допълнително от нашите референти.
Вносителите имате ли бележки по това, което казват нашите референти? Не виждам.
Колеги, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 1 с току-що направените правно технически бележки.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 1 като текст на Комисията, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
По § 2 – отново бележки на референтите.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В § 2 т. 1 на чл. 120г думите „текстовете на приложимите законови и подзаконови разпоредби“ да се заменят с „нормативните актове“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
Чисто технически бележки, които правят текста по-четим.
Не виждам бележки.
Който е съгласен § 2 като предложение на Комисията да бъде подкрепен с току-що изчетената бележка, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
По параграфи 3 и 4 няма внесени писмени предложения, няма и бележки.
Вносителите? Не виждам бележки.
Който е съгласен параграфи 3 и 4 по вносител да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
По § 5 има предложение на народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, гости! С нашето предложение целим да разширим кръга на лицата, които могат да бъдат членове на управителните и контролните органи, като се посочи, че за професионален опит се счита не само, ако лицето е било член на управителен или контролен орган в друго дружество от финансовия сектор, а и когато е заемало ръководна длъжност в такова предприятие. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, господин Гьоков. Виждам, че желаете да се изкажете.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Уважаеми господин Председател, искам само да питам Комисията по финансов надзор приема ли това и как се отразява на дейността им това? И ако го подкрепя, аз също ще го подкрепя.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Реплики? Не виждам.
Господин Недялков.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Опитах се още снощи при подготовката ми за заседанието да наложа текста, който е направен в чл. 121д. Много е трудно да се направи.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Даже вече сме го направили, господин Недялков, за Ваша информация.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Да, но все пак моля за известна коректност, защото не можах да се оправя за какво става въпрос. Идеята на вносителя, до известна степен ми е ясна, аз не я споделям, но исках все пак да разбера как става това.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това, което предлага госпожа Ангелова става нова ал. 6:
„(6) Професионален опит по смисъла на ал. 5, т. 2 е на лице, когато лицето общо не по-малко от пет години е:
1. заемало е ръководна длъжност в:
а) пенсионно-осигурително дружество;
б) управляващо дружество;
в) застраховател;
г) презастраховател;
д) банка;
е) друго предприятие от финансовия сектор, което управлява активи съизмерими с активите, управлявани от пенсионно-осигурително дружество.“
Разбрахте ли, господин Недялков?
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Разбирам, широко скроен съм.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Колеги от Комисията за финансов надзор, както Ви призоваха.?
ДИАНА ЙОРДАНОВА (КФН): Благодаря, доктор Адемов.
Господин Гьоков, ние подкрепяме направеното предложение, защото действително сега действащия текст за съжаление действа доста стесняващо обхвата на лицата, които биха могли да бъдат избирани и съответно предлагани. На практика, мога да Ви дам пример: излиза, че лице, което се е развивало в едно дружество – градило е кариера, заемало е определени позиции, но не е заемал пет години позиция в управителен надзорен орган, не би могло по сега действащия закон да продължава.
Считаме, че лице, което е заемало ръководна длъжност, действително би могло да даде своя принос. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Всичко може, само искам една информация – от всички регистрирани към този момент пенсионноосигурителни дружества, ако остане този текст, те няма да се пререгистрират, защото няма да имат хора в управителните си органи. (Реплики извън микрофона.)
Аз съм изумен, че днес искаш да кажеш само това, което, аз казвам. Това е похвално все пак.
Заповядайте, господин Гьоков. Извинявайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря на госпожа Дияна Йорданова за това, което ми отговаря.
Аз се притеснявам винаги, когато стесняваме кръга, защото това ме навежда на мисълта, че водим пътя към определени лица, а като го разширяваме възможност на повече хора да имат възможност да се кандидатират за тези управителни органи, така че ще го подкрепя. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелов и Галя Желязкова.
За – 18, против – няма, въздържал се – 1.
Приема се предложението.
Подлагам на гласуване § 5 с току-що приетото предложение.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 5 в редакцията на Комисията, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
По § 6, 7 и 8 по вносител няма направени предложения. Бележки от вносителите?
Всеки от залата може да взима думата по всяко време, когато пожелае – само да мога да го видя зрително.
Не виждам.
Подлагам на гласуване § 6, 7 и 8 по вносител.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
По § 9 предложение на госпожа Ангелова и госпожа Желязкова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Моето предложение е съвсем резонно.
С предложението целим да се удължи срока за извършване от банката попечител на проверка на направената от пенсионноосигурителното дружество оценка на активите, с оглед времето необходимо за оценка от страна на пенсионноосигурителното дружество. Предоставяне на информация на банката попечител, извършване на съответните справки и проверки от нейна страна.
Тъй като активите на пенсионните фондове са със значителен обем и извършването на една такава оценка предполага събиране и анализ на значително количество информация, пенсионноосигурителните дружества са в състояние да предоставят на банката попечител информация въз основа, на която извършват оценка до 17,00 ч. на първия работен ден след края на тримесечието. Това време не е достатъчно, особено, ако става въпрос за първия работен ден на новата година и в резултат на това банката попечител на практика не разполага с достатъчно време, за да направи тази проверка.
Ние предлагаме да се удължи с един работен ден срокът за проверката. Това е предложението ни. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова.
Вносителите? Комисията за финансов надзор?
Няма да питам поднадзорните субекти. Естествено, че ще бъдат съгласни.
Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване § 9, като предложение на Комисията за нова редакция с приетото предложение.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
По § 10 и 11 няма предложения по вносител.
Вносителите?
Колеги, изказвания?
Референтите нямат бележки.
Подлагам на гласуване § 10 и 11 вносител.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
По § 12 има бележка на референтите.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря.
В т. 1 думите „поне“ да се заменят с „най-малко“. Това е единствената бележка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Тези редакционни бележки, за Ваша информация, уважаеми колеги, са съгласувани с юристите на Комисията за финансов надзор. Те не променят по никакъв начин смисъла на предложените от вносителите текстове.
Колеги от Министерството на финансите? Нямате бележки.
Подлагам на гласуване § 12 с корекцията, която беше направена като предложение на Комисията.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
По § 13 и 14 няма направени предложения.
Колеги, изказвания? Вносителите?
Комисията за финансов надзор? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 13 и 14 по вносител.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
По § 15 няма писмени предложения, но има правно технически бележки на референтите.
Заповядайте, госпожо Капитанова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря.
Редакционната бележка, която искам да направя…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: На страница 11.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да, на страница 11, чл. 123з¹ да не бъде отделен член, а да стане...
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да бъде ал. 12
БОРЯНА КАПИТАНОВА:… ал. 12 .
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: В систематичното място. Правно техническа бележка, което ще предизвика други препратки. (Реплики извън микрофона.)
Вносителите от Министерството на финансисте, заповядайте.
ЗАМ.-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Нашето мнение, предвид това, че тепърва виждаме това предложение, е препратките, по принцип следва да се проверят по-обстойно за точност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Бъдете сигурни, че сме ги направили вече препратките.
Работим няколко дена по препратките по начина, по който…
По този начин текстовете изглеждат последователни един след друг, затова правят нова алинея вместо тази точка, за която говорите.
Други бележки?
Например в чл. 123з на четвърта степен ще стане на трета степен, нали? Това е едната от препратките, за която Вие говорите.
Колеги, подлагам на гласуване § 15 с правно-техническата бележка…
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да изчета ли редакцията на ал. 12?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да, изчетете я.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Алинея 12 как ще звучи:
„Ал. 12. Образците на документи и информацията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и приложимия метод за изчисляване по доходността и приложимия метод за изчисляване на доходността по ал. 1, т. 4 се определят с наредба на Комисията.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Гьоков, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Не, аз не разбрах къде е… (Реплики извън микрофона.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нова редакция, по друг начин подредени думичките.
Колеги, подлагам на гласуване § 15 с новата ал. 12.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
По § 16 няма писмени предложения. Има бележка на референтите.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря.
В 123и², предлагаме ал. 3 да отпадне.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
На страница 12. (Реплики извън микрофона.)
Министерството на финансите?
Заповядайте.
ЗАМ.-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Следва да проверим съответно…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви!
ЗАМ.-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Следва да проверим тази отмяна за съответствие с европейското законодателство и ще помолим за отсрочка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Няма никаква драма да го има текста, но има Закон за задълженията и договорите, който казва какво влиза в един договор и затова е предложението.
Освен това и в ал. 1 казваме. Няма драма, както кажете – ако кажете да остане, няма никакъв проблем. Виждам, че имате забележки.
Подлагам на гласуване § 16 по вносител.
Който се съгласен да бъде подкрепен § 16 по вносител, моля да гласува. (Реплики извън микрофона.)
За – 19, против – няма, въздържал се – 1.
Приема се.
По параграфи 17, 18, 19, 20 – няма предложения.
Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи 17, 18, 19 и 20 по вносител.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: И § 21. (Реплики извън микрофона.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 21 също няма направени предложения.
Който е съгласен и § 21 да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Предложението е за нов параграф. Прав е господин Недялков. Предложението е за нов параграф.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Преди да мотивирам предложението си за нов параграф, искам да направя едно предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а именно в чл. 185, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване думата „приложимите“ да се замени с международните не се изменя смисъла. Въпросът е за по-голяма яснота, това е съгласувано с Комисията за финансов надзор. Не пропускайте и тяхното мнение. (Реплики извън микрофона.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги!
Госпожо Йорданова, заповядайте.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (КФН): Колеги, за да внеса по-голяма яснота – става въпрос… мога да зачета и целия текст, но става въпрос за доуточняване на стандартите, по които одиторите изготвят заверка на годишните финансови отчети на дружествата.
Тъй като има промяна в Закона за счетоводството в края на миналата година, която казва, че всъщност отпадат задълженията на ПООД-та, каквито са и самите дружества, да прилагат задължително международни счетоводни стандарти. Там се дава опция за избор – дали да прилагат международни или национални, а цялата поднормативна уредба, която е разработена на база на сега действащия Кодекс за социално осигуряване на практика се съобразява с правилата – тук са колегите от Асоциацията, на приложимите международни стандарти. Затова считаме, че е удачно тук да се направи уточнение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря Ви, колеги.
Член 185, ал. 1 „пенсионно-осигурителното дружество организира и осъществява счетоводството си и изготвя годишните си финансови отчети, годишните финансови отчети на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, годишния доклад за дейността си, както и годишен доклад за дейността на всеки фонд в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.“ Ето тук, вместо „приложимите“ ще бъде „международните счетоводни стандарти, разпоредбите на този Кодекс и на активите на прилагането му.“ (Реплики от народния представител Георги Гьоков.) Махаме „международните счетоводни стандарти“. Думата „приложимите“ я заменяме с „международните“. (Реплики извън микрофона.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, моля Ви! (Реплики извън микрофона.)
Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението за нов § 22 – ще бъдат преномерирани след това – текста, който прочете преди малко госпожа Ангелова за нова редакция на чл. 185, ал. 1, където думата „приложимите“ се заменя с „международните“.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: „Приложимите“ не става ясно за кои стандарти, когато се конкретизират „международните“ вече придобива по-голяма яснота.
Предс. Хасан адемов:Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Извинявам се, че се намесвам в дебата, без да ми е ясно за какво става въпрос, но смятам, че вместо да заменяме думата „приложимите“ с „международните“, е по-добре да напишем „приложимите международни стандарти“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на госпожа Ангелова с допълнителното уточнение от господин Гьоков, моля да гласува.
За – 19, против – няма, въздържали се – няма.
Приема се.
Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Галя Желязкова за нов параграф.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Извинявайте, господин Председател, искам само да вметна, че в Преходните и заключителните разпоредби, където ще дойде въпросът – действието на чл. 185, ал. 1 с тази промяна, която току-що приехме да влезе в сила от 1 януари 2019 г.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
Предложението за нов параграф.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Става въпрос за промени в чл. 203, ал. 2 и чл. 259, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. С тези разпоредби законодателят е задължил пенсионно-осигурителните дружества да поемат определени разходи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, с оглед стимулиране на максимално ефективно икономическо управление на тяхната дейност. Същевременно в Кодекса за социално осигуряване са въведени достатъчно други изисквания в тази насока, включително укрепване на корпоративното управление, завишаване на принципните изисквания към инвестиционната дейност и въвеждане на съпоставка на доходността от инвестиционните имоти. Затова предлагаме ал. 2 на чл. 203 и след това на чл. 259 да отпаднат, тъй като има достатъчно други защитни механизми за интересите на …. Защото то е същото предложение, то е свързано с 259. Има достатъчно други защитни механизми за интересите…. Има ги и в Кодекса за социално осигуряване и сега също са въведени със Законопроекта за транспониране на тази директива.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Изказвания колеги? Някой иска ли думата?
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Тук моята позиция е категорично против. Ние прехвърляме разходите, всичките да бъдат за сметка на пенсионно-осигуряващите се. (Реплики извън микрофона.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Къде го пише това, което казвате? (Реплики извън микрофона.)
Колеги, моля Ви!
Госпожа Христова, заповядайте.
СОФИЯ ХРИСТОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми колеги от Комисията по финансов надзор и Министерството на финансите! Аз съм от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и имам само един уточняващ въпрос: с отпадането на ал. 2 в чл. 203 и чл. 259, ние се връщаме към досегашния режим, тоест режима преди голямата промяна на 2017 г., нали? Това беше моят въпрос. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Комисията за финансов надзор?
ДИАНА ЙОРДАНОВА (КФН): Благодаря, доктор Адемов.
На практика, колеги, с изменението, което се предлага, се цели да не се допуска, каквото в момента съществува, противоречие между МСС 40, международни счетоводни стандарти, и Кодекса за социално осигуряване, тъй като по силата на МСС 40 всички инвестиционни разходи, които се правят по един имот, водят до увеличаване на неговата стойност.
Тук въпросът е – кои са присъщите разходи? Практиката показва, че, за съжаление, има разнопосочно тълкуване по начина на прилагане на сега действащата уредба и считаме, че, включително неприсъщи разходи по отношение на управление на един имот, водят до съответно…… Но, това пък е за сметка на доходността и натрупванията на осигурените лица.
Така че ние подкрепяме предложението на колегите Ангелова и Желязкова.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Министерство на финансите.
ЗАМ.-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Преди да чуем мотивите и аргументацията на тази промяна ние също имахме известни резерви по отношение на промяната, но след като изслушахме внимателно аргументацията нямаме бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, от фондовете, задоволява ли Ви това… (Реплики извън микрофона.)
Колеги, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов параграф, ще ги преномерираме.
За – 14, против – 1, въздържали се – 3.
Предложението е прието.
Параграфи 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 по вносител – няма писмени предложения.
Колеги, всеки в залата може да взема думата стига да вдигне ръка.
Бележки на вносителите? Няма.
Подлагам на гласуване § 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 по вносител.
За – 19, против и въздържали се няма.
По § 29 има бележка на референтите.
Госпожо Капитанова.
На страница 16 обърнете на ал. 8.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: …защото то е объркано, нова редакция на ал. 8. (Реплики извън микрофона.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Член 229г….
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Алинея 8. „За получаване на разрешение по ал. 7 пенсионно осигурителното дружество представляващо фонда, в който се прехвърля схемата, подава заявление, в което се посочват:“… и се изреждат.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е нова редакция, която по никакъв начин не променя смисъла.
БОРЯНА КАПИТАНОВА.: Не променя, защото ал. 7 говори за решение на Комисията, а тук е объркано и пише „заявление по ал. 7“. Към момента са различни.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, вносителите?
ЗАМ.-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Ако може процедурно да направя един коментар. За съжаление, ние нямаме разписани нито една от тези промени, които се обсъждат в момента и няма как да коментираме по същество промените, така че просто се въздържаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Комисията за финансов надзор?
ДИАНА ЙОРДАНОВА: Нямаме възражения.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Само да внеса яснота на колегите от финансите. В ал. 7 става въпрос за решение от Комисията: „За прехвърляне на професионална схема или на част от нея е необходимо предварително разрешение от Комисията.“ В ал. 8 се започва заявлението по ал. 7 и тук идва объркването, говорим за решение на Комисията изведнъж някакво заявление. И затова обърнах внимание, уточнихме с колегите от Комисията за финансов надзор и дадохме нова редакция, защото това са два различни документа.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Пред Вас разрешение и заявление едно и също ли е? Защото това, което сте написали значи, че трябва да е едно и също. Колегите уточняват, уеднаквяват двата текста, за това става въпрос. Защото едно е заявление, друго е разрешение.
Кажете.
ЗАМ.-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: По същество след като получихме тези пояснения звучи логично да се изчисти текста. Отново процедурен коментар, като вносители мисля, че е редно текстовете коментират и с Министерството на финансите преди да се внесат.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Няма внесени текстове. Референт е Народното събрание, защото не Министерството на финансите приема Закона, а Народното събрание. Министерството на финансите е вносител. Референтите на Народното събрание винаги имат право, това им е задължение, да предлагат редакционни бележки, които да не променят. Ако Вие като вносители твърдите, защото обвиненията винаги идват към Народното събрание, а не към вносителите.
Господин Герджиков обвинява Народното събрание, че Кодексът за социално подпомагане се променя 134 пъти, като нито един път народни представители не са го променяли. Мога да говоря още на тази тема, ако ми разрешите. Накрая ние отнасяме критиките, защото изпълняваме волята на вносителите такава, каквато е.
Кажете ми сега, какво означава разрешение и заявление? Алинея 7 е разрешение, ал. 8 е заявление. Ако отворите Закона за нормативните актове ще видите, че това са различни документи. Кажете ми кой от двата е верният.
ЗАМ.-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Не, по същество казах, че подкрепяме промяната след полученото пояснение. По същество подкрепяме промяната. Имам коментар по процедура.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще Ви помоля още веднъж да прочетете новата редакция на ал. 8.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: „За получаване на разрешение по ал. 7 пенсионно осигурителното дружество представляващо фонда, в което се прехвърля схемата, подава заявление, в което се посочват…“ и се изрежда какво се посочва в заявлението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Абсолютно същото. Благодаря за разбирането, извинявайте за тона, но…
Ако искате в ал. 7 да запишем заявление, но въпросът е да бъдат еднакви двата термина.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 29 с току-що прочетената нова редакция на ал. 8 в редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
По § 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 – няма бележки.
Вносителите? Комисията за финансов надзор? Не виждам.
Подлагам на гласуване по вносител § 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Предложение на народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова за създаване на нов параграф. Няма да е § 37, ще ги преномерираме.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да, аз си го мотивирах заедно с предишното предложение, което е в чл. 203, ал. 2. Това е същото. Мотивите са същите, които изложих, когато представих мотивите за чл. 203, ал. 2.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Заповядайте.
НАДЯ КЛИСУРСКА.: Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, уважаеми колеги! С оглед изясняване на предложението на колегите Светлана Ангелова и Галя Желязкова, понеже на мен не ми стана ясно, признавам си, през 2017 г., когато направихме съответните изменения, ние ги гласувахме в залата, ако си спомняте. Тогава имаше доста широка мотивационна част по отношение на тези изменения. Двата члена, които са 203 и 259, ал. 2 включва разходите на пенсионно осигурителните дружества. В момента аз нямам спомен за мотивите тогава, но доколкото си спомням мотивировката по отношение на тези промени беше доста подробна.
Интересува ме, какво промени това? Чух за различното тълкуване, но има основания тази ал. 2 да фигурира, според мен, по-добре е разходите да са за сметка на пенсионно осигурителното дружество, така, както са въведени в ал. 2.
Така че, моля, ако може да поясните тогава, когато с мотивите си искахте това изменение през 2017 г. да бъде въведена ал. 2 по начина, по който в момента е въведена, защо в момента това налага тя да бъде отменена.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Мога ли да допълня Вашия въпрос и да помоля преди да дадем възможност на държавния регулаторен орган в лицето на Комисията за финансов надзор, да дадем възможност на колегите от пенсионно-осигурителните дружества да кажат кои са тези разходи за управление на Фонда? Някой ангажира ли се? (Реплики извън микрофоните.)
Заповядайте, госпожо Христова.
Като отпадне тази алинея кой ще поеме тези разходи е въпросът?
СОФИЯ ХРИСТОВА (АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД): Огромният процент – 85 90% от разходите по управление на фондовете, това са инвестиционните разходи. Инвестиционните разходи не случайно и в досега действащата ал. 2 е отбелязано, говоря за чл. 203 и чл. 259, че това е с изключение на инвестиционните разходи.
Другата част, която са разходи по управление на фондовете това са по управление на индивидуалните пъти. Тя е изключително минимална част, малка част, в момента ми е трудно да кажа, но повярвайте ми това не надхвърля повече от 3 – 4% от разходите по управление на пенсионните фондове. Затова считаме, че в момента отпадането на тази ал. 2, смея да кажа ние сме работили 20 години по начина преди въвеждане на големите промени през 2017 г., и не мога да си спомня за някакви злоупотреби и прехвърляне на разходи върху осигурените лица, тъй като това е невъзможно предвид на факта, че ние няма право, освен удържането на такси и удръжки, които са упоменати в този закон, да удържаме от пенсионноосигурителните фондове. Считам, ме – ще цитирам госпожа Ангелова: тази прекалена застрахованост, ние видите ли да не злоупотребим, за нас в случая е безсмислена.
От друга гледна точка, ако погледнем инвестиционните разходите, тъй като госпожа Йорданова даде примера със сграда, която се притежава – имот, който се притежава от пенсионноосигурителен фонд – как от чуждо име, ако приемем, че трябва да поемем всичките пенсионноосигурителни разходи, ние ще му плащаме данъци, ние ще му плащаме разходите, които са по придобиване и по поддръжката на този имот. Няма как от името на друго трето лице да поемаш други разходи – те са за сметка на държателя на имота. Това се имаше предвид. Именно в това изключение за мен се съдържа смисълът. (Реплики извън микрофоните.)
За мен по простичкия модел, който действаше преди месец ноември 2017 г. си беше добре. Тук между другото един изключителен важен аргумент, който ми се струва, че някак мина между другото е противоречието с МСС 40. На това се обръща изключително внимание и от одиторите в тази връзка. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Комисията за финансов надзор, след това господин Гьоков.
ДИАНА ЙОРДАНОВА (КФН): Вече обясних. Още повече, след като чух и госпожа Христова, мисля, че няма противоречие между предложението направено от народните представители и аргументацията, както от страна на регулатора, така и от страна на Асоциацията. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря, господин Председател.
В предния дебат, когато приех, гласувах „за“. Само, че сега започвам да се замислям. В чл. 259, ал. 2 е казано: „Всички разходи за управление на фондовете за допълнително, доброволно пенсионно осигуряване са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което ги управлява с изключение на разходите за придобиване и продажба на активи“. Тоест има някакви разходи. Кой ще ги поеме тези разходи ние като отменим тази ал. 2? Между другото Вие го зададохте въпроса, господин Председател, само, че нямаше отговор на въпроса. Питам, за да се информирам как да гласувам? Кой ще ги поеме тези разходи, защото щом законодателят Народното събрание през 2017 г. е написал, че има разходи, които се поемат от пенсионноосигурителното дружество, кой сега ще поема тези разходи оттук нататък?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Отговорът го има, господин Гьоков. Ще Ви кажа, понеже питате. Всяка вноска има такси и удръжки. Едната от удръжките се казва – инвестиционна вноска. (Реплики извън микрофоните.)
Досега, те ги поемат. (Реплики извън микрофоните.)
Господин Гьоков, имате право да гласувате, вече чухме всички аргументи.
Други изказвания?
Колегите от Министерството на финансите? Не виждам. (Реплики извън микрофоните.)
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Тези разходи се поемат от самото пенсионно-осигурително дружество. Те нямат да бъде в никакъв смисъл в ущърб на осигурените лица. Има си достатъчно защитни механизми. Както досега в Кодекса за социално осигуряване, така и с тези нови текстове, както по самата директива. В никакъв случай няма да ги поеме осигурените лица. Нека това нещо да бъде ясно.
СОФИЯ ХРИСТОВА (АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД): Отпадането на тази ал. 2 в двата члена 203 и 259 отново – защита за осигуряваните лица. Неслучайно цитираме този международен стандарт 40, за да се допуска начисляване на неприсъстващи разходи. (Реплики извън микрофоните.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова за създаване на нов параграф.
За – 13, против – няма, въздържали се – 6.
Предложението е прието.
По § 38 няма писмени предложения. Има бележки за препратка.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Имам една бележка за изпусната препратка в чл. 344, ал. 2 в т. 19 думите: „чл. 121в, ал. 4, ал. 11 и 12“ се заменят с „чл. 121в, ал. 4“. Тъй като в по-предходните препратки сме отменили ал. 11 и 12 НА ЧЛ. 121в.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, подлагам на гласуване § 38 с редакционната бележка, с препратките 39, 40, 41, 42 и 43 по вносител.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Заглавие – „Преходни и заключителни разпоредби“ и § 44.
По § 44?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: По § 44 бих искала да направя, съвсем редакционно предложение, без изобщо по смисъл да правя някакви промени. Бих искала да започнем със срока. В срок до 17 май 2019 г. пенсионноосигурителните дружества и банките попечители привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон, и с актовете по прилагането му.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Бележки на Министерството на финансите?
Комисията за финансов надзор? Не виждам.
Министерството на финансите? Не виждам.
Подлагам на гласуване „Преходни и заключителни разпоредби“ с новата редакция на § 44 на Комисията.
Който е съгласен, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Приема се.
Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова за нов § 44.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Предложението ни е във връзка с промените в изискванията към членовете на управителните органи на пенсионноосигурителните дружества – да се предлага специалният преход на разпоредба, с оглед възможността до влизане в сила на измененията да има издадени и одобрение на такива лица, които са членове на управителните органи на пенсионноосигурителните дружества, и от необходимостта тази дата 17 май, тоест заварените случаи да могат да действат в този срок до 17 май.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
ХРИСТИНА ПЕНДИЧЕВА (МФ): Благодаря Ви, господин Адемов.
От името на госпожа Петрова, която се наложи да отиде на заседание на друга комисия, по конкретното предложение за изменение на сроковете, нямаме възражение. Използвам случая за протокола, да отбележим, тъй като не ни дадохте думата по § 5, който изменя изискванията към професионалния опит, да отбележим, че имаме резерви към така предложените текстове в някои от посоките. Например за ръководна длъжност подкрепяме напълно разширяването на кръга от лицата, но имаме резерви към самата редакция и по-конкретно към управлението на активи, които, разбира се, при последващи изменения трябва да направим оценка как и дали биха могли да се създадат някакъв проблем.
Същата, бележка важи и с новите параграфи по чл. 203 и чл. 259. Не казваме, че не подкрепяме към момента, но следва да бъде направено, може би, малко по-обстоен анализ, тъй като не сме разполагали достатъчно време да ги обсъдим и изследваме.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Искам да попитам – защо досега мълчахте? Нали имаше тук дебат за чл. 203, за чл. 259…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Дадох възможност на всеки, по всеки един от текстовете, няколко пъти го повторих.
ХРИСТИНА ПЕНДИЧЕВА (МФ): Затова казвам по § 5 не сме взели думата, по отношение на чл. 203 и 259, след така изказаните бележки, въздържаме се от подкрепа конкретно затова. Запазваме някои последващи изменения.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрах.
Колеги, изказвания по предложението на народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова за създаването на нов параграф, който урежда заварените случаи?
Който е съгласен да бъде подкрепен този нов параграф, моля да гласува.
За – 18, против – няма, въздържал се – 1.
Приема се.
Параграф 45. По всеки един параграф питам вносителите, Комисията за финансов надзор, народни представители.
Имате думата. Не виждам.
Заповядайте, госпожо Капитанова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Аз имам една редакционна бележка за изпусната препратка в § 156. В ал. 1 думите „121д, ал. 11 и 12“ да се заменят със „121д, ал. 13 и 14“ и в ал. 2 думите „121д, ал. 13“ да се заменят със „121д, ал. 15“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това са препратките.
Колеги от Министерството на финансите, бъдете спокойни. Преди окончателното оформяне на текстовете за препратките ще бъдете поканени, за да може да ги уточним още веднъж. Ще поискаме от Комисията само за препратките, без промяна на приетите текстове. (Реплики извън микрофоните.)
Колеги, моля Ви!
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Друго да уточня, чисто технически, че систематичното място на § 45 е последен преди подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“ и ще бъде качено като нов параграф преди Преходните.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Систематичното му място просто е там.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 45 с направените редакционни бележки, моля да гласува.
За – 18, против – няма, въздържали се – 1.
Приема се предложението.
Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Промяната е свързана с промените в Кодекса за социално осигуряване направени през 2017 г., които влизаха в различни моменти – тоест от различни дати. С цел синхронизиране на влизането на новите разпоредби съм направила тези промени – да се замени „към датата на влизане в сила“ да бъде заменен с „към 18 ноември“ – става въпрос за § 155 и по същия начин за § 157.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги от Министерството на финансите?
Госпожо Петрова, заповядайте.
ЗАМ.-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Благодаря.
Имахме известна неяснота за изместения срок, но тя се изчисти. Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Когато през 2017 г. са приемани така наречените „големи промени“, когато става въпрос за съпоставяне на доходността на пенсионноосигурителни дружества с доходността от имотите – става въпрос за петгодишния срок – тогава са изпуснати дружествата с допълнително пенсионно осигуряване. Сега се прибавят и тези дружества, като се уточнява този петгодишен срок.
Ясен ли съм? Знам, че е трудно за възприемане, но ние сега правим нещо, което тогава е направено по друг начин. Затова сме записали „пенсионноосигурително дружество, което управлява фонд за допълнително пенсионно осигуряване“, където влизат и задължителните, и доброволните, и по професионални пенсионни схеми.
Колеги, имате ли въпроси? Моля Ви, искам да сме наясно.
(Реплики извън микрофоните.)
Други изказвания? Въпроси и изказвания?
Господин Гьоков, мога да Ви обясня подробно тези неща. Много е сложно за разбиране, признавам си. (Реплика извън микрофона на народния представител Георги Гьоков.)
Има предложение, което е направено по съответния ред. Тези предложения са на сайта на Комисията, всеки може да бъде запознат с тях, направено е официално по реда на нашия правилник, така че няма как да…(Реплика извън микрофона на народния представител Георги Гьоков.)
Не можах да разбера какво ми казвате изобщо.
Има направено, официално, по нашия правилник предложение. Или го подкрепяме или не го подкрепяме. Дали го разбираме или не го разбираме е друга тема, тема на друг разговор.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова и Галя Желязкова за промени в § 45.
За – 16, против – 2, въздържал се – 1.
Предложението е прието.
Параграф 46. Няма направени предложения по вносител.
Подлагам на гласуване предложението за § 46 по вносител.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.
Параграф 47, последният параграф – кога влиза Законът в сила?
Колеги, молбата ми е да гласуваме по принцип. Във връзка с всички тези предложения, които приехме в § 45 има сложни препратки, да дадем възможност на референтите, на вносителите, на Комисията за финансов надзор да се запознаят. Да ги направим сега, ще бъде много трудно. Да гласуваме по принцип „да“. (Реплики извън микрофоните..)
Който е съгласен да бъде подкрепен този подход, моля да гласува.
За – 13, против – няма, въздържали се – 6.
Приема се.
Колеги, още веднъж питам: има ли някой други бележки, независимо от това, че по всеки текст давам думата. Заповядайте. (Реплики.)
Отново питам, имате ли някакви бележки, някакви въпроси? Може да ги зададете сега. Не виждам.
След всеки текст давах възможност всеки да си каже думата.
Благодаря на всички колеги за участието, на всички гости, на вносителите!
Закривам днешното заседание.


(Закрито в 17,00 ч.)


Председател:
Д-р Хасан Адемов

Стенограф:
Катя Данчева
Форма за търсене
Ключова дума