Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
ПРОТОКОЛ

№ 6

от проведено редовно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика на 27 февруари 2019 г.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2018 г. и приет на първо гласуване на 18 януари 2019 г. – продължение.

Списък на присъствалите на заседанието народни представители – членове на Комисията, и списък на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Комисията господин Хасан Адемов.


* * *


ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добър ден, колеги!
Откривам редовното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Дневният ред за днешното заседание е:
Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2018 г., приет на първо гласуване на 18 януари 2019 г. – продължение.
Който е съгласен да бъде подкрепен така предложения дневен ред, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема.

Преминаваме към точката от дневния ред, а именно:
Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2018 г., приет на първо гласуване на 18 януари 2019 г. – продължение.

Преминаваме към Глава шеста. Това е на стр. 27 от доклада.
Глава шеста – „Предоставяне на социални услуги“.
Няма направени предложения по заглавието на Глава шеста – „Предоставяне на социални услуги“, Раздел І и подзаглавието на чл. 73, както и текста на чл. 73.
Няма направени писмени предложения и по чл. 74, чл. 75 и чл. 76.
Изказвания?
Вносителите, имате ли някакви бележки?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Не, нямаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Референтите?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Нямаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване заглавието на Глава шеста – „Предоставяне на социални услуги“, подзаглавие на Раздел I – „Общи правила при предоставяне на социални услуги“, подзаглавие „Насочване за ползване на социални услуги и чл. 73 по вносител, подзаглавие „Насочване от дирекция „Социално подпомагане“ и чл. 74 по вносител, подзаглавие „Насочване от общината“ и чл. 75 по вносител, подзаглавие Координация при насочването“ и чл. 76 по вносител.
Който е съгласен да бъдат подкрепени така изброените членове по вносител, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Госпожо Ангелова!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Министър, госпожо Заместник-министър, уважаеми господин Председател, колеги, гости! Предлагам чл. 77, чл. 78 и чл. 79 – по вносител, да не ги разглеждаме на днешното заседание, тъй като преди малко от Комисията за защита от дискриминация ни беше дадено становище, което изисква Комисията по труда, социалната и демографската политика – редно е всички народни представители, Социалното министерство да се запознаят със становището и след като се запознаем и обсъдим, тогава да се върнем на чл. 77, чл. 78 и чл. 79. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Ще подложа предложението на гласуване.
Колеги, малко повече яснота. Госпожа Ангелова представи фактическата обстановка. Току-що, буквално преди минути, получихме становището на Комисията за защита от дискриминация. Необходимо е технологично време, за да се запознаем с това, което е записано. Това е още една възможност двете позиции по тези текстове на Министерството на труда и социалната политика, на референтите на Омбудсмана, на фона на становището на Комисията за защита от дискриминация да се опитаме да приемем консенсусни текстове. Виждам от направените предложения, че никой не отстъпва от предварително заявените позиции. Това е идеята за отлагане на тези текстове с идеята да приключим сега до края със Законопроекта, а тези, които предизвикват различен тип дискусии, да ги приемем след като разгледаме предложението на Комисията за защита от дискриминация и да се обединим около консенсусни текстове, защото това е закон, който заслужава да бъде приет с консенсус.
Вносителите, някакви възражения или бележки?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Не, не възразяваме на предложения подход – в края, когато всички се запознаем със становището, да се върнем към тези три членове.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Министър.
Подлагам на гласуване отлагането на членове 77, 78 и 79.
Който е съгласен да бъде подкрепено отлагането на тези членове, да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Член 80 – по него няма направени писмени предложения.
Няма предложения и по чл. 81.
Вносителите, по двата текста – на чл. 80 и 81?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямаме бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване текстовете на чл. 80 заедно с подзаглавието, чл. 81 заедно с подзаглавието – по вносител.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По чл. 82?
Заповядайте!
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря, господин Председател.
В чл. 81, ал. 1 думите „деца и младежи в конфликт със закона“ да се заменят с „деца с противоправно поведение“. Това го изчистихме и по-напред в предходни членове на Законопроекта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, бележки?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Подкрепяме предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, всеки може да поиска думата, стига да мога да го забележа преди да преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на чл. 82 заедно с подзаглавието и с току-що направеното предложение за редакция.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията за нова редакция на чл. 82, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По чл. 83 няма писмени предложения.
Подлагам на гласуване чл. 83 заедно с подзаглавието „Предоставяне на социални услуги без оценка и план за подкрепа“.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По чл. 84 има бележки.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: По чл. 84, ал. 2 думата „служителят/“ – да отпадне.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Подкрепяме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 84 с редакционната бележка като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията за нова редакция на чл. 84, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По чл. 85 и чл. 86 няма направени писмени предложения.
Вносителите, бележки?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямаме бележки по тези два текста.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Референтите? Нямат предложения.
Подлагам на гласуване текстовете на чл. 85 и чл. 86 заедно с подзаглавията.
Който е съгласен да бъдат подкрепени по предложение на вносителя, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Раздел ІІ.
По членове 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 94 няма направени писмени предложения.
В Правилника има такава процедурна възможност да гласуваме раздел по раздел, член по член.
Бележки, вносителите, по Раздел II?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямаме бележки по Раздел II.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Референтите?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване Раздел II с подзаглавие „Особени правила при предоставянето на социални услуги“, и членове 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 94 заедно със съответните подзаглавия, като предложения на Комисията, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По целия Раздел ІІІ, членове 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 101 – бележки на вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямаме бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Референтите?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Нямаме бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване Раздел ІІІ – „Ползване на резидентна грижа от лица, поставени под пълно запрещение“, заедно със съответните подзаглавия на чл. 95, чл. 96, чл. 97, чл. 98, чл. 99, чл. 100 и чл. 101.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По Раздел ІV, по чл. 102 и по чл. 103 няма предложения.
Вносителите? Не виждам бележки.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямаме бележки, да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ (към референта): И Вие нямате.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване Раздел IV с подзаглавие „Заплащане на ползването на социални услуги“ и членове 102 и 103 със съответните подзаглавия.
Който е съгласен да бъдат подкрепени като предложение на вносителя, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По чл. 104 има предложение от народния представител Даниела Дариткова.
Заповядайте, вносителите – по тази тема много сме разговаряли.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожо и господа народни представители, уважаеми гости, колеги! Вече имахме възможност да изразим становище по аналогично направено предложение за топъл обяд обаче по-напред в текстовете на Законопроекта. Тук ще повторим нашето становище. Нашето разбиране е, че обществените трапезарии и топлият обяд не отговарят на отличителното условие за социална услуга, а именно социална работа. По-скоро се свежда до приготвяне на храна и предоставянето й на бедни лица, които се нуждаят. Считаме, че ако това становище се възприеме, то не е в съответствие с принципите на Законопроекта и ще доведе до обратна на целта, която се поставя, тоест ще затрудни, ще направи невъзможно Фонд „Социална закрила“ да предоставя, да финансира тази дейност. Защото, както знаете, обществените трапезарии се финансират от Фонд „Социална закрила“ чрез договори с общините.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Така че подлежат на контрол от Агенцията за безопасност на храните, да не им отнемаме правото да контролират.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Този аргумент го казахме и преди, защото ще изпадне в абсурдна ситуация да се лицензират от Агенцията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: От разговор с госпожа Дариткова стана ясно, че е тя е склонна да оттегли това предложение, но след като я няма, няма как.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Аз също мога да потвърдя.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Няма как, след като я няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Дариткова.
За – няма, против – няма, въздържали се – 13.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 104 по вносител заедно с подзаглавието „Социални услуги, за които не се заплаща такса“.
Който е съгласен да бъде подкрепен чл. 104 със съответното подзаглавие по вносител, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По Глава седма няма направени писмени предложения, както и по членове 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.
Изказвания?
Вносителите, имате ли някакви бележки по Глава седма до чл. 116?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямаме бележки до чл. 116.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Референтите?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване заглавието на Глава седма – „Качество, ефективност, контрол и мониторинг на социалните услуги“, заедно с членове 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 – по вносител, заедно със съответните подзаглавия.
Който е съгласен да бъдат подкрепени тези членове, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Член 117.
Заповядайте!
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря.
В чл. 117, ал. 3 след думите „други органи“ да се добави: „изпълнителният директор“, на Агенцията за качеството на социалните услуги.
При установяване на нарушения от компетентността на други органи – „изпълнителният директор“ – трябва да се добави – на Агенцията за качеството на социалните услуги. Това е изменението в ал. 3.
В ал. 4 предлагам думата „задължени“ да се замени с „длъжни“.
„Държавни органи и съответните длъжностни лица са длъжни да предоставят информация…“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, бележки по така направените предложения?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме така направените редакционни бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, имате ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на чл. 117 с направените редакционни бележки като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Член 118 – по вносител, няма писмени предложения.
Вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямаме.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Нямаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нямате и Вие.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 118 със съответното подзаглавие.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По Глава осма, членове 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 и 128 няма направени писмени предложения.
Вносителите, имате ли бележки?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Редакционни бележки, доколкото разбирам, които може би референтът ще предложи по чл. 122.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В чл. 122, ал. 1 накрая думите „чието осигуряване е задължение на доставчиците на социални услуги“ да се заличат и ал. 1 да спре до „…работа.“
В ал. 2 – „Супервизията“, да се добави „по ал. 1“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, бележки?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Подкрепяме, да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване заглавието на Глава осма – Служители, осъществяващи дейности по насочване за ползване и предоставяне на социални услуги“, чл. 119 – по вносител, 120 – по вносител, 121– по вносител, със съответните подзаглавия, както и чл. 122 – в редакция на Комисията с току-що посочените редакционни бележки, чл. 123 – по вносител, със съответното подзаглавие, 124 – по вносител, 125, 126, 127 и 128 със съответните подзаглавия.
Който е съгласен да бъдат подкрепени тези текстове, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По Глава девета, членове 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 няма направени предложения.
Бележки на вносителите по Глава девета до чл. 135?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря.
По чл. 134, ал. 5 имаме предложение, която госпожа Капитанова ще предложи.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Добре.
Ще изчета цялата редакция:
„(4) При интегрираното предоставяне на социални услуги от различни доставчици лицето сключва договор с всеки един от доставчиците.“
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Защото в ал. 1 се говори за лица.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: И в ал. 4.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Приемате ли тази редакционна бележка?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
Подлагам на гласуване Глава девета – „Интегриран подход и интегрирани услуги“, членове 129, 130, 131, 132, 133, 134 и 135 с посочената редакционна бележка заедно с подзаглавията.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По чл. 136 има предложение от народния представител Валентина Найденова:
„В чл. 136, ал. 2 се изменя така:
„(2) Социалната работа по ал. 1 може да се финансира с публични и частни финансови ресурси при определени с наредба правила.“
Вносителите по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря.
Не подкрепяме направеното предложение, защото няма основание да се приеме наредба по реда на Закона за социалните услуги за начина, по който се финансира дейност извън системата на услугите, и то при положение че в Законопроекта изрично е посочено, че тази дейност не се финансира по реда на този закон. Така че с тези аргументи не подкрепяме предложението.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – няма, против – 10, въздържали се – 4.
Предложението не се приема.
Заповядайте за редакционна бележка.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В чл. 136, ал. 1 думите „деца и младежи в конфликт със закона“ да се заменят с „деца с противоправно поведение“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това, което приехме в предишните членове.
Подлагам на гласуване чл. 136 като предложение на Комисията заедно с подзаглавието „Социална работа в други системи“ с току-що предложената бележка.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията за нова редакция на чл. 136, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По членове 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 и 145 няма направени писмени предложения.
Бележки на вносителите?
Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В чл. 137, в ал. 1 също думите „деца и младежи в конфликт със закона“ да се заменят с „деца с противоправно поведение“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други бележки?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Няма.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е тезата, която приехме преди малко.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новата редакция на чл. 137 с приетата редакционна бележка, чл. 138 – по вносител, чл. 139 – по вносител, чл. 140 – по вносител, 141– по вносител, 142– по вносител, 143 – по вносител, 144 – по вносител, и 145 – по вносител, заедно с подзаглавията.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува съответните текстове.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По Глава десета, по членове 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 и по чл. 165 няма направени писмени предложения.
По Глава десета някакви бележки, вносителите? Не виждам.
Референтите?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В чл. 163, ал. 3 след думите „държава – членка на Европейския съюз,“ трябва да стане: „или от друга държава – страна по Европейското икономическо пространство“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Това е оригиналната словесна конструкция във всички закони.
Бележки? Няма.
Подлагам на гласуване Глава десета с подзаглавие „Ред и условия за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги“, членове 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 – в редакция на Комисията, 164 и 165.
Който е съгласен да бъдат подкрепени тези членове по вносител заедно с предложението за нова редакция на Комисията за чл. 163, със съответните подзаглавия, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Глава единадесета – „Административнонаказателна отговорност“.
По чл. 166 има предложение от народния представител Валентина Найденова и предложение за създаване на чл. 166а, което е отделно.
Вносителите, заповядайте по тези предложения.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Ние не приемаме предложенията от народния представител Валентина Найденова. От мотивите на направените предложения разбираме, че се има предвид облекчаване на санкция за лица, които гледат близки в къщи, но на практика това са физически лица, които не подлежат на санкция по този законопроект, така че има неразбиране и от това произтича направеното предложение, затова не го и подкрепяме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – няма, против – 14, въздържали се – няма.
Не се приема.
Подлагам на гласуване заглавието на Глава единадесета – „Административнонаказателна отговорност“, подзаглавието на чл. 166 – по вносител, и чл. 166 по вносител.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Предложение от народния представител Валентина Найденова за създаване на нов чл. 166а:
„Чл. 166а. Лице, предоставящо социална услуга по този закон, финансирана с публични финансови ресурси без лиценз, което е юридическо лице, едноличен търговец или сдружения“ – тук по това предложение са необходими консултации с Търговския закон – „се наказва с имуществена санкция в размер на 3000 лева. При повторно нарушение – до 7000 лева.“
Вносителите, по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Не го подкрепяме, защото считаме, че в текста на вносителя се прави ясно разграничение между глобата за физическите лица и съответно имуществената санкция – за юридическите лица.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова, което не се подкрепя от вносителите.
За – няма, против – 14, въздържали се – няма.
Не се приема.
По членове 167, 168, 169, 170, 171 и 172 със съответните подзаглавия няма направени писмени предложения.
Вносителите, имате ли бележки? Референтите?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря.
В чл. 169 в началото думата „който“ да се замени с „на лице, което“ не изпълни влязло в сила задължение. И думата „наказва“ да се замени с „налага“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, заповядайте.
Господин Министър или госпожа Кременлиева?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Госпожа Кременлиева ще направи предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА: Благодаря Ви.
Подкрепяме принципно предложението. То трябва да стане:
„На лице, което не изпълни влязло в сила задължително предписание по този закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се налага глоба от 2000 до 3000 лв. или имуществена санкция“ – и продължава, да махнем „с“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА: И в чл. 170.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване новата редакция на чл. 169 като предложение на Комисията, така както беше прочетена от госпожа Кременлиева.
Който е съгласен да бъдат подкрепени като предложения на Комисията за чл. 169 в новата редакция заедно с чл. 167 по вносител, чл. 168 по вносител, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Член 170.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: То е аналогично с чл. 169.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Ще изчета целия член.
„Чл. 170. На орган на управление на социална услуга, който не изпълни задължение по този закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се налага глоба от 3000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 7000 лв. – при първо нарушение“, и продължава нататък.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме редакционната поправка.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване чл. 170 в редакция на Комисията с направените току-що предложения.
Който е съгласен да бъдат подкрепени като предложения на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По членове 171 и 172 няма направени писмени предложения. Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване чл. 171 и чл. 172 по вносител.
Който е съгласен да бъдат подкрепени със съответните подзаглавия, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Подзаглавие „Допълнителна разпоредба“.
По § 1 има предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева.
Има предложение за нови точки.
Първо, по предложението на народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева:
„Деца в риск“ са децата по смисъла на § 1, т. 11 от Закона за закрила на детето.“
Вносителите, по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, считаме, че не е необходимо включването на т. 40 и даване на допълнителна дефиниция на „деца в риск“, защото в разпоредбите на Закона, където се използва…
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Член 14, ал. 2, т. 2.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Точно така.
…и чл. 87 се влага точно това съдържание, което тук е изведено. Така че не се налага да се дефинира „деца в риск“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Референтите, бележки по този § 1 от Допълнителната разпоредба?
Заповядайте!
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Благодаря.
В т. 28 думата „благосъстоянието“ да се замени с „качеството на живот“.
В т. 31 – ще го изчета, защото второто е: „или бездомни лица са лицата, които не притежават собствен или съсобствен жилищен имот на територията на цялата страна и са останали без подслон“, да не е алтернативно, второто „или“.
В т. 36 – „за срок до два месеца“, „за срок до шест месеца“.
В т. 37 след думата „община“ тирето се заличава, поставяме запетая и добавяме „от кандидат за издаване на лиценза“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, по тези бележки?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Подкрепяме направените предложения.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева.
Който е съгласен да бъде подкрепено тяхното предложение, моля да гласува.
За – няма, против – 14, въздържали се – няма.
Не се приема това предложение.
Подлагам на гласуване подзаглавието „Допълнителна разпоредба“, § 1 с редакционните бележки в т. 28, т. 31 и т. 36. Който е съгласен § 1 като предложение на Комисията да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Предложение от народния представител Валентина Найденова за създаване на нови точки 40 – 42 със следното съдържание: „Заместваща грижа“, „Социализиращи грижи“, „Реадаптация“.
Вносителите, по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, вече изразихме становището си по предложение, аналогично направено по чл. 15 от Законопроекта от същия народен представител. Не влагаме същото разбиране в „заместваща грижа“, каквото е посочено в т. 40. А по отношение на другите две дефиниции, те не съдържат никакви дейности и са доста общи. Така че от тях не става ясно какво точно ще се финансира. Имам предвид „Социализиращи грижи“, „Реадаптация“. С тези мотиви не подкрепяме предложенията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова.
Който е съгласен да бъдат създадени нови точки 40 – 42, моля да гласува.
За – няма, против – 14,въздържали се – няма.
Не се приема това предложение.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
По § 2 няма направени предложения.
Вносителите? Референтите?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Нямаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, имате ли предложение по § 2 от Преходните и заключителните разпоредби?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Нямаме предложения по § 2, който е изменение на Семейния кодекс.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване подзаглавието „Преходните и заключителните разпоредби“ и § 2.
Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По § 3 има предложение на народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов.
Госпожо Ангелова, имате думата.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Първото предложение в § 3 е свързано с новите функции, които изпълнява Агенцията за социално подпомагане от 1 януари 2019 г. във връзка с изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания. Изпуснати са в т. 13, затова ги заменяме. Целта на тази промяна е ясно и точно определяне и впоследствие изпълнение на функциите на Агенцията за социално подпомагане и недопускане на противоречиво тълкуване.
Второто ни предложение на колегите от Парламентарната група на ГЕРБ в § 3 е свързано с Решение № 10187 на ВАС от 26 юли 2018 г. Върховният административен съд е обявил нищожността на част от текстовете на Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, поради липса на законова делегация за тяхната уредба в Тарифата. Част от текстовете касаят освобождаването от такси или заплащането им в пълен размер. Предложението е с цел защита на хората, които сега ползват облекчение по отношение на таксите, в случай че окончателното решение на втора инстанция потвърди нищожността на част от текстовете в Тарифата.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Вносителите, по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме направените предложения, госпожа Ангелова беше достатъчно аргументирана.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Аз имам бележка. Във връзка с направеното току-що предложение от госпожа Ангелова, тъй като се изменя чл. 17 – в § 3, т. 5, Глава четвърта с членове 16, 16а, 16 б, 16в, 16г, 17, от тук трябва да го махнем, тъй като няма да го отменим, защото се изменя. Точка 5 в предложението на вносителите, чл. 17 засега няма да го отменяме. Ще отпадне.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Така наречените „препратки“.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване § 3 от Преходните и заключителните разпоредби с редакционната бележка от т. 5.
Който е съгласен § 3 да бъде приет като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 4 има предложение от народния представител Даниела Дариткова, стр. 65 – думите „главният лекар в“ да се заменят с „началникът на“.
Отдавна главните лекари се казват „началници на отделение“.
Вносителите, имате ли бележки по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме го, по-коректно и по-точно е.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Така е по Закона за лечебните заведения.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Дариткова.
Който е съгласен да бъде подкрепено това редакционно предложение, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Заповядайте по § 4.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В § 4, в т. 13, която се отнася за чл. 30а, думите „по чл. 4, т. 2, 4 – 6“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1“ – изпусната е алинеята на чл. 4 – „ал. 1, т. 2, 4 и 5“.
В т. 15, отнасяща се за чл. 34а, се добавя заглавието „Приемна грижа“. Изпуснато е заглавието на чл. 34а.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите по тези редакционни бележки, които препращат, синхронизират?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на § 4 с приетото предложение на народния представител Даниела Дариткова и с редакционната бележка за нови редакции на т. 13 и подзаглавие след т. 15.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на § 4, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 5 – стр. 66, няма направени писмени предложения.
Бележки? Не виждам.
Вносителите?
ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА: Ако може, по § 4 имаше още една бележка за нова б. „г“ в т. 23. (Уточнениe между референтите.)
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Няма направени писмени предложения.
Заповядайте, госпожо Капитанова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В § 5, т. 1, буква „а“ да се измени така:
„В ал. 3 след думата „власт“ се поставя запетая, а думите „и/или юридическите лица, регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел“ да се заменят с „доставчиците на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги, и юридическите лица, регистрирани по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридически лица с нестопанска цел“. Изпуснато е, не е съобразено, че регистърът за юридическите лица с нестопанска цел е в друг закон.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме направеното предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване § 5 като предложение на Комисията в редакцията, която беше предложена преди малко за промени в т. 1, буква „а“.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 5 като предложение на Комисията в новата редакция, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 6 има предложение от народния представител Даниела Дариткова.
Вносителите, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме предложението на народния представител Даниела Дариткова.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Те са чисто редакционни във връзка с последните промени в Закона за здравето.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Даниела Дариткова.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 6 нямате бележки.
Подлагам на гласуване § 6 като редакция на Комисията с току-що приетото предложение на народния представител Даниела Дариткова.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 6 в новата редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 7 има предложение от народния представител Даниела Дариткова, в същия дух е предложението.
Заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Става дума за предложението по § 7 на народния представител Даниела Дариткова. Принципно подкрепяме редакцията на чл. 27, ал. 1, но не подкрепяме в цялост т. 6 в § 7, тъй като в т. 6 има и буква „б“, която касае промяна на чл. 27, ал. 4 от Закона за лечебните заведения. Тази промяна е наложителна според нас, тъй като сегашната редакция на тази алинея препраща към Закона за социалното подпомагане, тоест разпоредби, които от 1 януари 2020 г. се отменят. Поради това считаме, че следва да се измени само буква „а“ на т. 6.
Приемаме и предложението за отпадане на т. 11.
Не знам дали бях достатъчно ясен.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Момент само!
Първо да коментираме предложението на народния представител Даниела Дариткова.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Първо, в т. 6 Вие подкрепяте изменението в т. „а“ и трябва да остане по вносител буква „б“.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Да.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Добре, това беше.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Заповядайте, колеги.
МИРЯНА СИРИЙСКИ (Фондация „Светът на Мария“ и Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения): Благодаря Ви много, господин Адемов, че ми давате думата.
Уважаеми народни представители, бих искала да ви обърна внимание, че трябва да бъдем особено внимателно с редакцията на този член в Закона за лечебните заведения, с който се редактира и се въвежда дом за медико-социални грижи за пълнолетни лица. Ние знаем, че домовете за медико-социални грижи имат статут на институция и смятаме, че въвеждането с толкова ясно дефиниране на функции на дом за медико-социални грижи за пълнолетни деца е, как да го кажа, инструмент на институционализацията. Тоест създава условия за бъдеща институционализация на хора с увреждания и смятаме, че това е абсолютно ненужно от гледна точка на регламентацията на места за живот на хора, които имат хронични заболявания, тъй като в самата Стратегия за дългосрочна грижа, разработена от Министерството на труда и социалната политика и в самите текстове на този закон, който разглеждаме чрез създаването на възможности за интегрирани медико-социални услуги, се създават много възможности за организиране на подкрепата на хора, които се нуждаят и от здравни грижи, и от социални услуги. А не бива да запазваме такъв тип институционална форма като домовете за медико-социални грижи за пълнолетни лица в нормативната база, тъй като това противоречи на чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Вносителите?
Това, което чухме току-що, звучи абсолютно логично.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Ако правилно разбрах изказването на госпожа Сирийски, тя не подкрепя предложението на госпожа Дариткова.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: А по отношение отпадането на т. 11 няма как да не бъде подкрепено.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Това е за първата точка, да.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Да, за първата алинея.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Става дума за промени в Закона за лечебните заведения и ние се съобразяваме с компетентното министерство по този закон, респективно председателя на ресорната комисия в Народното събрание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението от народния представител Даниела Дариткова.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 11, против – няма, въздържали се – 3.
Предложението се приема.
Някакви бележки в § 7?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Други освен тези, за които говорихме по това предложение? Няма.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 7 с приетото предложение като редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 8, § 9, § 10, § 11, § 12.
По § 8 бележки? Вносителите? Не виждам.
По § 9 бележки?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не виждам.
По § 10?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: По § 10 – не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 11?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване § 8, § 9, § 10 – по вносител. Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Заповядайте по § 11.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: По § 11 в т. 3 правя редакционно изменение:
„Раздел VII с чл. 39а се отменя“.
Имаме раздел с един член, а разделът ни остава без съдържание всъщност.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Да не остане висящо заглавието на раздела. Това ли казвате?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да, без съдържание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
Само че имам едно притеснение – тези текстове са минали през съгласувателна процедура през съответните институции.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Но аз правя техника, нормотворчество.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Законодателна техника, но тя може да иска да остане заглавието на раздела.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Това ще стои в закона – един раздел без съдържание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, имате ли някакви бележки по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Разбираме, че този член е единствен в цял раздел. Приемаме мнението на референта.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
Подлагам на гласуване § 11 с предложението за отпадане на заглавието на раздела. Който е съгласен да бъде подкрепено това като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 12 не виждам писмени предложения.
Бележки?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 13?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Нямаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване § 12 и § 13 по вносител. Който е съгласен да бъдат подкрепени, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
По § 14?
Заповядайте за бележки.
ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА: Благодаря Ви.
Имаме наш технически пропуск. Пропуснали сме още два члена в Закона за убежището и бежанците, така че параграфът трябва да стане:
„§ 14. В Закона за убежището и бежанците се правят следните изменения:
1. в чл. 29, ал. 10, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“;
2. в чл. 33, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“;
3. в чл. 39, ал. 4, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
Благодаря.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 14 като предложение на Комисията в новата редакция, която беше прочетена преди малко от госпожа Кременлиева.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 14 като редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 15 бележки?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Нямаме.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, бележки?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: нямаме бележки.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 16?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Нямам.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 17?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Нямам.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 18?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 19?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 20?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 21?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 22?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 23?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 23?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
По § 24 – не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 25?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: До § 25.
Колеги, ако си спомняте, трябваше да бъдат променени 26 закона с Преходните разпоредби, нали така? Освен, ако са станали повече.
Някакви изказвания, бележки по параграфи 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 – по вносител? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 – по вносител.
Който е съгласен да бъдат подкрепени тези текстове, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Вносителите, имате ли бележки по § 26?
ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА: Благодаря.
Параграф 26 трябва и чисто правно-технически да се прередактира.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще Ви помоля да прочетете и предложението за редакция.
ЕЛЕНА КРЕМЕНЛИЕВА: Добре.
„§ 26. В Закона за ветеринарномедицинската дейност:
1. в чл. 139, буква „б“, ал. 2, т. 1 думите „институции, предоставящи социални услуги, съгласно чл. 36, ал. 1 – 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане“ – и в скоби са изброени всички обнародвания на акта – се заменят с „доставчици на социални услуги“;
„2. в чл. 219а, ал. 5 се правят следните изменения:
а) в изречение първо…“ – и сегашният текст на параграфа, като се изброява като т. 1 и точка „б“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за нова редакция на § 26 и като предложение на Комисията. Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на § 26, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 27 няма предложения.
Подлагам на гласуване § 27 по вносител. Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Сега следва предложението от народните представители Светлана Ангелова и група народни представители.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Министър, госпожо Заместник-министър, господин Председател, колеги! Имам редакция на моето предложение вследствие на работата в работната група заедно с експертите, които участваха в нея.
По отношение на промените в чл. 21, ал. 2, т. „а“, т. „б“ и т. 4 – остават.
Оттеглям предложението в чл. 22, ал. 3; чл. 23, ал. 3; чл. 24, ал. 3 – думите „социални услуги“ и запетаята след тях се заличават.
Оттеглям предложението в т. 5:
„5. В чл. 25, ал. 2 думите „социални услуги“ и запетаята преди тях се заличават.“
По т. 6 – „в чл. 34 т. 4 се отменя“, това остава.
По т. 7 – промените в чл. 79, също остава.
По т. 8 – също остава.
Оттеглям § 1 от Допълнителната разпоредба.
Точка 10, която съм предложила, остава:
„10. В Преходните и заключителни разпоредби се създава параграф 25а:“.
На работната група в § 25а – вместо „получените“ да стане „получаваните“. Нали така се разбрахме в работната група с референти? Да. Това е.
Следващото предложение по § 28 – „в § 6, ал. 2 накрая се поставя запетая“, се оттегля.
Следващото предложение – цялото го оттеглям: „В Преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 28“ – го оттегляме. Говорех за § 28.
По § 28 имам направени две предложения, които са записани.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Момент само!
Дотук говорим за новия § 28, а не по § 28 на вносител.
РЕПЛИКА: Точно така.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Тоест трябва да приключим с процедурата по новия § 28.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Добре, приключвам.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, по тези предложения?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме направените корекции в предложението на Светлана Ангелова и останалите народни представители с оглед работата на работната група и постигнатото съгласие.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова и група народни представители в чл. 21, ал. 2, подточка „а“ и подточка „б“, както и т. 4, т. 6, т. 7…
РЕПЛИКА: Тук се бъркате с тази т. 4, а не е т. 4.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Казвам кои остават, моля Ви, слушайте внимателно!
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да, т. 4 няма да остане. (Реплика: „Оттегли я“.)
РЕПЛИКА: Каза, че тази т. 4, че ще остане.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Не, казвам горе – т. 4, по буква „б“.
Точка 6 – остава, т. 7 и т. 8 – остават, т. 10 – отпада.
Точка 11 – редакционна бележка „получаваните до влизането в сила на този закон“ и така нататък.
Който е съгласен да бъдат подкрепени тези предложения, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Бистрихме часове наред тези предложения. Благодаря
Сега, колеги, позволете ми, защото тук свършват Преходните разпоредби – ще Ви моля малко за внимание – едно предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от нашия Правилник за създаване на нов параграф. В Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика сме изпуснали да дадем право на социалните предприятия, в смисъл в Регистъра на социалните предприятия „при условия и по реда, определени в този закон и в правилника за неговото прилагане“. Ако го няма този текст, нямате основание.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Не е това, а „приет от Министерския съвет“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Нямат правно основание да изработят този правилник, затова колегите предлагат този текст.
Господин министър?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме предложението за нов параграф.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 за създаване на нов параграф – ще го преномерираме по-нататък, в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика:
„1. в чл. 10, ал. 1 накрая се добавя запетая и се добавя: „приет от Министерския съвет“;
2. параграф … влиза в сила в деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Това е предложението.
А действащият текст е: „Социалните предприятия се вписват в регистъра на социалните предприятия при условията и по реда, определени в този закон и в правилника за неговото прилагане“.
Подлагам на гласуване предложението, което направих преди малко за създаване на нов параграф с точки 1 и 2.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Заповядайте.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Може ли да предложа на Вашето внимание още един параграф. Има пропуски. Останала е в Закона за гражданската регистрация препратка към специализирани институции и конкретно в чл. 92, ал. 2, т. 2 думите „договор за предоставяне на социална услуга за резидентен тип“ и „договор за настаняване в специализирани институции“, които сега чистим с този закон, да се заменят с „договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
В същия Закон за гражданската регистрация в чл. 99, ал. 5 думите „оставени за отглеждане в специализирана институция“ се заменят с „настанени в социални интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“. Това е.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме направеното предложение за нов параграф.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Само че трябва да бъде преди параграфа за Закона за социалните услуги, за да можем да финализираме с този параграф Преходните разпоредби. Защото изброяваме закони. Това е техника.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението за промени в Закона за гражданската регистрация, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 28 бележки?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Имам едно предложение, което оттеглям. Имам едно второ предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: По § 28 тук в моя доклад нямате предложение.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: В Преходните и заключителните разпоредби: „В Закона за хората с увреждания се поставя запетая и се добавя…“, това ли е?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: В моя доклад няма такова предложение.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Оттеглям го. Има го, във всички доклади го има и аз го оттеглям това.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре, това предложение се отменя.
По § 28 – оттегля се това предложение, нали?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Оттеглям го, казах го.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Добре.
По § 28 има редакционни бележки за нова редакция на този параграф на референтите.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да, те са съвместни с Министерството. Ако кажете, ще ги прочетем.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Ще Ви моля да прочетете параграфа, както го предлагате заедно с вносителите. Това ще бъде предложение на Комисията.
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Добре.
„§ 28. (1) Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от влизането в сила на закона.
(2) До приемането на Националната карта на социалните услуги:
1. от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизане в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решение на Министерския съвет по т. 3, буква „а“;
2. за услугите по т. 1 се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяване на финансиране, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагане на социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
3. с одобрение по чл. 54 Агенцията за социално подпомагане потвърждава, че:
а) социалната услуга е включена в решението на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответната година;
б) необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно закона за държавния бюджет за съответната година;
в) социалната услуга съответства на стандартите за качество, съответно на критериите и стандартите за социалните услуги.
(3) До приемане на Наредбата за качество на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социалните услуги, приети до влизане в сила на закона“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме тази редакция.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване § 28 в новата редакция, като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на Комисията за § 28, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 29 има предложение за редакция:
„§ 29. Социалните и интегрираните здравно-социални услуги, включени в националната карта на социалните услуги, които не са създадени до приемането й, се създават до 1 януари 2035 г.“
Това ли е редакцията, която искаме да направим?
БОРЯНА КАПИТАНОВА: Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 29 като предложение на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на § 29, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 30 отново има редакция на работната група за окончателна редакция:
„§ 30. (1) В Националната карта на социалните услуги не се включват съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от общините.
(2) В Националната карта на социалните услуги се включват социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, които са необходими при закриване на домовете по ал. 1.
(3) До закриването им домовете по ал. 1 запазват наименованието си и начина на организация и управление на услугата, като се включват в годишното планиране и се определят стандарти за финансирането им и такси за ползването им от пълнолетни лица по реда на закона.
(4) Разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, възобновяването на предоставянето на социални услуги не се прилага за домовете по ал. 1.“
Който е съгласен да бъде подкрепен § 30 в новата редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Параграф 31 – отново има редакция на работната група:
„§ 31. (1) Всички съществуващи до влизането в сила на закона домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция се закриват до януари 2035 г.
(2) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете по ал. 1, и въз основа на анализ от извършените проверки изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за поредността и срока на закриване на домовете по ал. 1, финансирани от държавния бюджет.
(3) Въз основа на предложението по ал. 2 за съответния дом се изготвя план за закриването на дома от кмета на общината, който отговаря за управлението му, съвместно с Агенцията за социално подпомагане и с Агенцията за качеството на социалните услуги.
(4) Не по-късно от една година преди закриването на дом по ал. 1 за всяко настанено лице се изготвя план за извеждането му от дома и за подготовка за реинтеграция в домашна среда или за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, отговаряща на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(5) Планът по ал. 4 се изготвя от дирекция „Социално подпомагане“ с участието на лицето, представители на общината, която отговаря за управлението на дома, доставчици на социални услуги, лечебни заведения, семейството и близки на лицето.
(6) Домовете по ал. 1, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от общините, се закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.“
Вносителите, по този съгласуван текст?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме изчетената от Вас редакция.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване § 31 като редакция на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепен, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Параграф 32 – отново има предложение на работната група.
„§ 32. (1) Съществуващите до влизането в сила на закона места за настаняване в домовете за стари хора се включват в Националната карта на социалните услуги като част от резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.
(2) В срок до две години от влизането в сила на закона всяка община, която управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(3) Всички домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в нетрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, до 1 януари 2025 г.
(4) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете за стари хора, като в случай че се установи, че реформирането на дома в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, е невъзможно, прави мотивирано предложение за закриването на дома.
(5) § 31, ал. 3 – 6 се прилагат съответно.“
Бележки на вносителите?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Приемаме редакцията.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Както се казва, всяка прилика с деинституционализация на децата е случайна. (Оживление.) Националният план за деинституционализация, исках да кажа.
Параграф 33 – отново редакция на Комисията по предложение на работната група:
„§ 33. (1) Всички съществуващи домове за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, и домове за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването, се закриват до 1 януари 2021 г.
(2) За всяко дете, настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца, под ръководството на дирекция „Социално подпомагане“ се изготвя план за извеждане от дома и подготовка на детето за реинтеграция в семейна среда или за ползване на социална услуга.
(3) За всеки дом за деца, лишени от родителска грижа, се изготвя план за закриване на дома от кмета на общината, който отговаря за управлението му, съвместно с Агенцията за социално подпомагане.
(4) За всеки дом за медико-социални грижи за деца се изготвя план за закриване на дома от министъра на здравеопазването съвместно с кмета на общината, на територията на която функционира домът, и с Агенцията за социално подпомагане.
(5) Домовете за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, се закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.“
Бележки? Не виждам.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 33 с предложение на Комисията за нова редакция.
Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията за нов § 33, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Подлагам на гласуване § 32 в редакцията на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 32, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Параграф 34 – отново предложение за редакция на Комисията от работната група:
„§ 34. (1) До влизането в сила на закона се забранява създаването на нови специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения, домове за пълнолетни лица с деменция и домове за стари хора.
(2) До 1 януари 2021 г. се забранява създаването на нови домове за медико-социални грижи за деца.“
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 34 в новата редакция на Комисията. Който е съгласен да бъде подкрепен § 34 в редакцията на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Параграф 35 – предложение на работната група за нова редакция:
„§ 35. (1) Лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона в срок до 1 януари 2021 г.
(2) Лица, които имат издаден лиценз за социална услуга за деца, чийто срок към датата на подаване на заявлението по чл. 149, ал. 1 не е изтекъл, не дължат такса за издаване на лиценз по реда на ал. 1.“
Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 35 в новата редакция на Комисията.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на Комисията за § 35, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Параграф 36 – предложение на работната група за нова редакция на § 36:
„§ 36. (1) В срок до 12 месеца от влизането в сила на закона доставчиците на социални услуги предприемат действия за привеждане на предоставяните от тях социални услуги в съответствие с изискванията на закона и със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(2) В срока по ал. 1 Агенцията за качеството на социалните услуги оказва методическа подкрепа на доставчиците на социални услуги.“
Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на § 36. Който е съгласен да бъде подкрепено предложението на Комисията за нова редакция на § 36, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Параграф 37 – предложение на работната група за нова редакция на § 37:
„§ 37. До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца настаняването и прекратяването на настаняването в тези домове се извършва по реда за настаняване на дете в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентната грижа, определена в Закона за закрила на детето.“
Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за нова редакция на § 37.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 37 в новата редакция, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 38 има предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.
Госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Заместник-министър, колеги! Това е изпуснато и с цел по-голяма точност в § 38, ал. 2 след „военнопострадалите“ добавяме думите „чл. 79 от Закона за хората с увреждания“. За по-голяма яснота правим това.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, за това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Подкрепяме направеното предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светлана Ангелова и група народни представители. Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Предложение на работната група за нов § 38 – ще го гласуваме заедно с приетото предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители:
„§ 38. (1) Разпоредбите на Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за правната помощ, Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за българските лични документи и Закона за опазване на околната среда, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, за техните ръководители и за лицата, които ги ползват, се прилага съответно за домовете за деца, лишени от родителски грижи, за техните директори и за лицата, настанени в тях, до закриването на тези домове.
(2) Разпоредбите на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за правната помощ, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за опазване на околната среда, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закона за хората с увреждания и Закона за местните данъци и такси, приложими за социално интегриране и здравно-социални услуги за резидентната грижа, и за лицата, които ги ползват, се прилага съответно за домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни деца с психични разстройства, домовете за пълнолетни деца с физически увреждани, домовете за пълнолетни деца със сетивни нарушения, домовете за пълнолетни лица с деменция и за лицата, настанени в тях, до закриването на тези домове.
(3) До закриването на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 124, ал. 2 от Закона за здравето се прилага за децата, настанени в тези домове.
(4) До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 8д, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца, чл. 22в, ал. 2, т. 3 и чл. 22г, ал. 2, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат и при настаняване на деца в тези домове.
(5) Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, приложими при дарения в полза на социалните грижи и здравно-социални услуги за резидентната грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни деца с деменция до тяхното закриване.“
Бележки? Не виждам.
Подлагам на гласуване новата редакция на § 38 като предложение на Комисията заедно с приетото предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено това предложение, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
В § 39 има предложение на Светлана Ангелова и група народни представители.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Промяната, която правим, е свързана с приложимостта на чл. 21, ал. 2, т. 4 – „до закриване на домовете за деца, лишени от родителска грижа и на домовете за медико-социална грижа за деца“.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Вносителите, по това предложение?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Подкрепяме направеното предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Подлагам на гласуване предложението на Светлана Ангелова и група народни представители.
Който е съгласен да бъде подкрепено, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Параграф 39 – нова редакция по предложение на работната група:
„§ 39. До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца:
1. Член 84, ал. 2 и чл. 93, ал. 2 от Семейния кодекс се прилагат и когато децата са настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, и в домове за медико-социални грижи за деца;
2. ръководителите на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца може да участват като членове на Съвета по осиновяването по чл. 94 от Семейния кодекс, ако детето е настанено в такъв дом;
3. дирекция „Социално подпомагане“ има задължението по чл. 153, ал. 3 от Семейния кодекс и когато детето е настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца;
4. чл. 173, ал. 1 от Семейния кодекс се прилага и по отношение на ръководителите на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца;
5. искания по чл. 21, ал. 2, т. 4 от Закона за хората с увреждания могат да правят и ръководителите на домовете за деца, лишени от родителски грижи, и на домовете за медико-социални грижи за деца.“
Който е съгласен да бъде подкрепен § 39 заедно с приетото предложение на Светлана Ангелова и група народни представители, като редакция на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 40 няма предложения.
Има предложение на работната група:
„§ 40. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема:
1. Правилник за прилагането на Закона.
2. Наредба за планирането на социалните услуги.
3. Наредба за качеството на социалните услуги.
4. Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставянето на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.
5. Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги.
6. Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социалните услуги.
7. Изменение и допълнение в правилниците за прилагането на Закона за социално подпомагане и на Закона за закрила на детето и в устройствените правилници на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика утвърждава:
1. Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;
2. стандарти по чл. 123.“
Бележки?
Само един въпрос. В Правилника за прилагането и в Наредбата за качеството на социалните услуги се казва, че е в тримесечен срок. Достатъчен ли е този срок? Практиката показва, че когато сроковете са кратки, винаги се налага да се удължават. Ако смятате, че това са сроковете, в които ще се включите?
РЕПЛИКА: Параграф 40 ще влезе в сила от обнародването на Закона, така че да имат правното основание.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Идеята е да имат правно основание.
РЕПЛИКА: Да.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Моето притеснение е, че срокът е кратък.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Ние имаме същите притеснения, защото, както виждате, доста сериозната подзаконова уредба предполага да се изготви и приеме, за да функционира на практика Законът.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Особено Наредбата за качеството на социалните услуги и за стандартите за заплащане на труда.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Разчитаме, че „Законът влиза в сила“ – ще подкрепите предложеното в последния параграф: Законът да влезе в сила от началото на 2020 г., и с тази делегация работата ще започне по изготвянето на тези документи още сега, след приемането на Закона. Надяваме се да се вместим в тези срокове.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението за нова редакция на § 40 в редакцията на Комисията, която току-що прочетох.
Който е съгласен да бъде подкрепен § 40 в новата редакция, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Параграф 45 – предложение на работната група:
„§ 45. (1) От 1 януари 2021 г. социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45, ал. 2.
(2) До 31 декември 2020 г. финансирането на социалните услуги от държавния бюджет е съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.
(3) До приемането на тарифата по чл. 46, ал. 2 таксите за ползване на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, се заплащат в размерите, определени по досегашния ред.“
Някакви бележки?
Колеги, тези текстове са изключително важни, защото са в края на Закона и дават право за изготвяне на съответните нормативни документи.
Подлагам на гласуване § 41 като предложение на Комисията в новата редакция.
Който е съгласен да бъде подкрепена новата редакция на § 41, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приема се.
По § 42 има предложение на Светлана Ангелова и група народни представители.
След това има пак от същата група второ предложение. (Уточнение с референтите.)
Колеги, тук коментираме да гласуваме по принцип предложенията на Светлана Ангелова и група народни представители и да дадем възможност на референтите да оформят окончателната редакция за § 42, за да не изпуснем тези препратки, защото точките са доста.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Точно така се разбрахме на работната група, затова и не взимам отношение. Това е работа на референтите.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Разбрах.
Подлагам на гласуване предложенията на Светлана Ангелова и група народни представители за редакция в § 28 и § 42 – да ги подкрепим по принцип. Който е съгласен да бъдат подкрепени по принцип, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Приемат се.
Подлагам на гласуване § 42 с уговорката, че той ще бъде допълнително редактиран от референтите. Който е съгласен да бъде подкрепен § 42 като предложение на Комисията, моля да гласува.
За – 14, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието, а с това приехме текстовете до края на Закона.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Само да кажа, че оставихме членове 77, 78 и 79. Както Вие прецените, господин Председател.
За чл. 77 имаме предложение на Министерството на труда и социалната политика и е предложение от страна на Омбудсмана за създаване на нова ал. 4. Двете предложения съвпадат. В работната група обсъждахме това, така че ако желаете, можем да го приемем.
По чл. 78 никой няма предложение.
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Колеги, имам една молба. Нека да видим кога можем да направим прословутата работна група. Аз предлагам да бъде утре в 14,30 ч. Вече разполагаме със становище на Комисията за защита от дискриминация. Всички заинтересовани страни ще бъдат поканени.
Някой има ли нещо против?
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Правилно ли разбирам Вашето предложение да се отложи гласуването на тези три членове и да се прави работна група по тях?
ПРЕДС. ХАСАН АДЕМОВ: Гласувахме предложението да отложим членове 77, 78 и 79. Идеята е да се запознаем със становището на Комисията за защита от дискриминация, за да бъдем по-коректни.
Утре, в 14, 30 ч. ще се обадим на тези, с които работим по тези текстове.
Благодаря Ви за участието в заседанието на Комисията.
Закривам заседанието.

(Закрито в 16,05 ч.)


Председател:
Хасан Адемов

Стенограф:
Катя Бешева
Форма за търсене
Ключова дума