Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
02/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г.
  В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката – Красимир Вълчев – министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, от Министерството на труда и социалната политика – Зорница Русинова – заместник-министър, Людмил Димитров – държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Тонислава Сотирова – началник отдел в дирекция „Социално включване“, Инна Ведър – заместник-главен директор в главна дирекция „Социално подпомагане“ в Агенция за социално подпомагане, представители на работодателски, неправителствени организации и медии.

  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Милена Дамянова. Предложените изменения в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейните помощи за деца са част от програмата на управляващото мнозинство. Основната цел е гарантиране правото на образование на детето. По Конституция всяко едно дете има право на образование – семейството и държавата имат задължението да гарантират това право. Получаването на социалните помощи се обвързва със задължителното посещаване на детска градина от 5- и 6-годишните деца и на училище, до 16 годишна възраст, каквото е изискването по Конституция. Условията за получаване на социални помощи се отнасят и за лицата, които полагат грижи за децата по Закона за закрила на детето. При 3 дни отсъствия на детето в месеца или 5 неизвинени отсъствия на ученика по неуважителни причини социалните помощи се спират за една година. В законопроекта е дадено определение на „неуважителни причини“. Спрените социални помощи отиват в детската градина или училището, като с направеното изменение се предлага тези средства да могат да се ползват за осигуряване на равния достъп до образование на съответното дете. Средствата не се губят, а отиват при детето чрез детската градина или училището. По преценка на институцията с тях могат да бъдат закупувани както пособия за училище, така и дрехи, обувки, ако това са нуждите на детето. Предлага се помощта за първи клас да се изплаща вече на две равни части – в началото на първи и втори учебен срок. Целта е да се задържат учениците в училище. Този законопроект не е на санкциите и забраните, той цели да мотивира към отговорно родителство тези, за които образованието не е ценност.
  Министър Красимир Вълчев представи становището на министерството на образованието и науката. Правото на образование на децата е задължение на родителите. Събрана е информация от 11 000 – те служители, които работят в екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Информацията показва, че голяма част от родителите са в основата на това децата да не са в детската градина и училището. Министър Вълчев подчерта, че най-голямото предизвикателство пред образователната система е как да се осигури присъствието на децата. Социалните помощи за деца вместо при безотговорните родители ще достигат чрез училището и детската градина до самите деца. На практика това би довело дори до увеличаване на средствата, които държавата отделя за детето, защото парите ще обслужват само и единствено него. Не може да продължава досегашната практика, защото ще се окаже, че помощите са право, а образованието на детето – не.
  Заместник-министър Зорница Русинова, изрази становището на министерството на труда и социалната политика. Министерството подкрепя изцяло законопроекта, той е в унисон с мерките за подкрепа на уязвимите групи и има дисциплиниращ характер.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители: Милена Дамянова, Милен Михов, Ерол Мехмед, Галя Захариева, Елена Аксиева, Станислав Станилов, Таня Петрова.
  Народният представител Милен Михов изрази категорична подкрепа за предложения законопроект. Отговорното родителство е дълг на всеки български гражданин. Правото на образование е право на щастие.
  Категорична подкрепа изрази и народният представител Елена Аксиева, правото на образование на децата е право на по-добър живот.
  Народният представител Ерол Мехмед изказа мнение, че мерките не бива да са крайно санкциониращи, а по-скоро подкрепящи.
  В дискусията се включиха и представители на работодателски и неправителствени организации. Господин Диян Стаматов изрази позицията на най-многобройната работодателска организация в системата на народната просвета - категорична подкрепа и очакване за по-бързо прилагане на всички мерки, предложени в законопроекта. Господин Васил Николов изказа категоричната си подкрепа за законопроекта и отбеляза ключовата роля на медиаторите в процеса на приобщаване на децата. Госпожа Цвета Брестничка представи становището на Национална мрежа за децата. Организацията не подкрепя внесения законопроект. Според нейните членове той не се основава на анализ на причините за непосещение и отпадане от образователната система, санкциите са непропорционални на нарушенията.
  Народният представител Станислав Станилов изрази подкрепа за законопроекта и несъгласие със становището на Национална мрежа за децата, в което има критики, но няма предложения за справяне с проблемите.
  Народният представител Галя Захариева подчерта, че както никога досега не е имало толкова активна работа в посока изпълнение на всички приобщаващи мерки. Крайната цел е всички деца да са в училище.
  Народният представител Таня Петрова постави реторичен въпрос – пропорционални ли са средствата, които държавата дава за социални помощи за безотговорни родители, спрямо средствата, които се отпускат за деца, които се занимават задълбочено с познания?
  Народният представител Милена Дамянова отбеляза, че този Законопроект се отнася за всички, за които образованието не е ценност. За всеки, който не спазва правилата и не е положил усилия, и по-важното – не иска да положи усилия за това, съответно крайната мярка е санкции. Отговорността е на всички нас – да имаме чувствителност към този проблем и да помагаме на екипите специалисти от всички институции. Учителите и сега вършат социална работа, но с предложените мерки, те ще имат подкрепа. Ако своевременно се върши приобщаващата и подкрепящата работа по Закона за предучилищното и училищното образование, няма да се стига до санкции.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 12 гласа, „Против“ - 0 и „Въздържали се“ – 2, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума