Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
08/05/2019

  Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерския съвет на 18 април 2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по образованието и науката обсъди Проект на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерския съвет на 18 април 2019 г.
  На заседанието присъстваха Красимир Вълчев – министър на образованието и науката и Ангелина Ламбрева – директор на дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката.
  От името на вносителя проектът за решение бе представен от министър Красимир Вълчев. Предложението за откриване на Медицински факултет се внася на основание чл. 9, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно протокол № 3 от 7 февруари 2019 г. от заседание на Акредитационния съвет.
  Проектът на решение предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“ и професионално направление 7.1. „Медицина“.
  Академичният състав в звеното ще се състои от 67 преподаватели, разпределени в 9 катедри, 70% от лекционните курсове ще се водят от хабилитирани преподаватели, с което се осигурява съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование. Университетът разполага с необходимата материално-техническа база. За провеждане на клиничната практика на студентите от факултета университетът е предвидил да сключи договори с Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ и Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.
  В дискусията по проекта на решение се включиха народните представители Милена Дамянова и Ася Пеева. В подкрепа на проекта на решение за откриване на Медицински факултет се изказа госпожа Ася Пеева. Тя подчерта, че с откриването на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ще се подготвят лекари за нуждите на региона, за който има установен дефицит на медицински кадри.
  Във връзка с решението на Съвета на ректорите за мораториум върху разкриването на нови структури в системата на висшето образование госпожа Милена Дамянова отбеляза, че този проект на решение, както и проектът на решение за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ показват, че има необходимост от механизъм с по-голяма гъвкавост. Министър Красимир Вълчев отговори, че в тази връзка се извършва процес на оптимизация на броя на приеманите за обучение студенти в отделните професионални направления, но по отношение на медицинските кадри има търсене на пазара на труда. Той уточни, че се обсъжда създаването на карта на мрежата от структури на висшето образование, която да установи предела на насищане в отделните професионални направления.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат единодушно с 13 гласа - „за“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме проекта на решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, № 902-03-8, внесен от Министерския съвет на 18 април 2019 г.


  Председател на
  Комисията по образованието и науката:

  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума