Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
29/05/2019

  Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г., № 905-00-2, внесен от председателя на Българската академия на науките на 19 април 2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 15.05.2019 г., Комисията по образованието и науката обсъди Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г., № 905-00-2, внесен от председателя на Българската академия на науките на 19 април 2019 г.
  На заседанието присъстваха: Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката, чл.-кор. Константин Хаджииванов – заместник-председател на БАН, професор Евдокия Пашева – главен научен секретар на БАН, която представи доклада, и професор Лъчезар Аврамов – директор на Института по електроника в БАН.
  През 2018 г. в Академията са работили 2728 учени. Публикационната активност включва 3101 заглавия в международни реферирани списания, като 36% са в най-високата категория Q1 при 28% за предходната година. Традиционно най-висок дял имат направление „Нанонауки, нови материали и технологии” и направление „Информационни и комуникационни науки и технологии”.
  Бюджетната субсидия през 2018 година достига 99 млн. 448 хил. лева. Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителни вноски, за обезщетения и за стипендии. Собствените приходи и трансфери през 2018 г. са 61,993 млн. лв. Те се формират от договори по международни програми и споразумения, от договори с министерства и ведомства, с български и чуждестранни фирми, от продажба на продукция, услуги, дарения и др. Към тях се прибавят и трансфери от Фонд „Научни изследвания”, от министерства и ведомства, от оперативни програми и други програми на Европейския съюз.
  Министерството на образованието и науката представи положително становище по доклада и направи препоръки за по-активно представяне на обществените ползи от дейността на Българската академия на науките със специален акцент върху различните консултантски и експертни становища, които БАН е предоставила на министерства, правителствени и обществени служби, както и за по-детайлен отчет на работата на регионалните академични центрове, които са правителствен приоритет през следващите години.
  В дискусията се включиха народните представители Милена Дамянова и Станислав Станилов. Те отбелязаха необходимостта от преразглеждане на функциите на дейността на Съвета на настоятелите, за да бъде подобрена неговата работа, както и за намирането на справедлив баланс между възнагражденията на утвърдените учени и на младите учени, който да стимулира приемствеността в науката.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 12 гласа, „против” - 0, „въздържали се” – 0, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение:

  РЕШЕНИЕ
  по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките
  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 година.  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума