Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
24/02/2020

  Представяне на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г. и обсъждане и приемане на предложения за включване в проекта на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2020 г., съгласно чл. 118, ал.2 от ПОДНС.
  ДОКЛАД

  Относно : Представяне на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г. и обсъждане и приемане на предложения за включване в проекта на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2020 г., съгласно чл. 118, ал.2 от ПОДНС.


  На свое редовно заседание, проведено на 19.02.2020 г., Комисията по образованието и науката обсъди Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., № 002-02-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
  На заседанието присъстваха Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, Любомир Йосифов, директор на дирекция „Правна“ в министерство на образованието и науката.
  Господин Петър Николов представи Годишната програма на правителството, като акцентира на въпросите, свързани с научните изследвания, с повишаване привлекателността на висшето образование на ниво Европейски съюз и съвместимостта на системите за висше образование. Специално внимание отдели и на развиването на дигиталните компетентности като ключови в преработената Европейска референтна рамка за учене през целия живот и като въпрос от основно значение за повишаване на качеството на образованието.
  При обсъждането на конкретни предложения за включване в проекта на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2020 г. Комисията по образованието и науката отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерски съвет, както и законодателните и незаконодателни инициативи, залегнали в Работната програма на Европейската комисия за 2020 г.
  След проведено гласуване с резултати: „За” – 18, „Против“ – 0 и „Въздържал се“ – 0, Комисията по образованието и науката прие следното решение:

  РЕШЕНИЕ

  Приема за сведение Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г.
  На основание чл. 118, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по образованието и науката не предлага на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове да включи в проекта на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2020 г. проекти на актове на европейските институции.  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума