Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
04/06/2020

  Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г., № 005-00-3, внесен от председателя на Българската академия на науките на 27 април 2020 г
  На свое редовно заседание, проведено на 03.06.2020 г., Комисията по образованието и науката обсъди Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г., № 005-00-3, внесен от председателя на Българската академия на науките на 27 април 2020 г.
  На заседанието присъстваха: Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката, академик Юлиан Ревалски – председател на БАН, който представи доклада, и професор Евдокия Пашева – главен научен секретар на БАН.
  През 2019 г. в Академията са работили 2721 учени. Публикационната активност включва 3188 заглавия в международни реферирани списания, като 37% са в най-високата категория Q1 при 36% за предходната година. Традиционно най-висок дял имат направление „Нанонауки, нови материали и технологии” и направление „Информационни и комуникационни науки и технологии”.
  Бюджетната субсидия през 2019 година достига 99 млн. 835 хил. лева. Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителни вноски, за обезщетения и за стипендии. Собствените приходи и трансфери през 2019 г. са 100,499 млн. лв. и за първи път надхвърлят субсидията. Те се формират от договори по международни програми и споразумения, от договори с министерства и ведомства, с български и чуждестранни фирми, от продажба на продукция, услуги, дарения и др. Към тях се прибавят и трансфери от Фонд „Научни изследвания”, от министерства и ведомства, от оперативни програми и други програми на Европейския съюз.
  Министерството на образованието и науката представи положително становище по доклада и направи препоръки за по-обобщено и по-видимо представяне на участието на БАН в Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, както и в центровете за върхови постижения и центровете за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Други препоръки са свързани с необходимостта от по-подробна информация за постигнатите резултати по приоритетите на Европейското изследователско пространство, например публикации в режим на „отворен достъп", както и за по-задълбочен анализ и по-активно предприемане на стъпки за по-ефективно участие в програма „Хоризонт 2020", пропорционално на капацитета на Академията.
  Положителни писмени становища са внесени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от Съюза на учените в България
  В дискусията се включиха народните представители Таня Петрова, Николай Цонков и Ерол Мехмед. Те поставиха въпроси как БАН успява да привлече утвърдени български учени от чужбина да се завърнат в страната, как ще се постигне нарастване на броя на младите учени и докторанти, как ще се развиват изследванията в областта на климатичните промени и на какъв етап е работа по основния ремонт на историческата сграда на БАН.
  Председателят на БАН отговори, че учени се завръщат от чужбина там където има създадена добра институционална среда и високо ниво на научни изследвания; че броят на младите учени в много направления, включително и в областта на климатичните промени е зависим от малкия брой студенти в природоматематическите науки; че за ремонт на сградата е получена целева държавна субсидия от 5 млн. лв., проектът вече е изготвен и одобрен и е обявена обществена поръчка за неговата реализация.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 18 гласа, „против” - 0, „въздържали се” – 0, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение:

  РЕШЕНИЕ
  по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките
  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 година.


  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума