Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
08/06/2017

  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.

  В заседанието взеха участие г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България, г-жа Атанаска Мутафчиева, главен експерт в отдел „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда“ в администрацията на омбудсмана.
  Докладът за дейността на омбудсмана, в частта му за образование, бе представен от г-жа Мая Манолова. Омбудсманът подчерта, че изминалата година е от изключителна важност за образованието предвид влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Постъпилите общо 186 жалби, сигнали и отворени писма, в тази сфера са с 32 % повече в сравнение с предишната година. След извършените проверки в защита на обществения интерес омбудсманът е отправил 25 препоръки, като 19 от тях са взети предвид, 2 са били частично изпълнени и по 1 не са предприети действия. Идентифицирани са основните проблеми:
  - ограничен достъп до детски заведения и училища;
  - правила за прием в училищата;
  - равен достъп до качествено образование;
  - състояние на материалната база;
  - конкурси за различни академични длъжности.
  Проблемите в областта на средното образование повтарят темите от минали години. Остават въпросите с районирането на училищата, строителството на нови училища и закриването на училища.
  Преодоляването на въпросите с ограничения достъп в детските заведения,
  приема в училище, както и състоянието на материалната база, предполага по-голяма роля на общините.
  В областта на висшето образование жалбите се отнасят до студентските такси, стипендиите, а така също и качеството на административното обслужване във висшите училища.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители: проф. Станислав Станилов, Милена Дамянова, Ирена Анастасова, Милен Михов, Донка Симеонова, Нина Миткова, Ерол Мехмед. Те изразиха своето одобрение за дейността на Омбудсмана и поставиха като много важен за разрешаване въпроса с детското правосъдие и по-конкретно закриването на социално-педагогическите интернати и на възпитателните училища интернати. Беше подчертано, че е необходима алтернативна грижа и подкрепа за тези деца. Само закриването на училищата не решава проблема, неговото преодоляване може да стане само с ново детско правосъдие.
  Изказано бе мнение, че докато не се гарантира качество на образованието във всички училища няма да се преодолее проблема с приема в училищата.
  Народните представители изразиха задоволство от голямата загриженост на Омбудсмана към образованието.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 20 гласа, „Против и „Въздържали се“ – няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.05.2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума