Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
08/06/2017

  Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2015 г., №705-00-2, внесен от Председателя на Българската академия на науките на 11.05.2017 г.и
  Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2016 г., №705-00-1, внесен от Председателя на Българската академия на науките на 24.04.2017 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 16.05.2017 г., Комисията по образованието и науката обсъди Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2015 г., №705-00-2, внесен от Председателя на Българската академия на науките на 11.05.2017 г. и Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2016 г., №705-00-1, внесен от Председателя на Българската академия на науките на 24.04.2017 г.

  На заседанието присъстваха: Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, професор Иван Димов – заместник-министър, академик Юлиан Ревалски – председател на БАН, член-кореспондент Константин Хаджииванов - заместник–председател на БАН, професор Евдокия Пашева – главен научен секретар на БАН, представители на академичната общност и на синдикалните организации в областта на висшето образование и науката.
  Народните представители се обединиха около решението да проведат общо обсъждане на двата отчета, които бяха представени от акад. Ревалски и проф. Пашева. Разглежданите отчети са внесени в законоустановения срок. При представянето им акад. Ревалски направи уточнението, че е допусната техническа грешка при изписване на наименованието на разглежданите документи като вместо „отчет“ следва да се чете „доклад“ в съответствие с чл. 3 от Закона за Българската академия на науките.
  През 2015 г. в Академията са работили 2741 учени, а през 2016 г. -2707. Публикационната активност през 2015 г. включва 9183 заглавия. От тях 3388 са в международни реферирани списания. През 2016 г. публикационната активност включва 8 192 заглавия, от които 3020 в международни реферирани списания. Най-висок дял са научните публикации в направление нанонауки, нови материали и технологии и в направление информационни и комуникационни науки и технологии. Бюджетната субсидия през 2015 година достига 75 млн. 875 хил. лева., а през 2016 г. – 83 млн. 590 хил. лева. Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителни вноски, за обезщетения и за стипендии. Собствените приходи и трансфери през 2015г. са 55,2 млн. лв., а през 2016 г. – 54 млн. лева. Те се формират от договори по международни програми и споразумения, от договори с министерства и ведомства, с български и чуждестранни фирми, от продажба на продукция, услуги, дарения и др. Към тях се прибавят и трансфери от Фонд „Научни изследвания”, от министерства и ведомства, от оперативни програми и други програми на Европейския Съюз. Изводът е, че въпреки бюджетните ограничения БАН запазва своята позиция на водещ изследователски център и център на духовността. Проблем остава привличането на млади учени.
  Писмени становища по годишния доклад за дейността на БАН през 2015 г. са постъпили от министъра на образованието и науката, от министъра на икономиката, от министъра на отбраната, от министъра на околната среда и водите, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от Съюза на учените в България, от Съвета на ректорите и от Федерацията на научно-техническите съюзи в България, като всички те подкрепят доклада. По годишния доклад за 2016 г. е постъпило подкрепящо становище от министъра на образованието и науката.
  В дискусията се включиха народните представители Снежана Дукова, Ирена Анастасова, Станислав Станилов, Иво Христов и Ерол Мехмед.
  Народните представители посочиха, че двете системи - на науката и на образованието са тясно свързани и приветстваха работата на БАН с деца и ученици. Изразено бе общо становище, че академията трябва да бъде стратегически партньор на държавата, от която се очаква да има цялостна политика към БАН. Подкрепата на младите учени трябва да бъде национален приоритет. Като притеснително беше посочено хроничното недофинансиране на БАН и разликата в структурата на финансиране в сравнение с водещи научни организации в други европейски страни. Препоръчано бе засилване на аналитичната част в доклада, която да открои по-ясно тенденциите в научната дейност и ефекта от направените структурни промени.
  Народните представители поставиха следните въпроси:
  - Само финансови ли са проблемите на БАН?
  - Намаляването на младите учени само на ниското възнаграждение ли се дължи?
  - Каква е структурата на капиталовите разходи и как се придобива ново оборудване?
  Вносителите припомниха тежката и болезнена структурна реформа, проведена през 2010 г., която обаче не беше подкрепена от държавните институции. Капиталовите разходи са обикновено за собствена сметка, а оборудването се модернизира, чрез участието в национални и европейски проекти. Финансовите проблеми са преобладаващи, но извън тях академията не спира да реформира своята дейност в синхрон с тенденциите в световната наука. Пред учените от БАН се поставят по-високи изисквания за публикационна активност в сравнение с университетските преподаватели, които са натоварени и с образователна дейност. Полагат се системни усилия за повишаване на качеството на специализираните научни издания, като се отчитат и специфичните разлики между техническите и хуманитарните науки. Възстановяването на престижа на учените и преподавателите от всички нива на системата се разглежда като най-важен инструмент за насърчаване на младите учени освен финансирането.
  Членовете на Комисията се съгласиха с направеното от вносителя уточнение в наименованието на обсъжданите документи, което е отразено в предлаганите проекти за решение.
  Проектите на решения бяха приети с две отделни гласувания както следва:

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 20 гласа, „против” - 0, „въздържали се” – 1, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение:

  РЕШЕНИЕ
  по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2015 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките
  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2015 година.  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 20 гласа, „против” - 0, „въздържали се” – 1, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение:

  РЕШЕНИЕ
  по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2016 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките
  Р Е Ш И:
  Приема Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2016 година.


  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума