Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
19/09/2017

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.

  В заседанието взеха участие Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, Таня Михайлова – заместник – министър на образованието и науката, Петър Николов – заместник – министър на образованието и науката, Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет.

  Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. бе представен от г-н Георги Кръстев. Годишният доклад за състоянието на националната сигурност е изготвен в изпълнение на Стратегията за национална сигурност и на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Докладът има за цел да представи общите оценки за състоянието на сигурността по отделни направления и политиките за сигурност. Образованието и образоваността на българските граждани са от жизнено важно значение за националната сигурност, дефинирани в Стратегията за национална сигурност. В доклада са представени основните проблеми в сферата на образованието като отпадане от училище, недостатъчно качество на образованието, особено в някои региони и сред някои общности.

  В последвалата дискусия народният представител Стоян Мирчев изказа неудовлетвореност от отсъствието в доклада на данни за функционалната неграмотност, от която произтича проблемът с гето обществата в България. От доклада не е видна политиката на Европейския съюз относно мигрантите и мигрантския поток и навлизането на радикални клетки в цяла Европа. Според него докладът не е изготвен в България и е геополитическа поръчка.

  На поставените въпроси г-н Кръстев отговори, че докладът е изготвен в изпълнение на задача от правителството и не е геополитическа поръчка. Функционалната неграмотност не е причина за гетоизирането на определени общности, а необразоваността. Ниската степен на образование, маргинализацията, дезинтеграцията на обществото са посочени в други раздели на доклада като причина за опасността от разпространяването на радикализация, поради което той следва да се разглежда в цялост.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 11 гласа, „Против“ - 6 и „Въздържали се“ – 2, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума