Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
27/11/2017

  Относно : Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система № ПГ-739-01-14, внесена в Народното събрание от Инициативен комитет на 4 септември 2017 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 9 ноември 2017 г., Комисията по образованието и науката съвместно с Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледаха и обсъдиха Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система № ПГ-739-01-14, внесена в Народното събрание от Инициативен комитет на 4 септември 2017 г.

  В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката - заместник-министър Таня Михайлова, Диана Петрова – експерт в дирекция „Връзки с обществеността“, Йорданка Петрова – парламентарен секретар; от Министерството на труда и социалната политика - Даниела Кичева-Соколова – главен експерт на дирекция „Социално включване“; Съюз на работодателите в системата на народната просвета в Република България - Надежда Николчева, председател; Сдружение на директорите в средното образование в Република България - Асен Александров, председател; Национална мрежа за децата - Пламена Николова, програмен координатор „Образование“, и Стефан Лазаров, координатор „Образователни проекти“; Синдикат на българските учители – Димитринка Христова; Инициативен комитет „Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система“ - инж. Васил Николов, председател, Антонина Кенова, Венета Арабска, Васил Петков, Мария Маринова, Ема Черногорска, Весела Алексиева, Христина Колева; Обществен съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите - Галя Маринова; представители на други неправителствени организации и медии.
  Във връзка с направените предложения чрез Национална гражданска инициатива в Комисията по образованието и науката са постъпили писмени становища от: Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.
  Инженер Васил Николов представи основните акценти на внесената Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система:
  - въвеждане на мандатност за началниците на регионалните управления на образованието и директорите на детски градини и училища;
  - квалификация на учителите и директорите;
  - осъществяване на видеонаблюдение в образователните институции;
  - повече специалисти-психолози, логопеди и социални работници в системата;
  - осигуряване на помощен персонал за всяко дете със специални образователни потребности;
  - използване на телевизия и интернет в яслите и детските градини единствено с учебна цел;
  - промяна на адаптационния модел при първоначално постъпване на децата в ясла или детска градина;
  - възможност на родителите да участват в ежедневните дейности от битов характер на яслите, детските градини и училищата;
  - промяна на процедурата за учредяване на учителски синдикати.

  Становището на министерството на образованието и науката по внесената гражданска инициатива бе представено от Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката. Относно искането за въвеждане на мандатност на ръководителите на регионалните управления на образованието и директорите на образователните институции, г-жа Михайлова напомни, че със Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено атестиране на директорите, учителите и другите педагогически специалисти на всеки 4 години, което ще гарантира ефективен контрол върху дейността на ръководствата на образователните институции. Министерството на образованието и науката провежда последователна политика за назначаване на специалисти-психолози и логопеди в детските градини и училищата. Г-жа Михайлова подчерта, че сигурността на децата и учениците, както и на всички работещи в системата на образованието е приоритет на министерството, а техническите средства са само част от мерките. Всяка ясла и детска градина има свой правилник за дейността и би могла да разпише модел за адаптация, подходящ за децата за съответното детско заведение. Що се отнася до използването на телевизия и интернет в яслите и детските градини, категорично те трябва да се използват само с учебна цел. Относно предложението за задължителни обучения на учителите, г-жа Михайлова припомни, че ЗПУО гарантира на всеки учител в рамките на 48 часа квалификация, за която са осигурени достатъчно средства.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители - Галя Захариева, Ася Пеева, Ирена Анастасова, Веска Ненчева, както и Асен Александров от Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Галя Маринова от Обществен съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, представители на Гражданската инициатива и на Национална мрежа за децата.

  Изказано бе поздравление за ангажираността и отговорността на младите родители по отношение израстването, възпитанието и образованието на техните деца. Изразено бе мнение за липса на комуникация не само между родителите и директорите, но и между родител, ученик и дете. В тази връзка бе отправено пожелание за по-близко взаимодействие на директорите и учителите с родителите с цел намиране на най-добрите решения в интерес на децата. Промените ще се случат когато родителите си сътрудничат добре с учителите, с директорите на детските градини и училищата. Предложено бе да се анализират проблемите в детските градини и училищата и да се търси тяхното решение, съвместно-родители и учители. Препоръчано бе на представителите на гражданската инициатива да не генерализират отделните индивидуални случаи на инциденти и да не поставят стена, срещу която да се борят. Трябва всички в името на по-доброто образование на децата да намерят сили и да се обединят в решаването на проблемите. Изказано бе мнение, че голяма част от предложенията на гражданската инициатива нормативно са уредени, но за съжаление не се изпълняват. Отбелязано бе, че идеите са с пожелателен характер, липсва насочване към конкретни законови текстове. Предложено бе да се създаде работна група от представители на вносителите и министерство на образованието и науката, за да се формулират конкретни предложения.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 20 гласа, „Против и „Въздържали се“ – няма Комисията по образованието и науката прие следното

  Решение:

  Приема за сведение и препоръчва на народните представители по тяхна преценка да съобразят в своята законодателна дейност Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума