Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
07/12/2017 първо гласуване

  Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г.

  В заседанието взеха участие: от Министерство на образованието и науката проф. Иван Димов – заместник-министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, от Министерство на младежта и спорта - Красен Кралев – министър, Ваня Колева – заместник-министър и Радослав Костадинов – парламентарен секретар, председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев, ректорът на УНСС – проф. Стати Статев, ректорът на Национална спортна академия – проф. Пенчо Гешев, Синдикат на българските учители - Ивелина Антова, Независим учителски синдикат - Иван Алексиев и Национално представителство на студентските съвети - Яна Вангелова, както и представители на неправителствени организации и медии.
  В Комисията по образованието и науката са получени становища от: Министерство на образованието и науката, Национална спортна академия и Университет за национално и световно стопанство.
  Законопроектът бе представен от Ваня Колева заместник-министър на младежта и спорта, която подчерта, че проектът на Закон за физическото възпитание и спорта цели да отговори на новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност. Законопроектът предлага система за регулация на спорта, която осъвременява и систематизира, действащата нормативната уредба. Проектът съдържа 15 глави и 153 члена, систематизирани са и са разписани на ниво закон множество процедури, които в момента са уредени в различни нормативни актове. Със законопроекта се създава възможност спортните клубове да бъдат регистрирани и като търговски дружества. Въвеждат се нови изисквания към спортните клубове и спортните федерации, които целят засилване на контрола над дейността им. Въвежда се безсрочна спортна лицензия за федерациите. Проектозаконът предвижда създаване на национална пара олимпийска организация. В предложения законопроект допинговият контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта е съобразена със Световния антидопингов кодекс. Създават се условия за ефективно използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази – предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиите, отдаване под наем или учредяване на право на ползване или право на строеж. Предвидено е финансово подпомагане с публични средства единствено за дейности, с които се осъществява държавната политика в областта на спорта. Урежда се възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и от Министерство на образованието и науката. Съгласно законопроекта физическата активност, физическото възпитание, спортът и спортно-туристическата дейност в системата на предучилищното и училищното образование са част от образователния и възпитателния процес. Проeктът дава възможност, по предложение на министъра на младежта и спорта и с разрешение на министъра на образованието и науката, след завършен VII клас да се приемат медалисти от европейски, световни и олимпийски състезания без отчитане на резултатите от национално външно оценяване. Предлага се училищата да имат право да разкриват паралелки по един или няколко вида спорт, след завършен VII клас, по реда на Закона за предучилищното и училищното образование. Със законопроекта се въвеждат задължителни занимания по физическа активност, физическо възпитание и спорт във висшите учебни заведения-60 часа годишно за студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Създава се регистър на треньорските кадри.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители – Станислав Станилов, Ирена Анастасова, Анелия Клисарова, Таня Петрова, проф. Пенчо Гешев.
  Народните представители изразиха мнение, че законопроектът отговаря на нарасналата необходимост от осъвременяване на законовата регламентация в областта на младежта и спорта. Изказано бе несъгласие с дадената със законопроекта възможност научните изследвания в системата на физическата активност, спорта и физическото възпитание да се осъществяват освен от Националната спортна академия „Васил Левски“, от специализираните спортни катедри в други висши училища и от спортни федерации и други ведомства и организации. Изказано бе притеснение от становището на Национална спортна академия, не само спортните дейности в свободното време на учениците, но и часовете по учебен план да се провеждат от педагогически специалисти с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ или „треньор“ по вид спорт.
  На поставените от народните представители въпроси подробно отговориха министър Красен Кралев и заместник-министър Ваня Колева.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 12 гласа, „Против“ - 6 и „Въздържали се“ – 0, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за физическото възпитание и спорта, № 702-01-25, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2017 г.

  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума