Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
06/11/2017

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 2 ноември 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерство на образованието и науката - Красимир Вълчев - министър, Дима Коцева и Валери Коцовски от дирекция „Финанси“; от Министерство на финансите - Александра Димитрова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“, Христо Ечев – младши експерт в дирекция „Финанси на общините“ и Константин Илиев – главен екперт; от Българска академия на науките - акад. Юлиян Ревалски, председател, чл.-кор. Константин Хаджииванов, заместник - председател, проф. Никола Малиновски и акад. Иван Юхновски; от Съюза на учените в България - проф. Диана Петкова, председател; председателят на Съвета на ректорите в България - проф. Любен Тотев, както и ректори на висши училища; Синдикат на българските учители - Янка Такева, председател; Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател; Националното представителство на студентските съвети в Република България - Яна Вангелова, председател; представители на синдикални и неправителствени организации и медии.
  В Комисията по образованието и науката постъпиха становища от Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Национално сдружение на общините в Република България, Софийски университет, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, Национален учителски синдикат към КНСБ, Национално представителство на студентските съвети.
  В областта на политиката за образование и наука законопроектът бе представен от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, който подчерта, че бюджетът на Република България за 2018 г. увеличава разходите за образование и извежда сектора като приоритетен в политиката на правителството.
  Ръстът в разходите за образование е насочен:
  - основно към увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти в системата предучилищното и училищното образование;
  - към промяна във финансирането на институциите, което ще отстрани досегашните неравенства между големи и малки училища и ще осигури равни възможности за образователните институции.
  Общият размер на разчетените разходи за образование за 2018 г. е 3 840, 2 млн. лв., увеличението на разходите в номинална стойност спрямо 2017 г. е 490,2 млн. лв.
  Приоритетите, към които е насочена политиката в областта на предучилищното и училищно образование, са:
  • подкрепа на реформите и изпълнение на мерките, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование;
  • осигуряване на подкрепа за педагогическите специалисти и привличане на млади хора в професията;
  • пълно обхващане на всички, подлежащи на образование деца и ученици, предотвратяване на отпадането от образователната система и реинтеграция на преждевременно напусналите;
  • подобряване качеството на образованието във всички училища и нива на системата;
  • осигуряване на качествено професионално образование и обучение в партньорство с бизнеса и съответствието му с потребностите на пазара на труда.
  Разчетените средства за системата на предучилищното и училищното образование за 2018 г. нарастват с 409,1 млн. лв., като общият им размер достига 2 882,2 млн. лв.
  С общия размер на разчетените средства ще бъдат финансирани следните дейности:
  • издръжка на дейностите по възпитание на децата и учениците в детските градини и училищата – 2 001,8 млн. лв. Освен средствата по стандарти, тук се включват и средствата, предвидени за допълнително финансиране за защитени детски градини и училища;
  • подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие на децата и учениците – 422, 1 млн. лв.;
  • развитие на детските градини и училищата – 62,1млн. лв., като в тази дейност са разчетени средствата за транспорт на педагогическите специалисти – 14,7 млн. лв.;
  • за изпълнение на националните програми за развитие на образованието – 58,0 млн. лв.;
  • за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците в българските общности в чужбина, организирано в неделните училища – 8,0 млн. лв.
  В областта на политиката за висше образование и наука министър Вълчев поясни, че тя е насочена към повишаване на качеството на образованието чрез неговото финансово насърчаване и ориентирането му към практическите нужди на пазара на труда.
  Разчетените средства за висше образование за 2018 г. нарастват с 27,9 млн. лв. и общият им размер достига 777,5 млн. лв. С проектобюджета са осигурени допълнително 8,6 млн. лв. за издръжка на обучението на студентите, въз основа на резултатите от обучението и 9,0 млн. лв. за стипендии на студентите, обучаващи се в приоритетни професионални направления. Общият размер на предвидените по бюджета на министерство на образованието и науката трансфери за държавните висши училища е в размер на 414,9 млн. лв., които се разпределят по елементи, съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование. Националното финансиране на образованието и през 2018 г. ще продължи да се допълва със средства от структурните фондове на Европейския съюз.
  С бюджета за 2018 г. нараства публичното финансиране и за сектор „Наука“. Разчетените средства за наука за 2018 г. са 405,8 млн. лв., при 285,0 млн. лв. за 2017 г. С ръста на разходите за наука за 2018 г. се осигурява увеличение на трансфера за Българската академия на науките и за Селскостопанската академия с 5,9 млн. лв. Увеличава се размерът на стипендията за докторанти от 450 лв. на 500 лв.
  Общият размер на трансферите за Българска академия на науките и за присъща научна или художествено-творческа дейност и издаване на учебници и научни трудове на държавните висши училища към министерство на образованието и науката за 2018 г. е в размер на 93,6 млн. лв. Предвидените разходи за наука по бюджета на министерство на образованието и науката за 2018 г. са в размер на 33,2 млн. лв., с които ще се осигурят условия за изследвания в различни области на обществения живот, за конкурсно-проектно финансиране на научните изследвания и други.
  В последвалата дискусия се включиха народните представители Анелия Клисарова, Ирена Анастасова, Ерол Мехмед, Станислав Станилов, Милен Михов и Таня Петрова както и представители на синдикални и граждански организации в областта на образованието, Българската академия на науките, Съветът на ректорите, Националното представителство на студентските съвети.
  Изразено бе становище, че по-добър бюджет през последните години за предучилищно и училищно образование, не е обсъждан, увеличават се заплатите на учителите и се усъвършенства системата на делегираните бюджети. Изказано бе мнение, че само увеличението на учителските заплати няма да доведе до исканото качество на образование. Предложено бе да се ускори изработването на стандарта за физическата среда, за да се разпределят по-справедливо средствата за подобряване на материалната база.
  Представителите на висшите училища и Българската академия на науките, подкрепиха увеличения бюджет за предучилищно и училищно образование, но изказаха мнение, че увеличението на средствата за висше образование и наука не е достатъчно. Беше заявена необходимост от спешни мерки за увеличаване на възнагражденията в сектора и подпомагане на младите учени. Изказано бе мнение, че комплексната оценка на качеството на обучение във висшите училища следва да е ясно изразена при разпределение на средствата за тях. Изказано бе неудовлетворение от размера на средствата за докторанти и бе предложено докторантската стипендия да се обвърже с минималната работна заплата. Подчертано бе, че трябва да се убеди обществото в необходимостта от увеличаване на средствата за наука. Необходимо е да има ясни правила за разпределението на средствата за наука, по научни области, приоритетно и конкурентно, финансирайки проекти с национална значимост.
  На всички поставени въпроси и изразени становища отговори министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев.

  След проведено гласуване с резултати: „За” -11 гласа, „Против“ - 9 и „Въздържали се“ – 0 , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума