Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
06/02/2018 първо гласуване

  Относно : Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017г.
  На свое редовно заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017г.

  В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката - Деница Сачева – заместник-министър, проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, от Министерството на туризма - Ирена Георгиева – заместник министър и Антоанета Чолакова – старши експерт в дирекция „Туристическа политика“.

  Законопроектът бе представен от Ирена Георгиева заместник-министър на туризма, която подчерта, че целта на предложените промени е да бъде транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г., относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. Със Законопроекта се разширява правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, включително и тези, закупуващи свързани туристически услуги. Уеднаквяват се условията и редът, по които те се предоставят, както и изискванията към доставчиците им. Отчетени са съвременните търговски реалности с навлизането на електронната търговия и в сферата на туризма. Постига се хармонизация на българското законодателство със законодателството на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Осигурява се равнопоставеност на туристическия пазар, създава се възможност за взаимно признаване на защитата на потребителите от страните членки на Европейския съюз в случай на несъстоятелност на търговците. Със Законопроекта се предлага изискванията към стандартните пътувания изцяло и задължително да се прилагат и към пътуванията с обща цена за децата и учениците. Намалява се административната тежест - отпадат 19 вида документи, които засягат предоставянето на почти всички 35 административни услуги по закона за туризма. Прецизират се текстовете относно начина на осъществяване на контрол, предвижда се възможност за взаимодействие между контролните органи чрез предоставяне на информация или участие в съвместни проверки. Приемането на Законопроекта няма да доведе до необходимост от допълнителни средства и съответно до промени в бюджета на Министерството на туризма.
  Заместник – министър Деница Сачева изрази становището на Министерството на образованието и науката - Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за туризма е съгласуван без бележки.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители: Милена Дамянова, Галя Захариева, Ирена Анастасова и Ася Пеева.
  Народният представител Милена Дамянова представи становището по внесения законопроект на г-жа Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление по образование София–град, получено с писмо в Комисията, за отпадане от чл. 79, ал. 4 от Закона за туризма на текста, който касае одобрението от началника на съответното Регионално управление на образованието на договора, който се сключва между туроператора и съответно директора на детската градина и училището. Ирена Анастасова изрази мнение, че договорните отношения между туроператора и детската градина, съответно училището, трябва да бъдат прецизирани, тъй като не следва училището да има финансови ангажименти за средства, които не са от неговия бюджет, а се заплащат от родителите. Галя Захариева отбеляза с притеснение, че със Законопроекта се предлага регламентираната в закона забрана за нощни пътувания на деца и ученици да се урежда с наредба. Подчертана бе необходимостта между първо и второ четене представители на Министерство на образованието и науката и на Министерство на туризма да обсъдят предложените текстове, които касаят пътуванията на деца и ученици.
  На поставените от народните представители въпроси отговориха заместник-министър Ирена Георгиева и заместник – министър Деница Сачева.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 11 гласа, „Против“ - 0 и „Въздържали се“ – 6, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30.11.2017г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума