Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
15/05/2018

  Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 9 май 2018 г., Комисията по образованието и науката разгледа Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.
  В заседанието взеха участие г-н Петър Младенов, началник-отдел „Младежки политики“, в Министерството на младежта и спорта, г-жа Деница Сачева, заместник-министър на Министерство на образованието и науката.
  Г-н Петър Младенов посочи че, докладът е изготвен на база обобщената информация от всички институции, чиято дейност има отношение върху младежите в страната. За нуждите на доклада е реализирано и национално представително проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”. Структурата е съобразена и с основните приоритети и стратегически цели на политики за младите хора, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.).
  Информацията от проучването показва, че броят на младите хора в страната на възраст от 15 до 29 г. към 31.12.2016 г. е 1 125 125 души или 15,8 %, от които 849 989 живеят в градовете, а 275 136 – в селата. Целевата група в периода до 2020 г. ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15-19 г. и 20-24 г.
  По отношение на образованието 63% от живеещите в селата и 59% от живеещите в малките населени места не смятат, че могат да получат добро образование в своето населено място. В столицата 79% смятат, че могат да получат добро образование, а едва 11%, че не могат.
  Положителна е тенденцията по отношение намаляване на младежката безработица, която е в синхрон с активния процес на прилагане на мерки и политики от страна на институциите. Като негатив се отчита, че 54% не работят по специалността си, а едва 30% са се реализирали спрямо образованието си. Придобиването на висше образование е до голяма степен гаранция за заетост. Само 4% от всички висшисти към момента на провеждане на проучването са били безработни.
  През 2016 г. са финансирани 36 младежки информационно-консултантски центрове на територията на 28 от големите градове и 39 младежки инициативи, свързани с доброволчество.

  Нагласите на младите хора към гражданските процеси в България са в по-голяма степен оптимистични, отколкото песимистични. Сред имащите право на глас близо 50% гласуват винаги или често.
  В заключение г-н Младенов подчерта, че изпълнението на приоритетите и целите на държавната политика за младите хора в страната е свързано, както с постигането на определени резултати в конкретните секторни политики, така и с по-доброто взаимодействие и синхрон между отделните звена на изпълнителната власт по отношение на мерките и дейностите, насочени към подобряване на живота на целевата група.
  В последвалата дискусия народният представител Ирена Анастасова зададе въпрос кои са най-тежките проблеми, свързани с младежите, на които трябва да се търси решение. Г-н Младенов посочи гражданската активност на младите хора; групата на неучещите и неработещите и по-малката вяра на младите хора в институциите като основни проблеми на днешното поколение.
  Проф. Станилов изрази мнение, че бизнесът е важно не само да говори за проблемите, а да даде високи заплати на младите хора, за да не заминават, а да останат в държавата.
  Народният представител Милена Дамянова подчерта, че младите хора имат различни разбирания и различни изисквания, това са едни нови поколения. Със забрани и ограничения няма да ги задържим в България. Важно е бизнесът да влезе реално в системата на образованието и да ги мотивира включително и със заплащане, за да бъдат убедени, че образованието, което са получили, ще им донесе доходи, ще им донесе добър стандарт на живот и лично щастие тук в България.
  Народният представител Галя Захариева посочи, че България има едни от най-можещите и знаещите млади хора. Ние като общество, техните родители, трябва да направим така средата, че те да бъдат достатъчно мотивирани да се върнат тук и да прилагат своите знания, но и ние да сме готови да им дадем шанса да го правят. Защото много често в различните сфери, включително и в нашата сфера, ние не даваме шанс на младите и подготвени хора да работят, единствено водени, за съжаление, от страха, че те са по-добри от нас.

  След проведено гласуване с резултати: „За” – 14, „Против“ – 0 и „Въздържал се“ – 6, Комисията по образованието и науката, предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума