Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
01/06/2018

  Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по образованието и науката


  На свое редовно заседание, проведено на 16 май 2018 г., Комисията по образованието и науката обсъди Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, г-жа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, експерти от секретариата на Съвета и от Министерството на образованието и науката.
  Административният мониторингов доклад бе представен от г-жа Росица Иванова. Докладът е изработен от секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси въз основа на информация, получена както от министерствата, които имат отговорности по изпълнението на планираните мерки по приоритетите в Стратегията така и от областните администрации. Докладът отчита напредъка за 2017 г. по изпълнение на мерките от Националния план за действие за изпълнение на Стратегията. Към него е приложен иизготвен от Българската академия на науките „Анализ и експертна оценка за напредъка на Република България по основните приоритети за социално включване на ромите“. Представени за информация са и отчетите за изпълнението на общинските планове за действие по приетите 28 областни стратегии.


  След проведено гласуване с резултат 8 гласа - „за”, 0 гласа – „против” и 10 гласа - „въздържал се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме Административения мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума