Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
02/10/2018

  Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2018 г., Комисията по образованието и науката разгледа Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.

  В заседанието взеха участие: от Министерство на
  образованието и науката - Деница Сачева - заместник - министър, Карина Ангелиева – заместник – министър, Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна“, от Министерски съвет - Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността.

  Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. бе представен от г-н Георги Кръстев.
  Докладът е приет с Решение № 518 на Министерския съвет от 20 юли 2018 г., той е съобразен с приоритетите, със структурата и основните насоки за работа по националната сигурност. Състои от три раздела, първият е описание на състоянието на националната сигурност по отделните тематични направления. Във втория са дадени политиките за сигурност, а в третия – основните изводи и насоки за работа в един краткосрочен период. Темата за образованието е включена в общия раздел за социална сигурност. Според вносителя докладът е критичен и представя проблемите в тяхната цялост.
  Г-н Кръстев подчерта изключителното значението на дискусиите в комисиите на Народното събрание, както и в пленарна зала при разработването на годишния доклад.
  От името на Министерството на образованието и науката отношение взе г-жа Деница Сачева, която подчерта, че в доклада основно се акцентира върху политиката на Министерството за връщане и записване за първи път на училище на деца от уязвими групи. През изтеклата година 24 000 деца са били върнати обратно в клас, част от тях са записани за първи път на училище, като 2000 от тези ученици са отпаднали отново. Работата на екипите продължава. Основен фокус са децата, които са повторно отпаднали и новоотпаднали. Предстои да започне работа по два нови големи проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Единият е насочен специално към детските градини, неговата стойност е 82 млн. лв. Другият е насочен за работа към всички училища, той е на стойност 130 млн. лв. В тях са предвидени средства за занимания по интереси, за допълнително изучаване на български език, изкуство и спорт.
  Народният представител Таня Петрова обърна внимание на недостатъчното разработване в доклада на темата за висшето образование, на който г-н Кръстев отговори, че в следващи доклади ще се има предвид забележката.
  Народният представител Ерол Мехмед постави въпросите кои и какви са идентифицираните проблеми за децата на чужденци, особено на бежанци, при включването им в българската образователна система. На въпроса отговори г-жа Сачева. Тя отбеляза, че основният проблем е мобилността и фактът, че тези деца на практика не се задържат на територията на страната. На второ място е проблемът за българския език и възможността те да бъдат обучавани в българската образователна система. Друг проблем е липсата на подготвени хора, които да работят с тези деца, които да познават тяхната култура, техните културни нагласи, съответно религиозни и други различия. Проблем има и с родителите както от страна на родителите бежанци и мигранти, така и от страна на родителите, които са от български произход.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 10 гласа, „Против“ - няма и „Въздържал се“ – 2, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума