Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
06/11/2018 второ гласуване

  Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 06.07.2018 г., приет на първо гласуване на 26.09.2018 г.
  Проект!

  З А К О Н
  за допълнение на Закона за висшето образование

  (Обн. ДВ, бр. 112 от 1995 г., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр.17 и 98 от 2016, бр. 17, 30 и 86 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона:

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за висшето образование


  § 1. В чл. 26 се правят следните допълнения:
  1.В ал.1 се създава изречение четвърто: „След решение на съответния факултетен съвет до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър” и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да бъдат провеждани от изявени специалисти от практиката.“
  2.В ал.8:
  а) в т. 3 се добавя „и одобрява предложения за привличането на изявени специалисти от практиката по реда на чл.52, ал.5“.
  б) в т.7 се добавя „включително и на привлечените изявени специалисти от практиката по т.3“.

  Предложение от н. п. Анелия Клисарова и група народни представители:
  В § 1, т.1, в създаваното изречение четвърто числото „20“ се заменя с „10“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.
  § 2. В чл. 35б се създава т. 8:
  „8. предложения за обновяване на учебните планове и програми, внесени от представители на работодателите;“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.


  § 3. В чл. 45, ал.2, изречение трето накрая се добавя „включително и представители на работодателите”.

  Предложение от н. п. Анелия Клисарова и група народни представители:
  Параграф 3 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3.


  § 4. В чл. 52 се създава ал.5:
  „(5) Висшите училища имат право да привличат изявени специалисти от практиката с решение на съответния факултетен съвет, при условия и по ред, определени в правилника за дейността на висшето училище.“

  Предложение от н. п. Станислава Стоянова и група народни представители:
  В § 4,ал.5 след думите „имат право да привличат”да се добави „за преподавателска дейност”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §4.


  § 5. В чл. 88, ал.2 след думите „В състава на” се добавя „постоянните комисии и”.

  Предложение от н. п. Анелия Клисарова и група народни представители:
  Параграф 5 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Станислава Стоянова и група народни представители:
  В § 5 накрая се добавя: „а накрая се добавя: „както и представители на студентите”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §5:

  § 5. В чл. 88, ал.2 след думите „В състава на” се добавя „постоянните комисии и”, а накрая се добавя „ както и представители на студентите”.  Предложение от н. п. Станислава Стоянова и група народни представители:
  Да се създаде § 5а:
  § 5а. В чл. 88а, ал.1 думите „от 3 до 7” се заменят с „от 5 до 9”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:

  § 6. В чл. 88а, ал.1 думите „от 3 до 7” се заменят с „от 5 до 9”.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  §6. Откритите и незавършили да влизането в сила на този закон процедури за акредитация и оценяване на проекти се довършват по досегашния ред.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §6, който става §7.


  §7. Параграфи 1, 2, 3 и 4 влизат в сила от 1 октомври 2018 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §7, който става §8:
  §8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума