Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
13/03/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2019 г. – обсъждане за първо гласуване.
  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 13 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19.02.2019 г.
  На заседанието от Министрество на вътрешните работи присъстваха: г-жа Росица Грудева-директор дирекция „Правно-нормативна дейност“, г-жа Маргарита Делчева – зам.-директор на дирекция „Миграция“, г-жа Биляна Стойкова – старши юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и г-жа Владислава Радонова – експерт в отдел „Законна миграция, българско гражданство“ в дирекция „Миграция“.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Росица Грудева. Причините, които налагат изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, са необходимостта от прецизиране на текстове в отделни разпоредби на Закона за чужденците в Република България, Закона за Българските лични документи, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства, както и на Закона за убежището и бежанците.
  Предложените изменения и допълнения уреждат статута и пребиваването в Република България на непридружените деца-чужденци, чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България до навършване на пълнолетие. Създава се правна уредба по отношение на разрешаването на спорове между родители на деца-чужденци, както и издаването на нов вид документ за непридружените деца-чужденци.


  Законопроектът урежда съдебното производство по даване на заместващо съгласие от съда при наличие на разногласие между родителите на деца-чужденци при предоставяне право на пребиваване в Република България. Прецизират се правомощията на компетентните държавни структури по отношение на грижите, които се полагат на деца-чужденци.
  В последвалата дискусия взе участие народния представител Светлана Ангелова, която зададе уточняващи въпроси, относно дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ свързана с изготвянето на становище до съда, в което обективно да са отразени желанията и чувствата на детето, както и способността на родителите да полагат грижи за него.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване
  с „ 12 гласа - „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19.02.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума