Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
27/03/2019 първо гласуване

  Доклад -Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване


  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 27 март 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Тонислава Сотирова – началник отдел в дирекция „Социално включване“, г-жа Ина Ведър – зам.- главен директор на главна дирекция „Социално подпомагане“ в Агенция за социално подпомагане, г-жа Елеонора Лилова – председател на Държавна агенция за закрила на детето и г-жа Теодора Иванова – главен секретар.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Галя Захариева, която посочи, че предлаганите промени са свързани с по-строгото обвързване на социалните и семейните помощи на семействата с редовното посещение на училище от техните деца. Целта на законопроекта е да подпомогне преодоляването на проблема с обхващането и преждевременното напускане на образователната система на децата и учениците.
  С така предлаганата законова делегация за обвързването на посочените помощи с редовното посещение на децата и учениците на групите за задължително предучилищно образование или училище, се постига нормативен синхрон между Закона и Правилника за приложение на закона за социалното подпомагане. Въвеждат се нови целеви групи на родители, отглеждащи деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, като при определяне степента на уязвимост и достъп до месечната помощ ще бъде отчитано изпълнението на техния родителски ангажимент по отношение включването на децата в образователната система и редовното им посещение на училищата и детските градини.
  С промените се цели по-добро обвързване на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст и еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, с редовното посещаване от децата и учениците на групите за задължително предучилищно образование или училище. Предвижда еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година в първи клас да се отпуска на две равни части - в началото на всеки учебен срок. Прецизира се максималният брой допустими отсъствия на децата и учениците без уважителни причини, след наличието на който еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година и месечната помощ за дете се прекратяват.
  С настоящия проект ще се постигне регулация в две основни направления. От една страна, ще се подпомогне процесът на включване и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. От друга страна, ще се постигне по-справедливо и целенасочено разходване на ресурсите за социално подпомагане, като се обвърже предоставянето на социална помощ с изпълнението на конституционното задължение за задължително образование.
  Зам.-министър Зорница Русинова подчерта доброто взаимодействие между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката, благодарение на което, до момента са върнати над 41 хиляди деца в класните стаи.
  Председателя на Държавната агенция за закрила на детето подкрепи предложените изменения и допълнения, както и приемането на механизъм за дисциплиниране и мотивиране на родителите във връзка с осигуряване присъствието на децата им в образователния процес. Отчита, че делът на незаписаните в образователните институции деца, както и делът на онези, които отпадат от образователната система у нас, остава един от най-високите в рамките на Европейския съюз. Подкрепя възможността, законово да се ограничи получаването на социални помощи, както и налагането на финансови глоби на родители, които не изпълняват конституционните си задължения като ограничават децата си да посещават училище. Предлага, размерът на глобата от родителите да се внася в бюджета на училището.

  В последвалата дискусия, народният представител Славчо Атанасов изрази своята пълна подкрепа по така предложения законопроект.

  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с
  „ 10 гласа - „ЗА“, „ПРОТИВ - 0“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 2 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19.03.2019 г.

  СЛАВЧО АТАНАСОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  Форма за търсене
  Ключова дума