Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
09/09/2020 първо гласуване

  Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30.07.2020 г.
  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30.07.2020 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30.07.2020 г.
  На заседанието присъства г-н Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта.
  От името на вносителите Законопроектът беше представен от народният представител Стефан Апостолов. В своето изложение, г-н Апостолов информира народните представители, че предложеният законопроект има за цел да отстрани пропуск в разпоредбата на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, като разшири обхвата му.
  Вносителят посочва, че в старата нормативна уредба до 2008 г. златните олимпийски медалисти прекратили активната си състезателна дейност, са придобили правото на месечна премия съгласно чл. 59б от отменения Закон за физическото възпитание и спорта. Носителите на сребърни или бронзови олимпийски медали, са имали същото право съгласно чл. 34а от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор". С изменение на Закона за физическото възпитание и спорта от 2008 г. правото на пожизнена месечна премия, отпускана по реда на закона, се разпростира върху всички олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност.
  Формулировката на действащата към момента разпоредба на § 6 на Закона за физическото възпитание и спорта не се отнася за децата на починалите олимпийски медалисти - носители на сребърен и бронзов медал, които са получавали премия, след прекратяване на активната си състезателна дейност, по чл. 34а от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор".
  С предложеното допълнение на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона се създава правна възможност на посочените деца, еквивалентна на тази на децата на починалите носители на златен олимпийски медал получавали премия за същия период по чл. 596 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта, регламентирана в действащия закон.
  В Комисията са постъпили становища по законопроекта на Министерството на младежта и спорта и Министерство на финансите.
  В становището си Министерството на младежта и спорта изразява подкрепа на предложените изменения и допълнения, а Министерството на финансите не подкрепя законопроекта, като посочва своите аргументи за това.
  В хода на дискусията участие взеха народните представители Славчо Атанасов, Иван Ченчев и Севим Али, които изцяло подкрепиха предложения законопроект. Господин Ченчев изрази несъгласие със становището на Министерството на финансите.
  В края на обсъждането председателят на Комисията – г-н Славчо Атанасов предложи, с оглед на пълният консенсус по предложените изменения, в пленарна зала да бъде направено предложение законопроектът да бъде приет и на второ гласуване на основание чл. 80, ал. 2 от ПОДНС. Народните представители единодушно подкрепиха направеното предложение, за което се прилага доклад за второ гласуване.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 18 гласа – „ЗА“, „ПРОТИВ“-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 054-01-83, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 30.07.2020 г.

  Приложение: доклад за второ гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ


  На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага да бъде приет и на второ гласуване следния:

  Проект!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
  (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17, 35 и 64 от 2019 г. и бр. 69 от 2020 г.)

  § 1. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 64 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Право на месечна парична помощ по чл. 134, т. 4 имат и децата на починалите олимпийски медалисти, които са получавали премия по отменения чл. 34а, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 17 и 54 от 2001 г., бр. 9 и 74 от 2002 г., бр. 32, 59 и 89 от 2005 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 16 и 64 от 2010 г., бр. 15 от 2011 г., бр. 75 от 2013 г. и бр. 62 от 2014 г.). Получаването на премията се удостоверява с документ, издаден от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор", а паричната помощ се отпуска при условията и по реда на ал. 1.“

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 2. Законът влиза в сила от 18 януари 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума