Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
02/11/2017

  Първо гласуване на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. -№ 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г. - първо гласуване.
  Д О К Л А Д
  За първо гласуване


  Относно:
  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 02.11.2017 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 3о.10.2017 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта,
  г-жа Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Теодора Иванова–главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето и г-жа Зоя Касърова – държавен експерт в дирекция “Държавни разходи“ в Министерство на финансите
  Министър Красен Кралев, представи проекта за държавния бюджет на Министерството на младежта и спорта. Той информира народните представители, че в проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за Министерството са определени разходи в размер на 75 732 300 лв., което е увеличение в сравнение с бюджета от 2017 г. с повече от 2 млн. лева.
  В определените за Министерството на младежта и спорта средства в законопроекта са включени 9 600 700 лв. за делегирани от държавата дейности. Това са средствата от бюджета на 6-те спортни училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на младежта и спорта.
  Разпределението на средствата е за следните дефинирани политики:
   Политика в областта на спорт за учащи и спорта в свободното време – предвидените средства за 2018 г. са в размер на 16 354 000 лв., които се разпределят между бюджетните програми „Спорт за учащи“ и „Спорт в свободното време“. В тези финансови рамки, след оптимизирани разходите по определени показатели, ще бъдат финансово обезпечени, както всички утвърдени и работещи детски, ученически и студентски програми, така и всички ново стартирали през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. проекти и програми за подпомагане на детския и детско-юношеския спорт.
   Политика в областта на спорта за високи постижения. Разпределените разходи за изпълнение на целите и дейностите в областта на спорта за високи постижения за 2018 г. са в размер на 50 479 700 лв. С тези бюджетните средства са финансово обезпечени подпрограмите за развитие на спорта за високи постижения, за развитие на спортните клубове, провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България, както и средствата за стимулиране, награждаване и социално подпомагане на спортисти, включително обезпечаване на пожизнените премии на олимпийските медалисти прекратили активна състезателна дейност. В общия бюджет на политиката в областта на спорта за високи постижения са заложени средства за обезпечаване дейностите на Антидопинговия център и лабораторията за изпълнение изискванията за лицензирането й в размер на 1 278 700 лв.
   Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти ще се провежда през 2108 г. със средства в размер на 3 289 800 лв., които продължават да бъдат крайно недостатъчни за провеждане на ефективна политика по отношение изграждане и реновиране на спортните бази.
   Политика в областта на усвояване и прилагане на добри международни практики за спорта с определените разходи за 2018 г. в размер на 297 600 лв. - са предназначени за изпълнение на целите на политиката за добро международно сътрудничество и разработване на европейски проекти, което е ключово за осигуряването на допълнителни средства за реализиране политиките на Министерството на младежта и спорта.
  В тази връзка министър Кралев изрази надежда, че работата на представителя на Министерството на младежта и спорта по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще допринесе за постигане на положителни резултати при защита на българските интереси на ниво ЕС в областта на младежта и спорта.
   Политика в областта на младите хора. В рамките на утвърдения бюджет за изпълнение на целите на тази политика през 2018 г. - в размер на 3 287 000 лв. - ще бъдат финансово обезпечени програмите за младежки дейности за финансиране на проекти на неправителствени организации в сектора.
  Заместник-министърът на труда и социалната политика – г-жа Росица Димитрова представи тази част от проектобюджета на Министерството на труда и социалната политика, която се отнася до провеждане на политиките попадащи в компетенцията на Комисията:
   Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда” със средства за 2018 г, в размер на
  18 млн. 600 хил.лв. Целта на програмата е оказване на финансова подкрепа на семействата на деца в риск и по-конкретно отглеждане на децата в семейна среда. Бюджетната прогноза за 2018 г. е разработена въз основа на данните за подпомаганите към момента от държавния бюджет приемни семейства и съобразявайки се с факта, че изпълнението на схема „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде продължено до края на 2019 г.
   Бюджетът на Държавната агенция за закрила на детето за 2018 г. в размер на 1млн. 815 хил. лв. е увеличен в сравнение с 2017 г. с 400 000 лв.
   В рамките на бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица" в проектобюджета на Министерството на труда и социалната политика през 2018 г. ще продължи активната политика на пазара на труда, относно младите хора, които са приоритетна целева група на всички програми и мерки, подходящи за тях. Към мерки в изпълнение на тази политика се включват:
  -Мерки за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г.
  -Активиране на икономически неактивни младежи
  -Обучение и заетост, вкл. стажуване и чиракуване на безработни младежи на възраст до 29 г.
  Ще се активизира и дейността по достигане до младежите, които нито работят, нито учат, но не са регистрирани в бюрата по труда.
  От страна на Министерството на здравеопазването писмено беше представена бюджетната програма „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение”, включена в проектобюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. Заделеният финансов ресурс по тази програма за 2018 г. в размер на 23 млн. 108 хил. лв. е за продължително медицинско наблюдение, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания, отглеждани в останалите, все още не закрити 16 домовете за медико-социални грижи за деца в неравностойно положение от 0-3 годишна възраст.
  В осъждането на Проектобюджет 2018 г. взеха участие Весела Лечева, Славчо Атанасов, Теодора Халачева, Стефан Апостолов, Иван Ченчев, Димитър Гамишев и Георги Марков.
  Бяха поставени въпроси във връзка с някои финансови параметри по отделните бюджетни програми от Проектобюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г., , на които към министър Кралев предостави уточняваща информация.
  В резултат на дискусията и въз основа проведено гласуване с „За“ – 10 гласа, „Против“ – 8 гласа и Въздържал се“ – 1 глас Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., със становището на Министерския съвет по чл.1 и чл. 2, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  /СЛАВЧО АТАНАСОВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума