Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
02/05/2018

  Разглеждане на Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен на 30.03.2018 г. от Омбудсмана на Република България
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване


  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 2 май 2018 г., разгледа и обсъди „Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г.“, № 839-02-5, внесен на 30.03.2018 г. от Омбудсмана на Република България.
  На заседанието присъстваха госпожа Мая Манолова – Омбудсман на Република България, госпожа Ева Жечева – директор на дирекция „Права на детето“, господин Хюсеин Исмаилов – началник-отдел „Права на хора с увреждания и дискриминация“ и госпожа Нуртен Патраклъ – главен експерт в дирекция „Права на детето“.
  От името на вносителя Докладът, в частта, която влиза в компетенциите на Комисията – Права на децата, година на нови пространства, инициативи за правата на детето, беше представен от г-жа Мая Манолова. В своето изложение Омбудсманът отбеляза, че дейността на институцията за 2017 г. е определена като година на действия в интерес и в защита правата на децата.
  Докладът съдържа информация от систематизирани проблеми, свързани с правата на децата и тяхната специална закрила, родителските конфликти, семейната среда, както и за определени очаквания от институциите, свързани с решаване на актовете на насилие и агресия в детските заведения и училищата. От общият преглед е видно, че в сравнение с предходната година, броят на жалбите и сигналите се е увеличил почти три пъти.
  Вносителят акцентира върху проблемите по отношение защита на деца, жертви на престъпления и по правата на децата с увреждания, където все още съществуват неуредици. Счита, че за да бъдат решени тези предизвикателства, са наложителни преди всичко промени в законодателната и в административната уредба, които ще бъдат уредени с приемането на Закон за личната помощ, гарантиращ на децата със специални образователни потребности активен и независим начин на живот.
  Доклъдът съдържа препоръки, отговарящи на реалните обществени отношения, относно съществуването и начинът на работа на специализираните възпитателни и социални интернати. Направен беше извода, че родителите стават все по-чувствителни при досега на децата със съдебната система, като сроковете и непосилните съдебни такси са само част от неразрешените въпроси. По отношение на констатираните проблеми поставени в сигналите, буди тревога фактът, че съществува известна повтаряемост.
  Омбудсманът обърна сериозно внимание на необходимостта от политическа воля за законодателни промени в областта на детското правосъдие, които ще гарантират защита на правата на децата в конфликт със закона, както и препоръчва да се предприемат мерки за изменение и допълнение на Семейния кодекс, които да са съобразени с интересите на детето. Беше акцентирано върху факта, че Република България е единствената държава от Европейския съюз, в която няма закон, който да е в съответствие със съвременните стандарти за детско и младежко правосъдие. В хода на изложението беше направено предложение за иницииране на законодателни промени във връзка с условията за получаване на наследствена и персонална пенсия от деца, останали без един или двама родители, както и с възможностите за получаване на стипендии.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Теодора Халачева и Севим Али. Те изразиха задоволството си от представения доклад и добрата работа на институцията. Г-жа Халачева предложи да се проведе изслушване на министъра на правосъдието, относно готовността за внасяне в Народното събрание на Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.
  Омбудсманът отговори на въпросите и поясни, че с активната си дейност, институцията е излязла от рамката и с новият си облик се е утвърдила като фактор, който решава значими проблеми, свързани със защитата и закрилата на правата на децата.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със
  „ 19 - „ЗА“ гласа, „ПРОТИВ“- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме „Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2017 г.“, № 839-02-5, внесен на 30.03.2018 г. от Омбудсмана на Република България.
  Славчо Атанасов

  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума