Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
30/05/2018 първо гласуване

  „Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  ДОКЛАД


  Относно: „Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 30 май 2018 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа „Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет и г-жа Даниела Николова – държавен експерт в Секретариата на Министерски съвет.
  Докладът беше представен от г-жа Росица Иванова. В разработването, изпълнението и отчитането на мерките участват широк кръг от институции на изпълнителната и местната власт, и гражданските организации, работещи за интеграцията на ромите по места. Оперативното изпълнение се осъществява чрез изпълнение на мерките от Националния план за действие. Разработена е Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия, чрез която ще се отчита напредъка по политиките. За изпълнението на мерките по Плана за действие за 2017 г. Българската академия на науките предоставя изготвен „Анализ и експертна оценка за напредъка на Република България по основните приоритети за социално включване на ромите".
  В Доклада е предоставена информация и за изпълнението на общинските планове за действие, както и информация за изградените механизми за координация в работата между институциите и гражданските организации. Данните сочат, че е осъществен напредък в усилията за изучаване на български език от деца, на които той не е майчин. Отчетено е мотивирането на младежите с основно и средно образование или безработни, да продължат обучението си в други сфери или да започнат работа.
  Вносителят подчерта, че анализът на събраните данни, ще бъде взет под внимание при разработване и актуализиране на стратегически и програмни документи, както и политически решения, които се отнасят към интеграцията на ромите и водят към постигане на заложените цели в Стратегията.
  В частта която е от компетенциите на Комисията е отчетено, че Министерството на младежта и спорта ежегодно изпълнява програми, насочени към различни целеви групи, без фокус към определена етническа група или ограничения.
  Изпълнени са проекти и инициативи за интегрирането на малцинствени групи чрез включването им в спортни дейности, откриване на млади спортни таланти от техните среди и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт.
  В последвалата дискусия, народният представител Весела Лечева изрази становище и постави въпроси, относно липсата на видими резултати от изпълнението на мерките по изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите, независимо от отчетените постижения в доклада, както и за начина на разходване на финансовите средства, предназначени за интеграцията на ромското население
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ЗА“ – 11 гласа, „ПРОТИВ“- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 6 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме „Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума