Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
11/07/2018 първо гласуване

  Zаконопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.
  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 11 юли 2018 г., разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.
  На заседанието присъстваха г-н Красимир Ципов – зам.-министър на вътрешните работи, старши комисар Антон Златанов – заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи, г-н Асен Марков – Главен секретар на Министерство на младежта и спорта.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Славчо Атанасов, които посочи, че основната цел на този законопроект е предприемане на адекватни мерки за превенция на противообществените прояви при провеждане на спортни мероприятия. С предложените изменения и допълнения, се прецизират функциите на организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и на ръководителя по отговорността и сигурността на спортното мероприятие. Законопроектът въвежда режим на достъп до спортните обекти, при гарантиране на персонализацията и извеждането от анонимност на посетителите. Въвеждат нови критерии и условия при допускане на малолетни и непълнолетни лица до 16 години до спортните мероприятия, като придружителят декларира отговорността си с декларация по образец
  Предлага се нова редакция на понятието „спортно хулиганство”, завишават се налаганите санкции, като се предвижда диференциация на наказанията в зависимост от тежестта на противообществената проява. Законопроектът съдържа и промени свързани с възможността, за определени прояви на спортни хулиганства, началникът на районното управление на министерство на вътрешните работи да налага глоба и принудителна административна мярка Забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина“.
  След съгласуване с министъра на вътрешните работи, министърът на младежта и спорта може да наложи на принудителна административна мярка - „спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия”.
  Завишават се санкциите при нарушения на организаторите на спортни мероприятия и собствениците или на ползватели на спортни обекти. Въвеждат се допълнителни изисквания, относно разполагането и използването на видеокамерите в спортния обект с цел документирането на събрания доказателствен материал.
  В Комисията постъпиха становища по законопроекта на Министерството на младежта и спорта и на шест от футболните клубове на Първа професионална футболна лига. В становищата принципно се изразяват подкрепа относно необходимостта от тези промени, като в някои от тях са направени и предложения.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Весела Лечева, Елхан Кълков, Славчо Атанасов и Стефан Апостол.
  Народните представители се обединиха принципно около становището за необходимостта от нова законодателна уредба, във връзка с предприемане на адекватни мерки за превенция на противообществените прояви по време на спортни мероприятия.
  Г-н Стефан Апостолов подчерта, че предложените промени, предмет на дебати от много време са необходими и ще се превърнат във фактор, ограничаващ противообществените прояви по време на спортните мероприятия.
  Народните представители Весела Лечева и Елхан Кълков изразиха резерви относно законопроекта и отбелязаха необходимостта от прецизиране на предложените текстове.
  От страна на представителите на Министерството на вътрешните работи беше изразена подкрепа на предложените промени, като беше подчертано, че са необходими за постигане на общата цел – безопасност и сигурност на посетителите на спортни прояви.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ЗА“- 11 гласа, „ПРОТИВ“- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“-7 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума