Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
22/12/2020 първо гласуване

  Становище на Фондация "Защита правата на децата" по ЗИД на Закона за закрила на детето"№ 054-01-111,внесен от Ал.Сиди и група народни представители на 04.12.2020 г.
  Защита правата на децата

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 11АРЛАМЕНТАРПА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ


  СТАНОВИЩЕ

  УВАЖАКМ И ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДИ И ПРЕДСТА ВИТЕЛИ,

  „Зашита правата на децата" е фопдация с нестопанска цел, дейността па която се изразява в граждапски контрол върху лица и подкрепа на институции за осигуряване па основните права на децата, съгласпо Конвенцията за правата на детето и всички нормативтш актове и международни договори.

  Във връзка с палравенитс предложения за измепспия н допълпенин на Закона за закрила на детею, моля лд вземете предвид следните предложения:

  § 1. В чл. 1 се правят следпите допълнения:
  1. Добавя се нопа ал. 4: „(4) Заседанията от работни те групи ио ичработвапе на Пационшшата стратегия за детето са публични и стено1рамнтс От всяко заседание» в т.ч. и предложения, се обявяпат същия ден на сайтовете на Министерство на труда и социалнита политика и Държавна агенция за закрила на детето.1*
  2. Досегашната ал. 4, става ал. 5

  § 2. R чл. 5 се нравят следните доиълнспия:
  1. Добавя се нова ал. 3: „(3) Заседанията и предлижепимта, преди издавапето на наредбата по ал. 2, са публични и стенограмите от всяко заседание, в т.ч. и предложения, се обявяват същия ден на сайтовете на Министерски съвег, Министерство ira труда и социалната политика и Държавна агенция за закрила на детето."

  § 3. В чд. 5а се нравят следните допълнения: Досегашен текст слава алнея 1: (1). Добавя сс ал. 2; „(2) Заседапията и предложенията, преди издаването на наредбата по ал. 1, са ттуб}шчии и стенограмите от всяко заседание, в т.ч. и предложения, сс обявяват сьщпя ден па сайтовете на Министерски съвет, Министерство на културата, Министерство на образованието u науката, Министерство на младежта и спорга и Държавна ш енция за закрила иа детето."

  § 4.1. В чл. 56 се правят следните допълнения: Добавя сс пова ал. 3: „(3) Заседанията и предложепията преди издаването на наредбата по ал. 2 са публични и стенограмите от всяко заседание, в т.ч. н предложения, се обявяват същия деп на сайтовете па Министерски съвет, Министерство на труда и социалната поштика, Министерство на вътрешните работи, Държавнаш агенция за закрила на детето."
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 5. 1. В чл. 7, ал. 1 сс правят следните допълнения: В ал. I се добавя изречепие второ: «.Уведомлението не може да бъде анонимно, а в случай на такова сс проучва подателя. В случай на подадена невярна информация се налага глоба предвидена в чл. 45, ал. 11, като получилия уведомлението подава сигнал до Прокуратурата."
  2J3 ал. 3 след думата „незабавно" се добавя, „по не uo-късно or края на работния деп, в който е иостьпил сигналът",
  3. В ал. 4 след думата „компетентност" се добавя; „но ис по-късно от деня, следващ деня4!-, в който е подаден сигналът".
  4. Добавя се нова ал. 6: „(6). I [ри неизпълнение на задължението по
  ал. 3 и ал. 4 се налага глоба, предвидена п чл. 45, ал. 7."

  § 6. I. В чл. 8, ал. I се правят следните допълнения: Добавя се изречение 2 и 3: ,Лри постъпил сигнал за дете в риск, със съдържанието му задължително се запознават закотгите представители, преди да бъдат предприети мерки по закрила. При поискване от законния представител на детето, съответното длъжностно лице му предоставя заверен препис от сишала в рамките на три дни. При неспазване на срока за предоставяне на писмени документи, на сьответпото длъжпостно лице сс налага глоба предвидена в чл. 45, ал. 7."
  2.В ал. 4 сс създава изречение второ и трето със следните текстове: „В случай, че на родителите, настойниците или попечителите, които полагат грижи за дете, се наложи временно да отсъстват, те са длъжни да определят пълнолетно дееспособно лице, което да полага грижи за периода на отсъствието им, което е длъжпо да спазва разпоредбите на чл. 8. Определянето и съгласието на лицето, което поема грижата за детето, сс осъществява писмено с нотариална заверка на подписите. Когато пълнолетното и дееспособно лкце е роднина на детето, определяне и съгласие не е необходимо.
  3. Добавя се нова ал. 11: „(П) При иоисквапс, законните представители ча дегето имат право да получават всякаква информация и документи относно детето (включително работни протоколи от срещи, сигнали, доклади и становища), в заверен препис, or всички съответни, длъжностни липа. Съответните длъжностни лица издават заверените иреписи от документи в 7-дневен срок. При неспазване на срока за предоставяне на писмени документи, па съо1вепгото длъжностно лице сс палага глоба предвидена в чл. 45, ал. 7."

  § 7. 1. В чл. Па, ач. 3 се нзмепя: .,(3) Когато детето е павърпщло 14 години, сс взема и псгонаго съгласие, със съгласието па законните му представители, за разгласяване па сведения и данни.
  2.Създава нова ал. 4: „(4). На законните представители задължителна сс предоставя всякаква информация, сведения, данни и докумспти, свързали с детето, включително посочените в чл. 8, ал. 11, при поисквапс от тяхна страна. Преписи от докумспти се издават в 7-дневен срок. При неспазване на срока за нрсдоставяне на писмени документи, на сьотвелтото длъжностно лице се палата глоба предвидена в чл. 45, ал. 7."

  § 8. Чл. 13 се допълва. Слсд думата „интереси" се добавя ново изречение: „Независимо от предоставената информация и консултирало, съответното длъжностно лице задължително предоставя па законните представители събраната от дето информация. В случаи на непредоставяне на събраната информация, па съответното длъжностно лице се налага санкцията, предвидела в чл. 8, ал. 11


  § 9.1. В чл. 15, ал. 3 се отменя.
  2. Ал. 4, изречение второ придобива следната редакция: „При необходимост съдът назначава вещо лице със съответната квалификация."
  3- Ал. 6 сс изменя: „(6). При констатиран риск, съдът или административният орган уведомява дирекция "Социално подпома1-ане" по настоящия адрес на детето, като за уведомлението от съда сс прилагат разпоредбите па I ражданския процесуалеп кодекс, а за уведомлението от административння орган се прилагат разпоредбите на АдминистративнопроцссуШ1ния кодекс. Дирекция "Социално подпомагане" предоставя доклад.''

  § 10. 1. В чл. 18, ал. 2 се добавя изречение 2: „Становището на Националния съвет за закрила на детето сс публикува на сайта на Държавна агенция за закрила на детето, заедно с направените преди приемането му предложения.^
  2. Добавя се пова ал. 4: „(4) Заседанията на Национален съвет за закрила на детето и crcnoi рамите от тях са публични, като последните се публикуват на сайта на Държавна а)енция за защита на детего
  § 11. 1. В чл. 20 се добавя ал. 3; „(3) Служителите на дирекция ..Сотгдашто подпомагане" следва да притежават необходимата професионална квалификация, придобита във висше учебпо заведение, отговаряща на заеманата or тях длъжност, с мнпимшша образователна степен „бакалавър". В отдел „Закрила на детето" служителите следва да притежават сьотвстнага професионалпа квалификаиия ча работа с деца, с минимална образователна степен ..бакалавър".
  § 12. 1. В чл. 21, ап.1, точка .*> се допълва, като след думата „деца* се добавя „в това число:".
  2. На точка 5 се добавят букви „а", „б" и „в":
  а) директорите на дирекция „Социално подпомш ине", съвместно с кметовете на общините, са длъжни да осигуряват общински жилища па тгуждаещите се биологнчпн семействата и родители, отглеждащи деца в риск;
  0) дирекция "Социално подпомагане" проучва и оказва съдействие, съвместно с кметовете па обшилите, за осигурявало на място за нуждаещите се деца в рпек в ясли, детски градини и училища;
  в) дирекция "Социално подпомагане" проучча и оказва съдействие, съвместно с кметовете на общините, за предоставяне на фииапсова и/или материална помощ на биологични семейства и родители на деца в риск;
  3. Лл. 1, т. 10 се изменя: „При палични данни, огласящи се до
  компетентността на друга институция, сигнализира незабавно полицията,
  прокуратурата и сьда, които са длъжни да предприемат незабавни действия за
  защита на децата."
  4.Чл. 21, ал. 1,т. 15 се изменя: „в случаите по чл. 15, ал. 6 изготвя писмени доклади и становища, като преди представянето на искащия орган докладът и становището се предоставя в завсреп ирепис на закоппите п ред ставите jm, в това число на двамата родители, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето, а в случаите на дете, навършило 14 години, се предоставя и па него, ако това не би навредило на неговия интерес."
  5.Чл. 21, ал. 2 се допълва, като след „ал. 6", се добавя: „в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 3."

  § 13. Чл. 22в, ал. I се изменя като думата „едномесечен" се замеля с „14-дневсн".

  § 14. Чл. 22д сс изменя: ,3 това производство съдът служебно събира доказателства и подпомага страните за упражняване на техпитс процесуални права,"

  § 15. Чл. 23, т. I се допълва като спед думата „осигуряване на" сс добавя: „финансова, материална, жилищна,"

  § 16. 1. Чл. 25, ал. 1, т. I се доиълва като след думата „ограничени" се поставя запетая и сс добавя: „установено с влязло в сила съдебно решепис."
  2. Чл. 25, ал. I, т. 2 се допълва като след думата детето" сс поставя запетая и се добавя: „след киго дирекция „Социално подпомагане" е изчерпала всички мерки по чл. 23."
  3. Чл. 25, ал. I, т. 4 сс изменя като думата „сериозна" се заменя с „непосредствена".
  4. Чл. 25, ал. 2 сс измени и допълва: „(2) Настаняването на де!е го извън семейството сс палата като крайна мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато е доказано, че се налага спешното му извеждане."
  5. В чл. 25 сс създава пова ал. 3: „(3) При възникване и установяване на основалия ia но ал. 1 се прилага разпоредбата на чл. 7, ал. 4. "
  6. В чл. 25 се създава нова ал. 4: „(4) При насталяване извън семейството се спазва следната лоредност: роднини, близки на родителите па детето, приемно семейство, социалпа или интегрирана здравио-социална услуга за резидентна грижа, като съгласието или отказът за настаняване па роднините и близките па семейството следва да са установени е писмена декларация но смисъла на чл. 27, ал. 3 и ал. 4."
  § 17. 1 Чл. 26, ал. I, изрсчспие второ сс допълва като след думата „ред" се поставя запетая и сс добави: „в случай, че си изчерпани мерките по чл. 23."
  2. Чл. 26, ал. 3, т. 1 сс допълва каго след думата „детето" сс поставя запетая и се добавя: „който трябва да съдържа само обективни факти, проверени и установели от компетептни органи. Съдържанието на доклада не обвързва адшшнетративния орган и съда при постановяване на техните актове."
  § 18. 1. Чл. 27, ал. 1 се добавя изречение второ: „Издадената заповед следва да бъде съобразени с разпоредбата па чл. 59, ал. 2 от Админлстративнопроцесуалтшя кодекс. Предварително изпълнение ио чл. 60 от Лдминисфативпопроцесуалния кодекс се допуска само след като са изпълнени мерките, предвидени в чл. 23 от този закон, като се спазва разпоредбата па чл. 60, ал. 2 от Администратипнопроцесуалпия кодекс."
  2.В чл. 27, ал. 2 думата „едномесечен" се заменя с думата „едноседмичен".
  З.В чл. 27, ал. 3 след думата „близки" се добавя „на родителите на
  детето".
  4.В чл. 27, ал. 4 след думата „близките" се добавя „на родителите
  на детето".

  § 19. 1. Чл. 27а, ал. 1 придобива следната редакция: „Чл. 27а, (1) Заповедта на директора па дирекция "Социално подномагалс" по чл. 27, ал. 1 не подлежи на предварително изпълнение, освеп в случаите, нредвидстп* в закон и при изчернване па мерките, предвидени в чл. 23 от този закон и може да сс оспорва по реда на Административнопроцесуалпия кодекс."
  2. Чл. 27а, ал. 2 придобива следната редакция: „Чл. 27а, (2) При оспорване на заповедта по административен ред, Директорът на дирекция "Социално подпомагане" изпраща жалбата в съда в първия работен ден, следващ получаването й."
  3. Чл. 27а, ал. 3 се допълва, като след думата „съда" сс добавя запетая и се допълва: "а при допуснато предварително изпълнение се прилагат сроковете, предвидени в Лл>онщс1ративнонгх>цесуалпия кодекс."
  § 20.1. Чл. 28, ал. 1 се допълва като след думата „близки" се добавя „па гх>лителите на детето".
  2. В чл. 28, ал. 2 отпада изразът „може да".
  3. Чл. 28, ал. 3 придобива следната редакция": (3) Съдът
  разглежда искането по реда на глава Двадесет и пета от
  Гражданскопроцесуалния кодекс „Ьързо производство" в открито заседание с
  участието па: „.
  4. В чл. 28, ал. 4, изречение първо се заличава.
  § 21. В чл. 29, т. 10 се допълва кито след думата „близки" се добавя „на роди челите на детето".
  § 22. В чл. 30, ал. 1 думата „близки" сс заменя с „близки на родителите на детето".
  § 23. I. Чл. 33, ал. 1 придобива следната редакция: „Приемното семейство и семейството на роднини ат близки на родителите на дегеги са задължени да дават сведения на родителите за детето и да им съдействат за личните отношения с него, а в случаите на обективна невъзмояспост от страна на родителите за осъществяване на личните контакти с детето, приемпото семейство и семейството на роднини или близки на родителите на дегею са длъжни да оешуряват присъствието на детето за осъществяването на коптакт по местоживеенето на родителите. Ако такива отношения са в интерес на детето, районният съд се произнася по техния режим с определение".
  2.В чл.ЗЗ, ал. 2 думата „близки" се замеля с „близки на родителште на детето".
  § 24. Чл. 34 придобива следната редакция: „Приемното семейство и семейството на родшщи или близки на родителите на детето имат право да изразят мнение преди постановяване на решепие, което сс отпася до промяна па мярката за закрила на детето, но не сс конституират като страна по делото и тяхното явяване пс с задължително."
  § 25. 1. Чл. 34а придобива следната редакция: „Приемната грижа е мярка за закрила на детето но чл. 4, ал. 1 за отглеждане и възпитание в семеппа среда на дете, което е настанено а семейство на роднини или близки на родителите на детето иди в приемно семейство, с изключение на случаите по чл. 8, ал. 4, изречение пторо и трето."
  2.В чл. 34а, ал. 2 думата „близки" сс заменя с „близки на родителите на детето".
  § 26. В чл. 36 б, се добавя нова алинея 6: „(6) Компетентната дирекция „Социално подпомагане" образува съдебно производство по установяване на произхода от бащата. В случай на невъзможност от страна на гюдитслите да отглеждат и да полага фижи за детето се прилагат разпоредбите по този закоп, а в случаите на отказ да отглеждат и полагат грижи за детето се прилагат разпоредбите па Семейния кодекс."
  § 27. В чл. 46, ал. 3, се добавя точка 3: „т. 3. от страна па Председателя па Държавпата агенция за закрила па летето - с акт за установяване на административно нарушение, ла инспектората към Министерски съвет, а наказателпото постановление се издава отМиппстър председателя на Република България или от оправомощепо от неш длъжностно лице."

  § 28. В Допълнителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § I, т. 5 се допълва и изменя, както следва:
  1.1. б. „а" сс допълва: след думата „детето1' се поставя запетаи и се добавя: „съобразени с възрастта, нравственото и социалпото му развитие."
  1.2. о". „д" се изменя: „възможността на родитотя да сс грижи за детето, съобразепа със социално-икономическото развитие па страната и паселеното място но настоящ адрес.
  1.3. б."ж" придобива следната редакция: ,,ж) грижата и помощта, оказани ат страпа на Държавата и общините".
  1.4. Досегашна б."ж" става попа б. „з".


  2. Точка 6 придобива следната редакция: „6. "1 'рижата" с съвкупност от
  всички действия, произтичащи от правата и задълженията на родителите, настойниците, попечителите, лицата, ири които детето живее по силата на друго законпо основание, както и на Държавата и общините за гарантиране на неговите права н защита на неговите интереси."
  3. Създава са нова точка 21: „21. „Близки па родителите па семейството" са лица или семейства, които са в теспи връзки или отношения по качества, интереси и др.
  МОТИВИ

  към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето


  Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето има за цел да се усъвършепетва и подобри законовата основа за осъществяване па държавната политика ио закрила на детето.
  Законопроектът дава възможност за въвеждане на прозрачност относно водената политика за закрила на детето от страна на административните органи и изп ьлнителпата власт, основана на демократичен принцип и упражняване па контрол, гарантиращ запазване на семейството и правата на децата. Създадепа е възможност за уиражнявапето на контрол от страна на вишестояпщте органи и съдебната власт върху действията на служителите и изпълнителпите органи при нлгълпепието на техните задължения и законосъобразността на действия им.
  Въведени са критерии, изискващи професионална квалификация на служителите, работещи в сферата на социално подпомагане и закрила па детето.
  Предлагалите промени предвиждат участието на законните представители и семействата в административния и съдебен процес с цел гарантиране на висшия интерес па детето, а именно да живее и да се развива в средата, от която произлиза.
  Основните промени са свързани с:
  1. Разширяване на иринципа за незабавност на действията по закрила на детето. I [ромяната сс палата с цел осигуряване навременна защита па децата в риск.
  2. Въвеждане па допълнителна административно-наказателна отговорност на отделни служители с цел повишаване ефективността на извършваната от тях служебна дейност и категорично спазване разпоредбите на закона.
  3. Разширявало па принципа па „служебното начало"' от страна па съда с цел гарантиране на обективността при защита на децата в риск.
  4. Въвеждане на възможността на законните представители с цялостно запознаване с обстоятелствата, свързани с опазване на най-добрия интерес на детето.
  5. Осигуряване па по-широк кръг липа, близки на семейството па родителите, с които детето е в по-зясна емоциопална връзка.
  6. Предвижда се преди да бъде приложела мярката „настаняване на детето извън семейството", ди бъдат изчерпани мерките, предвидели за закрила в семейна среда,
  7. Като превенция от „изоставяне на децата" е предвидело участието на Държавата в установяването на произхода от бащата
  Форма за търсене
  Ключова дума