Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
11/01/2021 първо гласуване

    Сдружение "Ние гражданите"
    Становище относно ЗИД на ЗЗД сигн.№ 054-01-111 от 04.12.2020г.

    До Г-н Славчо Атанасов, председател Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта към НС До Г-жа Анна Александрова, председател Комисия по правни въпроси към НС Становище от ИК„Ние Гражданите”-ВАРНА Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, сигнатура № 054-01-111 от 04.12.2020г. Уважаеми дами и господа народни представители, Сдружение „Ние Гражданите” подкрепя Закона за изменение и допълнение на Закона за закрила за детето със сигнатура 054-01-111 от 04.12.2020г.. Промените в чл 1 ал 1 и 2 и чл 3 т.2. и т.3 акцентират на важността на биологичното семейство за пълноценното развитие на детето, като се подчертава правото на детето да бъде отглеждано и възпитавано от родителите си и в рода си, традиция, която съществува в България от векове. Любящите родителите безспорно създават най- добрата среда, за развитие на детето и включването им в предмета на този закон е безспорно очаквано и приветствано. Логично се отменя т 5 на чл 3 тъй като доброволното участие няма място в такава отговорна дейност като закрила на детето и би съставлявало неоправдана намеса в семейството и семейния живот. Напротив, повишават се изискванията за подбор на лицата, пряко ангажирани в тази дейност, за техния морал, личностни и професионални качества и квалификация/ чл 3 т 6/ Повишават се изискванията за ефективност на мерките за закрила, предвижда се по- строг административен и съдебен контрол, както и седмичен отчетен доклад/ чл 3 т.14/, като се предвиждат и налагане на санкции при нарушения както на правата на децата, така и на техните родители и законни представители от длъжностни лица и НПО-та- доставчици на социални услуги./ чл 3 т 16/ Задължителното участие на родителите и законните представители на детето във всички производства по закона лично или чрез упълномощен представител, като и участието на особен представител на детето, уредени в нова т. 15 на чл 3 коригира много съществен пропуск в ЗЗД. Промяната в Чл 4 ал 1 допълнително акцентира на предимството, което трябва да се дава на социални услуги в биологична и родствена семейна среда, С чл 5 ал 1 отпада специалната закрила на дете в риск, но за съжаление се запазват мерките по превенция на изоставането, установени с наредба./ тук трябва да се разшири/ По- стриктен контрол върху процедурите за осиновяване , което гарантира, че към осиновяването се пристъпва като крайна мярка, след изчерпване на всички останали мерки / чл 6а/ е приветствана поправка. Последващия контрол не само при осиновяването, но и при настаняване в приемна грижа е също изключително необходимо за осигуряване на правата на децата./ т 6а, ал 4 т. 5 буква г /. Изискването за писмена декларация за верността на посочените факти и обстоятелства при подаване на сигнал, както и отговорността пи чл 313 от НК пресича сегашната порочна практика на подаване на фриволни и злонамерени сигнали с негативни последици и за детето и за семейството му./чл 7 ал 1/ Установяване на правото на родителя/ законния представител на детето да получава съдействие от органите по ЗЗД е навременна и желана поправка, тъй като по сега действащия закон това съдействие е само пожелателно и на практика в много случаи се отказва./ чл 8 ал 1/ Положително е, че е предложена практика, която отдавна е факт в много европейски страни и зад океана- родителите да могат да определят лица от семейния и приятелския си кръг, които да поемат грижа за децата им в случай на тяхна смърт, болест или друга невъзможност да упражняват родителските си права./чл 8 , ал 11/ При дефинирана на закрилата срещу насилие / чл 11/ се набляга на въвличане на детето в дейности, които са вредни за него, а не просто неблагоприятни. Това ограничава ненужната намесата в семейството и субективната преценка на „неблагоприятни“ за детето дейности. Промените в чл 15, ал 4 гарантират, че на изслушването на детето ще присъстват упълномощен представител на родителите/ законните представители и особен представител на детето, което е опит да се гарантират правата на децата като същевременно не се нарушават правата на родителите/ законните представители на децата. Елиминирането на възможността дирекция „социално подпомагане“ да представлява детето е също стъпка в тази посока./ чл 15, ал 7/ Повишават се изискванията към социалните работници и длъжностните лица, участващи в процедури за закрила на детето да зачитат не само честта и достойнството на детето, но и на неговото семейство предвид на изключително важната роля, която семейството играе за развитието на детето. / чл 16, ал. 3/. В същия дух е и изискването служителите на ДАЗД, обслужващи телефонната линия за консултиране и помощ на деца да носят административна и наказателна отговорност при превишаване на правата си и при доказана злоупотреба със служебно положение/ чл 17 а/ Насочването към подходящи социални услуги като мярка за закрила в семейна среда вече се извършва при съобразяване с мнението на родителите и законните представители, а не е оставено само и единствено на преценката на социалните работници./ чл. 23, т 2/. Съвсем логично в същия член отпадат и проучване на индивидуалните възможност интереси на детето и насочване към подходящо учебно заведение,/ т.7/ и насочване към подходящи форми за ангажиране на свободното му време/ т.9 /-дейности, които обикновено се извършват от родителите/ законните представители на детето. Член 25 – в момента съгласно промяната се изисква доклад от комисия за детето – консултативен орган, което не прави смисъл. Или го пропускам или търся старата версия за да видя какво са имали предвид/ За съжаление се запазва възможността за временно настаняване по административен ред на дете в семейство на роднини или близки , в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно- социална услуга за резидентна грижа, но се скъсяват сроковете за отправяне на искане до районният съд за разглеждане на мярката / чл 27 ал 2/. С промяната на чл 28, ал 3 се предвижда участие в заседанието на съда за разглеждане на мярката временно настаняване извън семейството както на родителите , така и на техни упълномощени представители и на особен представител на детето, което ще представи по- пълна и цялостна картина на съда с оглед вземането на най- доброто решение за детето и отделянето му от семейната среда само когато е безспорно, че оставането в семейството би било вредно за него в този момент. Специфициран е и срокът, в който дирекция „Социално подпомагане“ трябва да отправи искане до районния съд за прекратяване на настаняването. / чл 30 ал 2/ Предефинира се „най- добър интерес на детето“, като имагинерни понятия като желания и чувства, бъдеща евентуална вреда, която би могла да му бъде причинена и др. подобни се заменя с правото му на защита срещу физическо, психическо и интелектуално посегателство и то не само от родителите и законните представители, но и от служителите на институциите ,включително доставчиците на социални услуги. Предвижда се и осигуряване на безплатна адвокатска защита при правни действия, свързани със защита на правата му, при спазване правата на неговите родители/ законни представители. /$1 т.5/ В заключение, поддържаме този законопроект, като считаме, че е необходимо да бъде последван от допълнителни действия, насочени към по-добро изчистване на понятията дете в риск, премахване на възможността да бъдат отнемани деца от биологичните им семейства поради „риск от изоставяне“, тъй като не е логично да се наказва семейството заради вероятни, а не заради реални действия. Смятаме, че противопоставянето на детето и родителите му, което извършват някои постановки Закона за закрила на детето ще се отрази силно негативно върху развитието на децата, на обществото и бъдещето ни като народ. С уважение: …Милен Събев …………………………….
    Форма за търсене
    Ключова дума