Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Законопроект за доброволчеството № 754-01-85, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 14.12.2017 г. – обсъждане за първо гласуване
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

П Р О Т О К О Л
№ 16


На 24 януари 2018 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 година – обсъждане за първо гласуване.
2. Обсъждане на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, № 802-02-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2018 година.
3. Разни.
Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 13.00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Славчо Атанасов.
* * *
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добър ден на всички! Точно един часът е, имаме абсолютния кворум, необходимия. Както Ви казах, всеки момент ще дойде господин Марков. Господин Гамишев също го очакваме всеки момент. Имаме необходимия кворум, може да започнем днешното заседание, още повече, че по първа точка, според мен, това е лично мое мнение, не мисля, че ще имаме големи спорове.
Затова откривам редовното заседание на Комисията по въпросите за децата младежта и спорта и преди да подложа обявения дневен ред на гласуване, правя предложения за неговото изменение: да включим като точка втора Обсъждане на първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Конвенцията на съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, № 802-02-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2018 година, известна както знаете в общественото пространство като така наречената „Истанбулска конвенция“.
След тези уточнения, подлагам на гласуване тази точка да стане точка втора от дневния ред…
Госпожо Лечева, заповядайте
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам думата да изкажа своите съображения по включването на точката в дневния ред. Считам, че начинът, по който подходи управляващата коалиция спрямо един толкова сериозен документ, който е свързан с един огромен социално-значим проблем – насилието над жени и деца, и разбира се развилата се след това дискусия в обществото, ние станахме свидетели на доста сериозни и категорични мнения, които отхвърлят Истанбулската конвенция. Разбира се, всяка една от страните имаше своите сериозни аргументи „за“ и „против“, но считам, че прибързаният начин, който се взе като начин и процедура, не отговаря на сериозността на самия документ. Затова считам, че трябва тази точка да бъде оттеглена от дневния ред, още повече, че днес направихме пресконференция – политическата сила „БСП за България“ и считаме, че след сериозния дебат, който предизвика в обществото тази документ, по него трябва да се произнесе народът и затова събрахме подписи и внасяме предложение за искане за референдум по въпроса и народът да каже своята дума. Затова искам да отпадне втора точка от дневния ред на Комисията.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо заместник Председател. С огромното ми уважение към Вас, госпожо Лечева, аз ще заявя аргументи, които са в контрапункт на Вашия и ще се обоснова защо.
В момента Конвенцията е разпределена от председателя на Народното събрание в пет комисии. Една от тези пет комисии сме ние. Знаете, че ние сме комисия не само за спорт, а комисия за децата и младежта. При тези пет комисии, една от които сме ние, ще бъде изключително неприятен знак, ако отложим тази точка, защото най-вероятно, не най-вероятно, а почти е сигурно, че другата седмица тази конвенция ще бъде внесена за разглеждане в парламента. Аз съм вярващ човек и тук бих искал да споделя, че ме притесняват становищата на религиозните общности. Четири от ключовите религии в България - говоря за ислям, говоря за православна църква, говоря за католическа църква, говоря за над 32 евангелистки църкви. Всички те категорично са взели становище по отношение на конвенцията.
Затова моята молба е, аз ще подложа на гласуване и разбирам аргументите на колегите от БСП, но ще бъде наистина много лош знак ние, които отговаряме за децата и младежта, да не разглеждаме тази точка в нашата комисия. Просто в парламента ще бъде страшно неприятно, ако се окаже, че нашата комисия няма становище по въпроса за Конвенцията. Затова ще го решим с гласуване. Както Ви казах, уважавам становищата на колегите от БСП. Аз също смятам, че наистина трябва да има референдум по тази точка, на това е мое лично мнение, не ангажирам политическата си сила.
Затова, колеги ще подложа на гласуване предложението.

Сега за да се придържаме към обявения дневен ред.
1. Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 14 декември 2017 година – обсъждане за първо гласуване.
2. Обсъждане на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, № 802-02-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2018 година.
3. Разни.
За 12, против 5, въздържали се няма.
Колеги, на днешното заседание по точка първа от дневния ред присъства госпожа Мира Дукова ¬– началник Отдел „Нормотворческа дейност“ към Министерството на младежта и спорта.

Да започнем с първа точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО, № 754-01-85, ВНЕСЕН ОТ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА – обсъждане за първо гласуване.
По законопроекта в Комисията са предоставени 6 становища. Всички членове на Комисията са ги получили в оригинален и резюмиран вид. В своите становища Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи и още две организации – „Български червен кръст“ и „Български лекарски съюз“, които по едни или други причини са свързани с това много важно социално явление, подкрепят Законопроекта, като, разбира се, дават своите предложения и бележки за прецизиране на някои текстове
Давам думата на нашия уважаван член от Комисията госпожа Светлана Ангелова от името на вносителите по Законопроекта да изложи своите мотиви.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изключително ми е приятно, че имам възможността да представя Проект на Закон за доброволчеството. Този проект на Закон за доброволчеството има вече своята история. Това е четвърти опит да бъде разгледан в Народното събрание и да се подложи на обсъждане.
От няколко години се поставя въпросът за правна регулация на обществените отношения в сферата на организираното извършване на доброволческа дейност в нашата страна. България е една от малкото държави в Европейския съюз, която няма закон за доброволчеството. Както казах, досега са правени три неуспешни опита: в 41-то, 42-рото, 43-тото Народно събрание. Аз съм свидетел на тези три неуспешни опита. Причината да не се разгледа Законопроектът и да не бъде приет в пленарната зала, е предсрочното прекратяване на съответното Народно събрание.
Този Проект на Закон за доброволчеството е изработен през 2015-та година с експерти от Министерството на младежта и спорта и няколко неправителствени организации, които работят в сферата на доброволческата дейност. Преди това имаше два проекта на Закон за доброволчеството на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта, като този вариант, който в момента е на Вашето внимание, е компилация от тези два проекта. Не претендираме, че той е съвършен като текстове, видяхме становищата на съответните министерства. Ние сме съгласни с тези становища и се надявам в Правната комисия, която е водеща, между първо и второ четене да се вземат предвид тези становища от съответните ведомства и действително да имаме един добър Закон за доброволчеството, още повече че през първата половина на 2018 година, България председателства Съвета на Европа. Ако до месец юни този Закон за доброволчеството бъде приет, това ще е един добър знак пред нашите европейски партньори.
Със Законопроекта са регламентирани основни принципи на доброволческата дейност, дадена е легална дефиниция на понятията „доброволец“, „доброволческа дейност“ и „доброволческа организация“. Предвижда се Министерството на правосъдието на своята електронна страница да поддържа публичен регистър на лицата, организиращи доброволческа дейност. Въведени са съответните разпоредби, които предвиждат участието на доброволци – български граждани, доброволци граждани на държави членки на Европейския съюз, определят се правата и задълженията на доброволците, както и на организациите, които осъществяват доброволческа дейност, определят се организациите, които имат право да осъществяват такава дейност. Това са юридически лица с нестопанска цел, читалища, здравни и лечебни, социални, образователни, екологични, научни, спортни, културни заведения на бюджетна издръжка, органи на държавната власт и на местното самоуправление, международни организации. Въвежда се задължение, тези организации да създават необходимите условия за осигуряване на живота и здравето на доброволците при извършване на доброволческа дейност, както и задължение за спазване на минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. В определени случаи, когато съществува опасност за живота и здравето на доброволеца, се предвижда той да бъде застрахован от лицата, организиращи доброволческата дейност срещу злополука.
Предвидено е възстановяването на действително направени разходи от доброволеца при или по повод извършване на доброволческа дейност, уредени са отношенията, свързани с обучение и квалификация на доброволците. Регламентирани са видовете доброволчество, като се дава дефиниция за краткосрочно доброволчество за всяко лице, което извършва доброволческа дейност за по-малко от 30 дни в рамките на една календарна година за едно и също лице, организиращо доброволческа дейност и съответно дългосрочното доброволчество, когато лицето извършва доброволческа дейност за повече от 30 дни в рамките на една календарна година за едно и също лице, организиращо доброволческа дейност.
За извършване на дългосрочно доброволчество се въвежда изискването за сключване на писмен договор, посочени са необходимите документи и задължителните реквизити на договора, както и редът за неговото прекратяване. Предвидена е възможността доброволческите организации да поемат здравноосигурителните вноски на доброволците в случай, че те не са осигурени на друго основание, посочено в Закона за здравното осигуряване.
Корпоративното доброволчество е доброволческа дейност в полза на обществото, която се извършва от работниците или служителите по личен избор и съгласие с разрешението на работодателите им и в рамките на работното време.
Също така със Закона е определен и редът за водене на регистър на доброволците от доброволческите организации. С този регламент се поставя прозрачност в уреждане на отношенията на доброволеца и съответната организация, която се занимава с доброволческа дейност. Предвидено е издаването на идентификационна карта, чрез която доброволците ще се легитимират по време на извършване на дейността, както и на доброволческа книжка, която да съдържа информация за извършената доброволческа дейност, организацията, за която тя е извършена, мястото и природа за извършване, преминатите обучения и натрупаните знания и умения от страна на доброволеца. Благодаря Ви. Това е накратко и стегнато представяне на Закона за доброволчеството.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Накратко, но изключително точно и изчерпателно.
От Министерството ще вземете ли отношение? Но само накратко, защото госпожа Ангелова много добре представи Законопроекта.
МИРА ДУКОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Министерството на младежта и спорта, както и госпожа Ангелова спомена, подкрепя проекта на акт. Коментарите, които са пред Вас, съдържат текстове с оглед синхронизиране и прецизиране на текстове и понятия в Закона за доброволчеството и синхронизирането им с действащи нормативни документи с европейското законодателство. Подкрепяме инициативата и се надяваме да стане факт.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря.
Колеги, ние не сме водеща комисия по този законопроект. Водеща е правната комисия.
Успях да разговарям с членове от Правната комисия за мнение, специално за този законопроект, тъй като днес го подлагаме на обсъждане като първа точка. Уверенията на колегите от Правна комисия са, че има някои пропуски в Закона, както много коректно госпожа Ангелова посочи, например нашето Министерството посочва някои пропуски, Министерството на здравеопазването посочва други пропуски, но уверенията на колегите, от различните политически сили в Правна комисия са, че между първо и второ четене, тъй като те са водеща комисия и те ще го гледат между първо и второ четене, всички тези слабости ще бъдат преодолени.
Лично моето мнение е, че Законът е безспорен и не мисля, че тук се налага някакъв сериозен дебат.
Някой от колегите иска ли да вземе отношение по въпроса за Закона за доброволчеството?
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Аз също считам, че този закон е необходим с оглед на това, че доброволческата дейност е най-сериозно застъпена в спортните организации, сред младите хора и сред младежките организации. Надявам се и хубавото е, че не сте фаталисти, след като два пъти не е успял да мине този закон…
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Три пъти!
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Така че Вие ще имате нашата подкрепа. Разбира се, че между първо и второ четене ще дадем своите предложения и смятам, че там ще бъде по широко застъпена дискусията по отношение на този законопроект и отделните мерки, които се предприемат. Да се надяваме, разбира се, че и Законът за младежта ще види своя бял ден, както се казва, защото и там бяхме застъпили доброволчеството и като основна теза, че е основна дейност след младежките организации и тази дейност трябва да бъде регламентирана. Така че да му пожелаем успех на този законопроект.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Лечева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА: Искам да взема отношение предимно като млад човек, на когото тази дейност не му е чужда. Приветствам внасянето на подобен законопроект. Както госпожа Лечева каза, нашата група ще го подкрепи, като смятам, че това е една дейност, която трябва да бъде законово регламентирана, това го доказаха и дискусиите тук при обсъждането на нашия Законопроект за младежта, където също фигурираше раздел за доброволчеството. Определено имаме нужда от подобен законопроект в българското законодателство. Лично аз познавам отблизо историята на Законопроекта още от 2013 година, при внасянето му в 42-рото Народно събрание. Също така съм следила, както и обсъждането му в хотел „София“ през 2013-а и смятам че на първо и второ четене, тъй като нашата парламентарна група също имаше свой законопроект за доброволчеството, можем да направим коректни предложения с цел прецизиране на текстовете. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Халачева.
Някой друг да вземе отношение?
Аз смятам, че няма никакви спорове по този законопроект, затова ще го подложа вече на гласуване.
За 19. Пълно единодушие.
Само да добавя: господин Георгиев от БСП ме е информирал как ще гласува по този законопроект. Той остави съобщение, че ще направи всичко възможно лично да присъства.
Преминаваме към законопроект за ратифициране на конвенцията на Съвета на Европа, по известна като прословутата „Истанбулска конвенция“.
ОБСЪЖДАНЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, № 802-02-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2018 година.

На днешното заседание по втора точка присъстват г-н Данаил Чакъров – Директор дирекция „Международно право и право на ЕС“ при МВнР, г-жа Мария Спасова – дирекция „Права на човека“ при МВнР, г-жа Десислава Ахладова- зам. Министър на Правосъдието и г-жа Мирена Цекова – държавен експерт в Министър на Правосъдието.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже имам ангажименти в друга комисия, не знам докога ще бъде дебатът, искам да заявя пред всички, че аз ще гласувам „ЗА“ Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Разбрах.
Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Предлагам да започнем нашия дебат по конвенцията, а след това да чуем и мненията на министерствата.
Между другото, колеги, всички сте наясно, че вчера госпожа Цачева от Министерството на правосъдието, направи едно изключително дълго и обяснително изложение защо трябва да се приеме тази конвенция. Всеки от Вас е достатъчно интелигентен и има аргументи „за“ и „против“. Затова предлагам ние да преминем към нашата си дискусия на народни представители, а когато дойдат колегите от Министерството, да ги чуем, като ще помоля да бъдат по-кратки, защото, още един път бих искал да припомня - водещото Министерство по тази конвенция е Министерството на правосъдието. Вчера всички бяхте свидетели, тя направи едно много дълго обяснение по конвенцията. Така че предлагам да преминем ние самите към дискусия по въпроса за Истанбулската конвенция.
Кой желае да вземе отношение по въпроса за нея? Госпожо Лечева, заповядайте.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Във връзка с вкарването на точката в дневния ред, нашите виждания са, че разглеждането на тази конвенция трябва да бъде отложена, както и нейната ратификация в пленарна зала – заради сериозно разразилата се дискусия сред обществото и най-вече поради сериозните опасения, които изказаха основни обществени институции в България. Имам предвид институциите по вероизповедания, Българската православна църква, мюфтийството, католическата църква, и, разбира се, огромен брой общественици, хора… (Влизат представителите на министерствата.)
Нашите опасения са във връзка с разразилата се сериозна тежка дискусия сред обществото, в която чухме основни институции, уважавани институции, като институциите по вероизповедания, които са категорично против, видни личности и видни организации, които са срещу тази конвенция и считаме, че на този етап тази конвенция трябва да бъде отложена, ратификацията на конвенцията трябва да бъде отложена, защото дори и нашето мнение и становището на комисията да е „срещу“, утре математическият сбор ще даде възможност тази ратификация да бъде приета в Народното събрание. Смятам, че тази ратификация засяга изключително важни и сериозни проблеми. Първата и основните цели, които тя заявява , е борбата срещу насилието срещу жени и деца. Разбира се, тя крие огромни рискове. Фактът, че съществува възможност да се тълкуват основни понятия, показва, че този документ не е съвършен. Считам че по тази конвенция думата трябва да има българският народ. Ето защо нашата политическа сила днес взе решение и иска с подписи да предизвика референдум по този съществен и изключително важен документ, който трябва да бъде ратифициран от Народното събрание.
Първото нещо, което искам да заявя, че тази конвенция се представя пред народните представители без съпроводителния тълкувателен, обяснителен доклад, който се състои от 60-70 страници. Аз говоря за онзи необходим елемент, който винаги трябва да бъде водещ, а именно информираният избор.
Друго, което липсва, когато трябва да се вземе точно това важно решение от Народното събрание, е съпроводителният доклад от Министерския съвет, който трябва да укаже кои точно закони трябва да бъдат променени на национално ниво. Ето защо смятам, че трябва да бъде искано решението и на българските граждани по този документ.
Трябва да заявя още в началото, тъй като се водят и много спекулации по тази тема, че ние сме категорично против и срещу насилието срещу жените. Ето защо ние още в началото на тази дискусия заявихме, че имаме внесени законопроекти, свързани с борбата с насилието. Считаме, че нашето законодателство, ако имаме политическата воля може да бъде променено, да бъде по-конкретизирано и мерките, които се взимат в тази посока, да бъдат по-ясно регламентирани и засилени срещу този изключително сериозен социален бич срещу слабия пол и децата.
Още веднъж заявявам: ние сме срещу насилието срещу жени, но сме и срещу възможността основни понятия, създадени в българското общество, да бъдат тълкувани и да бъдат променяни. Тук опасенията ни са, че чрез тази конвенция се променят ценности, изградени през годините, през вековете от историята на нашия народ и считаме, че крие сериозни рискове.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви госпожо Лечева.
Сега ще дам думата на представителите на Министерствата, които са наши гости на комисията. От Министерството на външните работи пристигнаха ли представителите? Това е госпожа Мария Спасова – директор Дирекция „Права на човека“ и господин Данаил Чакъров –директор Дирекция „Международно право“.
Вчера от комисията всички колеги слушахме много сериозното изявление на госпожа Цачева по въпроса за конвенцията, затова ще помоля представителите от Министерството на правосъдието да не повтарят аргументите на госпожа Цачева, които бяха изключително сериозно обяснени.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Извинявам се много, за да не вземам втори път думата.
Пропуснах един съществен момент. Тъй като този документ не позволява да бъде приет със съпътстваща декларация или съпътстващата декларация няма да се признае като правно нормативен документ, защото в този документ е записано, че резервите, които можем да изявим, са строго регламентирани, ето защо считаме, че дори и да представим съпътстваща декларация, която да придружава ратификацията, тя няма да има никаква правна стойност.
Въпросът ми е първо към Министерството: защо няма от Министерския съвет справка кои точно закони ще бъдат променени и ще се наложи ли да бъдат променени във връзка с мерките, които са разписани в тази конвенция и защо не е придружена конвенцията със съпътстващия тълкувателен доклад?
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Преди да Ви дам думата, със съвет на моя експерт, нека да започнем с Министерството на правосъдието, защото те са водещо министерство по тази конвенция. Затова Министерството на външните работи след Министерството на правосъдието ще вземе отношение. Министерството на правосъдието е представено в комисията от госпожа Десислава Ахладова – заместник-министър и Мирена Ценова –държавен експерт.
Нека да чуем Министерството на правосъдието, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, съвсем накратко ще кажа какво представлява Конвенцията на Съвета на Европа за превенция на насилието над жени и домашното насилие, като няма да се спирам, разбира се, в подробности по отношение на текстовете в нея, с които всички Вие сте запознати.
На първо място конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е първият инструмент, който се въвежда с цялостна правна рамка конкретно за защита на жените и на момичетата от всички форми на насилие и за предотвратяване, проследяване, премахване на насилието над тях, включително и домашното насилие. В този контекст искам да отбележа, че това, което чух вчера на обсъжданията в СУ „Климент Охридски“, тук става въпрос за насилието над жени и момичета, а не само за домашното насилие. Да, определено ние имаме Закон за защита от домашното насилие, но той обхваща само и единствено домашното насилие, но не и насилието над жени и момичета.
На второ място, самата конвенция обхваща широк спектър от административни граждански наказателни мерки. Какви са те – от събирането на информация за повишаване осведомеността на обществото по този проблем, през предоставяне на защита и на услуги за подпомагане на жертвите до всеобхватно въздигане на определени престъпления като квалифицирани състави по отношение на насилието срещу жени. Няма да Ви запознавам, защото всички Вие знаете колко държави от Европейския съюз и други държави са подписали съответно и са ратифицирали конвенцията. На този етап 17 са държавите, които са ратифицирали Истанбулската конвенция, говорим само за европейски държави.
Друго нещо, което излезе в пространството – че част от страните са против Истанбулската конвенция и няма да ратифицират. Вчера на срещата ни, която се проведе, чухме посланика на Великобритания, който каза, че те подготвят в момента пакет изменения в съответните области за ратификация на конвенцията, след което ще я ратифицират. В този контекст на мисли искам да кажа, че е възприет различен подход. Някои държави първо ратифицират конвенцията, след което, след като се види дали тя ще бъде ратифицирана, приемат пакети изменения в съответните области, за да бъде конвенцията приложима спрямо тяхното законодателство. Други страни действат на обратния принцип.
Така че в този смисъл отговарям и на въпроса защо не е представен пакетът изменения. По пакета изменения, които са свързани с Истанбулската конвенция, Министерството на правосъдието работи от две години. Изготвен е анализ на съответствието на българското законодателство с всеки текст на конвенцията. Проведени са редица обществени дискусии с неправителствени организации, има проект по норвежкия финансов механизъм на стойност 550 000 лв., който вече беше реализиран, когато стъпихме като екип от Министерството на правосъдието, с който се прави анализ на приложимостта на Истанбулската конвенция спрямо настоящото законодателство. В момента сме почти на финалния етап на подготовката на пакета нормативни документи, които са свързани с наказателно-правната област, гражданско-правната област и административно правната област.
По-нататък в гражданско-правната област искам да Ви кажа, че се обсъжда разширяване, защото може би това е важно за Вас, какъв е пакетът документи, който ще се приеме във връзка с ратификацията на Истанбулската конвенция и може би това ще отговори на част от въпросите на обществото, които са съществени. В гражданско-правната област се обсъжда разширяване на действието на Закона за защита от домашното насилие, както и изменение на други нормативни актове – Семеен кодекс, Закона за защита от дискриминация, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за младежта, Закона за правната помощ. Ще дам един пример: в Семейния кодекс по никакъв начин не се променят дефиницията съответно за сключване на брак, напротив, няма такива изменения и когато излезе този пакет, който сме подготвили, всичко това ще стане ясно.
В наказателно-правната област се предвиждат изменения, с които се гарантира адекватна всеобхватна наказателно-правна защита на актове от домашно насилие и насилие, основано на пола, с оглед осъществяване на по-ефективна превенция и борба с тези форми на насилие. Обсъжда се въвеждането и на нови състави на престъпления и допълване на действащите. Ще дам пример само: преследването в случая също се криминализира.
По отношение на Наказателно-процесуалния кодекс се обсъждат промени към регламентиране на допълнителни мерки за защита от пострадали, по отношение на които при извършването на престъплението е упражнено физическо или психическо насилие. Тъй като времето е ограничено, няма да се спирам на всичко, на целия пакет изменения, който е предвиден и който е почти финализиран в Министерството на правосъдието. Ще кажа две думи само по отношение на това дали може да се приеме Истанбулската конвенция с резерви или със съответните декларации.
Република България – Министерският съвет, със свое решение е одобрил предложение, с което е направил резерви на членовете, изброени в чл. 78, § 2. Да, категорично резерви по отношение на други текстове, освен изброените в чл. 78, § 2, не могат да бъдат направени. Това означава и не искам да казвам нещо по-различно, по отношение на текстовете, които породиха толкова дебати в обществото, става въпрос за чл. 3, чл. 4, чл. 12, чл. 14 и чл. 60, но такива резерви не могат да бъдат правени. Анализът, който получихме от Съвета на Европа, в момента е пред мен – на Дирекция „Правно правни консултации международно консулство“, в който е направен анализ на всички декларации и резерви на държавите-членки, които на този етап са направени - дословно чета, т. 29 казва: „Няма възражения срещу използването на тълкувателна декларация, в която да се подчертае, че конвенцията не съдържа задължения за признаване на трети пол, правно признаване на бракове между лица от един и същи пол или статут на бежанец, транссексуални или интерсексуални лица. Такива признавания остават в рамките на преценките на държавата по нея“.
Нека да приключим със спекулациите, че тълкувателна декларация е недопустима, защото самият Съвет на Европа, не българското правителство, не някой друг, казва, че декларация в този смисъл е допустима.
И последното изречение: ще кажете „да“, но по отношение на Полша декларацията не е добре приета. Да Полша е направила декларация, която обаче има характер на резерва, че изцяло конституцията ще бъде спазена в този общ контекст, който тя прави, не може да се приеме. Трябва конкретно да се каже по кои текстове държавата има съответно друго тълкуване. Това е. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря.
Да преминем към Министерството да външните работи.
Моля Ви да бъдете синтезирани, всички колеги в Комисията са запознати с основните аргументи.
ДАНАИЛ ЧАКЪРОВ: Тъй като съм директор на „Международно право и право на Европейския съюз“ на Външно министерство, бих искал да взема повод от последното изказване от гледна точка на международноправната експертиза, която съм длъжен да предоставя, абсолютно изцяло подкрепяме казаното от заместник-министъра. Има разлика между интерпретативна декларация и резерва. Резервите са изявления, които имат за цел да кодифицират, да изменят даден договор по отношение на дадена страна, докато интерпретативните декларации са по принцип допустими винаги, стига те да не бъдат възприети като резерви от останалите договарящи се страни. Целта на интерпретативната декларация е всяка държава да може да направи съобразно тълкуване как разбира дадена разпоредба и как смята в бъдеще да я прилага. Но наистина нямам какво да добавя, абсолютно се асоциирам много изчерпателно и пълно.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
Колеги, имате думата. Кой ще пожелае да направи изявление относно този толкова наистина спорен документ? Аз чета европейска преса и, между другото, този дебат не се развива само в България, а и в Европа.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Аз ще гласувам против, като подкрепям мотивите на госпожа Лечева, които тя изтъкна и още поради един много простичък факт. Според моите разбирания една норма се приема не за да се тълкува, а да се спазва. В нашия случай виждате по колко различни начини се тълкуват различните текстове, така че аз смятам, че след като нямаме определени текстове, които не се тълкуват, не бива да се подкрепя този документ.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ще бъда съвсем кратък. Уважаеми колеги, уважаеми гости, госпожо заместник-министър! Първото, което държа да кажа, е, че уважавам всички религии, аз съм православен християнин, имам църква която ме води, тя вече ми каза.
Второто нещо е, че тук освен че съм представител на политическа сила, съм и български народен представител, в лично качество, разбира се, също ще си каже мнението си, и то е против ратифицирането на тази конвенция.
На трето място, също немаловажно е, че аз представлявам известен брой хора, а тези хора при последната седмица – обиколките ми, които съм правил в София-област, не споделят становищата на институциите и на правосъдното Министерството, което чухме. Аз ще се съобразя с тях. Мисля, че това е моята работа и това е мое право. За мен има много невидими последствия от тази конвенция, и мисля че тъй като наскоро имах възможност да бъда в една страна, където всички такива последствия, бяха анализирани и тълкувани в медиите, в пространството и то, забележете, не само в България, тези хора, които са доста така, как бих могъл да се изразя, широко скроени, и, разбира се, че ще защитават правата на човека. Тук става въпрос за абсолютната ни подкрепа срещу насилието на жени, не само домашното насилие, както казахте, това е безспорно. Мисля че няма кой да го оспори. Но, така или иначе, въвеждането на така наречената „джендър“ идеология впоследствие наистина, не знам дали някой от Вас се сблъсквал с това нещо, но аз смятам, че е опасно в България да се случва, особено на фона на тази демографска катастрофа, която в момента ни е застигнала. Така че аз ще гласувам против, това исках да кажа.
Благодаря.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
Господин Марков – един от най-добрите юристи в България, ще ми е интересно да научим какво ще каже той.
ГЕОРГИ МАРКОВ: Уважаеми колеги и гости! Сутринта като тръгвах за парламента мимоходом чух госпожа Мая Манолова, според мен е един много добър омбудсман, много я уважавам, тя се кахъреше, съвсем естествено, за домашното насилие, но аз мисля, че не трябва да имаме големи комплекси, защото страните в Западна Европа, които ни поучават, освен домашното имат и публично насилие. Такова публично насилие, което видях в Кьолн, гледах го по унгарската телевизия, нашите криеха, общо взето, тук,но то беше ужасяващо. Само жалбите на жените са 1200. Не знам тази конвенция от 2011 г. какво е допринесла да не се получи това в Кьолн? Защо органите на реда в Кьолн, дремеха, защо кметицата неолибералка на Кьолн даде безумния неолиберален съвет жените да стоят далеч от мъжете?! И тук с Ченчев сме приятели, макар че е от ЦСКА, той стана един път в парламента да каже колко сме назад в свободата на словото и аз не го репликирах, защото сме на една футболна вълна. Въобще не сме назад в свободата на словото, а сме много напред, при всички случаи пред Германия, защото ако пред „Александър Невски“ се малтретират хиляди европейки от ислямисти, както казва Орбан – завоеватели, нашите медии щяха да го отразят, за разлика от германските. Така че не сме чак толкова назад.
Разбира се, има какво да се направи, ето, млади, умни колеги, парламентът ето е къде е, Юридическият факултет има катедра „Наказателно право“, професори дал господ, адвокатура, Гатев, всички ще помагат, може да направим цяла хармоника от защита за домашното насилие сутрин, след обед, вечер, публичното насилване на множество жени пред християнски храмове и да завършим с насилието, което стана в Германия – градчето Кандел. Отново пред Коледа момиченцето Мия беше убито зверски, Абдула се казва афганистанецът, е който е приет от родителите на момиченцето, както казва Меркел, да го интегрират. И той така се е интегрирал, че искал да го,….. да не казвам какво, на 15 години, и му казва: „Ще те убия, ако не го направиш!“. Отиват на 15-ти декември и се оплакват на полицията. Те му говорят нещо, колко е разбрал, не знам дали знае немски, след 5 дни я уби пред аптеката! Гледах пак унгарската телевизия, която не си поплюва, дава всичко от градчето Кандел. Там са 8000 души, всички със свещите, всички познават това момиченце.
Никога не съм мислил, че ще ми дойде на главата да видя следното чудо, говоря за парламентаризма в България: Българската православна църква да излезе с послание и да призове християните в България в събота и неделя да отидат на молебен и да не се приема законът! Такова нещо, а аз съм роден 1950-та година, преди това може да имало…
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: От днес всички църкви започнаха молебени.
ГЕОРГИ МАРКОВ: И това да обедини и мюфтията, да обедини католическата църква и така нататък.
Да мина по същество: хубаво е заглавието, мисля, че не сме дебили, както стана ясно от дългия дебат по повод изявлението на моя приятел Иво Христов и можем сами да се справим. Като ще е за защита на жените от насилие, защо ни в клин, ни в ръкав тази конвенция дава определение за пол? Няма нито един български гражданин – нормален, а според мен и ненормален, и нито една институция, която да има нужда да й се обяснява какво е пол и какво е жена.
И тук е моментът да кажем на приятелите от Европейската комисия, Съвета на Европа: Ние сме най-бедни, но не сме дебили и не сме за подценяване! Защото те приемат гей бракове, госпожа Меркел гласува против партията й, да, и от Християндемократическа не знам каква е, направи най-ниския резултат след Втората световна война. „Мистър Европа“ се казва Шулц, ами той си чист „Мистър катастрофа“. Той докара социалистите до 20%. Дошъл Станишев – да слушаме ПЕС. Кой ПЕС да слушаме, бе, другарю Станишев? Кой ПЕС?! Френските социалисти починаха, не го казва Жоро Марков, казва го Манюел Валс – последният премиер социалист, вика: „нашата партия почина“. И кои останаха ПЕС – Станишев, португалецът, румънецът падна, сега има румънка, не знам от къде я изкопаха, дето ни съветват да слушаме румънците. Трима премиери за 8 месеца! Страшна демокрация, страшен ПЕС!
Ние трябва един път завинаги да проявим чувство на национално достойнство! Най-верни сме, да не казвам раболепни, най-верни сме, най-целуваните. Изживявал съм, единствен тук, в тази зала, приемането ни в Съвета на Европа. Бях в делегацията – седми май 1992 година. Сълзи ми текат, свири химнът отвън, направих с Тошко Колев, покойния ми приятел, концерт в Мавзолея, по случай приемането – 15-ти май, опаковахме го и го взривихме, като да се разделяме с комунизма. Не ми стигна акълът като на Бакърджиев да го бутам, пък нямаше и да мога. Тоест, аз не съм евроскептик, но българското общество, и това го чувствам всеки ден, защото никога не съм карал кола, Господ ме е родил, майка ми ме е родила в центъра на София, туп-туп-туп от „Витоша“ до парламента и обратно, срещам маса хора. Какъв референдум?! То е ясно без референдум. И Орбан направи референдум за квотите – 99 на 1. Три милиона 326 хиляди срещу 55000, и тук ще е така. Ние в коя страна живеем? Не чувстваме ли пулса на хората? Какво е това определение за пол, различно от това, което българската църква е приела, и българската история – мъж и жена, каза го една министърка. Трети пол и социални полове не пише там! Мъж или жена!
Социална роля, която обществото приема… Кое общество и с какъв акт? Иванчо решава, защото това е социалната роля, да се самоопредели, Иванчо решава да бъде Иванка, да е жив и здрав, да се люби, каквото иска. Ама референдуми ще правим – с какъв акт?
И член четвърти е безобразие, никога няма да гласувам за това! Пол – запетайка – социален пол! Ясно разграничение между секс и джендър. Обадих се на Борис Велчев – председател на Конституционния съд, освен че е топ магистрат, може да преведе Шекспир, така знае английски, той така се беше ядосал, че вика… Обадих се на Петьо Обов, бивш Ваш колега от Външно, от фамилия франкофони, генд на френски – родов пол! Е за какво са ни тези определения – родов пол, джендъри, остава тая Джудит Бътлър да я поканим тук…
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Само за момент, че е важно. За сведение на цялата комисия, на господин Проданов му се налага да напусне Комисията, но гласува против конвенцията.
ГЕОРГИ МАРКОВ: Да поканим и Джудит Бътлър тук да ни каже, че мъжът и жената са фантазия. Благодаря от тази неолиберална щуротия!
За резервите – много съм изненадан, че да заседание на Министерския съвет, излезе стенограмата публично…
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Осем на осем са министрите!
ГЕОРГИ МАРКОВ: Ама се говори на премиера, че може да има, за тези които повдигат въпроси, патриотите, че може да има резерви? Не може да има резерви, което означава, че като я ратифицираме става част, съгласно разпоредбите на Конституцията, от вътрешното право. Декларации може да си пишем за пред хората колкото си искаме, те няма да направят тези разпоредби не-част от българското право. Аз не съм съгласен, няма да гласувам да ми се появява тук някаква комисия Гревил! И те не знам дали не са джендъри, да знаеш! Показаха ми някакви снимки… Да ги пуснем тези хора на доживотен мониторинг?! Да ми се разхождат по детските градини да питат защо момченцата нямат панталонки? Ще стане една джендърмания, ще стане тръгнат футболни фенове, та и Бойко не може да ги оправи, ни „Левски“, ни „ЦСКА“, нито аз мога да ги оправя, хем съм член на Бюрото на Олимпийския комитет. Такова млатене ще има на джендърите, че ще трябва да денонсираме конвенцията, и то ще се яви политическа сила, още на следващите избори, която ще може да я денонсира, предполагам сте видели, няма друго – социално – няма, „Долу конвенцията, долу неолибералите, денонсиране на Конвенцията!“ – 50 плюс 1% процента! Петдесет плюс едно! Аз ще гласувам за такава партия, която ще денонсира. То бива, бива, бива, ама чак толкова! Има някаква червена линия, която е прекрачена. Ще се затрием като държава, че сме най-бедни – окей, то се вижда като минем Суботица, че Балканите са други, но има четири страни в Европа не по-малко европейски от западните, те се наричат вишеградци. Защо се затвориха, защо не допускат гей бракове? Защото казват от сутрин до вечер едно и също: Християнска държава сме! Излезе Коледа – коледно обръщение на Орбан. Вие сте международници, предполагам сте видели, че имаше по-голям отзвук от това на папата. Папата аржентинец, а мънка пак за мигрантите!
Този го каза ясно: Искаме Рождество Христово без автомати и да пазим хората от нашественици, искаме брак между мъж и жена, не щем джендъри! Това го казват вишеградците. Унгария е с метро преди Франция и Германия, с оперета преди Франция и Германия, и с ледена пързалка преди Франция и Германия! И единствена се е била със съветски танкове.
Иначе на приказки са много силни, ама им взеха Крим, пък се не сражават, но да не се отклонявам.
Така че аз ще гласувам против, считам, че премиерът е жестоко подведен и не знам дали ще може да се излезе от тази каша. Всеки отговаря за себе си, има конституционен текст. Този текст е: всеки гласува по съвест и съобразно вътрешните си разбирания. Не желая джендъри, считам, че Европа лека-полека… не защото аз го казвам, това показва вотът на европейските избиратели, отива към радикализация и край на тези класически партии. Сега ще го покажат изборите в Италия, които са на четвърти или пети март и се обмисля публично в италианските медии и политическо пространство дали дясната коалиция на „Форца Италия“, Северната лига, да не се казват „Берлускони-Орбан“. Гласуваш за Берлускони, макар че е на 80, а получаваш политиката на Орбан. Аз съм орбаноман, обичам го Бойко, хвалил съм го, на второ място в Европа съм по хвалене на Бойко, само Юнкер е пред мен, защото го и целува (смях), аз с целувките не съм силен, обаче лоялността изисква да му кажа истината, че това е безумие. Благодаря. Извинявайте, ако съм прекалил.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз благодаря.
Господин Марков, умишлено и мисля че никой от колегите нямаше против да Ви оставя по-дълго време да говорите, защото искахме да чуем мнението на един конституционен съдия по случая. Аз също ще си кажа моето мнение, но ще бъда прекалено кратък.
Много от членовете са хубави, безспорно, тук няма две мнения. Аз вкъщи имам в обкръжението само жени, живея само сред жени – дъщеря, жена, майка и така нататък. Никой няма нищо против да се борим за защита от насилието върху жени. Тук и господин Марков и всички, мисля, че в цялата комисия няма никой против. Но, извинявайте, аз тази конвенция я определих, метафорично казано, като един красив бонбон с отровен плод. Този отровен плод се съдържа от всичките тези 81 члена, в пет от тях: трети, четвърти, където цялото внимание на обществото отиде към тях, така наречения социален пол – що е то и така нататък, но за мен най-опасният член в тази конвенция е член 12-ти, след това член 14, и член 60. Няма смисъл колеги, тъй като и Вие сте я чели, да Ви обясня.
Член 12-ти категорично отхвърля, забележете, стереотипната роля на пола, на мъж и на жена. Какво значи стереотип? Стереотип означава нещо, налагано дълго време, прилагано дълго време, с честа повторяемост. Това е определението за стереотип. Онзи ден бях в един диспут по радиото с една много възпитана женица, която беше на другото мнение за гласуване на конвенцията. Тя вика: „Ама, господин Атанасов, защо сте против стереотипната роля на жената? Тя само при печката ли да седи, да пере ли или…?“ Госпожо, най-важната стереотипна роля на половете е следната: на жената – да бъде майка и съпруга, на мъжа – да бъде баща на нейните деца! Върху това се крепи човечеството, Бог така ни е създал. И веднага на обратната връзка възниква въпросът: Какво значи тогава, щом стереотипното го отричаме и какво, какво значи нестереотипно?
Член 12-ти на практика само отваря вратата към признаването след това на еднополовите бракове. Ще кажете: ама в Холандия и Дания ги има. Има ги, защото те имат други традиции, други разбирания по въпроса. Истината е ,че тук традициите на този, нашия български народ, са съвсем различни.
Член 14 – как ще накараме нашите деца в училище да учат, забележете, това казва член 14, нестереотипната роля на половете – на жената и на мъжа.
Това на децата ще бъде въведено още в училище – това е член 14.
Продължавам нататък – чл. 60, казва чл. 60?
Ако някой се изявява в нестереотипна роля за пола си, забележете нестереотипната роля е това, тук е много тънък момент, и се чувства заплашен в собствената си държава, то получава, забележете, колеги, статут на бежанец, за което ние сме длъжни вече да го приемем в нашата държава. Примерно хомосексуалист от Афганистан, там не го приемат добре, той идва и казва: аз искам статут на бежанец, и ние хайде, добре дошъл в България! И не само в България, и в тези, които са ратифицирали конвенцията.
Затова Ви казвам: нищо против конвенцията, само че в тази конвенция в кацата с меда са сложили няколко капки катран, които опорочават тотално целия този процес, наречен „Истанбулска конвенция“. И затова, между другото, докато чета европейската преса, там са същите дебати, както тук в момента при нас.
И не е вярно, че почти всички европейски държави са ратифицирали. Мога да Ви изброя, има ги на списък: Лихтенщайн не е ратифицирал, Чехия не ратифицирала, Унгария не е, Литва не е, Латвия не е, Хърватия не е. Сега колегите от министерствата казват: ама Великобритания се е готвила да я ратифицира. Чакайте да видим дали ще я ратифицират!
А за водещите държави – ама ще кажете, че те не са европейски държави, да де, ама са асоциирани членове. Америка, люлката на демокрацията, не става, колеги, въпрос за ратификация, те изобщо не са я подписали, Канада – изобщо не са я подписали, Япония – изобщо не са я подписали. Хората държат на традиционните си ценности. И неслучайно всички важни вероизповедания в държавата България, а и навън. Естество Ватикана няма да подкрепи тази конвенция. Тя направи официално изявление по този въпрос. Да Ви припомня, че всички вероизповедания в нашата държава категорично се обявявиха против тази конвенция, в това число и ислямът в лицето на главния мюфтия Хаджи.
За първи път в Българската православна църква в момента вървят молитви в храмовете срещу тази конвенция! Това е абсурдно, разбирате ли?
Така че аз категорично ще гласувам против тази конвенция. Благодаря.
Давам думата на госпожа Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, след думите на господин Марков като че ли е излишно да говорим по принцип, но ще бъда много кратка. Една малка статистика: от 47 държави конвенцията е подписана в 44 държави, с изключение на Русия, Армения и Азербайджан, подписана и ратифицирана в 27 от 47. Аз и всички колеги от групата на „Воля“ сме за защита на жените, против насилието над жени, над деца, над хора като цяло.
Моята позиция относно конвенцията е твърдо против. Причините са много, мисля, че тук се казаха доста от тях и може да се говори наистина изключително дълго. Това е моето мнение, моето становище и моята позиция, която заявявам тук.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
Господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости!
Когато бях студент, един мой преподавател каза следното нещо: че по закон мъж може да изнасили жена, но жена не може да изнасили мъж. И в този ред на мисли, ако ратифицираме конвенцията, ще се получи следното нещо: вече ще може и жена да изнасили мъж, който се приема социално като жена или като каквото си избере там да прави, от трети, четвърти и пети пол. Аз съм консервативен, за мен има два пола, това са мъж и жена. Социални полове за мен няма. Който каквото иска да си прави от тях, да не ни го набиват пред очите, защото не искам след време да ми се налага да обяснявам на сина ми или на дъщеря ми, защо този чичко изглежда така или защо онази кака изглежда по този начин.
И ще завърша така: пътят към ада е осеян с много добри намерения.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Последната справка току-що ми я донесоха експертите:
В Народното събрание до този момент са пристигнали становища на 72 неправителствени организации, зачитам Ви, колеги съотношението на силите: от тези 72 неправителствени организации, които вчера бяха на диспут в Софийския университет, 27 подкрепят конвенцията, 45 не я подкрепят. Виждате, дори при неправителствените организации какво е съотношението и на позициите.
Има ли други изказвания? Мисля, че в общи линии, колеги, се чуха доста „за“ и „против“, чухме и министерствата, вчера чухте и госпожа Цачева, която имаше, разбира се, доста разумни аргументи. Но аз ще Ви споделя отново своята позиция: тези 5 прословути члена опорочават според мен цялата конвенция. Затова нека да преминем към гласуване, колеги.
Повтарям, пак ще Ви припомня: госпожа Ангелова е „За“ конвенцията, господин Проданов е „Против“ конвенцията.
Моля, гласувайте.
За 9, против 10, въздържали се няма. Ние сме 19. Очаквано разделение.
Сега, колеги, влизаме в точка Разни.
Искам нещо да припомня: днес започваме за първи път да гледаме Закона за физическото възпитание и спорта на второ четене в работната група.
След малко ще имаме среща с господин Пенев в моя кабинет.
В три часа членовете на работната група моля да бъдат тук, в тази зала. От всяка партия трябва да има представители.
Закривам заседанието и благодаря.
(Закрито в 13,10 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Славчо Атанасов
Стенограф:
Антон Лазаров
Форма за търсене
Ключова дума